Nové vyhlásené predpisy

Zoznam predpisov novo vyhlásených v Zbierke zákonov, zoradené od nových k starším podľa dátumu zverejnenia.


Platnosť od Číslo Názov predpisu
17.10.2019 336/2019 Z. z. Oznámenie o podpísaní Dohody medzi SR a vládou Kenskej republiky o rozvojovej spolupráci
16.10.2019 335/2019 Z. z. Oznámenie o oprave chyby v zákone č. 308/2018 Z. z. o Národnom jadrovom fonde
16.10.2019 334/2019 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
16.10.2019 333/2019 Z. z. Novela nariadenia vlády o zariadeniach a ochranných systémoch určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu
16.10.2019 332/2019 Z. z. Novela nariadenia vlády o sprístupňovaní rádiových zariadení na trhu
16.10.2019 331/2019 Z. z. Novela nariadeniy vlády o elektromagnetickej kompatibilite
16.10.2019 330/2019 Z. z. Novela nariadenie vlády o sprístupňovaní váh s neautomatickou činnosťou na trhu
16.10.2019 329/2019 Z. z. Novela nariadenia vlády o sprístupňovaní rekreačných plavidiel a vodných skútrov na trhu
16.10.2019 328/2019 Z. z. Novela nariadenia vlády o sprístupňovaní meradiel na trhu
16.10.2019 327/2019 Z. z. Novela nariadenia vlády o vybavení námorných lodí
16.10.2019 326/2019 Z. z. Novela nariadenia vlády o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu
16.10.2019 325/2019 Z. z. Novela nariadenia vlády o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu
16.10.2019 324/2019 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2020
16.10.2019 323/2019 Z. z. Novela vyhlášky o výdavkoch spojených s voľbami
16.10.2019 322/2019 Z. z. Novela zákona o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny
16.10.2019 321/2019 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení
16.10.2019 320/2019 Z. z. Novela zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní
16.10.2019 319/2019 Z. z. Novela Zákonníka práce
16.10.2019 318/2019 Z. z. Novela zákona o dani z pridanej hodnoty
16.10.2019 317/2019 Z. z. Novela zákona o dani z pridanej hodnoty
16.10.2019 316/2019 Z. z. Novela zákona o dani z príjmov
16.10.2019 315/2019 Z. z. Novela zákona o dani z príjmov
15.10.2019 314/2019 Z. z. Novela zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska
15.10.2019 313/2019 Z. z. Novela zákona o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve
15.10.2019 312/2019 Z. z. Novela zákona o rodičovskom príspevku
15.10.2019 311/2019 Z. z. Novela zákona o obchodnom registri
15.10.2019 310/2019 Z. z. Zákon o Fonde na podporu športu
14.10.2019 309/2019 Z. z. Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení neskorších predpisov
14.10.2019 308/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke
14.10.2019 307/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
14.10.2019 306/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
14.10.2019 305/2019 Z. z. Novela zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní
14.10.2019 304/2019 Z. z. Novela zákona o Audiovizuálnom fonde
14.10.2019 303/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov
14.10.2019 302/2019 Z. z. Zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje
14.10.2019 301/2019 Z. z. Novela zákona o dani z príjmov
09.10.2019 300/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
09.10.2019 299/2019 Z. z. Zákon o dohľade a pomoci pri riešení neodôvodnenej geografickej diskriminácie zákazníka na vnútornom trhu a o zmene zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
09.10.2019 298/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
09.10.2019 297/2019 Z. z. Novela zákona, o regulácii v sieťových odvetviach
08.10.2019 296/2019 Z. z. Novela zákona o obchodovaní s emisnými kvótami
07.10.2019 295/2019 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú vzory podaní do registra partnerov verejného sektora
04.10.2019 294/2019 Z. z. Oznámenie o prijatí zmien k Protokolu k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979
02.10.2019 293/2019 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podmienky a rozsah náhrady zvýšených výdavkov hosťujúceho sudcu
01.10.2019 292/2019 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl
01.10.2019 291/2019 Z. z. Novela vyhlášky o podpore obnoviteľných zdrojov energie a biometánu