Oznámenie č. 294/2019 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Zmien textu a príloh II až IX a doplnenia nových príloh X a XI k Protokolu o znížení acidifikácie, eutrofizácie a prízemného ozónu k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979

Platnosť od 04.10.2019
Redakčná poznámka

Zmeny nadobudnú platnosť 7. októbra 2019 v súlade s článkom 3 a pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten istý deň, t. j. 7. októbra 2019.

OBSAH

294

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 4. mája 2012 bola v Ženeve prijatá Zmena textu a príloh II až IX a doplnenie nových príloh X a XI k Protokolu o znížení acidifikácie, eutrofizácie a prízemného ozónu k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979 (oznámenie č. 516/2006 Z. z. a vyhláška ministra zahraničných vecí č. 5/1985 Zb.).

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas so zmenou uznesením č. 520 z 23. marca 2017.

Prezident Slovenskej republiky podpísal listinu o prijatí 26. apríla 2017. Listina o prijatí bola uložená 25. mája 2017 u depozitára, ktorým je generálny tajomník Organizácie Spojených národov.

Zmeny nadobudnú platnosť 7. októbra 2019 v súlade s článkom 3 a pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten istý deň, t. j. 7. októbra 2019.


Zmena textu a príloh II až IX a doplnenie nových príloh X a XI k Protokolu o znížení acidifikácie, eutrofizácie a prízemného ozónu k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979

Článok 1

Zmena

Zmluvné strany Protokolu o znížení acidifikácie, eutrofizácie a prízemného ozónu z roku 1999 sa na stretnutí v rámci tridsiateho zasadnutia Výkonného orgánu

rozhodli zmeniť Protokol o znížení acidifikácie, eutrofizácie a prízemného ozónu z roku 1999 (Gôteborský protokol) k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov, ako sa uvádza v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Vzťah k Göteborskému protokolu

Žiadny štát ani organizácia regionálnej hospodárskej integrácie nemôže uložiť listinu o prijatí tejto zmeny, pokiaľ predtým alebo súčasne neuloží listinu o ratifikácii, prijatí alebo schválení Gôteborského protokolu alebo listinu o pristúpení k nemu.

Článok 3

Nadobudnutie platnosti

V súlade s článkom 13 ods. 3 Gôteborského protokolu táto zmena nadobudne platnosť deväťdesiaty deň po dni, keď dve tretiny zmluvných strán Gôteborského protokolu uložili listiny ojej prijatí u depozitára.

PRÍLOHA

A. Preambula

1. V druhom odseku preambuly sa slová „prchavé organické zlúčeniny a zlúčeniny redukovaného dusíka" nahrádzajú slovami „prchavé organické zlúčeniny, zlúčeniny redukovaného dusíka a tuhé častice".

2. V treťom odseku preambuly sa za slovo „ozónu" vkladajú slová „a tuhých častíc".

3. V štvrtom odseku preambuly sa slová „síra a prchavé organické zlúčeniny, ako aj sekundárne znečisťujúce látky ako ozón" nahrádzajú slovami „síra, prchavé organické zlúčeniny, amoniak a priamo vypúšťané tuhé častice, ako aj sekundárne tvorené znečisťujúce látky ako ozón, tuhé častice".

4. Medzi štvrtý a piaty odsek preambuly sa dopĺňa tento odsek preambuly:

„uznávajúc posúdenie vedeckých poznatkov medzinárodnými organizáciami, ako je Program OSN pre životné prostredie, a Arktickou radou, ktoré sa týkajú prínosu znižovania emisií čierneho uhlíka a prízemného ozónu pre ľudské zdravie a súvisiacich prínosov pre klímu, najmä v arktických a alpských oblastiach,".

5. Šiesty odsek preambuly sa nahrádza takto:

„uznávajúc takisto, že Kanada a Spojené štáty americké bilaterálne riešia otázku znečisťovania ovzdušia prechádzajúceho hranicami v rámci dohody o kvalite okolitého ovzdušia medzi Kanadou a Spojenými štátmi americkými, ktorá obsahuje záväzky oboch krajín znížiť emisie oxidu siričitého, oxidov dusíka a prchavých organických zlúčenín, a že obe krajiny uvažujú o začlenení záväzkov znížiť emisie tuhých častíc,"

6. Siedmy odsek preambuly sa nahrádza takto:

„uznávajúc ďalej, že Kanada sa zaviazala dosiahnuť znižovanie emisií oxidu siričitého, oxidov dusíka, prchavých organických zlúčenín a tuhých častíc, aby splnila kanadské normy kvality ovzdušia pre ozón a tuhé častice a národný cieľ zníženia acidifikácie, a že Spojené štáty americké sa zaviazali plniť programy znižovania emisií oxidov dusíka, oxidu siričitého, prchavých organických zlúčenín a tuhých častíc, aby splnili národné normy kvality ovzdušia pre ozón a tuhé častice, aby sa tak dosiahol trvalý pokrok v znižovaní účinkov acidifikácie a eutrofizácie a aby sa zlepšila viditeľnosť v národných parkoch i v mestských oblastiach,"

7. Deviaty a desiaty odsek preambuly sa nahrádzajú týmito odsekmi preambuly:

„berúc do úvahy vedecké poznatky o hemisférickom prenose znečistenia ovzdušia, vplyve dusíkového cyklu a potenciálnych synergiách medzi znečistením ovzdušia a zmenou klímy a ich vzájomných obmedzeniach,

uvedomujúci si, že emisie z lodnej a leteckej dopravyvýrazne prispievajú k nepriaznivým účinkom na ľudské zdravie a životné prostredie a sú dôležitými otázkami, o ktorých rokujú Medzinárodná námorná organizácia a Medzinárodná organizácia civilného letectva,"

8. V pätnástom odseku preambuly sa slová „amoniaku a prchavých organických zlúčenín" nahrádzajú slovami „amoniaku, prchavých organických zlúčenín a tuhých častíc".

9. V devätnástom odseku preambuly sa za slová „zlúčeninami redukovaného dusíka" vkladajú slová „a tuhými časticami vrátane čierneho uhlíka".

10. Dvadsiaty a dvadsiaty prvý odsek preambuly sa vypúšťajú.

11. V dvadsiatom druhom odseku preambuly:

a) slová „a amoniaku" sa nahrádzajú slovami „a zlúčeninami redukovaného dusíka" a

b) slová „vrátane oxidu dusitého" sa nahrádzajú slovami „vrátane oxidu dusného a hladiny dusičnanov v ekosystémoch".

12. V dvadsiatom treťom odseku preambuly sa slovo „troposférického" nahrádza slovom „prízemného".

B. Článok 1

1. Za odsek 1 sa dopĺňa tento odsek:

1a. Pojmy „tento protokol" a „protokol" znamenajú Protokol o znížení acidifikácie, eutrofizácie a prízemného ozónu z roku 1999 v znení zmien."

2. Na koniec odseku 9 sa dopĺňajú slová „vyjadrené ako amoniak (NH3)".

3. Za odsek 11 sa dopĺňajú tieto odseky:

11a. „Tuhé častice" alebo „PM" sú látky znečisťujúce ovzdušie, ktoré sa skladajú zo zmesi častíc rozptýlených vo vzduchu. Tieto častice sa líšia svojimi fyzikálnymi vlastnosťami (ako sú veľkosť a tvar) a chemickým zložením. Pokiaľ nieje uvedené inak, všetky odkazy na tuhé častice v tomto protokole sa týkaj ú častíc s aerodynamickým priemerom 10 mikrónov (|im) alebo nižším (PM10) vrátane častíc s aerodynamickým priemerom 2,5 |im alebo nižším (PM2,5).

11b. „Čierny uhlík" znamená uhlíkové tuhé častice, ktoré pohlcujú svetlo.

11c. „Prekurzory ozónu" znamenajú oxidy dusíka, prchavé organické zlúčeniny, metán a oxid uhoľnatý."

4. V odseku 13 sa za slovo „atmosfére" vkladajú slová „alebo v tokoch smerujúcich na receptory".

5. V odseku 15 sa slová „prchavé organické zlúčeniny alebo amoniak" nahrádzajú slovami „prchavé organické zlúčeniny, amoniak alebo tuhé častice".

6. Odsek 16 sa nahrádza takto:

„„Nový stacionárny zdroj" znamená akýkoľvek stacionárny zdroj, ktorého stavba alebo podstatná zmena sa začala po uplynutí jedného roku od nadobudnutia platnosti tohto protokolu pre danú stranu. Strana sa môže rozhodnúť nepovažovať za nový stacionárny zdroj akýkoľvek stacionárny zdroj, ktorý už schválili príslušné vnútroštátne orgány v čase nadobudnutia platnosti tohto protokolu pre danú stranu, a za predpokladu, že stavba alebo podstatná zmena sa začala vpriebehu 5 rokovod tohto dátumu. Rozhodnutie, či je zmena podstatná alebo nie, je v kompetencii príslušných vnútroštátnych orgánov, ktoré vezmú do úvahy faktory ako prínosy zmeny pre životné prostredie."

C. Článok 2

1. V úvode:

a) pred slová „Cieľom tohto protokolu" sa vkladá číslovanie „1.";

b) slová „amoniaku a prchavých organických zlúčenín" sa nahrádzajú slovami „amoniaku, prchavých organických zlúčenín a tuhých častíc";

c) za slová „ľudské zdravie" sa vkladajú slová „a životné prostredie";

d) slová „materiály a úrodu" sa nahrádzajú slovami „materiály, úrodu a klímu v krátkodobom a dlhodobom horizonte" a e) za slovo „eutrofizácie" sa vkladá, „tuhých častíc".

2. Na koniec písmena a) sa vkladá , „ktoré umožnia obnovu ekosystému".

3. V písmene b) sa na koniec dopĺňa, „ktoré umožnia obnovu systému" a vypúšťa sa slovo „a" po bodkočiarke.

4. V písm. c) bode ii) sa slová „celokanadské limity" nahrádzajú slovami „kanadské normy kvality okolitého ovzdušia".

5. Za písmeno c) sa dopĺňajú tieto nové písmená d), e) a f):

d) pre tuhé častice:

i) kritické úrovne tuhých častíc, ako sú uvedené v prílohe I, pre strany v rámci geografického rozsahu EMEP;

ii) kanadské normy kvality okolitého ovzdušia pre tuhé častice pre Kanadu a

iii) národné normy kvality okolitého ovzdušia pre tuhé častice pre Spojené štáty americké;

e) kritické úrovne amoniaku, ako sú uvedené v prílohe I, pre strany v rámci geografického rozsahu EMEP a

f) prijateľné úrovne látok znečisťujúcich ovzdušie na ochranu materiálov, ako sú uvedené v prílohe I, pre strany v rámci geografického rozsahu EMEP."

6. Na koniec článku 2 sa dopĺňa tento nový odsek2:

2. Ďalším cieľom je, aby strany pri vykonávaní opatrení zameraných na dosiahnutie národných cieľov pre tuhé častice stanovili v miere, akú považujú za primeranú, ako prioritu opatrenia na zníženie emisií, ktoré výrazne znižujú aj emisie čierneho uhlíka, s cieľom dosiahnuť prínosy pre ľudské zdravie a životné prostredie a pomôcť zmierniť zmenu klímy v najbližších rokoch."

D. Článok 3

1. V odseku 1:

a) slová „emisný strop" v prvom riadku sa nahrádzajú slovami „záväzok zníženia emisií";

b) slovo „stropmi" v treťom riadku sa nahrádza slovom „záväzkom" a

c) na koniec odseku sa dopĺňajú slová „Každá strana by sa pri prijímaní opatrení na zníženie emisií tuhých častíc mala snažiť znížiť emisie z tých kategórií zdrojov, o ktorých sa vie, že uvoľňujú veľké množstvá čierneho uhlíka, v rozsahu, aký považuje za primeraný."

2. V odsekoch 2 a 3 sa čísla „V a VI" nahrádzajú číslami „V, VI a X".

3. Na začiatku odseku 2 sa slová „Každá strana bude" nahrádzajú slovami „S výhradou odsekov 2a a 2b bude každá strana".

4. Vkladajú sa tieto nové odseky 2a a 2b:

2a. Strana, ktorá už bola stranou tohto protokolu pred nadobudnutím účinnosti zmeny, ktorá zavádza nové kategórie zdrojov, môže uplatňovať limity platné pre „jestvujúci stacionárny zdroj" na akýkoľvek zdroj v tejto novej kategórií, ktorého stavba alebo podstatná zmena sa začala pred uplynutím jedného roka od nadobudnutia účinnosti tejto zmeny pre danú stranu, pokiaľ a kým tento zdroj neskôr neprejde podstatnou zmenou.

2b. Strana, ktorá už bola stranou tohto protokolu pred nadobudnutím účinnosti zmeny, ktorá zavádza nové limity platné pre „nový stacionárny zdroj", môže naďalej uplatňovať predtým platné limity na akýkoľvek zdroj, ktorého stavba alebo podstatná zmena sa začala pred uplynutím jedného roka od nadobudnutia účinnosti tejto zmeny pre danú stranu, pokiaľ a kým tento zdroj neskôr neprejde podstatnou zmenou."

5. Odsek 4 sa vypúšťa.

6. Odsek 6 sa nahrádza takto:

„Každá strana by mala uplatňovať najlepšie dostupné techniky pre mobilné zdroje, na ktoré sa vzťahuje príloha VIII, a pre každý stacionárny zdroj, na ktorý sa vzťahujú prílohy IV, V, VI a X, a v miere, akú považuje za primeranú, by mala prijať opatrenia na kontrolu čierneho uhlíka ako zložky tuhých častíc s prihliadnutím na usmernenia prijaté Výkonným orgánom."

7. Odsek 7 sa nahrádza takto:

„Každá strana uplatňuje limity pre obsah prchavých organických zlúčenín vo výrobkoch, ako je určené v prílohe XI v súlade s harmonogramom uvedenými v prílohe VII, ak je to technicky a hospodársky uskutočniteľné a s ohľadom na náklady a výhody."

8. Vods. 8písm. b):

a) slová „usmerňujúcom dokumente V" sa nahrádzajú slovom „usmerneniach" a vypúšťajú sa slová „na svojom sedemnástom zasadnutí (rozhodnutie 1999/1) a jeho dodatkov" a

b) na koniec odseku sa dopĺňa táto veta:

„Osobitná pozornosť by sa mala venovať znižovaniu emisií amoniaku zo zdrojov amoniaku, ktoré sú pre danú stranu významné."

9. Vods. 9 písm.b) sa slová „amoniaku a/alebo prchavých organických zlúčenín,ktoré prispievajú kacidifikácii, eutrofizácii alebo tvorbe ozónu" nahrádzajú slovami „amoniaku, prchavých organických zlúčenín a/alebo tuhých častíc, ktoré prispievajú k acidifikácii, eutrofizácii, tvorbe ozónu alebo zvyšovaniu úrovne tuhých častíc".

10. V ods. 10 písm. b) sa slová „síru a/alebo prchavé organické zlúčeniny" nahrádzajú slovami „síru, prchavé organické zlúčeniny a/alebo tuhé častice".

11. Odsekli sa nahrádza takto:

„Kanada a Spojené štáty americké pri ratifikovaní, prijatí alebo schválení tohto protokolu alebo zmeny uvedenej v rozhodnutí 2012/2 alebo pri pristúpení k tomuto protokolu alebo tejto zmene predložia Výkonnému orgánu svoje príslušné záväzky zníženia emisií týkajúce sa síry, oxidov dusíka, prchavých organických zlúčenín a tuhých častíc na automatické začlenenie do prílohy II."

12. Za odsek 11 sa pridávajú tieto nové odseky:

11a. Kanada pri ratifikovaní, prijatí alebo schválení tohto protokolu alebo pri pristúpení k nemu predloží Výkonnému orgánu príslušné limity na automatické začlenenie do príloh IV, V, VI, VIII, X a XI.

11b. Každá strana navrhne a vedie inventúry a navrhne a uskutočňuje projekcie týkajúce sa emisií oxidu siričitého, oxidov dusíka, amoniaku, prchavých organických zlúčenín a tuhých častíc. Strany v rámci geografického rozsahu EMEP používajú metodiky uvedené v usmerneniach pripravených Riadiacim orgánom EMEP a prijatých stranami na zasadnutí Výkonného orgánu. Strany na území mimo geografického rozsahu EMEP používajú ako usmernenia metodiky, ktoré sa vypracovali v rámci pracovného plánu Výkonného orgánu.

11c. Každá strana by sa mala aktívne podieľať na programoch v rámci dohovoru týkajúcich sa účinkov znečistenia ovzdušia na ľudské zdravie a životné prostredie.

11d. Na účely porovnania celkových národných emisií so záväzkami zníženia emisií, ako sú stanovené v odseku 1, môže strana použiť postup určený v rozhodnutí Výkonného orgánu. Tento postup má zahŕňať ustanovenia o predkladaní podpornej dokumentácie a preskúmaní používania postupu."

E. Článok 3a

1. Dopĺňa sa tento nový článok 3a:

„Článok 3a

Pružné prechodné opatrenia

1. Bez ohľadu na článok 3 ods. 2, 3, 5 a 6 strana dohovoru, ktorá sa stane stranou tohto protokolu medzi 1. januárom 2013 a 31. decembrom 2019, môže uplatňovať pružné prechodné opatrenia pri plnení limitov uvedených v prílohách VI a/alebo VIII za podmienok uvedených v tomto článku.

2. Každá strana, ktorá sa rozhodne uplatňovať pružné prechodné opatrenia podľa tohto článku, uvedie vo svojej listine o ratifikácii, prijatí alebo schválení tohto protokolu alebo o pristúpení k nemu tieto údaje:

a) konkrétne ustanovenia prílohy VI a/alebo VIII, pre ktoré sa strana rozhodla uplatňovať pružné prechodné opatrenia, a

b) plán vykonávania, v ktorom bude stanovený harmonogram úplného vykonania uvedených ustanovení.

3. V pláne vykonávania podľa ods. 2 písm. b) sa ako minimum stanovuje uplatňovanie limitov pre nové a jestvujúce stacionárne zdroje uvedené v tabuľkách 1 a 5 prílohy VI a tabuľkách 1, 2, 3,13 a 14 prílohy VIII najneskôr osem rokov od nadobudnutia platnosti tohto protokolu pre danú stranu alebo 31. decembra 2022 podľa toho, ktorý dátum nastane skôr.

4. Strana nesmie v žiadnom prípade odložiť uplatňovanie akýchkoľvek limitov pre nové a jestvujúce stacionárne zdroje uvedené v prílohe VI alebo prílohe VIII na obdobie po 31. decembri 2030.

5. Strana, ktorá sa rozhodne uplatňovať pružné prechodné opatrenia podľa tohto článku, bude výkonnému tajomníkovi Komisie každé tri roky prekladať správu o svojom pokroku pri vykonávaní ustanovení prílohy VI a/alebo prílohy VIII. Výkonný tajomník Komisie poskytne tieto trojročné správy Výkonnému orgánu."

F. Článok 4

1. V odseku 1 sa slová „amoniaku a prchavých organických zlúčenín" nahrádzajú slovami „amoniaku, prchavých organických zlúčenín a tuhých častíc vrátane čierneho uhlíka".

2. V odseku 1 bode 1 sa slová „nízkoemisných horákoch a dobrej environmentálnej praxi v poľnohospodárstve" nahrádzajú slovami „nízkoemisných horákoch, dobrej environmentálnej praxi v poľnohospodárstve a opatreniach, o ktorých sa vie, že znižujú emisie čierneho uhlíka ako zložky tuhých častíc".

G. Článok 5

1. V ods. 1 písm. a):

a) slová „amoniaku a prchavých organických zlúčenín" sa nahrádzajú slovami „amoniaku, prchavých organických zlúčenín a tuhých častíc vrátane čierneho uhlíka" a

b) slová „národných emisných stropov alebo" sa nahrádzajú slovami „záväzkov zníženia emisií a".

2. Ods. 1 písm. c) sa nahrádza takto:

c) úrovniach prízemného ozónu a tuhých častíc;"

3. V ods. 1 písm. d) sa znaky „6." nahrádzajú znakmi „6, a".

4. V odseku 1 sa dopĺňa toto nové písmeno e):

e) zlepšeniach životného prostredia a ľudského zdravia spojených so splnením záväzkov zníženia emisií do roku 2020 a neskôr uvedených v prílohe II. Pre krajiny v rámci geografického rozsahu EMEPbudú informácie o týchto zlepšeniach uvedené v usmerneniach prijatých Výkonným orgánom."

5. V ods. 2 písm. e):

a) slová „zdravie a životné prostredie" sa nahrádzajú slovami „ľudské zdravie, životné prostredie a klímu" a

b) za slová „súvisiacich so" sa vkladajú slová „znížením" a slová „znečisťujúcimi látkami" sa nahrádzajú slovami „znečisťujúcich látok".

H. Článok 6

1. V ods. 1 písm. b) sa slová „amoniaku a prchavých organických zlúčenín" nahrádzajú slovami „amoniaku, prchavých organických zlúčenín a tuhých častíc".

2. Vods.lpísm.f)saslová„usmerňujúcedokumentylažV"nahrádzajúslovom„usmernenia"avypúšťajúsaslová „na svojom sedemnástom zasadnutí (rozhodnutie 1999/1) a ich dodatky".

3. V ods. 1 písm. g) sa slová „usmerňujúci dokument VI, prijatý" nahrádzajú slovami „usmernenia prijaté" a vypúšťajú sa slová „na svojom sedemnástom zasadnutí (rozhodnutie 1999/1) a jeho dodatky".

4. V ods. 1 písm. h) sa slová „amoniak a prchavé organické zlúčeniny" nahrádzajú slovami „amoniak, prchavé organické zlúčeniny a tuhé častice".

5. Odsek 2 sa nahrádza takto:

„Každá strana zhromažďuje a udržiava informácie o:

a) koncentráciách a depozíciách síry a zlúčenín dusíka v okolitom prostredí;

b) koncentráciách ozónu, prchavých organických zlúčenín a tuhých častíc v okolitom prostredí a

c) odhadoch expozície prízemnému ozónu a tuhým časticiam, ak je to uskutočniteľné.

Ak je to uskutočniteľné, každá strana zhromažďuje a udržiava informácie o účinkoch všetkých týchto znečisťujúcich látok na ľudské zdravie, terestrické a vodné ekosystémy, materiály a klímu. Strany by v rámci geografického rozsahu EMEP mali používať usmernenia prijaté Výkonným orgánom. Strany mimo geografického rozsahu EMEP by ako usmernenia mali používať metodiky, ktoré sa vypracovali v rámci pracovného plánu Výkonného orgánu."

6. Vkladá sa tento nový odsek 2 a:

2a. Každá strana by mala v rozsahu, aký považuje za primeraný, navrhnúť a viesť inventúry a projekcie týkajúce sa emisií čierneho uhlíka s použitím usmernení prijatých Výkonným orgánom."

I. Článok 7

1. V ods. 1 písm. a) bode ii) sa „odsek 3" nahrádza „ods. 3 a 7".

2. Úvod ods. 1 písm. b) sa nahrádza takto:

b) každá strana v rámci geografického rozsahu EMEP poskytuje prostredníctvom výkonného tajomníka Komisie programu EMEP tieto informácie o emisiách oxidu siričitého, oxidov dusíka, amoniaku, prchavých organických zlúčenín a tuhých častíc na základe usmernení pripravených Riadiacim orgánom EMEP a prijatých Výkonným orgánom:"

3. Vods.lpísm.b)bodei) sa vypúšťaj ú slová „síry, oxidov dusíka, amoniaku a prchavých organických zlúčenín".

4. V ods. 1 písm. b) bode ii):

a) vypúšťajú sa slová „každej látky" a

b) rok „(1990)" sa nahrádza slovami „uvedenom v prílohe II".

5. V ods. 1 písm. b) bode iii) sa vypúšťajú slová „a súčasných plánoch zníženia emisií".

6. Ods. 1 písm. b) bod iv) sa nahrádza takto:

,,iv) informačnú správu o inventúrach s podrobnými informáciami o hlásených inventúrach emisií a projekciách emisií;"

7. V odseku 1 sa dopĺňa toto nové písmeno ba):

ba) každá strana v rámci geografického rozsahu EMEP by mala prostredníctvom výkonného tajomníka Komisie predkladať Výkonnému orgánu dostupné informácie o svojich programoch na sledovanie účinkov znečistenia ovzdušia na ľudské zdravie a životné prostredie a programoch na monitorovanie a modelovanie atmosféry vykonávaných v rámci dohovoru s použitím usmernení prijatých Výkonným orgánom;"

8. Ods. 1 písm. c) sa nahrádza takto:

,,c) strany na územiach mimo geografického rozsahu EMEP nahlasujú dostupné informácie o úrovniach emisií vrátane referenčného roka uvedeného v prílohe II, ktoré sa budú týkať geografickej oblasti, na ktorú sa vzťahujú ich záväzky zníženia emisií. Strany na územiach mimo geografického rozsahu EMEP by mali sprístupniť podobné informácie ako informácie uvedené vpísmeneba), ako to požiada Výkonný orgán."

9. Za ods. 1 písm. c) sa dopĺňa toto nové písmeno d):

,,d) každá strana by takisto mala nahlasovať inventúry a projekcie týkajúce sa emisií čierneho uhlíka s použitím usmernení prijatých Výkonným orgánom, ak sú k dispozícii."

10. Úvod ods. 3 sa nahrádza takto:

„Na požiadanie Výkonného orgánu a v súlade s harmonogramom, o ktorom rozhodol Výkonný orgán, EMEP a ďalšie podporné orgány poskytnú Výkonnému orgánu relevantné informácie o:"

11. V ods. 3 písm. a) sa za druhýkrát spomenuté slovo „koncentráciách" vkladajú slová „tuhých častíc vrátane čierneho uhlíka,".

12. V ods. 3 písm. b) sa slová „ozónu a jeho prekurzorov" nahrádzajú slovami „tuhých častíc, prízemného ozónu a ich prekurzorov;".

13. Za ods. 3 písm. b) sa vkladajú tieto nové písmená c) ad):

c) nežiaducich účinkoch na ľudské zdravie, prírodné ekosystémy, materiály a úrodu vrátane interakcií so zmenou klímy a životným prostredím v súvislosti s látkami, na ktoré sa vzťahuje tento protokol, a pokroku pri zlepšovaní ľudského zdravia a životného prostredia, ako je uvedené v usmerneniach prijatých Výkonným orgánom, a

d) výpočtoch množstva dusíka, účinnosti využívania dusíka a nadbytku dusíka a ich zlepšeniach v rámci geografickej oblasti EMEP s použitím usmernení prijatých Výkonným orgánom."

14. Vypúšťa sa posledná veta odseku 3.

15. V odseku 4 sa na koniec odseku dopĺňajú slová „a tuhých časticiach".

16. V odseku 5 sa slová „skutočnými koncentráciami ozónu a kritickými úrovňami ozónu" nahrádzajú slovami „skutočnými koncentráciami ozónu a tuhých častíc a kritickými úrovňami ozónu a tuhých častíc".

17. Dopĺňa sa tento nový odsek 6:

6. Bez ohľadu na článok 7 ods. 1 písm. b) môže strana požiadať Výkonný orgán o povolenie oznamovať obmedzenú inventúru pre konkrétnu znečisťujúcu látku alebo konkrétne znečisťujúce látky, ak:

a) strana predtým nemala povinnosť podávania správ podľa tohto protokolu alebo akéhokoľvek iného protokolu pre danú znečisťujúcu látku a

b) obmedzená inventúra strany obsahuje ako minimum všetky veľké bodové zdroje znečisťujúcej látky alebo znečisťujúcich látok pre danú stranu alebo príslušnú oblasť PEMA.

Výkonný orgán vyhovie tejto žiadosti každý rok v priebehu maximálne piatich rokov od nadobudnutia platnosti tohto protokolu pre danú stranu, ale v žiadnom prípade nevyhovie žiadosti týkajúcej sa nahlasovania emisií v akomkoľvek roku po roku 2019. Ktejtožiadostibudúvrámci každoročného podávania správdanou stranou priložené informácie o pokroku v tvorbe úplnejšej inventúry."

J. Článok 8

1. V písmene b) sa za slová „najmä o" vkladajú slová „tuhých časticiach vrátane čierneho uhlíka,".

2. V písmene c) sa slová „zlúčenín dusíka a prchavých organických zlúčenín" nahrádzajú slovami „zlúčenín dusíka, prchavých organických zlúčenín a tuhých častíc vrátane čierneho uhlíka".

3. Za písmeno d) sa dopĺňa toto nové písmeno

,,da): zlepšenia vedeckého chápania potenciálnych prínosov pre zmierňovanie zmeny klímy spojených súvisiacich so scenármi potenciálneho zníženia emisií látok znečisťujúcich ovzdušie (ako sú metán, oxid uhoľnatý a čierny uhlík), ktoré majú krátkodobú radiačnú účinnosť a iné účinky na klímu;"

4. V písmene e) sa slová „eutrofizácie a fotochemického znečistenia" nahrádzajú slovami „eutrofizácie, fotoche mického znečistenia a tuhých častíc".

5. V písmene f) sa slová „amoniaku a prchavých organických zlúčenín" nahrádzajú slovami „amoniaku, prchavých organických zlúčenín a iných prekurzorov ozónu a tuhých častíc".

6. V písmene g):

a) slová „dusíka a prchavých organických zlúčenín" sa nahrádzajú slovami „dusíka, prchavých organických zlúčenín a tuhých častíc";

b) vypúšťajú sa slová „- vrátane ich príspevku ku koncentrácii tuhých častíc -" a

c) slová „prchavými organickými zlúčeninami a troposférickým ozónom" sa nahrádzajú slovami „prchavými organickými zlúčeninami, tuhými časticami a prízemným ozónom".

7. V písmene k):

a) slová „životné prostredie a ľudské zdravie" sa nahrádzajú slovami „životné prostredie, ľudské zdravie a vplyv na klímu" a

b) slová „amoniaku a prchavých organických zlúčenín" sa nahrádzajú slovami „amoniaku, prchavých organických zlúčenín a tuhých častíc".

K. Článok 10

1. V odseku 1 sa slová „síry a zlúčenín dusíka" nahrádzajú slovami „síry, zlúčenín dusíka a tuhých častíc".

2. Vods. 2 písm. b):

a) slová „vplyvov na zdravie" sa nahrádzajú slovami „vplyvov na ľudské zdravie, súvisiacich prínosov pre klímu" a

b) za slová „ktoré súvisia" sa vkladá „s tuhými časticami,".

3. Dopĺňajú sa tieto nové odseky 3 a 4:

3. Výkonný orgán do svojich preskúmaní podľa tohto článku začlení vyhodnotenie opatrení na zníženie emisií čierneho uhlíka najneskôr na druhom zasadnutí Výkonného orgánu po nadobudnutí účinnosti zmeny uvedenej v rozhodnutí 2012/2.

4. Strany najneskôr na druhom zasadnutí Výkonného orgánu po nadobudnutí účinnosti zmeny uvedenej v rozhodnutí 2012/2 vyhodnotia opatrenia na kontrolu amoniaku a zvážia nutnosť revízie prílohy IX."

L. Článok 13

Článok 13 sa nahrádza takto:

„Článok 13

Úpravy

1. Každá strana dohovoru môže navrhnúť úpravu prílohy II k tomuto protokolu tým, že ju rozšíri o svoj názov spolu s úrovňami emisií, emisnými stropmi a percentom zníženia emisií.

2. Každá strana môže navrhnúť úpravu svojich záväzkov zníženia emisií uvedených v prílohe II. Tento návrh musí obsahovať podpornú dokumentáciu a musí sa preskúmať v súlade s rozhodnutím Výkonného orgánu. Toto preskúmanie sa uskutoční pred rokovaním strán o návrhu v súlade s odsekom 4.

3. Každá oprávnená strana podľa článku 3 ods. 9 môže navrhnúť úpravu prílohy III tým, že do nej doplní jednu oblasť PEMA alebo viac oblastí PEMA alebo zmení oblasť PEMApatriacu do jej jurisdikcie, ktorá je uvedená v tejto prílohe.

4. Navrhnuté úpravy sa predkladajú písomne výkonnému tajomníkovi Komisie, ktorý s nimi oboznámi všetky strany. Strany prerokujú navrhované úpravy na nasledujúcom zasadnutí Výkonného orgánu za predpokladu, že tieto návrhy boli stranám doručené výkonným tajomníkom najmenej deväťdesiat dní vopred.

5. Úpravy budú prijaté konsenzom strán prítomných na zasadnutí Výkonného orgánu a pre všetky strany tohto protokolu nadobudnú účinnosť deväťdesiatym dňom odo dňa, keď výkonný tajomník Komisie písomne oboznámi tieto strany o prijatí úpravy.

Článok 13a Zmeny

1. Každá strana môže navrhnúť zmeny tohto protokolu.

2. Navrhnuté zmeny sa predložia písomne výkonnému tajomníkovi Komisie, ktorý s nimi oboznámi všetky strany. Strany prerokujú navrhované zmeny na nasledujúcom zasadnutí Výkonného orgánu za predpokladu, že tieto návrhy boli stranám doručené výkonným tajomníkom najmenej deväťdesiat dní vopred.

3. Iné zmeny tohto protokolu ako zmeny príloh I a III sa prijímajú konsenzom strán prítomných na zasadnutí Výkonného orgánu a pre strany, ktoré ich prijali, nadobudnú účinnosť deväťdesiatym dňom odo dňa, keď dve tretiny strán, ktoré boli stranami v čase prijatia zmien, uložia u depozitára svoje listiny o ich prijatí. Zmeny nadobudnú účinnosť pre každú ďalšiu stranu deväťdesiatym dňom odo dňa, keď táto strana uloží svoju listinu o prijatí zmeny.

4. Zmeny príloh I a III tohto protokolu sa prijímajú konsenzom strán prítomných na zasadnutí Výkonného orgánu. Po uplynutí sto osemdesiatich dní odo dňa oboznámenia všetkých strán výkonným tajomníkom Komisie sa zmena akejkoľvek prílohy stane účinnou pre tie strany, ktoré nepredložili depozitárovi oznámenie podľa ustanovení odseku 5, za predpokladu, že najmenej šestnásť strán nepredložilo toto oznámenie.

5. Každá strana, ktorá nie je schopná schváliť zmenu prílohy I a/alebo III, to písomne oznámi depozitárovi do deväťdesiatich dní odo dňa oznámenia jej prijatia. O prijatí každého takého oznámenia depozitár bezodkladne oboznámi všetky strany. Strana môže kedykoľvek nahradiť predchádzajúce oznámenie prijatím tejto zmeny a uložením listiny o prijatí u depozitára sa táto zmena prílohy pre túto stranu stane účinnou.

6. Pre strany, ktoré danú zmenu prijali, postup stanovený v odseku 7 nahrádza postup stanovený v odseku 3 v súvislosti so zmenami príloh IV až XI.

7. Zmeny príloh IV až XI sa prijímajú konsenzom strán prítomných na zasadaní Výkonného orgánu. Zmena ktorejkoľvek takej prílohy nadobudne účinnosť po uplynutí jedného roka odo dňa, keď boli strany výkonným tajomníkom Komisie oboznámené s touto zmenou, pre tie strany, ktoré nepredložili depozitárovi oznámenie v súlade s ustanoveniami písmena a):

a) každá strana, ktorá nie je schopná schváliť zmenu príloh IV až XI, to písomne oznámi depozitárovi do jedného roka odo dňa oznámenia prijatia zmeny. 0 prijatí každého takého oznámenia depozitár bezodkladne oboznámi všetky strany. Strana môže kedykoľvek nahradiť predchádzajúce oznámenie prijatím tejto zmeny a uložením listiny o prijatí u depozitára sa táto zmena prílohy pre túto stranu stane účinnou;

b) žiadna zmena príloh IV až XI nenadobudne účinnosť, ak súhrnný počet šestnásť alebo viac strán buď:

i) predložil oznámenie v súlade s ustanoveniami písmena a), alebo

ii) neprijal postup stanovený v tomto odseku a zatiaľ neuložil listinu o prijatí v súlade s ustanoveniami odseku 3."

M. Článok 15

Dopĺňa sa tento nový odsek 4:

4. Štát alebo regionálna hospodárska integračná organizácia to vo svojej listine o ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení uvedie, ak nemá v úmysle viazať sa postupmi stanovenými v článku 13a ods. 7 v súvislosti so zmenou príloh IV až XI."

N. Nový článok 18a

Za článok 18 sa vkladá tento nový článok 18a:

„Článok 18a

Skončenie protokolov

Keď všetky strany ktoréhokoľvek z nasledujúcich protokolov uložili svoje listiny o ratifikácii, prijatí alebo schválení tohto protokolu alebo o pristúpení k nemu u depozitára v súlade s článkom 15, daný protokol sa považuje za skončený:

a) Helsinský protokol o znížení emisií síry alebo ich prenosov prechádzajúcich hranicami štátov najmenej o 30% z roku 1985;

b) Sofijský protokol o znižovaní emisií oxidov dusíka alebo ich prenos cez hranice štátov z roku 1988;

c) Ženevský protokol o obmedzovaní emisií prchavých organických zlúčenín alebo ich prenosov cez hranice štátov z roku 1991;

d) Protokol z Osla o ďalšom znížení emisií síry z roku 1994".

O. Príloha II

Príloha II sa nahrádza týmto textom:

„Záväzky zníženia emisií

1. Záväzky zníženia emisií uvedené v tabuľkách ďalej sa vzťahujú na ustanovenia článku 3 ods. 1 a 10 tohto protokolu.

2. Tabuľka 1 obsahuje emisné stropy pre oxid siričitý (S02), oxidy dusíka (NOJ, amoniak (NH3) a prchavé organické zlúčeniny (VOC) na roky 2010 až 2020 vyjadrené v tisícoch metrických ton (tony) pre strany, ktoré ratifikovali tento protokol pred rokom 2010.

3. Tabuľky 2-6 obsahujú záväzky zníženia emisií pre SO2, NOx, NH3, prchavé organické zlúčeniny a PM2,5 na rok 2020 a nasledujúce roky. Tieto záväzky sú vyjadrené ako percentuálne zníženie oproti úrovni emisií v roku 2005.

4. Odhady emisií pre rok 2005 uvedené v tabuľkách 2 - 6 sú v tisícoch ton a predstavujú posledné najlepšie dostupné údaje, ktoré strany nahlásili v roku 2012. Tieto odhady sa uvádzajú len na informačné účely a strany ich môžu v priebehu nahlasovania údajov o emisiách podľa tohto protokolu aktualizovať, ak budú mať k dispozícii lepšie informácie. Sekretariát bude na informačné účely udržiavať a pravidelne aktualizovať tabuľku s najaktuálnejšími odhadmi oznámenými stranami na webovej stránke dohovoru. Percentuálne vyjadrené záväzky zníženia emisií uvedené v tabuľkách 2-6 platia pre väčšinu najaktuálnejších odhadov na rok 2005, ktoré nahlásili strany výkonnému tajomníkovi Komisie.

5. Ak v danom roku strana zistí, že v dôsledku mimoriadne studenej zimy, mimoriadne suchého leta alebo nepred vídaných zmien v hospodárskej činnosti, napríklad v dôsledku straty kapacity systému dodávky elektrickej energie doma alebo v susednej krajine, nedokáže splniť svoje záväzky zníženia emisií, môže tieto záväzky splniť tak, že vypočíta priemer svojich vnútroštátnych ročných emisií pre daný rok, rok, ktorý predchádza tomu roku, a rok, ktorý za ním nasleduje, za predpokladu, že tento priemer neprekročí jej záväzok.

Tabuľka 1

Emisné stropy na roky 2010 až 2020 pre strany, ktoré ratifikovali tento protokol pred rokom 2010 (vyjadrené v tisícoch ton ročne)

StranaRatifikáciaSO2NOxNH3VOC
1 Belgicko 2007 106 181 74 144
2 Bulharsko 2005 856 266 108 185
3 Chorvátsko 2008 70 87 30 90
4 Cyprus 2007 39 23 9 14
5 Česká republika 2004 283 286 101 220
6 Dánsko 2002 55 127 69 85
7 Fínsko 2003 116 170 31 130
8 Francúzsko 2007 400 860 780 1100
9 Nemecko 2004 550 1081 550 995
10 Maďarsko 2006 550 198 90 137
11 Lotyšsko 2004 107 84 44 136
12 Litva 2004 145 110 84 92
13 Luxembursko 2001 4 11 7 9
14 Holandsko 2004 50 266 128 191
15 Nórsko 2002 22 156 23 195
16 Portugalsko 2005 170 260 108 202
17 Rumunsko 2003 918 437 210 523
18 Slovensko 2005 110 130 39 140
19 Slovinsko 2004 27 45 20 40
20 Španielsko a 2005 774 847 353 669
21 Švédsko 2002 67 148 57 241
22 Švajčiarsko 2005 26 79 63 144
23 Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného írska 2005 625 1181 297 1200
24 Spojené štáty americké 2004 b c d
25 Európska únia 2003 7 832 8 180 4 294 7 585
a Čísla sa týkajú európskej časti krajiny.
b Po prijatí tohto protokolu v roku 2004 Spojené štáty americké poskytli indikatívny cieľ na rok 2010 s hodnotou 16 013 000 ton celkových emisií síry pre oblasť PEMA identifikovanú pre síru, teda 48 kontinentálnych štátov USA a Federálny dištrikt Kolumbia. Toto číslo sa konvertuje na 14 527 000 ton.
c Po prijatí tohto protokolu v roku 2004 Spojené štáty americké poskytli indikatívny cieľ na rok 2010 s hodnotou 6 897 000 ton celkových emisií NOxpre oblasť PEMA identifikovanú pre NOx, teda Connecticut, Delaware, Federálny dištrikt Kolumbia, Illinois, Indiana, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Pensylvániu, Rhode Island, Vermont, Západnú Virgíniu a Wisconsin. Toto číslo sa konvertuje na 6 257 000 ton.
d Po prijatí tohto protokolu v roku 2004 Spojené štáty americké poskytli indikatívny cieľ na rok 2010 s hodnotou 4 972 000 ton celkových emisií prchavé organické zlúčeniny pre oblasť PEMA identifikovanú pre prchavé organické zlúčeniny, teda Connecticut, Delaware, Federálny dištrikt Kolumbia, Illinois, Indiana, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Pensylvániu, Rhode Island, Vermont, Západnú Virgíniu a Wisconsin. Toto číslo sa konvertuje na 4 511 000 ton.

Tabuľka 2

Záväzky zníženia emisií oxidu siričitého na rok 2020 a nasledujúce roky

Strana dohovoruÚrovne emisií v roku 2005 v tisícoch ton SO2Zníženie oproti úrovni z roku 2005 (%)
1 Rakúsko 27 26
2 Bielorusko 79 20
3 Belgicko 145 43
4 Bulharsko 777 78
5 Kanadaa
6 Chorvátsko 63 55
7 Cyprus 38 83
8 Česká republika 219 45
9 Dánsko 23 35
10 Estónsko 76 32
11 Fínsko 69 30
12 Francúzsko 467 55
13 Nemecko 517 21
14 Grécko 542 74
15 Maďarsko 129 35
16 Írsko 71 65
17 Taliansko 403 35
18 Lotyšsko 6,7 8
19 Litva 44 55
20 Luxembursko 2,5 34
21 Malta 11 77
22 Holandsko b 65 28
23 Nórsko 24 10
24 Poľsko 1224 59
25 Portugalsko 177 63
26 Rumunsko 643 77
27 Slovensko 89 57
28 Slovinsko 40 63
29 Španielsko b 1282 67
30 Švédsko 36 22
31 Švajčiarsko 17 21
32 Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska 706 59
33 Spojené štáty americkéc
34 Európska únia 7 828 59
a Kanada pri ratifikácii, prijatí alebo schválení tohto protokolu alebo pri pristúpení k nemu poskytne: a) hodnotu celkových odhadovaných úrovní emisií síry za rok 2005, ato buď emisií na celoštátnej úrovni alebo emisií v j ej oblasti PEMA, ak takú hodnotu predložila; a b) indikatívnu hodnotu pre zníženie celkových úrovní emisií PM v roku 2020 v porovnaní s úrovňami vroku 2 00 5, ato buď emisií na celoštátnej úrovnialebo emisií vjej oblasti PEMA. Položka a) sazačlenídotabuľkyapoložka b) sa začlení do poznámky pod čiarou k tabuľke. Ak bude predložená oblasť PEMA, bude ponúknutá ako úprava prílohy III k protokolu.
b Čísla sa týkajú európskej časti krajiny.
c Spojené štáty americké pri ratifikácii, prijatí alebo schválení zmeny, ktorou sa táto tabuľka doplní k tomuto protokolu, alebo pri pristúpení k nej poskytnú: a) hodnotu celkových odhadovaných úrovní emisií síry za rok 2005, a to buď emisií na celoštátnej úrovni alebo emisií v ich oblasti PEMA; b) indikatívnu hodnotu pre zníženie celkových úrovní emisií síry v roku 2020 v porovnaní s úrovňami v roku 2005, a c) akékoľvek zmeny oblasti PEMA identifikované v čase, keď sa Spojené štáty americké stali stranou protokolu. Položka a) sa začlení do tabuľky, položka b) sa začlení do poznámky pod čiarou ktabuľke a položka c) sa ponúkne ako úprava prílohy III.

Tabuľka 3

Záväzky zníženia emisií oxidov dusíka na rok 2020 a nasledujúce roky a

Strana dohovoruÚrovne emisií v roku 2005 v tisícoch ton NO2Zníženie oproti úrovni z roku 2005 (%)
1 Rakúsko 231 37
2 Bielorusko 171 25
3 Belgicko 291 41
4 Bulharsko 154 41
5 Kanadab
6 Chorvátsko 81 31
7 Cyprus 21 44
8 Česká republika 286 35
9 Dánsko 181 56
10 Estónsko 36 18
11 Fínsko 177 35
12 Francúzsko 1430 50
13 Nemecko 1464 39
14 Grécko 419 31
15 Maďarsko 203 34
16 Írsko 127 49
17 Taliansko 1212 40
18 Lotyšsko 37 32
19 Litva 58 48
20 Luxembursko 19 43
21 Malta 9,3 42
22 Holandsko c 370 45
23 Nórsko 200 23
24 Poľsko 866 30
25 Portugalsko 256 36
26 Rumunsko 309 45
27 Slovensko 102 36
28 Slovinsko 47 39
29 Španielsko c 1292 41
30 Švédsko 174 36
31 Švajčiarsko d 94 41
32 Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska 1580 55
33 Spojené štáty americké e
34 Európska únia11 35442
a Emisie z pôdy nie sú súčasťou odhadov pre členské štáty EÚ na rok 2005.
b Kanada pri ratifikácii, prijatí alebo schválení tohto protokolu alebo pri pristúpení k nemu poskytne: a) hodnotu celkových odhadovaných úrovní emisií oxidov dusíka za rok 2005, a to buď na celoštátnej úrovni alebo v jej oblasti PEMA, ak takú hodnotu predložila; a b) indikatívnu hodnotu pre zníženie celkových úrovní emisií oxidov dusíka v roku 2020 v porovnaní s úrovňami v roku 2005, a to buď na celoštátnej úrovni alebov jej oblasti PEMA. Položka a) sa začlení do tabuľky a položka b) sa začlení do poznámky pod čiarou k tabuľke. Ak bude predložená oblasť PEMA, bude ponúknutá ako úprava prílohy III k protokolu.
c Čísla sa týkajú európskej časti krajiny.
d Vrátane emisií z pestovania plodín a poľnohospodárskych pôd (NFR 4D).
e Spojené štáty americké pri ratifikácii, prijatí alebo schválení zmeny, ktorou sa táto tabuľka doplní k tomuto protokolu, alebo pri pristúpení k nej poskytnú: a) hodnotu celkových odhadovaných úrovní emisií oxidov dusíka za rok 2005, a to buď emisií na celoštátnej úrovni alebo emisií v ich oblasti PEMA; b) indikatívnu hodnotu pre zníženie celkových úrovní emisií oxidov dusíka v roku 2020 v porovnaní s úrovňami v roku 2005, a c) akékoľvek zmeny oblasti PEMA identifikované v čase, keď sa Spojené štáty americké stali stranou protokolu. Položka a) sa začlení do tabuľky, položka b) sa začlení do poznámky pod čiarou k tabuľke a položka c) sa ponúkne ako úprava prílohy III.

Tabuľka 4

Záväzky zníženia emisií amoniaku na rok 2020 a nasledujúce roky

Strana dohovoruÚrovne emisií v roku 2005 v tisícoch ton NH3Zníženie oproti úrovni z roku 2005 (%)
1 Rakúsko 631
2 Bielorusko 1367
3 Belgicko 712
4 Bulharsko 603
5 Chorvátsko 401
6 Cyprus 5,810
7 Česká republika 827
8 Dánsko 8324
9 Estónsko 9,81
10 Fínsko 3920
11 Francúzsko 6614
12 Nemecko 5735
13 Grécko 687
14 Maďarsko 8010
15 Írsko 1091
16 Taliansko 4165
17 Lotyšsko 161
18 Litva 3910
19 Luxembursko 5,01
20 Malta 1,64
21 Holandsko a14113
22 Nórsko 238
23 Poľsko 2701
24 Portugalsko 50 7
25 Rumunsko 199 13
26 Slovensko 29 15
27 Slovinsko 18 1
28 Španielsko a 365 3
29 Švédsko 55 15
30 Švajčiarsko 64 8
31 Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska 307 8
32 Európska únia3 8136
a Čísla sa týkajú európskej časti krajiny.

Tabuľka 5

Záväzky zníženia emisií prchavých organických zlúčenín na rok 2020 a nasledujúce roky

Strana dohovoruÚrovne emisií v roku 2005 v tisícoch ton VOCZníženie oproti úrovni z roku 2005 (%)
1 Rakúsko 162 21
2 Bielorusko 349 15
3 Belgicko 143 21
4 Bulharsko 158 21
5 Kanadaa
6 Chorvátsko 101 34
7 Cyprus 14 45
8 Česká republika 182 18
9 Dánsko 110 35
10 Estónsko 41 10
11 Fínsko 131 35
12 Francúzsko 1232 43
13 Nemecko 1143 13
14 Grécko 222 54
15 Maďarsko 177 30
16 Írsko 57 25
17 Taliansko 1286 35
18 Lotyšsko 73 27
19 Litva 84 32
20 Luxembursko 9,8 29
21 Malta 3,3 23
22 Holandsko b 182 8
23 Nórsko 218 40
24 Poľsko 593 25
25 Portugalsko 207 18
26 Rumunsko 425 25
27 Slovensko 73 18
28 Slovinsko 37 23
29 Španielsko b 809 22
30 Švédsko 197 25
31 Švajčiarsko c 103 30
32 Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska 1088 32
33 Spojené štáty americké d
34 Európska únia8 84228
a Kanada pri ratifikácii, prijatí alebo schválení tohto protokolu alebo pri pristúpení k nemu poskytne: a) hodnotu celkových odhadovaných úrovní emisií prchavých organických zlúčenín za rok 2005, a to buď na celoštátnej úrovni alebo v jej oblasti PEMA, ak takú hodnotu predložila; a b) indikatívnu hodnotu pre zníženie celkových úrovní emisií prchavých organických zlúčenín v roku 2020 v porovnaní s úrovňami v roku 2005, a to buď emisií na celoštátnej úrovni alebo emisií v j ej oblasti PEMA. Položka a) sazačlení do tabuľky apoložka b) sazačlení do poznámky pod čiarou ktabuľke.Akbude predložená oblasť PEMA, bude ponúknutá ako úprava prílohy III k protokolu.
b Čísla sa týkajú európskej časti krajiny.
c Vrátane emisií z pestovania plodín a poľnohospodárskych pôd (NFR 4D).
d Spojené štáty americké pri ratifikácii, prijatí alebo schválení zmeny, ktorou sa táto tabuľka doplní k tomuto protokolu, alebo pri pristúpení k nej poskytnú: a) hodnotu celkových odhadovaných úrovní emisií prchavých organických zlúčenín za rok 2005, ato buď emisií na celoštátnej úrovni alebo emisií v ich oblasti PEMA; b) indikatívnu hodnotu pre zníženie celkových úrovní emisií prchavých organických zlúčenín v roku 2020 v porovnaní s úrovňami v roku 2005, a c) akékoľvek zmeny oblasti PEMA identifikované v čase, keď sa Spojené štáty americké stali stranou protokolu. Položka a) sa začlení do tabuľky, položka b) sa začlení do poznámky pod čiarou k tabuľke a položka c) sa ponúkne ako úprava prílohy III.

Tabuľka 6

Záväzky zníženia emisií PM2,5na rok 2020 a nasledujúce roky

Strana dohovoruÚrovne emisií v roku 2005 v tisícoch ton PM2,5Zníženie oproti úrovni z roku 2005 (%)
1 Rakúsko 22 20
2 Bielorusko 46 10
3 Belgicko 24 20
4 Bulharsko 44 20
5 Kanada a
6 Chorvátsko 13 18
7 Cyprus 2,9 46
8 Česká republika 22 17
9 Dánsko 25 33
10 Estónsko 20 15
11 Fínsko 36 30
12 Francúzsko 304 27
13 Nemecko 121 26
14 Grécko 56 35
15 Maďarsko 31 13
16 Írsko 11 18
17 Taliansko 166 10
18 Lotyšsko 27 16
19 Litva 8,7 20
20 Luxembursko 3,1 15
21 Malta 1,3 25
22 Holandsko b 21 37
23 Nórsko 52 30
24 Poľsko 133 16
25 Portugalsko 65 15
26 Rumunsko 106 28
27 Slovensko 37 36
28 Slovinsko 14 25
29 Španielsko b 93 15
30 Švédsko 29 19
31 Švajčiarsko 11 26
32 Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska 81 30
33 Spojené štáty americkéc
34 Európska únia 1504 22
a Kanada pri ratifikácii, prijatí alebo schválení tohto protokolu alebo pri pristúpení k nemu poskytne: a) hodnotu celkových odhadovaných úrovní emisií PM za rok 2005, a to buď na celoštátnej úrovni alebo v jej oblasti PEMA, ak takú hodnotu predložila; ab) indikatívnu hodnotu pre zníženie celkových úrovní emisií PM v roku 2020 vporovnaní s úrovňami v roku 2005, a to buď emisií na celoštátnej úrovni alebo emisií v j ej oblasti PEMA. Položka a) sa začlení do tabuľky a položka b) sa začlení do poznámky pod čiarou k tabuľke. Ak bude predložená oblasť PEMA, bude ponúknutá ako úprava prílohy III k protokolu.
b Čísla sa týkajú európskej časti krajiny.
c Spojené štáty americké pri ratifikácii, prijatí alebo schválení zmeny, ktorou sa táto tabuľka doplní k tomuto protokolu, alebo pri pristúpení k nej poskytnú: a) hodnotu celkových odhadovaných úrovní emisií PM2,5 za rok 2005, a to buď emisií na celoštátnej úrovni alebo emisií v ich oblasti PEMA; a b) indikatívnu hodnotu pre zníženie celkových úrovní emisií PM2,5 v roku 2020 v porovnaní s úrovňami v roku 2005, Položka a) sa začlení do tabuľky a položka b) sa začlení do poznámky pod čiarou k tabuľke."

P. Príloha III

1. Vo vete pod názvom kapitoly sa slová „je uvedená nasledujúca PEMA" nahrádzajú slovami „sú uvedené nasledujúce oblasti PEMA".

2. Pred podkapitolu o oblasti PEMA Ruskej federácie sa dopĺňajú tento nový názov podkapitoly a odsek:

„PEMA Kanady

PEMA Kanady pre síru je oblasť s rozlohou 1 milión štvorcových kilometrov, ktorá zahŕňa celé územie provincií Ostrov princa Eduarda, Nové Škótsko a New Brunswick, celé územie provincie Quebec na juh od priamej čiary medzi mestom Havre-St. Pierre na severnom pobreží Zálivu svätého Vavrinca a bodom, v ktorom hranica medzi Quebekom a Ontáriom pretína pobrežie Jamesovej zátoky, a celé územie provincie Ontário na juh od priamej čiary medzi bodom, v ktorom hranica medzi Ontáriom a Quebekom pretína pobrežie Jamesovho zálivu, a riekou Nipigon v blízkosti severného brehu Horného jazera."

3. Odsek pod názvom podkapitoly PEMA Ruskej federácie sa nahrádza takto:

„PEMA Ruskej federácie zodpovedá európskemu územiu Ruskej federácie. Európske územie Ruskej federácie je súčasťou územia Ruska v rámci administratívnych a geografických hraníc subjektov patriacich do Ruskej federácie, ktoré sa nachádzajú vo východnej Európe a susedia s ázijským kontinentom podľa konvenčnej hraničnej čiary, ktorá prechádza od severu na juh pozdĺž pohoria Ural, hranice s Kazachstanom až ku Kaspickému moru, potom pozdĺž hraníc štátu s Azerbajdžanom a Gruzínskom v severnom Kaukaze a k Čiernemu moru."

Q. Príloha IV

1. Príloha IV sa nahrádza takto:

„Limity pre emisie síry zo stacionárnych zdrojov

1. Oddiel A sa vzťahuje na strany iné ako Kanada a Spojené štáty americké, oddiel B sa vzťahuje na Kanadu a oddiel C na Spojené štáty americké.

A. Strany iné ako Kanada a Spojené štáty americké

2. Na účely tohto oddielu „emisný limit" (EL) znamená množstvo SO2 (alebo SOX, ak je to tak uvedené) obsiahnuté v odpadových plynoch zo zariadenia, ktoré sa nesmie prekročiť. Ak nie je uvedené inak, emisný limit sa bude počítať ako hmotnosť SO2 (SOx vyjadrené ako SO2) na objem odpadového plynu (vyjadrené v mg/m3) pri štandardných podmienkach teploty a tlaku pre suchý plyn (objem pri 273,15 K, 101,3 kPa). Na každú kategóriu zdrojov sa vzťahujú hodnoty obsahu kyslíka v odpadovom plyne uvedené v tabuľkách. Riedenie s cieľom zníženia koncentrácie znečisťujúcich látok v odpadových plynoch nie je dovolené. Limity sa nevzťahujú na ukončenie prevádzky, nábeh a údržbu zariadenia.

3. Overuje sa súlad s EL, minimálnymi mierami odsírenia, mierami zachytávania síry a limitmi obsahu síry:

a) emisie sa monitorujú meraním alebo výpočtami, ktoré dosahujú minimálne rovnakú presnosť. Súlad s EL sa overuje kontinuálnymi alebo diskontinuálnymi meraniami, schvaľovaním typu alebo akoukoľvek inou technicky vhodnou metódou vrátane overených metód výpočtu. V prípade kontinuálnych meraní sa súlad s EL dosiahne vtedy, keď potvrdený mesačný priemer emisií neprekročí limit, ak nieje pre konkrétnu kategóriu zdroja stanovené inak. V prípade diskontinuálnych meraní alebo iných vhodných postupov stanovenia alebo výpočtu sa súlad s EL dosiahne vtedy, keď stredná hodnota založená na príslušnom počte meraní v reprezentatívnych podmienkach neprekročí EL. Na účely overenia sa môže zohľadniť nepresnosť metód merania;

b) v prípade spaľovacích zariadení uplatňujúcich minimálne miery odsírenia stanovené v ods. 5 písm. a) bode ii) sabude pravidelne monitorovať aj obsah síry vpalivách a príslušné orgány budú informované o významných zmenách v type použitého paliva. Miery odsírenia sa budú uplatňovať ako priemerné mesačné hodnoty;

c) súlad s minimálnou mierou zachytávania síry sa bude overovať pravidelnými meraniami alebo akoukoľvek inou technicky vhodnou metódou;

d) súlad s limitmi síry v plynovom oleji sa bude overovať pravidelnými cielenými meraniami.

4. Monitorovanie príslušných znečisťujúcich látok a merania prevádzkových parametrov, ako aj zabezpečovanie kvality automatizovaných systémov merania a referenčných meraní určených na kalibráciu týchto systémov sa budú vykonávať v súlade s normami Európskeho výboru pre normalizáciu (CEN). Ak nie sú dostupné normy CEN, použijú sa normy Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu (ISO), vnútroštátne alebo medzinárodné normy, na základe ktorých sa zabezpečia údaje rovnocennej vedeckej kvality.

5. V nasledujúcich písmenách sa stanovujú osobitné ustanovenia týkajúce sa spaľovacích zariadení uvedených v odseku 7:

a) strana sa môže odchýliť od povinnosti dodržať emisné limity stanovené v odseku 7 v týchto prípadoch:

i) v prípade spaľovacieho zariadenia, ktoré na tieto účely normálne používa palivo s nízkym obsahom síry, keď prevádzkovateľ nedokáže dodržať tieto limity z dôvodu prerušenia dodávky paliva s nízkym obsahom síry v dôsledku jeho závažného nedostatku;

ii) v prípade spaľovacieho zariadenia spaľujúceho domáce tuhé palivá, ktoré nedokáže dodržať emisné limity stanovené v odseku 7, musia byť splnené aspoň tieto limity pre miery odsírenia:

aa) Jestvujúce zariadenia: 50 - 100 MWth: 80 %;

bb) Jestvujúce zariadenia: 100-300 MWth: 90 %;

cc) Jestvujúce zariadenia: > 300 MWth: 95 %;

dd) Nové zariadenia: 50-300 MWth: 93 %;

ee) Nové zariadenia: > 300 MWth: 97%;

iii) v prípade spaľovacích zariadení, ktoré normálne používajú plynné palivo a ktoré musia výnimočne použiť iné palivá z dôvodu náhleho prerušenia dodávky plynu a na tieto účely musia byť vybavené zariadením na čistenie odpadových plynov;

iv) v prípade jestvujúcich spaľovacích zariadení, ktoré nepracujú dlhšie ako 17 500 prevádzkových hodín od 1. januára 2016 najneskôr do 31. decembra 2023;

v) v prípade jestvujúcich spaľovacích zariadení využívajúcich tuhé alebo kvapalné palivá, ktoré nepracujú dlhšie ako 1 500 prevádzkových hodín ročne podľa kĺzavého priemeru za obdobie piatich rokov, platia namiesto toho tieto EL:

aa) pre tuhé palivá: 800 mg/m3;

bb) pre kvapalné palivá: 850 mg/m3v prípade zariadení s menovitým tepelným príkonom neprekračujúcim 300 MWth a 400 mg/m3 v prípade zariadení s menovitým tepelným príkonom vyšším ako 300 MWth;

b) ak sa spaľovacie zariadenie rozšíri o najmenej 50 MWth, pre rozšírenú časť, ktorej sa týka zmena,budú platiť EL stanovené v odseku 7 pre nové zariadenia. EL sa vypočíta ako priemer vážený podľa skutočného tepelného príkonu jestvujúcej i novej časti zariadenia;

c) strany zaistia, aby sa prijali ustanovenia týkajúce sa postupov uplatňovaných v prípade poruchy alebo havárie zariadenia na znižovanie emisií;

d) vprípade spaľovacieho zariadenia,ktoré súbežne používa dve palivá alebo viac palív, sa EL stanoví ako vážený priemer EL pre jednotlivé palivá na základe tepelného príkonu poskytovaného jednotlivými palivami.

6. Strany môžu uplatňovať pravidlá, na základe ktorých možno spaľovacie zariadenia a spracovateľské zariadenia v rámci rafinérie minerálnych olejov oslobodiť od dodržiavania jednotlivých limitov SO2 stanovených v tejto prílohe za predpokladu, že dodržiavajú limit bublín S02 stanovený na základe najlepších dostupných techník.

7. Spaľovacie zariadenia s menovitým tepelným príkonom prekračujúcim 50 MWth (1):

Tabuľka 1
Limity pre emisie SO2 zo spaľovacích zariadení a

Druh palivaTepelný príkon (MWth)EL pre SO2 (mg/m3) b
Tuhé palivá50 – 100Nové zariadenia:
400 (čierne a hnedé uhlie a iné tuhé palivá) 300 (rašelina)
200 (biomasa)
Jestvujúce zariadenia:
400 (čierne a hnedé uhlie a iné tuhé palivá) 300 (rašelina)
200 (biomasa)
100 – 300Nové zariadenia:
200 (čierne a hnedé uhlie a iné tuhé palivá) 300 (rašelina)
200 (biomasa)
Jestvujúce zariadenia:
250 (čierne a hnedé uhlie a iné tuhé palivá) 300 (rašelina)
200 (biomasa)
> 300Nové zariadenia:
150 (čierne a hnedé uhlie a iné tuhé palivá) (FBC: 200) 150 (rašelina) (FBC: 200)
150 (biomasa)
Jestvujúce zariadenia:
200 (čierne a hnedé uhlie a iné tuhé palivá) 200 (rašelina)
200 (biomasa)
Kvapalné palivá50 – 100Nové zariadenia: 350
Jestvujúce zariadenia: 350
100 – 300Nové zariadenia: 200
Jestvujúce zariadenia: 250
> 300Nové zariadenia: 150
Jestvujúce zariadenia: 200
Plynné palivá všeobecne> 50Nové zariadenia: 35
Jestvujúce zariadenia: 35
Skvapalnený plyn> 50Nové zariadenia: 5 Jestvujúce zariadenia: 5
Koksárenský plyn alebo vysokopecný plyn> 50Nové zariadenia:
200 pre vysokopecný plyn 400 pre koksárenský plyn
Jestvujúce zariadenia:
200 pre vysokopecný plyn 400 pre koksárenský plyn
Splynované zvyšky z rafinérií> 50Nové zariadenia: 35
Jestvujúce zariadenia: 800
(1) Menovitý tepelný príkon spaľovacieho zariadenia sa vypočíta ako súčet príkonu všetkých jednotiek pripojených k spoločnému komínu. Pri výpočte celkového menovitého tepelného príkonu sa neberú do úvahy samostatné jednotky s hodnotou nižšou ako 15 MWth.
Poznámka: FBC = fluidné spaľovanie (s cirkulujúcou vrstvou, tlakové, bublinové).
a EL neplatia najmä pre:
— zariadenia, v ktorých sa produkty spaľovania používajú na priame vykurovanie, sušenie alebo iné spracovanie predmetov alebo materiálov,
— zariadenia na dodatočné spaľovanie určené na čistenie odpadových plynov spaľovaním, ktoré nie sú prevádzkované ako samostatné spaľovacie zariadenia,
— zariadenia na regeneráciu katalyzátorov na katalytické krakovanie,
— zariadenia na premenu sírovodíka na síru,
— reaktory používané v chemickom priemysle,
— pece s koksovými batériami,
— kaupre,
— regeneračné kotle na výluh v rámci zariadení na výrobu celulózy,
— pece na spaľovanie odpadu, a
— zariadenia zásobované energiou vyrobenou naftovými, benzínovými alebo plynovými motormi alebo spaľovacími turbínami bez ohľadu na použité palivo.
b Referenčný obsah O2 je 6 % pre tuhé palivá a 3 % pre kvapalné a plynné palivá.

8. Plynový olej:

Tabuľka 2

Limity pre obsah síry v plynnom oleji a

Obsah síry (hmotnostné percento)
Plynový olej< 0,10
a „Plynový olej“ je každé kvapalné palivo vyrobené z ropy okrem lodného paliva, na ktoré sa vzťahuje číselný znak KN 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 45 alebo 2710 19 49, alebo každé kvapalné palivo vyrobené z ropy okrem lodného paliva, ktorého menej než 65 % objemu (vrátane strát) sa destiluje pri 250 °C a ktorého aspoň 85 % objemu (vrátane strát) sa destiluje pri 350 °C metódou ASTM D86. Motorové nafty, napr. plynové oleje, na ktoré sa vzťahuje číselný znak KN 2710 19 41 používané vo vozidlách s vlastným pohonom, sú z tejto definície vyňaté. Palivá používané necestnými mobilnými strojmi a poľnohospodárskymi traktormi sú z tejto definície takisto vyňaté.

9. Rafinérie minerálnych olejov a plynov:

Zariadenia na zachytávanie síry: zariadenia, ktoré produkujú viac než 50 Mg síry denne

Tabuľka 3

Limit vyjadrený ako minimálna miera zachytávania síry v zariadeniach na zachytávanie síry

Typ zariadeniaMinimálna miera zachytávania síry a (%)
Nové zariadenie99,5
Jestvujúce zariadenie98,5
a Miera zachytávania síry je percento importovaného H2S premeneného na prvkovú síru vyjadrené ako ročný priemer.

10. Výroba oxidu titaničitého:

Tabuľka 4

Limity pre emisie SOx uvoľnené pri výrobe oxidu titaničitého (ročný priemer)

Typ zariadeniaEL pre SOx (vyjadrené ako SO2) (kg/t TiO2)
Sulfátový proces, celkové emisie6
Chloridový proces, celkové emisie1,7

B. Kanada

11. Limity pre kontrolu emisií oxidov síry sa pre stacionárne zdroje podľa potreby stanovia s ohľadom na informácie o dostupných technológiách kontroly, limity používané v iných jurisdikciách a na základe týchto dokumentov:

a) OrderAddingToxicSubstancestoSchedule1totheCanadianEnvironmentalAct,1999.SOR/2011-34;

b) Order Adding Toxic Substances to Schedule 1 to the Canadian Environmental Protection Act, 1999;

c) New Source Emission Guidelines for Thermal Electricity Generation;

d) National Emissions Guidelines for Stationary Combustion Turbines. PN1072; a

e) Operating and Emission Guidelines for Municipal Solid Waste Incinerators. PN1085.

C. Spojené štáty americké

12. Limity pre kontrolu emisií oxidu siričitého zo stacionárnych zdrojov v nasledujúcich kategóriách stacio nárnych zdrojov a zdroje, ktorých sa tieto limity týkajú, sú uvedené v týchto dokumentoch:

a) parné generátory na výrobu elektriny - 40 Code of Federal Regulations (C.F.R.) Part 60, Subpart D, a Subpart Da;

b) priemyselné, obchodné a inštitucionálne parné generátory - 40 C.F.R. Part 60, Subpart Db, a Subpart Dc;

c) výrobné jednotky na výrobu kyseliny sírovej - 40 C.F.R. Part 60, Subpart H;

d) ropné rafinérie - 40 C.F.R. Part 60, Subpart J a Subpart Ja;

e) primárne medené huty - 40 C.F.R. Part 60, Subpart P;

f) primárne zinkové huty - 40 C.F.R. Part 60, Subpart Q;

g) primárne olovené huty-40 C.F.R. Part 60, Subpart R;

h) stacionárne plynové turbíny - 40 C.F.R. Part 60, Subpart GG;

i) pobrežné spracovanie zemného plynu - 40 C.F.R. Part 60, Subpart LLL;

j) spaľovne komunálneho odpadu - 40 C.F.R. Part 60, Subpart Ea, a Subpart Eb;

k) spaľovne nemocničného, zdravotníckeho a infekčného odpadu - 40 C.F.R. Part 60, Subpart Ec;

1] stacionárne spaľovacie turbíny - 40 C.F.R. Part 60, Subpart KKKK;

m) malé spaľovne komunálneho odpadu - 40 C.F.R. Part 60, Subpart AAAA;

n) komerčné a priemyselné spaľovne pevného odpadu - 40 C.F.R. Part 60, Subpart CCCC; a

o) iné spaľovne pevného odpadu - 40 C.F.R. Part 60, Subpart EEEE."

R. Príloha V

Príloha V sa nahrádza takto:

„Limity pre emisie oxidov dusíka zo stacionárnych zdrojov

1. Oddiel A sa vzťahuje na strany iné ako Kanada a Spojené štáty americké, oddiel B sa vzťahuje na Kanadu a oddiel C na Spojené štáty americké.

A. Strany iné ako Kanada a Spojené štáty americké

2. Na účely tohto oddielu „emisný limit" (EL) znamená množstvo N0x (súčet NO a N02, vyjadrený ako N02) obsiahnuté v odpadových plynoch zo zariadenia, ktoré sa nesmie prekročiť. Ak nie je uvedené inak, emisný limit sa bude počítať ako hmotnosť NOx na objem odpadového plynu (vyjadrené v mg/m3) pri štandardných podmienkach teploty a tlaku pre suchý plyn (objem pri 273,15 K, 101,3 kPa). Na každú kategóriu zdrojov sa vzťahujú hodnoty obsahu kyslíka v odpadovom plyne uvedené nižšie v tabuľkách. Riedenie s cieľom zníženia koncentrácie znečisťujúcich látok v odpadových plynoch nie je dovolené. Limity sa nevzťahujú na ukončenie prevádzky, nábeh a údržbu zariadenia.

3. Emisie sa vo všetkých prípadoch monitorujú meraním NOx alebo výpočtami, prípadne kombináciou oboch metód tak, aby sa dosiahla minimálne rovnaká presnosť. Súlad s EL sa overuje kontinuálnymi alebo diskontinu- álnymi meraniami, schvaľovaním typu alebo akoukoľvek inou technicky vhodnou metódou vrátane overených metód výpočtu. V prípade kontinuálnych meraní sa súlad s EL dosiahne vtedy, keď potvrdený mesačný priemer emisií neprekročí limity. V prípade diskontinuálnych meraní alebo iných vhodných postupov stanovenia alebo výpočtu sa súlad s EL dosiahne vtedy, keď stredná hodnota založená na príslušnom počte meraní v reprezenta tívnych podmienkach neprekročí EL. Na účely overenia sa môže zohľadniť nepresnosť metód merania.

4. Monitorovanie príslušných znečisťujúcich látok a merania prevádzkových parametrov, ako aj zabezpečovanie kvality automatizovaných systémov a referenčných meraní určených na kalibráciu týchto systémov sa vykonávajú v súlade s normami CEN. Ak nie sú dostupné normy CEN, použijú sa normy ISO, vnútroštátne alebo medzinárodné normy, na základe ktorých sa zabezpečia údaje rovnocennej vedeckej kvality.

5. Osobitné ustanovenia týkajúce sa spaľovacích zariadení uvedených v odseku 6:

a) strana sa môže odchýliť od povinnosti dodržať EL stanovené v odseku 6 v týchto prípadoch:

i) v prípade spaľovacích zariadení, ktoré normálne používajú plynné palivo a ktoré musia výnimočne použiť iné palivá z dôvodu náhleho prerušenia dodávky plynu a na tieto účely musia byť vybavené zariadením na čistenie odpadových plynov;

ii) v prípade jestvujúcich spaľovacích zariadení, ktoré nepracujú dlhšie ako 17 500 prevádzkových hodín od 1. januára 2016 najneskôr do 31. decembra 2023; alebo

iii) v prípade jestvujúcich spaľovacích zariadení iných ako pobrežné plynové turbíny (ktorých sa týka odsek 7) využívajúcich tuhé alebo kvapalné palivá, ktoré nepracujú dlhšie ako 1 500 prevádzkových hodín ročne podľa klzavého priemeru za obdobie piatich rokov, platia namiesto toho tieto EL:

aa) pre tuhé palivá: 450 mg/m3;

bb) pre kvapalné palivá: 450 mg/m3.

b) ak sa spaľovacie zariadenie rozšíri o najmenej 50 MWth, pre rozšírenú časť, ktorej sa týka zmena, budú platiť EL stanovené v odseku 6 pre nové zariadenia. EL sa vypočíta ako priemer vážený podľa skutočného tepelného príkonu jestvujúcej i novej časti zariadenia;

c) strany zaistia, aby sa prijali ustanovenia týkajúce sa postupov uplatňovaných v prípade poruchy alebo havárie zariadenia na znižovanie emisií;

d) v prípade spaľovacieho zariadenia, ktoré súbežne používa dve palivá alebo viac palív, sa EL stanoví ako vážený priemer EL pre jednotlivé palivá na základe tepelného príkonu poskytovaného jednotlivými palivami. Strany môžu uplatňovať pravidlá, na základe ktorých možno spaľovacie zariadenia a spracovateľské zariadenia v rámci rafinérie minerálnych olejov oslobodiť od dodržiavania jednotlivých limitov NOX stanovených v tejto prílohe za predpokladu, že dodržiavajú limit bublín NOxstanovený na základe najlepších dostupných techník.

6. Spaľovacie zariadenia s menovitým tepelným príkonom prekračujúcim 50 MWth (1):

Tabuľka 1

Limity pre emisie NOx uvoľnené zo spaľovacích zariadenía a

Druh palivaTepelný príkon (MWth)EL pre NOx (mg/m3) b
Tuhé palivá50 – 100Nové zariadenia:
300 (čierne a hnedé uhlie a iné tuhé palivá)
450 (práškové hnedé uhlie)
250 (biomasa, rašelina)
Jestvujúce zariadenia:
300 (čierne a hnedé uhlie a iné tuhé palivá)
450 (práškové hnedé uhlie)
300 (biomasa, rašelina)
100 – 300Nové zariadenia:
200 (čierne a hnedé uhlie a iné tuhé palivá)
200 (biomasa, rašelina)
Jestvujúce zariadenia:
200 (čierne a hnedé uhlie a iné tuhé palivá)
250 (biomasa, rašelina)
> 300Nové zariadenia:
150 (čierne a hnedé uhlie a iné tuhé palivá) (všeobecné)
150 (biomasa, rašelina)
200 (práškové hnedé uhlie)
Jestvujúce zariadenia:
200 (čierne a hnedé uhlie a iné tuhé palivá)
200 (biomasa, rašelina)
Kvapalné palivá50 – 100Nové zariadenia: 300
Jestvujúce zariadenia: 450
100 – 300Nové zariadenia: 150
Jestvujúce zariadenia:
200 (všeobecné)
Jestvujúce zariadenia v rámci rafinérií a chemických zariadení:
450 (spaľovanie zvyškov destilácie a premeny z rafinácie surovej ropy na vlastnú spotrebu v spaľovacích zariadeniach a spaľovanie zvyškov z kvapalnej výroby ako nekomerčného paliva)
> 300Nové zariadenia: 100
Jestvujúce zariadenia: 150 (všeobecné)
Jestvujúce zariadenia v rámci rafinérií a chemických zariadení:
450 (spaľovanie zvyškov destilácie a premeny z rafinácie surovej ropy na vlastnú spotrebu v spaľovacích zariadeniach a spaľovanie zvyškov z kvapalnej výroby ako nekomerčného paliva) (< 500 MWth)
Zemný plyn50 – 300Nové zariadenia: 100
Jestvujúce zariadenia: 100
> 300Nové zariadenia: 100
Jestvujúce zariadenia: 100
Iné plynné palivá> 50Nové zariadenia: 200 Jestvujúce zariadenia: 300
(1) Menovitý tepelný príkon spaľovacieho zariadenia sa vypočíta ako súčet príkonu všetkých jednotiek pripojených k spoločnému komínu. Pri výpočte celkového menovitého príkonu sa neberú do úvahy samostatné jednotky s hodnotou nižšou ako 15 MWth.
a EL neplatia najmä pre:
— zariadenia, v ktorých sa produkty spaľovania používajú na priame vykurovanie, sušenie alebo iné spracovanie predmetov alebo materiálov,
— zariadenia na dodatočné spaľovanie určené na čistenie odpadových plynov spaľovaním, ktoré nie sú prevádzkované ako samostatné spaľovacie zariadenia,
— zariadenia na regeneráciu katalyzátorov na katalytické krakovanie,
— zariadenia na premenu sírovodíka na síru,
— reaktory používané v chemickom priemysle,
— pece s koksovými batériami,
— kaupre,
— regeneračné kotle na výluh v rámci zariadení na výrobu celulózy,
— pece na spaľovanie odpadu, a
— zariadenia zásobované energiou vyrobenou naftovými, benzínovými alebo plynovými motormi alebo spaľovacími turbínami bez ohľadu na použité palivo.
b Referenčný obsah O2 je 6 % pre tuhé palivá a 3 % pre kvapalné a plynné palivá.

7. Pobrežné spaľovacie turbíny s menovitým tepelným príkonom prekračujúcim 50 MWth: EL pre NOx vyjadrené v mg/m3 (pri referenčnom obsahu O2 15 %) sa majú uplatňovať pre jednu turbínu. EL v tabuľke 2 platia len pri záťaži nad 70 %.

Tabuľka 2

Limity pre emisie NOx uvoľnené z pobrežných spaľovacích turbín [vrátane plynových turbín s kombinovanými cyklami (CCGT)]

Druh palivaTepelný príkon (MWth)EL pre NOx (mg/m3) a
Kvapalné palivá (ľahké a stredné destiláty)> 50Nové zariadenia: 50
Jestvujúce zariadenia:
90 (všeobecné)
200 (zariadenia pracujúce menej než 1 500 hodín ročne)
Zemný plyn b> 50Nové zariadenia: 50 (všeobecné) d
Jestvujúce zariadenia:
50 (všeobecné) c d
150 (zariadenia pracujúce menej než 1 500 hodín ročne)
Iné plyny> 50Nové zariadenia: 50
Jestvujúce zariadenia:
120 (všeobecné)
200 (zariadenia pracujúce menej než 1 500 hodín ročne)
a Plynové turbíny na núdzové použitie, ktoré pracujú menej než 500 hodín ročne, nie sú zahrnuté.
b Zemný plyn je prirodzene sa vyskytujúci metán s obsahom inertných plynov a iných zložiek nie viac ako 20 % (objemu).
c 75 mg/m3 v týchto prípadoch, keď je účinnosť plynových turbín určená podmienkami základného zaťaženia podľa normy ISO:
— plynové turbíny používané v kombinovaných systémoch výroby tepla a elektrickej energie, ktoré majú celkovú účinnosť vyššiu ako 75 %,
— plynové turbíny používané v zariadeniach s kombinovanými cyklami, ktoré majú ročný priemer úhrnnej elektrickej účinnosti vyšší ako 55 %,
— plynové turbíny na účely mechanického pohonu.
d Pre jednotlivé plynové turbíny, ktoré nepatria do žiadnej z kategórií uvedených v poznámke pod čiarou c), ale majú účinnosť vyššiu ako 35 % – určenú za podmienok základného zaťaženia podľa normy ISO – je EL pre NOx za podmienok základného zaťaženia podľa normy ISO 50 × η/35, kde η je účinnosť plynovej turbíny vyjadrená v percentách.

8. Výroba cementu:

Tabuľka 3

Limity pre emisie NOx uvoľnené z výroby cementového slinku a

Typ zariadeniaEL pre NOx (mg/m3)
Všeobecné (jestvujúce a nové zariadenia)500
Jestvujúce Pece Lepol a dlhé rotačné pece, v ktorých sa nespoluspaľuje800
a Zariadenia na výrobu cementového slinku v rotačných peciach s kapacitou > 500 Mg/deň alebo v iných peciach s kapacitou > 50 Mg/deň. Referenčný obsah O2 je 10 %.

9. Stacionárne motory:

Tabuľka 4

Limity pre emisie NOx uvoľnené z nových stacionárnych motorov

Typ motora, výkon, špecifikácia palivaEL a b c (mg/m3)
Plynové motory > 1 MWth
Zážihové motory (= Otto), všetky plynné palivá
95 (vylepšená chudobná zmes)
190 (štandardná chudobná zmes
alebo bohatá zmes s katalyzátorom)
Dvojpalivové motory > 1 MWth
V plynovom režime (všetky plynné palivá)
V kvapalinovom režime (všetky kvapalné palivá) d
190
1 – 20 MWth225
> 20 MWth225
Naftové motory > 5 MWth (vznetové zapaľovanie)
Nízka (< 300 ot./min.)/stredná (300 – 1 200 ot./min.)/rýchlosť
5 – 20 MWth
Ťažký vykurovací olej (HFO) a biooleje
Ľahký vykurovací olej (LFO) a zemný plyn (NG)
225

190 > 20 MWth HFO a biooleje 190 LFO a NG 190 Vysoká rýchlosť (> 1 200 ot./min.) 190 Poznámka: Referenčný obsah kyslíka je 15 % (1).
a Tieto EL neplatia pre motory pracujúce menej než 500 hodín ročne.
b Keď z technických alebo logistických dôvodov, napríklad na vzdialených ostrovoch alebo v prípade, že nemožno zaručiť dostatočné množstvo vysokokvalitného paliva, nie je momentálne možné použiť selektívnu katalytickú redukciu, v prípade naftových motorov a dvojpalivových motorov sa pre danú stranu môže uplatniť prechodné obdobie 10 rokov od nadobudnutia platnosti tohto protokolu, počas ktorého platia tieto EL:
— dvojpalivové motory: 1 850 mg/m3 v kvapalnom režime, 380 mg/m3 v plynnom režime,
— naftové motory– nízka (< 300 ot./min.) a stredná (300–1 200 ot./min.) rýchlosť: 1 300 mg/m3 pre motory medzi 5 a 20 MWth a 1 850 mg/m3 pre motory > 20 MWth,
— naftové motory – vysoká rýchlosť (> 1 200 ot./min.): 750 mg/m3.
c Motory pracujúce medzi 500 až 1 500 prevádzkovými hodinami ročne možno vyňať z dodržiavania týchto EL v prípade, že sa pre ne uplatňujú primárne opatrenia na zníženie emisií NOx a že spĺňajú EL stanovené v poznámke pod čiarou b.
d Strana sa môže odchýliť od povinnosti dodržiavať emisné limity v prípade spaľovacích zariadení, ktoré používajú plynné
palivo a ktoré musia výnimočne použiť iné palivá z dôvodu náhleho prerušenia dodávky plynu a na tieto účely musia byť vybavené zariadením na čistenie odpadových plynov. Obdobie platnosti tejto výnimky nesmie prekročiť 10 dní okrem prípadov prioritnej potreby udržiavať dodávku energie.

10. Aglomeračné úpravne železnej rudy:

Tabuľka 5

Limity pre emisie NOx uvoľnené z aglomeračných úpravní železnej rudy

Typ zariadeniaEL pre NOx (mg/m3)
Aglomeračné úpravne: nové zariadenie400
Aglomeračné úpravne: jestvujúce zariadenie400
(a) Výroba a spracovanie kovov: zariadenia na praženie alebo spekanie kovovej rudy, zariadenia na výrobu surového železa alebo ocele (primárne alebo sekundárne tavenie) vrátane kontinuálneho liatia s kapacitou viac ako 2,5 Mg/hodinu, zariadenia na spracovanie železných kovov (tepelné valcovne > 20 Mg/hodinu surovej ocele).
(b) Uplatňuje sa výnimka z odseku 3, na základe ktorej sa tieto EL majú považovať za priemerné hodnoty za značné časové obdobie.

11. Výroba kyseliny dusičnej:

Tabuľka 6

Limity pre emisie NOx uvoľnené z výroby kyseliny dusičnej s výnimkou koncentračných jednotiek

Typ zariadeniaEL pre NOx (mg/m3)
Nové zariadenia160
Jestvujúce zariadenia190
(1) Koeficient prevodu z limitov v súčasnom protokole (pri obsahu kyslíka 5 %) je 2,66 (16/6). Limit:
— 190 mg/m3 pri 15 % O2 zodpovedá 500 mg/m3 pri 5 % O2,
— 95 mg/m3 pri 15 % O2 zodpovedá 250 mg/m3 pri 5 % O2,
— 225 mg/m3 pri 15 % O2 zodpovedá 600 mg/m3 pri 5 % O2.

B. Kanada

12. Limity pre kontrolu emisií NOxsa pre stacionárne zdroje podľa potreby stanovia s ohľadom na informácie o dostupných technikách kontroly, limity používané v iných j urisdikciách a na základe týchto dokumentov:

a) New Source Emission Guidelines for Thermal Electricity Generation;

b) National Emissions Guidelines for Stationary Combustion Turbines. PN1072;

c) National Emission Guidelines for Cement Kilns. PN1284;

d) National Emission Guidelines for Industrial/Commercial Boilers and Heaters. PN1286;

e) Operating and Emission Guidelines for Municipal Solid Waste Incinerators. PN1085;

f) Management Plan for Nitrogen Oxides (NOx) and Volatile Organic Compounds (VOCs) — Phase I. PN1066; a

g) Operating and Emission Guidelines for Municipal Solid Waste Incinerators. PN1085.

C. Spojené štáty americké

13. Limity pre kontrolu emisií NOx zo stacionárnych zdrojov v nasledujúcich kategóriách stacionárnych zdrojov a zdroje, ktorých sa tieto limity týkajú, sú uvedené v týchto dokumentoch:

a) zariadenia na výrobu energie spaľujúce uhlie - 40 Code of Federal Regulations (C.F.R.) Part 76;

b) parné generátory na výrobu elektriny - 40 C.F.R. Part 60, Subpart D, a Subpart Da;

c) priemyselné, obchodné a inštitucionálne parné generátory - 40 C.F.R. Part 60, Subpart Db;

d) výrobné jednotky na výrobu kyseliny dusičnej - 40 C.F.R. Part 60, Subpart G;

e) stacionárne plynové turbíny - 40 C.F.R. Part 60, Subpart GG;

f) spaľovne komunálneho odpadu - 40 C.F.R. Part 60, Subpart Ea, a Subpart Eb;

g) spaľovne nemocničného, zdravotníckeho a infekčného odpadu - 40 C.F.R. Part 60, Subpart Ec; h) ropné rafinérie - 40 C.F.R. Part 60, Subpart J a Subpart Ja;

i) stacionárne motory s vnútorným spaľovaním - zážihové zapaľovanie, 40 C.F.R. Part 60, Subpart JJJJ;

j) stacionárne motory s vnútorným spaľovaním - vznetové zapaľovanie, 40 C.F.R. Part 60, Subpart IIII;

k) stacionárne spaľovacie turbíny - 40 C.F.R. Part 60, Subpart KKKK;

1] malé spaľovne komunálneho odpadu - 40 C.F.R. Part 60, Subpart AAAA;

m) portlandský cement - 40 C.F.R. Part 60, Subpart F;

n) komerčné a priemyselné spaľovne pevného odpadu - 40 C.F.R. Part 60, Subpart CCCC; a

o) iné spaľovne pevného odpadu - 40 C.F.R. Part 60, Subpart EEEE."

S. Príloha VI

Príloha VI sa nahrádza takto:

„Limity pre emisie prchavých organických zlúčenín zo stacionárnych zdrojov

1. Oddiel A sa vzťahuje na strany iné ako Kanada a Spojené štáty americké, oddiel B sa vzťahuje na Kanadu a oddiel C na Spojené štáty americké.

A. Strany iné ako Kanada a Spojené štáty americké

2. Tento oddiel tejto prílohy sa vzťahuje na emisie prchavých organických zlúčenín zo stacionárnych zdrojov uvedených ďalej v odsekoch 8 až 22. Na zariadenia alebo časti zariadení na výskum, vývoj a testovanie nových výrobkov a procesov sa táto príloha nevzťahuje. V tabuľkách pre jednotlivé sektory sú uvedené prahové hodnoty. Vo všeobecnosti sa týkajú spotreby rozpúšťadiel alebo hmotnostného toku emisií. Ak jeden prevádz kovateľ vykonáva v jednom zariadení na tom istom mieste viacero činností patriacich do tej istej podkapitoly, spotreba rozpúšťadla alebo hmotnostný tok emisií pri týchto činnostiach sa spočítava. Ak nie je uvedená žiadna prahová hodnota, uvedený limit sa vzťahuje na všetky dotknuté zariadenia.

3. Na účely oddielu A tejto prílohy:

a) „skladovanie a distribúcia benzínu" znamená plnenie cisterien, železničných cisterien, nákladných člnov a oceánskych lodí v depách a dispečerských strediskách rafinérií minerálnych olejov vrátane čerpania pohonných hmôt do vozidiel na čerpacích staniciach;

b) „nanášanie lepidla" znamená každú činnosť, pri ktorej sa lepidlo aplikuje na nejaký povrch, s výnimkou nanášania lepidla a laminovania spojených s tlačiarenskými činnosťami a laminovania dreva a plastov;

c) „laminovanie dreva a plastov" znamená každú činnosť, pri ktorej sa spája drevo a/alebo plasty na účely výroby vrstvových výrobkov;

d) „nanášanie náterov" alebo „povrchová úprava" znamená každú činnosť, pri ktorej sa aplikuje jedna alebo viac súvislých vrstiev náteru na:

i) nové vozidlá vymedzené ako vozidlá kategórie Ml a kategórie Nl, ak sa na ne náter nanáša v rovnakom zariadení ako na vozidlá M1;

ii) kabíny nákladných automobilov vymedzené ako prístrešok pre vodiča a všetky integrované kryty pre technické vybavenie vozidiel kategórie N2 a N3;

iii) dodávkové a nákladné automobily vymedzené ako vozidlá kategórie N1, N2 a N3 s výnimkou kabín nákladných automobilov;

iv) autobusy vymedzené ako vozidlá kategórie M2 a M3;

v) iné povrchy kovov a plastov vrátane povrchov lietadiel, lodí, vlakov atd'.;

vi) drevené povrchy;

vii) povrchy textílií, tkanín, fólií a papierové povrchy a

viii) kožu;

Táto kategória zdrojov nezahŕňa nanášanie substrátov s obsahom kovov za pomoci elektroforetických a chemických nanášacích techník. Ak je súčasťou nanášania náteru aj potlač na ten istý povrch, za súčasť nanášania náteru sa považuje aj táto potlač. Tlač, ktorá sa vykonáva ako samostatná činnosť, však nie je zahrnutá v tomto vymedzení. V tomto vymedzení:

vozidlá kategórie Ml sú vozidlá, ktoré sa používajú na prepravu osôb a obsahujú nie viac ako osem miest na sedenie okrem miesta pre vodiča,

vozidlá kategórie M2 sú vozidlá, ktoré sa používajú na prepravu osôb a obsahujú viac ako osem miest na sedenie okrem miesta pre vodiča a ktorých maximálna hmotnosť nepresahuje 5 Mg,

vozidlá kategórie M3 sú vozidlá, ktoré sa používajú na prepravu osôb a obsahujú viac ako osem miest na sedenie okrem miesta pre vodiča a ktorých maximálna hmotnosť presahuje 5 Mg,

vozidlá kategórie Nl sú vozidlá, ktoré sa používajú na prepravu tovaru a ktorých maximálna hmotnosť nepresahuje 3,5 Mg,

vozidlá kategórie N2 sú vozidlá, ktoré sa používajú prepravu tovaru a ktorých maximálna hmotnosť presahuje 3,5 Mg, ale nepresahuje 12 Mg,

vozidlá kategórie N3 sú vozidlá, ktoré sa používajú prepravu tovaru a ktorých maximálna hmotnosť presahuje 12 Mg;

e) „povrchová úprava cievok" znamená každú činnosť, pri ktorej sa nepretržite natiera stočená/zvinutá oceľ, nehrdzavejúca oceľ, oceľ s nanesenou vrstvou, zliatiny medi alebo hliníkové pásy plechu náterom, ktorý vytvára na povrchu film alebo vrstvy;

f) „chemické čistenie/čistenie za sucha" znamená každú priemyselnú alebo komerčnú činnosť, pri ktorej sa v zariadení používajú prchavé organické zlúčeniny na čistenie šiat, bytového zariadenia a podobného spotre biteľského tovaru, s výnimkou ručného odstraňovania škvŕn a fľakovvtextilnom a odevnom priemysle;

g) „výroba náterov, lakov, tlačiarenských farieb a lepidiel" znamená výrobu prípravkov na natieranie, lakov, tlačiarenských farieb a lepidiel a ich medziproduktov, ak sa vyrábajú na tom istom mieste zmiešavaním farbív, živíc a adhéznych materiálov s organickými rozpúšťadlami alebo inými nosičmi. Táto kategória zahŕňa aj disperziu, predisperziu, úpravu na určitú viskozitu alebo farbu a balenie finálneho produktu do kontajnerov;

h) „tlač" znamená každú činnosť súvisiacu s reprodukciou textu a/alebo obrazu, pri ktorej sa tlačiarenská farba nanáša na akýkoľvek druh povrchu za použitia nosiča obrazu. Patria sem tieto činnosti:

i) flexografia: tlačiarenská činnosť, ktorá ako nosič obrazu využíva gumu alebo elastické fotopolyméry a pri ktorej sú tlačiace plochy nad netlačiacimi plochami za použitia tekutých tlačiarenských farieb schnúcich odparovaním;

ii) ofsetová kotúčová tlač s použitím farieb schnúcich teplom: kotúčová tlač využívajúca nosič obrazu, pri ktorom sú tlačiaca a netlačiaca plocha v tej istej rovine, pričom „kotúčová" znamená, že materiál, na ktorý sa tlačí, je podávaný do stroja z kotúča a nie ako samostatné hárky. Netlačiaca plocha je upravená tak, aby nasávala vodu, a preto neprijíma tlačiarenskú farbu. Tlačiaca plocha je upravená tak, aby prijímala a prenášala tlačiarenskú farbu na povrch, na ktorý sa tlačí. K odparovaniu dochádza v sušiacom tuneli, kde sa na sušenie tlačeného materiálu používa teplý vzduch;

iii) publikačná rotačná hĺbkotlač: rotačná hĺbkotlač používaná na tlač papiera pre časopisy, brožúry, katalógy alebo podobné výrobky za použitia tlačiarenských farieb na báze toluénu;

iv) rotačná hĺbkotlač: tlač, pri ktorej sa používa cylindrický nosič obrazu, pri ktorom je tlačiaca plocha pod netlačiacou plochou za použitia tekutých tlačiarenských farieb schnúcich odparovaním. Priehlbiny sú napĺňané tlačiarenskou farbou a zvyšná farba sa z netlačiacej plochy odstráni skôr, ako sa povrch, na ktorý sa má tlačiť, dostane do kontaktu s cylindrom a nasaje farbu z priehlbín;

v) rotačná sieťotlač: kotúčová tlač, pri ktorej sa tlačiarenská farba dostáva na povrch, na ktorý sa má tlačiť, tak, že sa pretlačí cez pórovitý nosič obrazu, pri ktorom je tlačiaca plocha otvorená a netlačiaca plocha je oddelená a používajú sa tekuté tlačiarenské farby schnúce len odparovaním. „Kotúčová" znamená, že materiál, na ktorý sa má tlačiť, sa do stroja podáva z kotúča a nie ako samostatné hárky;

vi) laminovanie súvisiace s tlačou: spájanie dvoch alebo viacerých pružných materiálov, aby sa vytvorili vrstvy, a

vii) nanášanie lakov a lepidiel: činnosť, pri ktorej sa lak alebo lepidlo natiera na pružný materiál na účely neskoršieho nalepenia obalového materiálu;

i) „výroba farmaceutických výrobkov" znamená chemickú syntézu, fermentáciu, extrakciu, prípravu a konečnú úpravu farmaceutických výrobkov a výrobu medziproduktov, ak sú vyrábané na tom istom mieste;

j) „spracovanie prírodného alebo syntetického kaučuku" znamená každú činnosť miešania, mletia, zmiešavania, lisovania, pretláčania a vulkanizácie prírodného alebo syntetického kaučuku a prídavné činnosti na spracovanie prírodného alebo syntetického kaučuku na výrobu finálneho výrobku;

k) „čistenie povrchov" znamená každú činnosť s výnimkou čistenia za sucha, pri ktorej sa používajú organické rozpúšťadlá na odstránenie znečistenia z povrchu materiálu vrátane odmasťovania. Čistenie pozostávajúce z viacerých krokov pred skončením akejkoľvek inej činnosti alebo po jej skončení sa považuje za jednu činnosť čistenia povrchov. Táto činnosť sa netýka čistenia technického vybavenia, ale len čistenia povrchu výrobkov;

l) „štandardné podmienky" znamenajú teplotu 273,15 K a tlak 101,3 kPa;

m) „organická zlúčenina" znamená každú zlúčeninu, ktorá obsahuje minimálne uhlík a jeden alebo niekoľko z týchto prvkov: vodík, halogény, kyslík, síru, fosfor, kremík alebo dusík, s výnimkou oxidov uhlíka a anorganických uhličitanov a hydrogénuhličitanov;

n) „prchavá organická zlúčenina" (VOC) znamená každú organickú zlúčeninu vrátane frakcií kreozotu, ktorá má pri teplote 293,15 K tlak pár 0,01 kPa alebo vyšší alebo ktorá má zodpovedajúcu prchavosť za konkrétnych podmienok použitia;

o) „organické rozpúšťadlo" znamená každú prchavú organickú zlúčeninu, ktorá sa používa samostatne alebo v kombinácii s inými činidlami bez toho, že by prechádzala chemickou zmenou, na rozpúšťanie surovín, výrobkov alebo odpadových materiálov alebo sa používa ako čistiaci prostriedok na rozpúšťanie znečisťujúcich látok, alebo ako rozpúšťadlo, alebo ako disperzné médium, alebo na úpravu viskozity, alebo na úpravu povrchového napätia, alebo ako zmäkčovadlo, alebo ako konzervačný prostriedok;

p) „odpadové plyny" znamenajú finálny výstup plynu obsahujúci prchavé organické zlúčeniny alebo iné znečisťujúce látky z komína alebo zo zariadenia na znižovanie emisií do ovzdušia. Objemové prietoky musia byť vyjadrené v m3/hod. za štandardných podmienok;

q) „extrakcia rastlinných olejov a živočíšnych tukov a rafinácia rastlinných olejov" znamená extrakciu rastlinného oleja zo semien a ostatných rastlinných materiálov, spracovanie suchých zvyškov na výrobu krmiva pre zvieratá, čistenie tukov a rastlinných olejov získaných zo semien, rastlinných a/alebo živočíšnych materiálov;

r) „následná povrchová úprava vozidiel" znamená každú priemyselnú alebo komerčnú činnosť vo forme natierania a s tým súvisiaceho odmasťovania pri jednej z týchto činností:

i) pôvodné natieranie cestných vozidiel alebo ich častí materiálmi určenými na následnú povrchovú úpravu, ak sa táto činnosť vykonáva mimo pôvodnej výrobnej linky, alebo natieranie prívesov (vrátane návesov);

ii) táto príloha sa nevzťahuje na následnú povrchovú úpravu vozidiel definovanú ako natieranie cestných vozidiel alebo ich častí vykonávanú ako súčasť opravy, údržby alebo dekorácie mimo výrobného zariadenia. Na výrobky používané pri tejto činnosti sa vzťahuje príloha XI;

s) „impregnácia dreva" je každá činnosť súvisiaca s nanášaním konzervačných prípravkov na drevo;

t) „povrchová úprava navíjaných drôtov" znamená každú činnosť súvisiacu s poťahovaním kovových vodičov používaných na navíjanie cievok určených do transformátorov a motorov atď.;

u) „fugitívne emisie" znamenajú všetky emisie prchavých organických zlúčenín do ovzdušia, pôdy a vody vrátane - ak nie je uvedené inak - rozpúšťadiel obsiahnutých v akýchkoľvek výrobkoch s výnimkou emisií v odpadových plynoch. Patria medzi ne aj nezachytené emisie prchavých organických zlúčenín uvoľnené do prostredia cez okná, dvere, vetracie a podobné otvory. Fugitívne emisie možno vypočítať na základe plánu nakladania s rozpúšťadlami (pozri dodatok I k tejto prílohe);

v) „celkové emisie prchavých organických zlúčenín" znamenajú súčet fugitívnych emisií prchavých organických zlúčenín a emisií prchavých organických zlúčenín v odpadových plynoch;

w) „vstupné množstvo" znamená množstvo organických rozpúšťadiel a ich množstvo v prípravkoch, ktoré sa použijú pri danom procese, vrátane rozpúšťadiel recyklovaných vo vnútri a mimo zariadenia, ktoré sa vypočítava vždy, keď sa použijú pri vykonávaní danej činnosti;

x) „emisný limit" (EL) znamená maximálne množstvo prchavých organických zlúčenín (okrem metánu) emitovaných zo zariadenia, ktoré nesmie byť prekročené počas normálnej prevádzky. V prípade odpadových plynov sa vyjadruje ako hmotnosť prchavých organických zlúčenín na objem odpadového plynu (vyjadrené v mg C/m3, ak nie je uvedené inak) pri štandardných podmienkach teploty a tlaku pre suchý plyn. Objemy plynu, ktoré sa pridávajú k odpadovému plynu na účely chladenia alebo riedenia, sa pri určovaní hmotnostnej koncentrácie znečisťujúcej látky v odpadovom plyne neberú do úvahy. Emisné limity pre odpadové plyny sa uvádzajú ako ELc, emisné limity pre fugitívne emisie ako ELf;

y) „normálna prevádzka" znamená celé obdobie prevádzky okrem nábehu a ukončenia prevádzky a údržby zariadenia;

z) „látky škodlivé pre ľudské zdravie" sú rozdelené do dvoch kategórií:

i) halogénované prchavé organické zlúčeniny s možným rizikom nevratných účinkov alebo

ii) nebezpečné látky, ktoré sú karcinogénne, mutagénne alebo toxické pre reprodukciu alebo ktoré môžu spôsobiť rakovinu, môžu spôsobovať dedičné genetické poškodenie, ktorých vdychovanie môže spôsobiť rakovinu, ktoré môžu poškodiť plodnosť alebo môžu poškodiť nenarodené dieťa;

aa) „výroba obuvi" znamená každú činnosť na výrobu celej obuvi alebo častí obuvi;

bb) „spotreba rozpúšťadiel" znamená celkové vstupné množstvo organických rozpúšťadiel do zariadenia za kalendárny rok alebo iné 12-mesačné obdobie mínus všetky prchavé organické zlúčeniny, ktoré sa zhodnotia na účely opätovného využitia.

4. Musia byť splnené tieto požiadavky:

a) Emisie sa budú vo všetkých prípadoch monitorovať meraním alebo výpočtami (1), ktoré dosahujú minimálne rovnakú presnosť. Súlad s EL sa bude overovať kontinuálnymi alebo diskontinuálnymi meraniami, schvaľovaním typu alebo akoukoľvek inou technicky vhodnou metódou. V prípade kontinuálnych meraní emisií v odpadových plynoch sa súlad s EL dosiahne vtedy, keď potvrdený denný priemer emisií neprekročí EL. V prípade diskontinuálnych meraní alebo iných vhodných postupov stanovenia sa súlad s EL dosiahne vtedy, keď priemer všetkých nameraných hodnôt alebo hodnôt získaných inými postupmi v rámci jedného monitorovania neprekročí limity. Na účely overenia sa môže zohľadniť nepresnosť metód merania. Fugitívne a celkové EL sa uplatňujú ako ročné priemery;

b) koncentrácie látok znečisťujúcich ovzdušie v plynových potrubiach sa budú merať reprezentatívnym spôsobom. Monitorovanie príslušných znečisťujúcich látok a merania prevádzkových parametrov, ako aj zabezpečovanie kvality automatizovaných systémov a referenčných meraní určených na kalibráciu týchto systémov sa vykonávajú v súlade s normami CEN. Ak nie sú dostupné normy CEN, použijú sa normy ISO, vnútroštátne alebo medzinárodné normy, na základe ktorých sa zabezpečia údaje rovnocennej vedeckej kvality.

5. Pre odpadové plyny obsahujúce látky škodlivé pre ľudské zdravie platia tieto EL:

a) 20 mg/m3 (vyjadrené ako súčet hmotností jednotlivých zlúčenín) pre vypúšťanie halogénovaných prchavých organických zlúčenín, ku ktorým sú priradené tieto rizikové vety: „podozrenie, že spôsobuje rakovinu" a/alebo „podozrenie, že spôsobuje genetické poškodenie", akje hmotnostnýtok súčtu príslušných látok 100 g/hod, alebo vyšší a

b) 2 mg/m3 (vyjadrené ako súčet hmotností jednotlivých zlúčenín) pre vypúšťanie prchavých organických zlúčenín, ku ktorým sú priradené tieto vety týkajúce sa rizika: „môže spôsobiť rakovinu", „môže spôsobovať genetické poškodenie", „vdychovanie môže spôsobiť rakovinu", „môže poškodiť plodnosť", „môže poškodiť nenarodené dieťa", akje hmotnostný tok súčtu príslušných látok 10 g/hod, alebo vyšší.

6. V prípade kategórií zdrojov uvedených v odsekoch 9 až 22, keď je preukázané, že pre konkrétne zariadenie nie je technicky a hospodársky uskutočniteľné dodržať emisný limit pre fugitívne emisie (ELf), strana môže toto zariadenie vyňať za predpokladu, že sa neočakávajú výrazné riziká pre ľudské zdravie a životné prostredie a že sa používajú najlepšie dostupné techniky.

7. Limity pre emisie prchavých organických zlúčenín z kategórií zdrojov definovaných v odseku 3 zodpovedajú hodnotám uvedeným ďalej v odsekoch 8 až 22.

8. Skladovanie a distribúcia benzínu:

a) skladovacie zariadenia benzínu v distribučných skladoch, ktorých hodnoty sú nad prahovými hodnotami uvedenými v tabuľke 1, musia byť:

i) nádrže s pevnou strechou, ktoré sú pripojené k zariadeniu na spätné získavanie pár spĺňajúcemu EL stanovené v tabuľke 1, alebo

ii) vytvorené s plávajúcou strechou buď vonkajšou, alebo vnútornou, vybavené primárnym a sekundárnym tesnením, ktoré zodpovedá účinnosti zníženia emisií stanovenej v tabuľke 1;

b) výnimkou z uvedených odporúčaní sú nádrže s pevnou strechou, ktoré boli v prevádzke pred 1. januárom 1996 a ktoré nie sú pripojené k zariadeniu na spätné získavanie pár, pre ktoré platí, že musia byť vybavené primárnym tesnením, ktoré zabezpečuje účinnosť zníženia emisií 90 %.

(1) Metódy výpočtu budú uvedené v usmerneniach prijatých Výkonným orgánom.

Tabuľka 1

Limity pre emisie VOC zo skladovania a distribúcie benzínu s výnimkou plnenia oceánskych lodí (I. stupeň)

ČinnosťPrahová hodnotaEL alebo účinnosť zníženia emisií
Plnenie a vyprázdňovanie mobilných zásobníkov
v distribučných skladoch
Naložené množstvo 5 000 m3 benzínu ročne10 g VOC/m3 vrátane
metánu a
Skladovacie zariadenia
v distribučných skladoch
Jestvujúce distribučné sklady alebo nádržové bloky s naloženým množstvom benzínu 10 000 Mg/rok alebo vyšším
Nové distribučné sklady (bez prahových hodnôt s výnimkou distribučných skladov na malých vzdialených ostrovoch s naloženým množstvom nižším ako 5 000 Mg/rok)
95 %hm b
Čerpacie staniceNaložené množstvo benzínu vyššie ako 100 m3/rok0,01 %hm naloženého množstva c
a Para, ktorá unikne pri plnení benzínových zásobných nádrží, bude umiestnená do inej zásobnej nádrže alebo do zariadenia na znižovanie emisií, ktoré spĺňajú limity uvedené v tabuľke.
b Účinnosť zníženia emisií vyjadrená v % v porovnaní s porovnateľnou nádržou s pevnou strechou bez zariadenia na zadržiavanie pár, teda s nádržou, ktorá má iba vákuový/tlakový poistný ventil.
c Pary zachytené pri plnení benzínu do skladovacích zariadení na čerpacích staniciach a v nádržiach s pevnou strechou, ktoré sa používajú na prechodné skladovanie pár, sa musia vrátiť cez vzduchotesné spojovacie potrubie do mobilného zásobníka dopravujúceho benzín. Plniace činnosti sa nesmú vykonávať, pokiaľ zariadenia nie sú na mieste a riadne nefungujú. Za týchto podmienok nie je potrebné žiadne ďalšie monitorovanie súladu s limitom.

Tabuľka 2

Limity pre emisie VOC z čerpania pohonných hmôt do vozidiel na čerpacích staniciach (II. stupeň)

Prahové hodnotyMinimálna účinnosť zachytávania pár %hm a
Nová čerpacia stanica, ak je jej skutočné alebo plánované naložené množstvo vyššie ako 500 m3 ročne85 % %hm alebo viac s pomerom pary/benzín 0,95 alebo vyšším, ale menej alebo rovné 1,05 (v/v).
Jestvujúca čerpacia stanica, ak je jej skutočné alebo plánované naložené množstvo od roku 2019 vyššie ako 3 000 m3 ročne
Jestvujúca čerpacia stanica, na ktorej sa uskutočňuje významná renovácia, ak je jej skutočné alebo plánované naložené množstvo vyššie ako 500 m3 ročne
a Účinnosť zachytávania systémov musí osvedčiť výrobca v súlade s príslušnými technickými normami alebo postupmi schvaľovania typu.

9. Nanášanie lepidla:

Tabuľka 3

Limity pre nanášanie lepidla

Činnosť a prahová hodnotaEL pre VOC
(denne pre ELc a ročne pre ELf a celkový EL)
Výroba obuvi (spotreba rozpúšťadla > 5 Mg/rok)25 g a VOC/pár topánok
Ostatné nanášanie lepidla (spotreba rozpúšťadla 5 – 15 Mg/rok) ELc = 50 mg b C/m3
ELf = 25 %hm vstupného množstva rozpúšťadla alebo menej
alebo celkový EL 1,2 kg alebo menej VOC/kg vstupného množstva pevných látok
Ostatné nanášanie lepidla (spotreba rozpúšťadla 15 – 200 Mg/rok)ELc = 50 mg b C/m3
ELf = 20 %hm vstupného množstva rozpúšťadla alebo menej
alebo celkový EL 1 kg alebo menej VOC/kg vstupného množstva pevných látok
Ostatné nanášanie lepidla (spotreba rozpúšťadla > 200 Mg/rok)ELc = 50 mg c C/m3
ELf = 15 %hm vstupného množstva rozpúšťadla alebo menej
alebo celkový EL 0,8 kg alebo menej VOC/kg vstupného množstva pevných látok
a Celkové EL sa vyjadrujú v gramoch emitovaného rozpúšťadla na pár úplnej vyrobenej obuvi.
b Ak sa používajú metódy, ktoré umožňujú opakované použitie regenerovaného rozpúšťadla, limit bude 150 mg C/m3.
c Ak sa používajú metódy, ktoré umožňujú opakované použitie regenerovaného rozpúšťadla, limit bude 100 mg C/m3.

10. Laminovanie dreva a plastov:

Tabuľka 4

Limity pre laminovanie dreva a plastov

Činnosť a prahová hodnotaEL pre VOC (ročne)
Laminovanie dreva a plastov (spotreba rozpúšťadla > 5 Mg/rok)Celkový EL 30 g VOC/m2 finálneho výrobku

11. Nanášanie náterov (odvetvie nastrekovania náterov na vozidlá):

Tabuľka 5

Limity pre činnosti nanášania náterov v odvetví výroby vozidiel

Činnosť a prahová hodnotaEL pre VOC a (ročne pre celkový EL)
Výroba automobilov (M1, M2) (spotreba rozpúšťadla > 15 Mg/rok a ≤ 5 000 natretých položiek za rok alebo > 3 500 vyrobených podvozkov)90 g VOC/m2 alebo 1,5 kg/karoséria + 70 g/m2
Výroba automobilov (M1, M2) (spotreba rozpúšťadla 15 – 200 Mg/rok a > 5 000 natretých položiek za rok)Jestvujúce zariadenia: 60 g VOC/m2 alebo 1,9 kg/karoséria + 41 g/m2
Nové zariadenia: 45 g VOC/m2 alebo 1,3 kg/karoséria + 33 g/m2
Výroba automobilov (M1, M2) (spotreba rozpúšťadla > 200 –Mg/rok a > 5 000 natretých položiek za rok)35 g VOC/m2 alebo 1 kg/karoséria + 26 g/m2 b
Výroba kabín nákladných automobilov (N1, N2, N3) (spotreba rozpúšťadla > 15 Mg/rok a ≤ 5 000 natretých položiek/rok)Jestvujúce zariadenia: 85 g VOC/m2
Nové zariadenia: 65 g VOC/m2
Výroba kabín nákladných automobilov (N1, N2, N3) (spotreba rozpúšťadla
15 – 200 Mg/rok a > 5 000 natretých položiek za rok)
Jestvujúce zariadenia: 75 g VOC/m2
Nové zariadenia: 55 g VOC/m2
Výroba kabín nákladných automobilov (N1, N2, N3) (spotreba rozpúšťadla
> 200 Mg/rok a > 5 000 natretých položiek za rok)
55 g VOC/m2
Výroba nákladných a dodávkových automobilov (spotreba rozpúšťadla
> 15 Mg/rok a ≤ 2 500 natretých položiek za rok)
Jestvujúce zariadenia: 120 g VOC/m2
Nové zariadenia: 90 g VOC/m2
Výroba nákladných a dodávkových automobilov (spotreba rozpúšťadla
15 – 200 Mg/rok a > 2 500 natretých položiek za rok)
Jestvujúce zariadenia: 90 g VOC/m2
Nové zariadenia: 70 g VOC/m2
Výroba nákladných a dodávkových automobilov (spotreba rozpúšťadla
> 200 Mg/rok a > 2 500 natretých položiek za rok)
50 g VOC/m2
Výroba autobusov (spotreba rozpúšťadla
> 15 Mg/rok a ≤ 2 000 natretých položiek za rok)
Jestvujúce zariadenia: 290 g VOC/m2
Nové zariadenia: 210 g VOC/m2
Výroba autobusov (spotreba rozpúšťadla 15 – 200 Mg/rok a > 2 000 natretých položiek za rok)Jestvujúce zariadenia: 225 g VOC/m2
Nové zariadenia: 150 g VOC/m2
Výroba autobusov (spotreba rozpúšťadla
> 200 Mg/rok a > 2 000 natretých položiek za rok)
150 g VOC/m2
a Celkové limity sú vyjadrené ako hmotnosť emitovaného organického rozpúšťadla g) vo vzťahu k povrchovej ploche výrobku (m2). Povrchová plocha výrobku je definovaná ako povrchová plocha vypočítaná z celkovej elektroforeticky nastriekavanej plochy a povrchovej plochy všetkých častí, ktoré sa môžu pridať v nasledujúcich fázach procesu nanášania náteru a ktoré sa natierajú rovnakými nátermi. Povrch elektroforeticky nastriekavanej plochy sa vypočítava podľa vzorca: (2 × celková hmotnosť natieranej karosérie)/(priemerná hrúbka kovového plášťa × hustota kovového plášťa). Celkové EL definované v uvedenej tabuľke sa vzťahujú na všetky štádia procesu vykonávané v tom istom zariadení od elektroforetického nastriekavania náteru alebo akéhokoľvek iného druhu procesu nanášania náteru až po konečné voskovanie a leštenie vrchného náteru, ako aj na rozpúšťadlo použité pri čistení technického vybavenia použitého v danom procese vrátane striekacích kabín a ostatného pevného vybavenia, a to v priebehu i mimo času trvania výroby.
b V prípade jestvujúcich zariadení môže mať dosiahnutie týchto úrovní dosah na iné zložky životného prostredia, vysoké kapitálové náklady a dlhý čas návratnosti. Významný skokový pokles emisií prchavých organických zlúčenín si vyžaduje zmenu typu systému farby a/alebo systému nanášania farby a/alebo systému sušenia, čo si zvyčajne vyžaduje buď nové zariadenie, alebo úplnú renováciu lakovne a vysoké kapitálové investície.

12. Povrchová úprava (kovov, textílií, tkanín, fólií, papierových a drevených povrchov):

Tabuľka 6

Limity pre povrchovú úpravu v rôznych priemyselných odvetviach

Činnosť a prahová hodnotaEL pre VOC (denne pre ELc a ročne pre ELf a celkový EL)
Povrchová úprava dreva (spotreba rozpúšťadla 15 – 25 Mg/rok)ELc = 100 a mg C/m3
ELf = 25 %hm vstupného množstva rozpúšťadla alebo menej
alebo celkový EL 1,6 kg alebo menej VOC/kg vstupného množstva pevných látok
Povrchová úprava dreva (spotreba rozpúšťadla 25 – 200 Mg/rok)ELc = 50 mg C/m3 pri sušení a 75 mg C/m3 pri povrchovej úprave
ELf = 20 %hm vstupného množstva rozpúšťadla alebo menej
alebo celkový EL 1 kg alebo menej VOC/kg vstupného množstva pevných látok
Povrchová úprava dreva (spotreba rozpúšťadla > 200 Mg/rok)ELc = 50 mg C/m3 pri sušení a 75 mg C/m3 pri povrchovej úprave
ELf = 15 %hm vstupného množstva rozpúšťadla alebo menej
alebo celkový EL 0,75 kg alebo menej VOC/kg vstupného množstva pevných látok
Povrchová úprava kovov a plastov (spotreba rozpúšťadla 5 – 15 Mg/rok)ELc = 100 a b mg C/m3
ELf = 25 b %hm vstupného množstva rozpúšťadla alebo menej
alebo celkový EL 0,6 kg alebo menej VOC/kg vstupného množstva pevných látok
Ostatná povrchová úprava vrátane textílií, tkanín, fólií a papiera (s výnimkou kotúčovej sieťotlače na textílie; pozri časť týkajúcu sa tlače) (spotreba rozpúšťadla 5 – 15 Mg/rok)ELc = 100 a b mg C/m3
ELf = 25 b %hm vstupného množstva rozpúšťadla alebo menej
alebo celkový EL 1,6 kg alebo menej VOC/kg vstupného množstva pevných látok
Povrchová úprava textílií, tkanín, fólií
a papiera (s výnimkou kotúčovej sieťotlače na textílie; pozri časť týkajúcu sa tlače) (spotreba rozpúšťadla > 15 Mg/rok)
ELc = 50 mg C/m3 pri sušení a 75 mg C/m3 pri povrchovej úprave b c
ELf = 20 b %hm vstupného množstva rozpúšťadla alebo menej
alebo celkový EL 1 kg alebo menej VOC/kg vstupného množstva pevných látok
Povrchová úprava plastových obrobkov (spotreba rozpúšťadla 15 – 200 Mg/rok)ELc = 50 mg C/m3 pri sušení a 75 mg C/m3 pri povrchovej úpraveb
ELf = 20b %hm vstupného množstva rozpúšťadla alebo menej
alebo celkový EL 0,375 kg alebo menej VOC/kg vstupného množstva pevných látok
Povrchová úprava plastových obrobkov (spotreba rozpúšťadla > 200 Mg/rok)ELc = 50 mg C/m3 pri sušení a 75 mg C/m3 pri povrchovej úpraveb
ELf = 20b %hm vstupného množstva rozpúšťadla alebo menej
alebo celkový EL 0,35 kg alebo menej VOC/kg vstupného množstva pevných látok
Povrchová úprava kovových povrchov (spotreba rozpúšťadla 15 – 200 Mg/rok)ELc = 50 mg C/m3 pri sušení a 75 mg C/m3 pri povrchovej úpraveb
ELf = 20b %hm vstupného množstva rozpúšťadla alebo menej
alebo celkový EL 0,375 kg alebo menej VOC/kg vstupného množstva pevných látok
Výnimka pre nátery, ktoré prichádzajú do styku s potravinami:
celkový EL 0,5825 kg alebo menej VOC/kg vstupného množstva pevných látok
Povrchová úprava kovových povrchov (spotreba rozpúšťadla > 200 Mg/rok)ELc = 50 mg C/m3 pri sušení a 75 mg C/m3 pri povrchovej úprave b
ELf = 20 b %hm vstupného množstva rozpúšťadla alebo menej
alebo celkový EL 0,33 kg alebo menej VOC/kg vstupného množstva pevných látok
Výnimka pre nátery, ktoré prichádzajú do styku s potravinami:
celkový EL 0,5825 kg alebo menej VOC/kg vstupného množstva pevných látok
a Limit platí pre procesy povrchovej úpravy a sušenia, ktoré prebiehajú za kontrolovaných podmienok.
b Ak nie je možné zaistiť kontrolované podmienky povrchovej úpravy (stavba lodí, povrchová úprava lietadiel atď.), zariadenia môžu dostať výnimku z týchto hodnôt. V takom prípade sa má použiť systém na zníženie emisií, pokiaľ to je technicky a hospodársky uskutočniteľné. Ak nie, použije sa najlepšia dostupná technika.
c Ak sa v prípade povrchovej úpravy textílií používajú techniky, ktoré umožňujú opakované použitie regenerovaného rozpúšťadla, limit je 150 mg C/m3 dohromady pre sušenie a povrchovú úpravu.

13. Povrchová úprava (kože a navíjaných drôtov):

Tabuľka 7

Limity pre povrchovú úpravu kože a navíjaných drôtov

Činnosť a prahová hodnotaEL pre VOC (ročne pre celkový EL)
Povrchová úprava kože pri výrobe nábytku a určeného koženého tovaru, ktorý sa používa ako drobný spotrebiteľský tovar, napríklad kabelky, opasky, peňaženky atď. (spotreba rozpúšťadla > 10 Mg/rok)Celkový EL 150 g/m2
Ostatná povrchová úprava kože (spotreba rozpúšťadla 10 – 25 Mg/rok)Celkový EL 85 g/m2
Ostatná povrchová úprava kože (spotreba rozpúšťadla > 25 Mg/rok)Celkový EL 75 g/m2
Povrchová úprava navíjaných drôtov (spotreba rozpúšťadla > 5 Mg/rok)Celkový EL 10 g/kg platí pre zariadenia s priemerným priemerom drôtu ≤ 0,1 mm.
Celkový EL 5 g/kg platí pre všetky ostatné zariadenia.

14. Povrchová úprava (cievok):

Tabuľka 8

Limity pre povrchovú úpravu cievok

Činnosť a prahová hodnotaEL pre VOC (denne pre ELc a ročne pre ELf a celkový EL)
Jestvujúce zariadenie (spotreba rozpúšťadla 25 – 200 Mg/rok)ELc = 50 mg a C/m3
ELf = 10 %hm vstupného množstva rozpúšťadla alebo menej
alebo celkový EL 0,45 kg alebo menej VOC/kg vstupného množstva pevných látok
Jestvujúce zariadenie (spotreba rozpúšťadla
> 200 Mg/rok)
ELc = 50 mg a C/m3
ELf = 10 %hm vstupného množstva rozpúšťadla alebo menej
alebo celkový EL 0,45 kg alebo menej VOC/kg vstupného množstva pevných látok
Nové zariadenie (spotreba rozpúšťadla 25 – 200 Mg/rok)ELc = 50 mg C/m3 a
ELf = 5 %hm vstupného množstva rozpúšťadla alebo menej
alebo celkový EL 0,3 kg alebo menej VOC/kg vstupného množstva pevných látok
Nové zariadenie (spotreba rozpúšťadla
> 200 Mg/rok)
ELc = 50 mg a C/m3
ELf = 5 %hm vstupného množstva rozpúšťadla alebo menej
alebo celkový EL 0,3 kg alebo menej VOC/kg vstupného množstva pevných látok
a Ak sa používajú techniky, ktoré umožňujú opakované použitie regenerovaného rozpúšťadla, limit bude 150 mg C/m3.

15. Chemické čistenie/čistenie za sucha:

Tabuľka 9

Limity pre chemické čistenie/čistenie za sucha

ČinnosťEL pre VOC a b (ročne pre celkový EL)
Nové a jestvujúce zariadeniaCelkový EL 20 g VOC/kg
a Limit pre celkové emisie prchavých organických zlúčenín sa vypočítava ako hmotnosť emitovaných prchavých organických zlúčenín na hmotnosť vyčisteného a vysušeného výrobku.
b Túto úroveň emisií možno dosiahnuť s použitím prístrojov aspoň typu IV alebo účinnejších.

16. Výroba náterov, lakov, tlačiarenských farieb a lepidiel:

Tabuľka 10

Limity pre výrobu náterov, lakov, tlačiarenských farieb a lepidiel

Činnosť a prahová hodnotaEL pre VOC (denne pre ELc a ročne pre ELf a celkový EL)
Nové a jestvujúce zariadenia so spotrebou rozpúšťadla medzi 100 a 1 000 Mg/rokELc = 150 mg C/m3
ELf a = 5 %hm vstupného množstva rozpúšťadla alebo menej
alebo celkový EL = 5 %hm vstupného množstva rozpúšťadla alebo menej
Nové a jestvujúce zariadenia so spotrebou rozpúšťadla > 1 000 Mg/rok)ELc = 150 mg C/m3
ELf a = 3 %hm vstupného množstva rozpúšťadla alebo menej
alebo celkový EL = 3 %hm vstupného množstva rozpúšťadla alebo menej
a Limit pre fugitívne emisie nezahŕňa rozpúšťadlá predávané ako súčasť prípravku v hermeticky uzatvorenej nádobe.

17. Tlačiarenské činnosti (flexografia, ofsetová kotúčová tlač s použitím farieb schnúcich teplom, publikačná rotačná hĺbkotlač atď.):

Tabuľka 11

Limity pre tlačiarenské činnosti

Činnosť a prahová hodnotaEL pre VOC (denne pre ELc a ročne pre ELf a celkový EL)
Ofsetová tlač (spotreba rozpúšťadla 15 – 25 Mg/rok)ELc = 100 mg C/m3
ELf = 30 %hm vstupného množstva rozpúšťadla alebo menej a
Ofsetová tlač (spotreba rozpúšťadla 25 – 200 Mg/rok)Nové a jestvujúce zariadenia ELc = 20 mg C/m3
ELf = 30 %hm vstupného množstva rozpúšťadla alebo menej a
Ofsetová tlač (spotreba rozpúšťadla
> 200 Mg/rok)
Nové a modernizované lisy
celkový EL = 10 %hm spotreby tlačiarenskej farby alebo menej a
Jestvujúce lisy
celkový EL = 15 %hm spotreby tlačiarenskej farby alebo menej a
Publikačná hĺbkotlač (spotreba rozpúšťadla 25 – 200 Mg/rok)Nové zariadenia
ELc = 75 mg C/m3
ELf = 10 %hm vstupného množstva rozpúšťadla alebo menej
alebo celkový EL 0,6 kg alebo menej VOC/kg vstupného množstva pevných látok
Jestvujúce zariadenia
ELc = 75 mg C/m3
ELf = 15 %hm vstupného množstva rozpúšťadla alebo menej
alebo celkový EL 0,8 kg alebo menej VOC/kg vstupného množstva pevných látok
Publikačná hĺbkotlač (spotreba rozpúšťadla
> 200 Mg/rok)
Nové zariadenia
celkový EL = 5 %hm vstupného množstva rozpúšťadla alebo menej
Jestvujúce zariadenia
celkový EL = 7 %hm vstupného množstva rozpúšťadla alebo menej
Rotačná hĺbkotlač a flexografia obalov (spotreba rozpúšťadla 15 – 25 Mg/rok)ELc = 100 mg C/m3
ELf = 25 %hm vstupného množstva rozpúšťadla alebo menej
alebo celkový EL 1,2 kg alebo menej VOC/kg vstupného množstva pevných látok
Rotačná hĺbkotlač a flexografia obalov (spotreba rozpúšťadla 25–200 Mg/rok) a rotačná sieťotlač (spotreba rozpúšťadla
> 30 Mg/rok)
ELc = 100 mg C/m3
ELf = 20 %hm vstupného množstva rozpúšťadla alebo menej
alebo celkový EL 1,0 kg alebo menej VOC/kg vstupného množstva pevných látok
Rotačná hĺbkotlač a flexografia obalov (spotreba rozpúšťadla > 200 Mg/rok)Zariadenia so všetkými prístrojmi pripojenými k oxidácii:
Celkový EL = 0,5 kg VOC/kg vstupného množstva pevnej látky
Zariadenia so všetkými prístrojmi pripojenými k adsorpcii uhlíka:
Celkový EL = 0,6 kg VOC/kg vstupného množstva pevnej látky
Jestvujúce zmiešané zariadenia, kde niektoré jestvujúce prístroje nemusia byť pripojené k spaľovni alebo zariadeniu na regeneráciu rozpúšťadla:
Emisie z prístrojov pripojených k oxidantom alebo adsorpcii uhlíka sú nižšie ako emisné limity 0,5, resp. 0,6 VOC/kg vstupného množstva pevnej látky.
Prístroje nepripojené k čisteniu plynu: použitie výrobkov s nízkym obsahom rozpúšťadiel alebo bez rozpúšťadiel, pripojenie k čisteniu odpadového plynu, ak je na to voľné miesto, a podľa možnosti vykonávanie práce s výrobkami s vysokým obsahom rozpúšťadiel na prístrojoch pripojených k čisteniu odpadového plynu.
Celkové emisie menej než 1,0 kg VOC/kg vstupného množstva pevných látok
a Pri výpočte fugitívnych emisií sa do úvahy neberie zvyškové rozpúšťadlo v hotovom výrobku.

18. Výroba farmaceutických výrobkov:

Tabuľka 12

Limity pre výrobu farmaceutických výrobkov

Činnosť a prahová hodnotaEL pre VOC (denne pre ELc a ročne pre ELf a celkový EL)
Nové zariadenia (spotreba rozpúšťadla
> 50 Mg/rok)
ELc = 20 mg C/m3 a b
ELf = 5 %hm vstupného množstva rozpúšťadla alebo menej b
Jestvujúce zariadenia (spotreba rozpúšťadla
> 50 Mg/rok)
ELc = 20 mg C/m3 a c
ELf = 15 %hm vstupného množstva rozpúšťadla alebo menej c
a Ak sa používajú techniky, ktoré umožňujú opakované použitie regenerovaných rozpúšťadiel, limit je 150 mg C/m3.
b Namiesto hodnôt ELc a ELf možno použiť celkový limit 5 % vstupného množstva rozpúšťadla.
c Namiesto hodnôt ELc a ELf možno použiť celkový limit 15 % vstupného množstva rozpúšťadla.

19. Spracovanie prírodného alebo syntetického kaučuku:

Tabuľka 13

Limity pre spracovanie prírodného alebo syntetického kaučuku

Činnosť a prahová hodnotaEL pre VOC (denne pre ELc a ročne pre ELf a celkový EL)
Nové a jestvujúce zariadenia: spracovanie prírodného alebo syntetického kaučuku (spotreba rozpúšťadla > 15 Mg/rok)ELc = 20 mg C/m3 a
ELf = 25 %hm vstupného množstva rozpúšťadla b
alebo celkový EL = 25 %hm vstupného množstva rozpúšťadla
a Ak sa používajú techniky, ktoré umožňujú opakované použitie regenerovaného rozpúšťadla, limit je 150 mg C/m3.
b Limit pre fugitívne emisie nezahŕňa rozpúšťadlá predávané ako súčasť prípravku v hermeticky uzatvorenej nádobe.

20. Čistenie povrchov:

Tabuľka 14

Limity pre čistenie povrchov

Činnosť a prahová hodnotaPrahová hodnota pre spotrebu rozpúšťadla (Mg/rok)EL pre VOC (denne pre ELc a ročne pre ELf a celkový EL)
Čistenie povrchov s použitím látok uvedených v ods. 3 písm. z) bode i) tejto prílohy1 – 5ELc = 20 mg, vyjadrené ako súčet hmotností jednotlivých zlúčenín/m3ELf = 15 %hm vstupného množstva rozpúšťadla
> 5ELc = 20 mg, vyjadrené ako súčet hmotností jednotlivých zlúčenín/m3ELf = 10 %hm vstupného množstva rozpúšťadla
Ostatné čistenie povrchov2 – 10ELc = 75 mg C/m3 aELf = 20 %hm vstupného
množstva rozpúšťadla
> 10ELc = 75 mg C/m3 aELf = 15 %hm vstupného množstva rozpúšťadla
a Zariadenia, pre ktoré priemerný obsah organického rozpúšťadla vo všetkých použitých čistiacich materiáloch neprekročí 30 %hm, sú z uplatňovania týchto hodnôt vyňaté.

21. Extrakcia rastlinných olejov a živočíšnych tukov a rafinácia rastlinných olejov:

Tabuľka 15

Limity pre extrakciu rastlinných olejov a živočíšnych tukov a rafináciu rastlinných olejov

Činnosť a prahová hodnotaCelkový EL (kg VOC/Mg výrobku)
Nové a jestvujúce zariadenia (spotreba rozpúšťadla > 10 Mg/rok)Celkový EL (kg VOC/Mg výrobku)
Živočíšny tuk:1,5
Ricín:3,0
Repkové semeno:1,0
Slnečnicové semeno:1,0
Sójové bôby (normálne rozdrvené):0,8
Sójové bôby (biele vločky):1,2
Ostatné semená a rastlinný materiál:3,0 a
Všetky čiastkové procesy s výnimkou odglejovania b:1,5
Odglejovanie:4,0
a Limity celkových emisií prchavých organických zlúčenín zo zariadení spracujúcich jednotlivé skupiny semien alebo iných rastlinných materiálov stanoví individuálne príslušná strana na základe najlepších dostupných techník.
b Odstraňovanie živice z oleja.

22. Impregnácia dreva:

Tabuľka 16

Limity pre impregnáciu dreva

Činnosť a prahová hodnotaEL pre VOC (denne pre ELc a ročne pre ELf a celkový EL)
Impregnácia dreva (spotreba rozpúšťadla 25 – 200 Mg/rok)ELc = 100 a mg C/m3
ELf = 45 %hm vstupného množstva rozpúšťadla alebo menej
alebo 11 kg alebo menej VOC/m3
Impregnácia dreva (spotreba rozpúšťadla
> 200 Mg/rok)
ELc = 100 a mg C/m3
ELf = 35 %hm vstupného množstva rozpúšťadla alebo menej
alebo 9 kg alebo menej VOC/m3
a Neplatí pre impregnáciu kreozotom.

B. Kanada

23. Limity pre kontrolu emisií prchavých organických zlúčenín sa pre stacionárne zdroje podľa potreby stanovia s ohľadom na informácie o dostupných technikách kontroly, limity používané v iných jurisdikciách a na základe týchto dokumentov:

a) VOC Concentration Limits for Architectural Coatings Regulations - SOR/2009-264;

b) VOC Concentration Limits for Automotive Refinishing Products. SOR/2009-197;

c) Proposed regulations for VOC Concentrations Limits for Certain Products;

d) Guidelines for the Reduction of Ethylene Oxide Releases from Sterilization Applications;

e) Environmental Guideline for the Control of Volatile Organic Compounds Process Emissions from New Organic Chemical Operations. PN1108;

f) Environmental Code of Practice for the Measurement and Control of Fugitive VOC Emissions from Equipment Leaks. PN1106;

g) A Program to Reduce Volatile Organic Compound Emissions by 40 Percent from Adhesives and Sealants. PN1116;

h) A Plan to Reduce VOC Emissions by 20 Percent from Consumer Surface Coatings. PN1114;

i) Environmental Guidelines for Controlling Emissions of Volatile Organic Compounds from Aboveground StorageTanks.PN1180;

j) Environmental Code of Practice for Vapour Recovery during Vehicle Refueling at Service Stations and Other Gasoline Dispersing Facilities. PN1184;

k) Environmental Code of Practice for the Reduction of Solvent Emissions from Commercial and Industrial Degreasing Facilities. PN1182;

l) New Source Performance Standards and Guidelines for the Reduction of Volatile Organic Compound Emissions from Canadian Automotive Original Equipment Manufacturer (OEM) Coating Facilities. PN1234;

m) Environmental Guideline for the Reduction of Volatile Organic Compound Emissions from the Plastics Processing Industry. PN1276;

n) National Action Plan for the Environmental Control of Ozone-Depleting Substances (ODS) and Their Halocarbon Alternatives. PN1291;

o) Management Plan for Nitrogen Oxides (NOx) and Volatile Organic Compounds (VOCs) — Phase I. PN1066;

p) Environmental Code of Practice for the Reduction of Volatile Organic Compound Emissions from the Commercial/Industrial Printing Industry. PN1301;

q) Recommended CCME (1) Standards and Guidelines for the Reduction of VOC Emissions from Canadian Industrial Maintenance Coatings. PN1320; a

r) Guidelines for the Reduction of VOC Emissions in the Wood Furniture Manufacturing Sector. PN1338.

C. Spojené štáty americké

24. Limity pre kontrolu emisií prchavých organických zlúčenín zo stacionárnych zdrojov v nasledujúcich kategóriách stacionárnych zdrojov a zdroje, ktorých sa tieto limity týkajú, sú uvedené v týchto dokumentoch:

a) skladovacie nádoby na ropné kvapaliny - 40 Code of Federal Regulations (C.F.R.) Part 60, Subpart K, a Subpart Ka;

b) skladovacie nádoby na prchavé organické kvapaliny - 40 C.F.R. Part 60, Subpart Kb;

c) ropné rafinérie - 40 C.F.R. Part 60, SubpartJ;

d) povrchová úprava kovového nábytku - 40 C.F.R. Part 60, Subpart EE;

e) povrchová úprava automobilov a ľahkých nákladných automobilov - 40 C.F.R. Part 60, Subpart MM;

f) publikačná rotačná hĺbkotlač - 40 C.F.R. Part 60, Subpart QQ;

g) prevádzky povrchovej úpravy pások a nálepiek citlivých na tlak - 40 C.F.R. Part 60, Subpart RR;

h) povrchová úprava veľkých spotrebičov, kovových cievok a plechoviek na nápoje - 40 C.F.R. Part 60, Subpart SS, Subpart TT a Subpart WW;

i) veľké benzínové terminály - 40 C.F.R. Part 60, Subpart XX;

j) výroba kaučukových pneumatík - 40 C.F.R. Part 60, Subpart BBB;

k) výroba polymérov - 40 C.F.R. Part 60, Subpart DDD;

l) povrchová úprava a potlač pružného vinylu a uretánu - 40 C.F.R. Part 60, Subpart FFF;

m) úniky zo zariadení ropných rafinérií a čistiarne odpadových vôd - 40 C.F.R. Part 60, Subpart GGG a Subpart QQQ;

n) výroba syntetických vlákien - 40 C.F.R. Part 60, Subpart HHH;

o) suché čistenie ropy - 40 C.F.R. Part 60, Subpart JJJ;

p) pobrežné zariadenia na spracovanie zemného plynu - 40 C.F.R. Part 60, Subpart KKK;

q) úniky so zariadení SOCMI, jednotky vzdušnej oxidácie, destilačné prevádzky a reakčné procesy — 40 C.F.R. Part 60, Subpart VV, Subpart III, Subpart NNN a Subpart RRR;

r) povrchová úprava magnetických pások - 40 C.F.R. Part 60, Subpart SSS;

s) priemyselná úprava povrchov - 40 C.F.R. Part 60, Subpart TTT;

t) zariadenia na povrchovú úpravu podporných látok polymérmi - 40 C.F.R. Part 60, SubpartVVV;

u) stacionárne motory s vnútorným spaľovaním - zážihové zapaľovanie, 40 C.F.R. Part 60, Subpart JJJJ;

v) stacionárne motory s vnútorným spaľovaním - vznetové zapaľovanie, 40 C.F.R. Part 60, Subpart IIII a

w) nové a používané prenosné palivové nádrže - 40 C.F.R. Part 59, Subpart F.

25. Limity pre kontrolu emisií prchavých organických zlúčenín zo zdrojov, ktoré podliehajú vnútroštátnym emisným normám pre nebezpečné látky znečisťujúce ovzdušie sú uvedené v týchto dokumentoch:

a) organické nebezpečné látky znečisťujúce ovzdušie z výroby syntetických organických chemických látok - 40 C.F.R. Part 63, Subpart F;

b) organické nebezpečné látky znečisťujúce ovzdušie (HAP) z výroby syntetických organických chemických látok: ventilačné otvory procesov, skladovacie nádoby, operácie presunu a odpadové vody - 40 C.F.R. Part 63, Subpart G;

c) organické HAP: úniky zo zariadení- 40 C.F.R. Part 63, Subpart H;

d) komerčné sterilizátory etylénoxidu - 40 C.F.R. Part 63, Subpart O;

e) veľké benzínové terminály a prerušovacie stanice na potrubí - 40 C.F.R. Part 63, Subpart R;

f) halogénované odmasťovače rozpúšťadiel - 40 C.F.R. Part 63, Subpart T;

g) polyméry a živice (I. skupina) - 40 C.F.R. Part 63, Subpart U;

h) polyméry a živice (II. skupina) - 40 C.F.R. Part 63, Subpart W;

i) sekundárne olovené huty - 40 C.F.R. Part 63, Subpart X;

j) plnenie námorných cisterien - 40 C.F.R. Part 63, Subpart Y;

k) ropné rafinérie - 40 C.F.R. Part 63, Subpart CC;

l) prevádzky na nakladanie s odpadmi pochádzajúcimi z miesta mimo danej prevádzky a na ich regeneráciu - 40 C.F.R. Part 63, Subpart DD;

m) výroba magnetických pások - 40 C.F.R. Part 63, Subpart EE;

n) výroba v leteckom a kozmickom odvetví - 40 C.F.R. Part 63, Subpart GG;

o) výroba oleja a zemného plynu - 40 C.F.R. Part 63, Subpart HH;

p) stavba a oprava lodí - 40 C.F.R. Part 63, Subpart II;

q) drevený nábytok - 40 C.F.R. Part 63, Subpart JJ;

r) tlač a publikačná činnosť — 40 C.F.R. Part 63, Subpart KK;

s) celulóza a papier II (spaľovanie) - C.F.R. Part 63, Subpart MM;

t) zásobné nádrže - 40 C.F.R. Part 63, Subpart OO;

u) kontajnery - 40 C.F.R. Part 63, Subpart PP;

v) povrchové zásobárne vody - 40 C.F.R. Part 63, Subpart QQ;

w) samostatné drenážne systémy - 40 C.F.R. Part 63, Subpart RR;

x) uzatvorené ventilačné systémy - 40 C.F.R. Part 63, Subpart SS;

y) úniky zo zariadení: úroveň kontroly 1-40 C.F.R. Part 63, Subpart TT;

z) úniky zo zariadení: úroveň kontroly 2-40 C.F.R. Part 63, Subpart UU;

aa) odlučovače oleja a vody a odlučovače organických látoka vody-40 C.F.R. part 63, SubpartVV;

bb) skladovacie nádoby (nádrže): úroveň kontroly 2-40 C.F.R. Part 63, SubpartWW;

cc) zariadenia na výrobu etylénu - 40 C.F.R. Part 63, Subpart XX;

dd) všeobecné maximálne dosiahnuteľné normy pre kontrolné technológie rôznych kategórií - 40 C.F.R. Part 63, Subpart YY;

ee) spaľovne nebezpečného odpadu - 40 C.F.R. Part 63, Subpart EEE;

ff) farmaceutická výroba - 40 C.F.R. Part 63, Subpart GGG;

gg) preprava a skladovanie zemného plynu - 40 C.F.R. Part63, Subpart HHH;

hh) výroba pružnej polyuretánovej peny - 40 C.F.R. Part 63, Subpart III;

ii) polyméry a živice (IV. skupina) - 40 C.F.R. Part 63, Subpart JJ J;

jj) výroba portlandského cementu - 40 C.F.R. Part 63, Subpart LLL;

kk) výroba účinných látokpesticídov-40 C.F.R. Part 63, Subpart MMM;

ll) polyméry a živice (III. skupina) - 40 C.F.R. Part 63, Subpart OOO;

mm) polyétery a polyoly - 40 C.F.R. Part 63, Subpart PPP;

nn) sekundárna výroba hliníka-40 C.F.R. Part63, Subpart RRR;

oo) ropné rafinérie - 40 C.F.R. Part 63, Subpart UUU;

pp) verejné čistiace zariadenia - 40 C.F.R. Part 63, Subpart VVV;

qq) výroba potravinových kvasiniek - 40 C.F.R. Part 63, Subpart CCCC;

rr) distribúcia organických kvapalín (nie benzínu) - 40 C.F.R. Part 63, Subpart EEEE;

ss) výroba rôznych organických chemických látok - 40 C.F.R. Part 63, Subpart FFFF;

tt) rozpúšťadlová extrakcia pri výrobe rastlinného oleja - 40 C.F.R. Part 63, Subpart GGGG;

uu) povrchová úprava automobilov a ľahkých nákladných automobilov - 40 C.F.R. Part 63, Subpart IIII;

vv) povrchová úprava papiera a iná povrchová úprava pomocou kotúčovej tlače - 40 C.F.R. Part 63, Subpart JJJJ;

ww) povrchová úprava kovových plechoviek - 40 C.F.R. Part 63, Subpart KKKK;

xx) povrchová úprava rôznych kovových častí a výrobkov - 40 C.F.R. Part 63, Subpart MMMM;

yy) povrchová úprava veľkých spotrebičov - 40 C.F.R. Part 63, Subpart NNNN;

zz) tlač, povrchová úprava a sušenie tkanín - 40 C.F.R. Part 63, Subpart OOOO;

aaa) povrchová úprava plastových častí a výrobkov - 40 C.F.R. Part 63, Subpart PPPP;

bbb) povrchová úprava drevených stavebných výrobkov - 40 C.F.R. Part 63, Subpart QQQQ;

ccc) povrchová úprava kovového nábytku - 40 C.F.R. Part 63, Subpart RRRR;

ddd) povrchová ú prava kovových cievok- 40 C.F.R. Part63, SubpartSSSS;

eee) záverečná úprava kože - 40 C.F.R. Part 63, Subpart TTTT;

fff) výroba celulózových výrobkov-40 C.F.R. Part63,SubpartUUUU;

ggg) výroba lodí - 40 C.F.R. Part 63, Subpart VVVV;

hhh) výroba vystužených plastov a kompozitov - 40 C.F.R. Part 63, Subpart WWWW;

iii) výroba kaučukových pneumatík- 40 C.F.R. Part 63, SubpartXXXX;

jjj) stacionárne spaľovacie motory - 40 C.F.R. Part 63, SubpartYYYY;

kkk) stacionárne piestové motory s vnútorným spaľovaním: vznetové zapaľovanie - 40 C.F.R. Part 63, Subpart ZZZZ;

lll) výroba polovodičov - 40 C.F.R. Part 63, Subpart BBBBB;

mmm) zlievarne železa a ocele — 40 C.F.R. Part 63, Subpart EEEEE;

nnn) integrovaná výroba železa a ocele — 40 C.F.R. Part 63, Subpart FFFFF;

ooo) spracovanie asfaltu a výroba asfaltových strešných krytín - 40 C.F.R. Part 63, Subpart LLLLL;

ppp) výroba pružnej polyuretánovej peny - 40 C.F.R. Part 63, Subpart MMMMM;

qqq) testovacie jednotky/stojany pre motory - 40 C.F.R. Part 63, Subpart PPPPP;

rrr) výroba frikčných výrobkov - 40 C.F.R. Part 63, Subpart QQQQQ;

sss) výroba žiaruvzdorných výrobkov - 40 C.F.R. Part 63, Subpart SSSSS;

ttt) komerčné sterilizátory etylénoxidu - 40 C.F.R. Part 63, Subpart WWWWW;

uuu) veľké benzínové distribučné terminály, ropné terminály a potrubné zariadenia - 40 C.F.R. Part 63, Subpart BBBBBB;

vw] zariadenia na výdaj benzínu - 40 C.F.R. Part 63, Subpart CCCCCC;

www) prevádzky na odstraňovanie starých farieb a na rôznu povrchovú úpravu (miestne zdroje) - 40 C.F.R. Part 63, Subpart HHHHHH;

xxx) výroba akrylových vlákien/modakrylových vlákien (miestne zdroje) - 40 C.F.R. Part 63, Subpart LLLLLL;

yyy) výroba čierneho uhlíka (miestne zdroje) - 40 C.F.R. Part 63, Subpart MMMMMM;

zzz) chemická výroba (miestne zdroje): zlúčeniny chrómu - 40 C.F.R. Part 63, Subpart NNNNNN;

aaaa) chemická výroba (miestne zdroje) - 40 C.F.R. Part 63, Subpart VVVVVV;

bbbb) spracovanie asfaltu a výroba asfaltových strešných krytín (miestne zdroje) - 40 C.F.R. Part 63, SubpartAAAAAAAa

cccc) výroba farieb a súvisiacich výrobkov (miestne zdroje) - 40 C.F.R. Part 63, SubpartCCCCCCC.

(1) Canadian Council of Ministers of the Environment.

Dodatok

Plán nakladania s rozpúšťadlami Úvod

1. V tomto dodatku k prílohe o limitoch pre emisie prchavých organických zlúčenín zo stacionárnych zdrojov sa uvádzajú usmernenia o vykonávaní plánu nakladania s rozpúšťadlami. Sú tu vymedzené zásady, ktoré treba dodržiavať (odsek 2), poskytnutý rámec pre hmotnostnú bilanciu (odsek 3) a dodatok obsahuje požiadavky na overovanie súladu (odsek 4).

Zásady

2. Plán nakladania s rozpúšťadlami slúži na tieto účely:

a) overovanie súladu podľa prílohy a

b) identifikáciu budúcich možností znižovania emisií.

Definície

3. Tieto definície poskytujú rámec pre vykonanie hmotnostnej bilancie:

a) vstupy organických rozpúšťadiel:

I1 Množstvo organických rozpúšťadiel alebo ich množstvo v kúpených prípravkoch, ktoré sa použijú ako vstup do procesu v časovom období, pre ktoré sa počíta hmotnostná bilancia,

I2 Množstvo organických rozpúšťadiel alebo ich množstvo v použitých prípravkoch, ktoré boli regenerované a opätovne sa použijú ako vstup do procesu. (Recyklované rozpúšťadlo sa započítava zakaždým, keď sa použije na vykonanie danej činnosti.);

b) výstupy organických rozpúšťadiel:

O1. emisie prchavých organických zlúčenín v odpadových plynoch,

O2. straty organických rozpúšťadiel do vody, ak treba brať do úvahy čistenie odpadových vôd pri výpočte O5,

O3. množstvo organických rozpúšťadiel, ktoré zostáva ako zvyšok alebo znečisťujúca látka vo výstupných výrobkoch z procesu,

O4. nezachytené emisie organických rozpúšťadiel do ovzdušia. Sem patrí všeobecná ventilácia miestností, keď vzduch uniká do okolitého prostredia cez okná, dvere, vetracie alebo podobné otvory,

O5. straty organických rozpúšťadiel a/alebo organických zlúčenín v dôsledku chemickej alebo fyzikálnej reakcie (napr. vrátane tých, ktoré sa rozložia, napr. v dôsledku spaľovania alebo iného spracovania odpadových plynov alebo odpadových vôd, alebo ktoré sa zachytili, napr. adsorpciou, ak sa nepočítali v rámci výstupov O6, O7 alebo O8),

O6. organické rozpúšťadlá obsiahnuté v zozbieranom odpade,

O7. organické rozpúšťadlá alebo organické rozpúšťadlá obsiahnuté v prípravkoch, ktoré sa predávajú alebo sa plánujú predať ako komerčne hodnotný výrobok,

O8. organické rozpúšťadlá obsiahnuté v regenerovaných a znovu použitých prípravkoch, ale nie ako vstup do procesu, ak sa nezapočítali v rámci O7,

O9. organické rozpúšťadlá, ktoré unikli iným spôsobom.

Usmernenia na použitie plánu nakladania s rozpúšťadlami na účely overovania súladu

4. Použitie plánu nakladania s rozpúšťadlami bude určené špecifickou požiadavkou, ktorá sa bude overovať, a to takto:

a) overovanie súladu s možnosťami zníženia emisií podľa ods. 6 písm. a) prílohy s celkovým limitom vyjadreným ako emisie rozpúšťadla na jednotku výrobku alebo inak, ak je to uvedené v prílohe:

i) pre všetky činnosti, pre ktoré sa využíva možnosť zníženia emisií podľa ods. 6 písm. a) prílohy.by sa plán nakladania s rozpúšťadlami mal pripravovať každý rok, aby sa zistila spotreba rozpúšťadiel. Spotreba sa môže vypočítať podľa tejto rovnice: C = I1 – O8

Rovnakým postupom možno určiť pevné látky použité pri povrchovej úprave na účely odvodenia ročných referenčných emisií a cieľových emisií pre každý rok;

ii) na posúdenie súladu s celkovým limitom vyjadreným ako emisie rozpúšťadla na jednotku výrobku alebo inak, ak je to uvedené v prílohe, by sa mal každý rok pripraviť plán nakladania s rozpúšťadlami na stanovenie emisií prchavých organických zlúčenín. Emisie prchavých organických zlúčenín možno vypočítať podľa tejto rovnice:

E =F + O1

kde F sú fugitívne emisie VOC definované ďalej v písm. b) bode i). Údaj o množstve emisií by sa mal vydeliť príslušným parametrom výrobku;

b) stanovenie fugitívnych emisií prchavých organických zlúčenín na porovnanie hodnôt fugitívnych emisií v prílohe:

i) metodika: fugitívne emisie prchavých organických zlúčenín možno vypočítať podľa tejto rovnice:

F = I1 – O1 – O5 – O6 – O7 – O8

alebo

F = O2 + O3 + O4 + O9

Toto množstvo môže byť stanovené priamym meraním jednotlivých množstiev. Ako alternatívu možno použiť ekvivalentný výpočetinými metódami, napr. s použitím účinnosti zachytávania emisií v procese. Hodnota fugitívnych emisií je vyjadrená ako podiel vstupu, kto rýmožno vypočítať podľa tejto rovnice:

I = I1 + I2;

ii) frekvencia: stanovenie fugitívnych emisií prchavých organických zlúčenín možno vykonať pomocou malého, ale komplexného súboru meraní. Nie je potrebné ich opakovať, pokiaľ nedôjde k zmene technického vybavenia."

T. Príloha VII

Príloha VII sa nahrádza takto:

„Harmonogram podľa článku 3

1. Harmonogram uplatňovania limitov podľa článku 3 ods. 2 a 3 bude takýto:

a) pre nové stacionárne zdroje jeden rokodo dňa, keď tento protokol nadobudne platnosť pre danú stranu a

b) pre jestvujúce stacionárne zdroje jeden rok odo dňa, keď tento protokol nadobudne platnosť pre danú stranu, alebo 31. decembra 2020 podľa toho, ktorý dátum nastane neskôr.

2. Harmonogram uplatňovania limitov pre palivá a nové mobilné zdroje podľa článku 3 ods. 5 bude deň nadobudnutia platnosti tohto protokolu pre danú stranu alebo dátumy spojené s opatreniami uvedenými v prílohe VIII podľa toho, ktorý dátum nastane neskôr.

3. Harmonogram uplatňovania limitov pre prchavé organické zlúčeniny vo výrobkoch uvedených v článku 3 ods. 7 bude jeden rok odo dňa, keď tento protokol nadobudne platnosť pre danú stranu.

4. Bez ohľadu na odseky 1, 2 a 3, ale v súlade s odsekom 5, strana dohovoru, ktorá sa stane stranou tohto protokolu medzi 1. januárom 2013 a 31. decembrom 2019, môže pri ratifikácii, prijatí alebo schválení tohto protokolu alebo pri pristúpení k nemu vyhlásiť, že predĺži niektorý z harmonogramov alebo všetky harmonogramy uplatňovania limitov podľa článku 3 ods. 2, 3, 5 a 7, a to takto:

a) pre jestvujúce stacionárne zdroje maximálne pätnásť rokov odo dňa, keď tento protokol nadobudne platnosť pre danú stranu;

b) pre palivá a nové mobilné zdroje maximálne päť rokov odo dňa, keď tento protokol nadobudne platnosť pre danú stranu, a

c) pre prchavé organické zlúčeniny vo výrobkoch maximálne päť rokov odo dňa, keď tento protokol nadobudne platnosť pre danú stranu.

5. Strana, ktorá prijala rozhodnutie podľa článku 3a tohto protokolu v súvislosti s prílohou VI a/alebo VIII, nesmie zároveň urobiť vyhlásenie podľa odseku 4 v súvislosti s rovnakou prílohou."

U. Príloha VIII

Príloha VIII sa nahrádza takto:

„Limity pre palivá a nové mobilné zdroj e Úvod

1. Oddiel A sa vzťahuje na strany iné ako Kanada a Spojené štáty americké, oddiel B sa vzťahuje na Kanadu a oddiel C na Spojené štáty americké.

2. Táto príloha obsahuje emisné limity pre NOxvyjadrené ako ekvivalent oxidu dusičitého (N02), pre uhľovodíky, z ktorých väčšina patrí medzi prchavé organické zlúčeniny, pre oxid uhoľnatý (CO) a pre tuhé častice a obsahuje aj environmentálne špecifikácie pre obchodované palivá pre motorové vozidlá.

3. Harmonogram uplatňovania limitov v tejto prílohe je uvedený v prílohe VII.

A. Strany iné ako Kanada a Spojené štáty americké

Osobné motorové vozidlá a ľahké úžitkové vozidlá

4. Limity pre motorové vozidlá s minimálne štyrmi kolesami používané na prepravu osôb (kategória M) a tovaru (kategória N) sú uvedené v tabuľke 1.

Ťažké nákladné vozidlá

5. Limity pre motory ťažkých nákladných vozidiel sú uvedené v tabuľkách 2 a 3 pre príslušné postupy skúšky.

Nečestné vozidlá a stroje so vznetovým zapaľovaním a zážihovým zapaľovaním

6. Limity pre poľnohospodárske a lesné traktory a motory iných nečestných vozidiel/strojov sú uvedené v tabuľkách 4 až 6.

7. Limity pre lokomotívy a motorové vozne sú uvedené v tabuľkách 7 a 8.

8. Limity pre plavidlá na vnútrozemskú dopravu sú uvedené v tabuľke 9.

9. Limity pre rekreačné plavidlá sú uvedené v tabuľke 10.

Motocykle a mopedy

10. Limity pre motocykle a mopedy sú uvedené v tabuľkách 11 a 12.

Kvalita paliva

11. Environmentálne špecifikácie kvality benzínu a nafty sú uvedené v tabuľkách 13 až 14.

Tabuľka 1

Limity pre osobné motorové vozidlá a ľahké úžitkové vozidlá

Limity a
Referenčná hmotnosť (RW) (kg)Oxid uhoľnatýCelkové uhľovodíky (HC)NMVOCOxidy dusíkaUhľovodíky a oxidy dusíka dohromadyTuhé časticeMnožstvo častíc a (P)
L1 (g/km)L2 (g/km)L3 (g/km)L4 (g/km)L2 + L4 (g/km)L5 (g/km)L6 (počet/km)
KategóriaTrieda, dátum uplatňovania *benzínnaftabenzínnaftabenzínnaftabenzínnaftabenzínnaftabenzínnaftabenzínnafta
M b1.1.2014Všetky1,00,500,10-0,068-0,060,18-0,230,00500,0050-6,0*1011
N1 cI, 1.1.2014RW 1 3051,00,500,10-0,068-0,060,18-0,230,00500,0050-6,0*1011
II, 1.1.20141 305 < RW ≤ 1 7601,810,630,13-0,090-0,0750,235-0,2950,00500,0050-6,0*1011
Euro 5III, 1.1.20141 760 < RW2,270,740,16-0,108-0,0820,28-0,350,00500,0050-6,0*1011
N21.1.20142,270,740,16-0,108-0,0820,28-0,350,00500,0050-6,0*1011
M b1.9.2015Všetky1,00,500,10-0,068-0,060,08-0,170,00450,00456,0*10116,0*1011
N1 cI, 1.9.2015RW ≤ 1 3051,00,500,10-0,068-0,060,08-0,170,00450,00456,0*10116,0*1011
II, 1.9.20161 305 < RW ≤ 1 7601,810,630,13-0,090-0,0750,105-0,1950,00450,00456,0*10116,0*1011
Euro 6III, 1.9.20161 760 < RW2,270,740,16-0,108-0,0820,125-0,2150,00450,00456,0*10116,0*1011
N21.9.20162,270,740,16-0,108-0,0820,125-0,2150,00450,00456,0*10116,0*1011
* Registrácia, predaj a začatie používania nových vozidiel, ktoré nespĺňajú príslušné limity, sa budú odmietať od dátumov uvedených v tomto stĺpci.
a Cyklus skúšky stanovený novým európskym jazdným cyklom.
b Okrem vozidiel, ktorých maximálna hmotnosť presahuje 2 500 kg.
c A tých vozidiel kategórie M, ktoré sú špecifikované v poznámke b.

Tabuľka 2

Limity pre skúšky odozvy ťažkých nákladných vozidiel na zaťaženie s ustáleným pracovným cyklom

Dátum uplatňovaniaOxid uhoľnatý (g/kWh)Uhľovodíky (g/kWh)Celkové uhľovodíky (g/kWh)Oxidy dusíka (g/kWh)Tuhé častice (g/kWh)Dym / (m-1)
B2 („EURO V“) a1.10.20091,50,46-2,00,020.5
„EURO VI“ b31.12.20131,5-0,130,400,010-
a Cyklus skúšky stanovený Európskou skúškou s ustáleným pracovným cyklom (European steady-state cycle – ESC) a Európskou skúškou odozvy na zaťaženie (European load-response – ELR).
b Cyklus skúšky stanovený celosvetovou skúškou ťažkých nákladných vozidiel s ustáleným pracovným cyklom (world heavy duty steady state cycle – WHSC).

Tabuľka 3

Limity pre ťažké nákladné vozidlá – skúšky s nestálym pracovným cyklom

Dátum uplatňovania *Oxid uhoľnatý (g/kWh)Celkové uhľovodíky (g/kWh)Nemetánové uhľovodíky (g/kWh)Metán a (g/kWh)Oxidy dusíka (g/kWh)Tuhé častice (g/kWh) b
B2 („EURO V“) c1.10.20094,0-0,551,12,00,030
„EURO VI“ (CI) d31.12.20134,00,160--0,460,010
„EURO VI“ (PI) d31.12.20134,0-0,1600,500,460,010
Poznámka: PI = zážihové zapaľovanie (Positive ignition). CI = vznetové zapaľovanie (Compression ignition)
* Registrácia, predaj a začatie používania nových vozidiel, ktoré nespĺňajú príslušné limity, sa budú odmietať od dátumov uvedených v tomto stĺpci.
a Len pre motory na zemný plyn.
b Neplatí pre plynom poháňané motory úrovne B2.
c Cyklus skúšky stanovený Európskou skúškou s nestálym pracovným cyklom (European transient cycle – ETC).
d Cyklus skúšky stanovený celosvetovou skúškou ťažkých nákladných vozidiel s nestálym pracovným cyklom (world heavy duty transient cycle – WHTC).

Tabuľka 4

Limity pre naftové motory pre necestné mobilné stroje, poľnohospodárske a lesné traktory (úroveň IIIB)

Čistý výkon (P) (kW)Dátum uplatňovania *Oxid uhoľnatý (g/kWh)Uhľovodíky (g/kWh)Oxidy dusíka (g/kWh)Tuhé častice (g/kWh)
130 ≤ P ≤ 56031.12.20103,50,192,00,025
75 ≤ P < 13031.12.20115,00,193,30,025
56 ≤ P < 7531.12.20115,00,193,30,025
37 ≤ P < 5631.12.20125,04,7 a4,7 a0,025
* Strany musia podľa potreby povoliť registráciu a uvedenie na trh nových motorov bez ohľadu na to, či sú namontované v strojoch, alebo nie, len keď spĺňajú príslušné limity stanovené v tabuľke, s účinnosťou od uvedeného dátumu a s výnimkou strojov a motorov určených na vývoz do krajín, ktoré nie sú stranami tohto protokolu.
a Poznámka editora: Toto číslo predstavuje súčet uhľovodíkov a oxidov dusíka a v konečnom schválenom texte bolo vyjadrené jediným číslom v spojenej bunke v tabuľke. Keďže tento text neobsahuje tabuľky s deliacimi čiarami, číslo sa kvôli prehľadnosti opakuje v každom stĺpci.

Tabuľka 5

Limity pre naftové motory pre necestné mobilné stroje, poľnohospodárske a lesné traktory (úroveň IV)

Čistý výkon (P) (kW)Dátum uplatňovania *Oxid uhoľnatý (g/kWh)Uhľovodíky (g/kWh)Oxidy dusíka (g/kWh)Tuhé častice (g/kWh)
130 ≤ P ≤ 56031.12.20133,50,190,40,025
56 ≤ P < 13031.12.20145,00,1930,40,025
* Strany musia podľa potreby povoliť registráciu a uvedenie na trh nových motorov bez ohľadu na to, či sú namontované v strojoch, alebo nie, len keď spĺňajú príslušné limity stanovené v tabuľke, s účinnosťou od uvedeného dátumu a s výnimkou strojov a motorov určených na vývoz do krajín, ktoré nie sú stranami tohto protokolu.

Tabuľka 6

Limity pre motory so zážihovým zapaľovaním pre necestné mobilné stroje

Ručne prenosné motory
Objem (cm3)Oxid uhoľnatý (g/kWh)Súčet uhľovodíkov a oxidov dusíka (g/kWh)
Obj. < 2080550
20 ≤ obj. < 5080550
Obj. ≥ 5060372
Ručne neprenosné motory
Objem (cm3)Oxid uhoľnatý (g/kWh)Súčet uhľovodíkov a oxidov dusíka (g/kWh) a
Obj. < 6661050
66 ≤ obj. < 10061040
100 ≤ obj. < 22561016,1
Obj. ≥ 22561012,1
Poznámka: Strany musia podľa potreby povoliť registráciu a uvedenie na trh nových motorov bez ohľadu na to, či sú namontované v strojoch, alebo nie, len keď spĺňajú príslušné limity stanovené v tabuľke, s výnimkou strojov a motorov určených na vývoz do krajín, ktoré nie sú stranami tohto protokolu.
a Emisie NOx nesmú vo všetkých triedach motorov prekročiť 10 g/kWh.

Tabuľka 7

Limity pre motory používané na pohon lokomotív

Čistý výkon (P) (kW)Oxid uhoľnatý (g/kWh)Uhľovodíky (g/kWh)Oxidy dusíka (g/kWh)Tuhé častice (g/kWh)
130 < P3,50,192,00,025
Poznámka: Strany musia podľa potreby povoliť registráciu a uvedenie na trh nových motorov bez ohľadu na to, či sú namontované v strojoch, alebo nie, len keď spĺňajú príslušné limity stanovené v tabuľke, s výnimkou strojov a motorov určených na vývoz do krajín, ktoré nie sú stranami tohto protokolu.

Tabuľka 8

Limity pre motory používané na pohon motorových vozňov

Čistý výkon (P) (kW)Oxid uhoľnatý (g/kWh)Súčet uhľovodíkov a oxidov dusíka (g/kWh)Tuhé častice (g/kWh)
130 < P3,54,00,025

Tabuľka 9

Limity pre motory používané na pohon plavidiel na vnútrozemskú dopravu

Objem (litrov na valec/kW)Oxid uhoľnatý (g/kWh)Súčet uhľovodíkov a oxidov dusíka (g/kWh)Tuhé častice (g/kWh)
Obj. < 0,9
Výkon ≥ 37 kW
5,07,50,4
0,9 ≤ obj. < 1,25,07,20,3
1,2 ≤ obj. < 2,55,07,20,2
2,5 ≤ obj. < 5,05,07,20,2
5,0 ≤ obj. < 155,07,80,27
15 ≤ obj. < 20
Výkon < 3 300 kW
5,08,70,5
15 ≤ obj. < 20
Výkon > 3 300 kW
5,09,80,5
20 ≤ obj. < 255,09,80,5
25 ≤ obj. < 305,011,00,5
Poznámka: Strany musia podľa potreby povoliť registráciu a uvedenie na trh nových motorov bez ohľadu na to, či sú namontované v strojoch, alebo nie, len keď spĺňajú príslušné limity stanovené v tabuľke, s výnimkou strojov a motorov určených na vývoz do krajín, ktoré nie sú stranami tohto protokolu.

Tabuľka 10

Limity pre motory v rekreačných plavidlách

Typ motoraCO (g/kWh)
CO = A +B/PnN
Uhľovodíky (HC) (g/kWh)
HC = A +B/PnNa
NOx
g/kWh
PM
g/kWh
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ABnABn
2-dobový1506001301000,7510neupl.
4-dobový15060016500,7515neupl.
CI5001,520,59,81
Skratka: neupl. = neuplatňuje sa.
Poznámka: Strany musia podľa potreby povoliť registráciu a uvedenie na trh nových motorov bez ohľadu na to, či sú namontované v strojoch, alebo nie, len keď spĺňajú príslušné limity stanovené v tabuľke, s výnimkou strojov a motorov určených na vývoz do krajín, ktoré nie sú stranami tohto protokolu.
a Kde A, B a n sú konštanty a PN je menovitý výkon motora v kW a emisie sa merajú v súlade s harmonizovanými normami.

Tabuľka 11

Limity pre motocykle (> 50 cm3; > 45 km/h)

Objem motoraLimity
Motocykel < 150 cm3HC = 0,8 g/km
NOx = 0,15 g/km
Motocykel > 150 cm3HC = 0,3 g/km
NOx = 0,15 g/km
Poznámka: Strany musia podľa potreby povoliť registráciu a uvedenie na trh, len keď spĺňajú príslušné limity stanovené v tabuľke s výnimkou vozidiel určených na vývoz do krajín, ktoré nie sú stranami tohto protokolu.

Tabuľka 12

Limity pre mopedy (< 50 cm3; < 45 km/h)

Limity
CO (g/km)HC + NOx (g/km)
II1,0 a1,2
Poznámka: Strany musia podľa potreby povoliť registráciu a uvedenie na trh, len keď spĺňajú príslušné limity stanovené v tabuľke s výnimkou vozidiel určených na vývoz do krajín, ktoré nie sú stranami tohto protokolu.
a 3,5 g/km pre 3-kolesové a 4-kolesové mopedy.

Tabuľka 13

Environmentálne špecifikácie pre obchodované palivá na použitie vo vozidlách vybavených motormi so zážihovým zapaľovaním – typ: benzín

ParameterJednotkaLimity
Minimálna hodnotaMaximálna hodnota
Oktánové číslo stanovené výskumnou metódou95
Oktanove číslo motora85
Tlak pár podľa Reida, letné obdobieakPa60
Destilácia:
Odparené pri 100 °C% v/v46
Odparené pri 150 °C% v/v75
Analýza uhl'ovodi'kov:
— olefíny% v/v18,0 b
— aromáty35
—benzén1
Obsah kyslíka% m/m3,7
Kyslíkatézlúčeniny:
— Metanol, musia sa pridať stabilizujúce látky% v/v3
— Etanol, môžu byť potrebné stabilizujúce látky%v/v10
— Izopropylalkohol%v/v12
— Terc-butylalkohol%v/v15
— Izobutylalkohol%v/v15
— Étery obsahujúce 5 alebo viac atómov uhlíka v molekule%v/v22
Iné kyslíkaté zlúčeniny c%v/v15
Obsah sírymg/kg10
a Letné obdobie sa začína najneskôr 1. mája a končí najskôr 30. septembra. Pre strany s arktickými podmienkami sa letné obdobie začína najneskôr 1. júna a končí najskôr 31. augusta a tlak pár podľa Reida (Reid Vapour Pressure – RVP) je obmedzený na 70 kPa.
b S výnimkou normálneho bezolovnatého benzínu (minimálne oktánové číslo motora (motor octane number – MON) 81 a minimálne oktánové číslo stanovené výskumnou metódou (research octane number – RON) 91), pre ktorý musí byť maximálny obsah olefínov 21 % v/v. Tieto limity nebudú brániť stranám v uvedení na trh iného bezolovnatého benzínu s nižším oktánovým číslom, ako je stanovené v tomto protokole.
c Iné monoalkoholy s bodom konečnej destilácie, ktorý nie je vyšší ako bod konečnej destilácie stanovený vo vnútroštátnych špecifikáciách, prípadne, ak neexistujú, v priemyselných špecifikáciách pre motorové palivá.

Tabuľka 14

Environmentálne špecifikácie pre obchodované palivá na použitie vo vozidlách vybavených motormi so vznetovým zapaľovaním – typ: motorová nafta

ParameterJednotkaLimity
Minimálna hodnotaMaximálna hodnota
Cetánové číslo51
Hustota pri 15 °Ckg/m3845
Bod destilácie: 95 %°C360
Polycyklické aromatické uhľovodíky% m/m8
Obsah sírymg/kg10

B. Kanada

12. Limity pre kontrolu emisií z palív a mobilných zdrojov sa podľa potreby stanovia s ohľadom na informácie o dostupných technikách kontroly, limity používané v iných j urisdikciách a na základe týchto dokumentov:

a) Passenger Automobile and LightTruckGreenhouse Gas Emission Regulations, SOR/2010-201;

b) Marine Spark-Ignition Engine, Vessel and Off-Road Recreational Vehicle Emission Regulations, SOR/2011-10;

c) Renewable Fuels Regulations, SOR/2010-189;

d) Regulations for the Prevention of Pollution from Ships and for Dangerous Chemicals, SOR/2007-86;

e) Off-Road Compression-Ignition Engine Emission Regulations, SOR/2005-32;

f) On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations, SOR/2003-2;

g) Off-Road Small Spark-Ignition Engine Emission Regulations, SOR/2003-355; h) Sulphur in Diesel Fuel Regulations, SOR/2002-254;

i) Gasoline and Gasoline Blend Dispensing Flow Rate Regulations SOR/2000-43; j) Sulphur in Gasoline Regulations, SOR/99-236;

k) Benzene in Gasoline Regulations, SOR/97-493;

l) Gasoline Regulations, SOR/90-247;

m) Federal Mobile PCB Treatment and Destruction Regulations, SOR/90-5;

n) Environmental Code of Practice for Aboveground and Underground Storage Tank Systems Containing Petroleum and Allied Petroleum Products;

0) Canada-Wide Standards for Benzene, Phase 2;

p) Environmental Guidelines for Controlling Emissions of Volatile Organic Compounds from Aboveground Storage Tanks. PN 1180;

q) Environmental Code of Practice for Vapour Recovery in Gasoline Distribution Networks. PN 1057;

r) Environmental Code of Practice for Light Duty Motor Vehicle Emission Inspection and Maintenance Programs - 2nd Edition. PN 1293;

s) Joint Initial Actions to Reduce Pollutant Emissions that Contribute to Particulate Matter and Ground-level Ozone a

t) Operating and Emission Guidelines for Municipal Solid Waste Incinerators. PN 1085.

C. Spojené štáty americké

13. Uplatňovanie programu na kontrolu emisií z mobilných zdrojov pre ľahké nákladné vozidlá, ľahké nákladné automobily, ťažké nákladné automobily a palivá v rozsahu požadovanom v oddieloch 202 písm. a), 202 písm. g) a 202 písm. h) zákona o čistom ovzduší (Clean Air Act), ktorý sa uplatňuje prostredníctvom ustanovení týkajúcich sa:

a) registrácie palív a prísad do palív - 40 C.F.R Part 79;

b) regulácie palív a prísad do palív - 40 C.F.R Part 80 vrátane častí: Subpart A - všeobecné ustanovenia; Subpart B - kontroly a zákazy; Subpart D - reformulovanýbenzín; Subpart H — normy pre síru vbenzíne; Subpart I - motorová nafta pre motorové vozidlá; motorová nafta pre nečestné vozidlá, lokomotívy a oceánske plavidlá a lodné palivo ECA; Subpart L - benzén v benzíne a

c) kontroly emisií z nových a používaných cestných vozidiel a motorov - 40 C.F.R Part 85 and Part 86.

14. Normy pre necestné motory a vozidlá sú stanovené v týchto dokumentoch:

a) normy pre síru v palive pre necestné naftové motory - 40 C.F.R Part 80, Subpart I;

b) motory v lietadlách - 40 C.F.R. Part 87;

c) normy pre výfukové emisie pre nečestné naftové motory - Tier 2 and 3; 40 C.F.R Part 89;

d) necestné motory so vznetovým zapaľovaním - 40 C.F.R Part 89 and Part 1039;

e) nečestné motory a motory oceánskych plavidiel so zážihovým zapaľovaním - 40 C.F.R Part 90, Part91, Part 1045, a Part 1054;

f) lokomotívy - 40 C.F.R Part 92 a Part 1033;

g) motory oceánskych plavidiel so vznetovým zapaľovaním - 40 C.F.R Part 94 a Part 1042;

h) nové veľké necestné motory so zážihovým zapaľovaním - 40 C.F.R Part 1048;

i) rekreačné motory a vozidlá - 40 C.F.R. Part 1051;

j) kontrola prchavých emisií z nových a používaných nečestných a stacionárnych zariadení - 40 C.F.R. Part 1060;

k) postupy skúšok pre motory - 40 C.F.R. Part 1065 a

l) všeobecné ustanovenia o súlade pre necestné programy - 40 C.F.R Part 1068."

V. Príloha IX

1. Vypúšťa sa posledná veta odseku 6.

2. Vypúšťa sa posledná veta odseku 9.

3. Vypúšťa sa poznámka 1.

W. Príloha X

1. Pridáva sa táto nová príloha X:

„PRÍLOHA X

Limity pre emisie tuhých častíc zo stacionárnych zdrojov

1. Oddiel A sa vzťahuje na strany iné ako Kanada a Spojené štáty americké, oddiel B sa vzťahuje na Kanadu a oddiel C na Spojené štáty americké.

A. Strany iné ako Kanada a Spojené štáty americké

2. Len v tomto oddiele „prach" a „celkové suspendované tuhé častice" (TSP) znamenajú hmotnosť častíc akéhokoľvek tvaru, štruktúry alebo hustoty rozptýlených v plynnej fáze za podmienok v bode odobratia vzorky, ktoré môžu byť získané filtráciou za stanovených podmienokpo odbere reprezentatívnej vzorky plynu, ktorá sa má analyzovať, a ktoré zostanú pred filtrom a na filtri po vysušení za stanovených podmienok.

3. Na účely tohto oddielu „emisný limit" (EL) znamená množstvo prachu a/alebo TSP obsiahnuté v odpadových plynoch zo zariadenia, ktoré sa nesmie prekročiť. Ak nie je uvedené inak, limit sa bude počítať ako hmotnosť znečisťujúcej látky na objem odpadového plynu (vyjadrené v mg/m3) pri štandardných podmienkach teploty a tlaku pre suchý plyn (objem pri 273,15 K, 101,3 kPa). Na každú kategóriu zdrojov sa vzťahujú hodnoty obsahu kyslíka v odpadovom plyne uvedené v tabuľkách. Riedenie s cieľom zníženia koncentrácie znečisťujúcich látok v odpadových plynoch nie je dovolené. Limity sa nevzťahujú na ukončenie prevádzky, nábeh a údržbu zariadenia.

4. Emisie sa budú vo všetkých prípadoch monitorovať meraním alebo výpočtami, ktoré dosahujú minimálne rovnakú presnosť. Súlad s limitmi sa bude overovať kontinuálnymi alebo diskontinuálnymi meraniami, schvaľovaním typu alebo akoukoľvek inou technicky vhodnou metódou vrátane overených metód výpočtu. V prípade kontinuálnych meraní sa súlad s limitom dosiahne vtedy, keď potvrdený mesačný priemer emisií neprekročí EL. V prípade diskontinuálnych meraní alebo iných vhodných postupov stanovenia alebo výpočtu sa súlad s EL dosiahne vtedy, keď stredná hodnota založená na príslušnom počte meraní v reprezentatívnych podmienkach neprekročí hodnotu emisnej normy. Na účely overenia sa môže zohľadniť nepresnosť metód merania.

5. Monitorovanie príslušných znečisťujúcich látok a merania prevádzkových parametrov, ako aj zabezpečovanie kvality automatizovaných systémov a referenčných meraní určených na kalibráciu týchto systémov sa vykonávajú v súlade s normami CEN. Ak nie sú dostupné normy CEN, použijú sa normy ISO, vnútroštátne alebo medzinárodné normy, na základe ktorých sa zabezpečia údaje rovnocennej vedeckej kvality.

6. Osobitné ustanovenia týkajúce sa spaľovacích zariadení uvedených v odseku 7:

a) strana sa môže odchýliť od povinnosti dodržať EL stanovené v odseku 7 v týchto prípadoch:

i) v prípade spaľovacích zariadení, ktoré normálne používajú plynné palivo a ktoré musia výnimočne použiť iné palivá z dôvodu náhleho prerušenia dodávky plynu a na tieto účely musia byť vybavené zariadením na čistenie odpadových plynov;

ii) v prípade jestvujúcich spaľovacích zariadení, ktoré nepracujú dlhšie ako 17 500 prevádzkových hodín od 1. januára 2016 najneskôr do 31. decembra 2023;

b) ak sa spaľovacie zariadenie rozšíri o najmenej 50 MWth, pre rozšírenú časť, ktorej sa týka zmena,budú platiť EL stanovené v odseku 7 pre nové zariadenia. EL sa vypočíta ako priemer vážený podľa skutočného tepelného príkonu jestvujúcej i novej časti zariadenia;

c) strany zaistia, aby sa prijali ustanovenia týkajúce sa postupov uplatňovaných v prípade poruchy alebo havárie zariadenia na znižovanie emisií;

d) vprípade spaľovacieho zariadenia,ktoré súbežne používa dve palivá alebo viac palív, sa EL stanoví ako vážený priemer EL pre jednotlivé palivá na základe tepelného príkonu poskytovaného jednotlivými palivami.

7. Spaľovacie zariadenia s menovitým tepelným príkonom prekračujúcim 50 MWth (1):

Tabuľka 1

Limity pre emisie prachu zo spaľovacích zariadení a

Druh palivaTepelný príkon (MWth)EL pre prach (mg/m3) b
Tuhé palivá50 – 100Nové zariadenia:
20 (čierne a hnedé uhlie a iné tuhé palivá)
20 (biomasa, rašelina)
Jestvujúce zariadenia:
30 (čierne a hnedé uhlie a iné tuhé palivá)
30 (biomasa, rašelina)
100 – 300Nové zariadenia:
20 (čierne a hnedé uhlie a iné tuhé palivá)
20 (biomasa, rašelina)
Jestvujúce zariadenia:
25 (čierne a hnedé uhlie a iné tuhé palivá)
20 (biomasa, rašelina)
> 300Nové zariadenia:
10 (čierne a hnedé uhlie a iné tuhé palivá)
20 (biomasa, rašelina)
Jestvujúce zariadenia:
20 (čierne a hnedé uhlie a iné tuhé palivá)
20 (biomasa, rašelina)
Kvapalné palivá50 – 100Nové zariadenia: 20
Jestvujúce zariadenia:
30 (vo všeobecnosti)
50 (spaľovanie zvyškov destilácie a premeny v rafinériách z rafinácie surovej ropy na vlastnú spotrebu v spaľovacích zariadeniach)
Kvapalné palivá100 – 300Nové zariadenia: 20
Jestvujúce zariadenia:
25 (vo všeobecnosti)
50 (spaľovanie zvyškov destilácie a premeny v rafinériách z rafinácie surovej ropy na vlastnú spotrebu v spaľovacích zariadeniach)
> 300Nové zariadenia:
Jestvujúce zariadenia:
20 (vo všeobecnosti)
50 (spaľovanie zvyškov destilácie a premeny v rafinériách z rafinácie surovej ropy na vlastnú spotrebu v spaľovacích zariadeniach)
Zemný plyn> 505
Iné plyny> 5010
30 (pre plyny z oceliarskeho priemyslu, ktoré sa môžu použiť inde)
(1) Menovitý tepelný príkon spaľovacieho zariadenia sa vypočíta ako súčet príkonu všetkých jednotiek pripojených k spoločnému komínu. Pri výpočte celkového menovitého tepelného príkonu sa neberú do úvahy samostatné jednotky s hodnotou nižšou ako 15 MWth.
a EL neplatia najmä pre:
— zariadenia, v ktorých sa produkty spaľovania používajú na priame vykurovanie, sušenie alebo iné spracovanie predmetov alebo materiálov,
— zariadenia na dodatočné spaľovanie určené na čistenie odpadových plynov spaľovaním, ktoré nie sú prevádzkované ako samostatné spaľovacie zariadenia,
— zariadenia na regeneráciu katalyzátorov na katalytické krakovanie,
— zariadenia na premenu sírovodíka na síru,
— reaktory používané v chemickom priemysle,
— pece s koksovými batériami,
— kaupre,
— regeneračné kotle na výluh v rámci zariadení na výrobu celulózy,
— pece na spaľovanie odpadu, a
— zariadenia zásobované energiou vyrobenou naftovými, benzínovými alebo plynovými motormi alebo spaľovacími turbínami bez ohľadu na použité palivo.
b Referenčný obsah O2 je 6 % pre tuhé palivá a 3 % pre kvapalné a plynné palivá.

8. Rafinérie minerálnych olejov a plynov:

Tabuľka 2

Limity pre emisie prachu uvoľneného z rafinérií minerálnych olejov a plynov

Zdroj emisiíEL pre prach (mg/m3)
Regenerátory FCC50

9. Výroba cementového slinku:

Tabuľka 3

Limity pre emisie prachu uvoľneného z výroby cementu a

EL pre prach (mg/m3)
Zariadenia na výrobu cementu, pece, mlyny a chladiarne slinku20
a Zariadenia na výrobu cementového slinku v rotačných peciach s kapacitou > 500 Mg/deň alebo v iných peciach s kapacitou > 50 Mg/deň. Referenčný obsah kyslíka je 10 %.

10. Výroba vápna:

Tabuľka 4

Limity pre emisie prachu uvoľneného z výroby vápna a

EL pre prach (mg/m3)
Pálenie vo vápnových peciach20 b
a Zariadenia na výrobu vápna s kapacitou 50 Mg/deň alebo viac. Zahŕňajú vápnové pece integrované s inými priemyselnými procesmi s výnimkou celulózového priemyslu (pozri tabuľku 9). Referenčný obsah kyslíka je 11 %.
b Keď je rezistivita prachu vysoká, EL môžu byť vyššie, až do 30 mg/m3.

11. Výroba a spracovanie kovov:

Tabuľka 5

Limity pre emisie prachu uvoľneného z primárnej výroby železa a ocele

Činnosť a prahová hodnota kapacityEL pre prach (mg/m3)
Aglomeračná úpravňa50
Peletizačné zariadenie20 pre mletie, drvenie a sušenie
15 pre všetky ostatné kroky procesu
Vysoká pec: Ohrievače vetra (> 2,5 t/hod.)10
Výroba a liatie ocele v kyslíkových konvertoroch (> 2,5 t/hod.)30
Elektrická výroba a liatie ocele (> 2,5 t/hod.)15 (jestvujúce)
5 (nové)

Tabuľka 6

Limity pre emisie prachu uvoľneného zo zlievarní železa

Činnosť a prahová hodnota kapacityEL pre prach (mg/m3)
Zlievarne železa (> 20 t/deň):
— všetky pece (kuplové, indukčné, rotačné)
— všetky formy (stratené, trvalé)
20
Valcovanie za tepla a za studena20
50, keď nemožno použiť vrecový filter z dôvodu prítomnosti vlhkých dymov

Tabuľka 7

Limity pre emisie prachu uvoľneného z výroby a spracovania neželezných kovov

EL pre prach (mg/m3) (denne)
Spracovanie neželezných kovov20

12. Výroba skla:

Tabuľka 8

Limity pre emisie prachu uvoľneného z výroby skla a

EL pre prach (mg/m3)
Nové zariadenia20
Jestvujúce zariadenia30
a Zariadenia na výrobu skla alebo sklených vlákien s kapacitou 20 Mg/deň alebo viac. Koncentrácie sa týkajú suchých odpadových plynov pri 8 % objemu kyslíka (nepretržité tavenie) alebo 13 % objemu kyslíka (prerušované tavenie).

13. Výroba celulózy:

Tabuľka 9

Limity pre emisie prachu uvoľneného z výroby celulózy

EL pre prach (mg/m3) (ročné priemery)
Pomocný kotol40 pri spaľovaní kvapalných palív (pri 3 % obsahu kyslíka)
30 pri spaľovaní tuhých palív (pri 6 % obsahu kyslíka)
Regeneračný kotol a vápnová pec50

14. Spaľovanie odpadu:

Tabuľka 10

Limity pre emisie prachu uvoľneného zo spaľovania odpadu

EL pre prach (mg/m3)
Spaľovne komunálneho odpadu (> 3 Mg/hod.)10
Spaľovne nebezpečného a zdravotníckeho odpadu (> 1 Mg/hod.)10
Poznámka: Referencia pre kyslík: suchý plyn, 11 %.

15. Výroba oxidu titaničitého:

Tabuľka 11

Limity pre emisie prachu uvoľneného z výroby oxidu titaničitého

EL pre prach (mg/m3)
Sulfátový proces, celkové emisie50
Chloridový proces, celkové emisie50
Poznámka: Pri malých zdrojoch emisií v rámci zariadenia možno použiť EL 150 mg/m3.

16. Spaľovne s menovitým tepelným príkonom < 50 MWth:

Tento odsek má odporúčací charakter a sú v ňom opísané opatrenia, ktoré môže strana prijať na kontrolu tuhých častíc, ak ich považuje za technicky a hospodársky uskutočniteľné:

a) spaľovanie v domácnostiach s menovitým tepelným príkonom < 500 kWth:

i) emisie z nových domových spaľovacích kachli a kotlov s menovitým tepelným príkonom < 500 kWth, ktoré možno znížiť uplatňovaním:

aa) noriem pre výrobky opísaných v normách CEN (napr. EN 303-5) a ekvivalentných noriem pre výrobky platných v Spojených štátoch amerických a Kanade. Krajiny, ktoré uplatňujú tieto normy pre výrobky, môžu definovať doplnkové vnútroštátne požiadavky s ohľadom najmä na podiel emisií kondenzujúcich organických zlúčenín na tvorbe PM v prostredí alebo

bb) environmentálnych označení vymedzujúcich kritériá výkonu, ktoré sú väčšinou prísnejšie ako minimálne požiadavky na účinnosť podľa noriem pre výrobky EN alebo vnútroštátnych právnych predpisov.

Tabuľka 12

Odporúčané limity pre emisie prachu uvoľneného z nových spaľovní na tuhé palivo s menovitým tepelným príkonom < 500 kWth, ktoré sa majú použiť spolu s normami pre výrobky

Prach (mg/m3)
Otvorené/uzavreté kúreniská a kachle na drevo75
Kotle na drevo (s tepelnou zásobnou nádržou)40
Peletové kachle a kotle50
Kachle a kotle používajúce iné tuhé palivá ako drevo50
Automatické spaľovne50
Poznámka: Referenčný obsah O2: 13 %.

ii) emisie z jestvujúcich domových spaľovacích kachli a kotlov možno znížiť uplatňovaním týchto primárnych opatrení:

aa) programy zamerané na zvyšovanie informovanosti a povedomia verejnosti týkajúce sa:

správneho používania kachli a kotlov,

používania len nespracovaného dreva,

správneho vyzrievania dreva na dosiahnutie optimálnej vlhkosti;

bb) vytvorenie programu na podporu výmeny najstarších jestvujúcich kotlov a kachli za moderné prístroje alebo

cc) zavedenie povinnosti vymeniť alebo zmodernizovať staré prístroje;

b) spaľovanie mimo domácností s menovitým tepelným príkonom 100 kWth - 1 MWth:

Tabuľka 13

Odporúčané limity pre emisie prachu uvoľneného z kotlov a výhrevných telies s menovitým tepelným príkonom 100 kWth - 1 MWth

Prach (mg/m3)
Tuhé palivá 100 – 500 kWthNové zariadenia50
Jestvujúce zariadenia150
Tuhé palivá 500 kWth – 1 MWthNové zariadenia50
Jestvujúce zariadenia150
Poznámka: Referenčný obsah O2: drevo, ostatná pevná biomasa a rašelina: 13 %; čierne a hnedé uhlie a iné tuhé fosílne palivá: 6 %.

c) spaľovne s menovitým tepelným príkonom presahujúcim > 1 - 50 MWth:

Tabuľka 14

Odporúčané limity pre emisie prachu uvoľneného z kotlov a výhrevných telies s menovitým tepelným príkonom 1 MWth - 50 MWth

Prach (mg/m3)
Tuhé palivá > 1 – 5 MWthNové zariadenia20
Jestvujúce zariadenia50
Tuhé palivá > 5 – 50 MWthNové zariadenia20
Jestvujúce zariadenia30
Kvapalné palivá > 1 – 5 MWthNové zariadenia20
Jestvujúce zariadenia50
Kvapalné palivá > 5 – 50 MWthNové zariadenia20
Jestvujúce zariadenia30
Poznámka: Referenčný obsah O2: drevo, ostatná pevná biomasa a rašelina: 11 %; čierne a hnedé uhlie a iné tuhé fosílne palivá: 6 %; kvapalné palivá vrátane kvapalných biopalív: 3 %.

B. Kanada

17. Limity pre kontrolu emisií PM sa pre stacionárne zdroje podľa potreby stanovia s ohľadom na informácie o dostupných technikách kontroly, limity používané v iných jurisdikciách a na základe dokumentov uvedených ďalej v písmenách a) až h). Limity môžu byť vyjadrené v PM alebo TPM. TPM v tejto súvislosti znamená každá PM s aerodynamickým priemerom menším než 100 [im:

a) Secondary Lead Smelter Release Regulations, SOR/91-155;

b) Environmental Code of Practice for Base Metals Smelters and Refineries;

c) New Source Emission Guidelines for Thermal Electricity Generation;

d) Environmental Code of Practice for Integrated Steel Mills (EPS 1/MM/7);

e) Environmental Code of Practice for Non-Integrated Steel Mills (EPS 1/MM/8);

f) Emission Guidelines for Cement Kilns. PN 1284;

g) Joint Initial Actions to Reduce Pollutant Emissions that Contribute to Particulate Matter and Ground-level Ozone a

h) Performance testing of solid-fuel-burning heating appliances, Canadian Standards Association, B415. 1-10.

C. Spojené štáty americké

18. Limity pre kontrolu emisií PM zo stacionárnych zdrojov v nasledujúcich kategóriách stacionárnych zdrojov a zdroje, ktorých sa tieto limity týkajú, sú uvedené v týchto dokumentoch:

a) oceliarne: elektrické oblúkové pece - 40 C.F.R. Part 60, Subpart AA a Subpart AAa;

b) malé spaľovne komunálneho odpadu - 40 C.F.R. Part 60, Subpart AAAA;

c) celulózky na výrobu sulfátovej buničiny - 40 C.F.R. Part 60, Subpart BB;

d) výroba skla - 40 C.F.R. Part 60, Subpart CC;

e) parné generátory na výrobu elektriny - 40 C.F.R. Part 60, Subpart D a Subpart Da;

f) priemyselné, obchodné a inštitucionálne parné generátory - 40 C.F.R. Part 60, Subpart Db a Subpart Dc;

g) obilné elevátory - 40 C.F.R. Part 60, Subpart DD;

h) spaľovne komunálneho odpadu - 40 C.F.R. Part 60, Subpart E, Subpart Ea a Subpart Eb;

i) spaľovne nemocničného, zdravotníckeho a infekčného odpadu - 40 C.F.R. Part 60, Subpart Ec;

j) portlandský cement - 40 C.F.R. Part 60, Subpart F;

k) výroba vápna - 40 C.F.R. Part 60, Subpart HH;

l) zariadenia na výrobu asfaltových zmesí za horúca - 40 C.F.R. Part 60, Subpart I;

m) stacionárne motory s vnútorným spaľovaním: vznetové zapaľovanie - 40 C.F.R. Part 60, Subpart IIII;

n) ropné rafinérie - 40 C.F.R. Part 60, Subpart J a Subpart Ja;

o) sekundárne olovené huty - 40 C.F.R. Part 60, Subpart L;

p) spracovanie kovových minerálov - 40 C.F.R. Part 60, Subpart LL;

q) sekundárna výroba mosadze a bronzu - 40 C.F.R. Part 60, Subpart M;

r) pece s kyslíkovým konvertorom - 40 C.F.R. Part 60, Subpart N;

s) zariadenia na výrobu ocele v kyslíkových konvertoroch - 40 C.F.R. Part 60, Subpart Na;

t) spracovanie fosfátových minerálov - 40 C.F.R. Part 60, Subpart NN;

u) spaľovanie v čistiarňach odpadových vôd - 40 C.F.R. Part 60, Subpart O;

v) zariadenia na spracovanie nekovových minerálov - 40 C.F.R. Part 60, Subpart OOO;

w) primárne medené huty - 40 C.F.R. Part 60, Subpart P;

x) výroba síranu amónneho - 40 C.F.R. Part 60, Subpart PP;

y) izolácia sklenej vaty - 40 C.F.R. Part 60, Subpart PPP;

z) primárne zinkové huty-40 C.F.R. Part 60, Subpart Q;

aa) primárne olovené huty - 40 C.F.R. Part 60, Subpart R;

bb) primárne zariadenia na redukciu hliníka - 40 C.F.R. Part60, SubpartS;

cc) výroba fosfátových hnojív - 40 C.F.R. Part 60, Subparts T, U, V, W,X;

dd) spracovanie asfaltu a výroba asfaltových strešných krytín - 40 C.F.R. Part 60, Subpart UU;

ee) pražiace pece a sušičky vodvetví spracovania minerálov- 40 C.F.R. Part60, SubpartUUU;

ff) zariadenia na prípravu uhlia - 40 C.F.R. Part 60, Subpart Y;

gg) zariadenia na výrobu ferozliatin - 40 C.F.R. Part 60, Subpart Z;

hh) domové drevné vykurovacie telesá - 40 C.F.R. Part 60, Subpart AAA;

ii) malé spaľovne komunálneho odpadu (po 30. novembri 1999) - 40 C.F.R. Part 60, Subpart AAAA;

jj) malé spaľovne komunálneho odpadu (pred 30. novembrom 1999] - 40 C.F.R. Part 60, Subpart BBBB;

kk) iné spaľovne pevného odpadu (po 9. decembri 2004] - 40 C.F.R. Part 60, SubpartEEEE;

ll) iné spaľovne pevného odpadu (pred 9. decembrom. 2004) - 40 C.F.R. Part 60, Subpart FFFF;

mm] stacionárne motory s vnútorným spaľovaním so vznetovým zapaľovaním - 40 C.F.R. Part 60, Subpart IIII a

nn) zariadenia na výrobu olovených akumulátorov - 40 C.F.R. Part 60, Subpart KK;

19. Limity pre kontrolu emisií PM zo zdrojov, ktoré podliehajú vnútroštátnym emisným normám pre nebezpečné látky znečisťujúce ovzdušie:

a) batérie koksárenských pecí - 40 C.F.R. Part 63, Subpart L;

b) chrómovanie (hlavné a miestne zdroje) - 40 C.F.R. Part 63, Subpart N;

c) sekundárne olovené huty - 40 C.F.R. Part 63, Subpart X;

d) zariadenia na výrobu kyseliny fosforečnej - 40 C.F.R. Part 63, Subpart AA;

e) zariadenia na výrobu fosfátových hnojív - 40 C.F.R. Part 63, Subpart BB;

f) výroba magnetických pások - 40 C.F.R. Part 63, Subpart EE;

g) primárny hliník - 40 C.F.R. Part 63, Subpart L;

h) celulóza a papier II (spaľovanie] - 40 C.F.R. Part 63, Subpart MM;

i) výroba minerálnej vlny - 40 C.F.R. Part 63, Subpart DDD;

j) spaľovne nebezpečného odpadu - 40 C.F.R. Part 63, Subpart EEE;

k) výroba portlandského cementu - 40 C.F.R. Part 63, Subpart LLL;

l) výroba sklenej vlny - 40 C.F.R. Part 63, Subpart NNN;

m) primárna meď - 40 C.F.R. Part 63, Subpart QQQ;

n) sekundárny hliník - 40 C.F.R. Part 63, Subpart RRR;

o) primárne olovené huty - 40 C.F.R. Part 63, Subpart TTT;

p) ropné rafinérie - 40 C.F.R. Part 63, Subpart UUU;

q) výroba ferozliatin - 40 C.F.R. Part 63, SubpartXXX;

r) výroba vápna - 40 C.F.R. Part 63, Subpart AAAAA;

s) koksárenské pece: vytláčanie, chladenie a komíny batérií - 40 C.F.R. Part 63, Subpart CCCCC;

t) zlievarne železa a ocele - 40 C.F.R. Part 63, Subpart EEEEE;

u) integrovaná výroba železa a ocele - 40 C.F.R. Part 63, Subpart FFFFF;

v) sanácia lokalít - 40 C.F.R. Part 63, Subpart GGGGG;

w) výroba rôznych poťahov - 40 C.F.R. Part 63, Subpart HHHHH;

x) spracovanie asfaltu a výroba asfaltových strešných krytín - 40 C.F.R. Part 63, Subpart LLLLL;

y) spracovanie takonitovej železnej rudy - 40 C.F.R. Part 63, Subpart RRRRR;

z) výroba žiaruvzdorných výrobkov - 40 C.F.R. Part 63, Subpart SSSSS;

aa) primárna rafinácia horčíka-40 C.F.R. Part 63, SubpartTTTTT;

bb) zariadenia na výrobu ocele v elektrických oblúkových peciach - 40 C.F.R. Part 63, Subpart YYYYY;

cc) zlievarne železa a ocele - 40 C.F.R. Part 63, Subpart ZZZZZ;

dd) primárne medené huty (miestne zdroje) - 40 C.F.R. Part 63, Subpart EEEEEE;

ee) sekundárne medené huty (miestne zdroje) - 40 C.F.R. Part 63, Subpart FFFFFF;

ff) primárne neželezné kovy (miestne zdroje): zinok, kadmium a berýlium - 40 C.F.R. Part 63, Subpart GGGGGG;

gg) výroba olovených akumulátorov (miestne zdroje) - 40 C.F.R. Part 63, Subpart PPPPPP.

hh) výroba skla (miestne zdroje) - 40 C.F.R. Part 63, Subpart SSSSSS;

ii) sekundárne huty na neželezné kovy (miestne zdroje) - 40 C.F.R. Part 63, Subpart TTTTTT;

jj) chemická výroba (miestne zdroje) - 40 C.F.R. Part 63, Subpart VVVVVV;

kk) prevádzky na pokovovanie a leštenie (miestne zdroje) - 40 C.F.R. Part 63, Subpart WWWWWW.

ll) normy pre miestne zdroje pre deväť kategórií zdrojov v oblasti výroby a konečnej úpravy kovov -40 C.F.R.Part 63, Subpart XXXXXX;

mm) výroba ferozliatin (miestne zdroje) - 40 C.F.R. Part 63, Subpart YYYYYY;

nn) zlievarne hliníka, medi a neželezných kovov (miestne zdroje) - 40 C.F.R. Part 63, Subpart ZZZZZZ;

oo) spracovanie asfaltu a výroba asfaltových strešných krytín (miestne zdroje) - 40 C.F.R. Part 63, SubpartAAAAAAA

pp) chemická príprava (miestne zdroje) - 40 C.F.R. Part 63, Subpart B B B B B B B;

qq) výroba farieb a súvisiacich výrobkov (miestne zdroje) - 40 C.F.R. Part63, SubpartCCCCCCC.

rr) výroba hotových krmív (miestne zdroje) - 40 C.F.R. Part 63, Subpart DDDDDDD a

ss) spracovanie zlatej rudy a výroba zlata (miestne zdroje) - 40 C.F.R. Part 63, Subpart EEEEEEE."

X. Príloha XI

Dopĺňa sa táto nová príloha XI:

„PRÍLOHA XI

Limity pre obsah prchavých organických zlúčenín vo výrobkoch

1. Oddiel A sa vzťahuje na strany iné ako Kanada a Spojené štáty americké, oddiel B sa vzťahuje na Kanadu a oddiel C na Spojené štáty americké.

A. Strany iné ako Kanada a Spojené štáty americké

2. Tento oddiel sa týka zníženia emisií prchavých organických zlúčenín (VOC) v dôsledku používania organických rozpúšťadiel v niektorých farbách a lakoch a vo výrobkoch na následnú povrchovú úpravu vozidiel.

3. Na účely oddielu A tejto prílohy platia tieto všeobecné vymedzenia pojmov:

a) „látky" znamenajú akýkoľvek chemický prvok alebo jeho zlúčeniny, ktoré sa buď vyskytujú v prirodzenom stave, alebo sa priemyselne vyrábajú, či už v pevnom, kvapalnom alebo plynnom skupenstve;

b) „zmes" znamená zmesi alebo roztoky pozostávajúce z dvoch alebo viacerých látok;

c) „organická zlúčenina" znamená akúkoľvek zlúčeninu, ktorá obsahuje minimálne uhlík a jeden alebo niekoľko z týchto prvkov: vodík, kyslík, síru, fosfor, kremík, dusík alebo halogén, s výnimkou oxidov uhlíka a anorganických uhličitanov a hydrogénuhličitanov;

d) „prchavá organická zlúčenina (VOC)" znamená akúkoľvek organickú zlúčeninu, ktorá má teplotu začiatku varu 250 °C alebo nižšiu nameranú pri štandardnom tlaku 101,3 kPa;

e) „obsah prchavých organických zlúčenín" znamená hmotnosť prchavých organických zlúčenín vyjadrenú v gramoch/liter (g/l) v zložení výrobku, ktorý je pripravený na použitie. Hmotnosť prchavých organických zlúčenín v danom výrobku, ktorý chemicky reaguje počas sušenia za vzniku časti náteru, sa nepovažuje za súčasť obsahu prchavých organických zlúčenín;

f) „organické rozpúšťadlo" znamená akúkoľvek prchavú organickú zlúčeninu, ktorá sa používa samostatne alebo v kombinácii s inými činidlami na rozpúšťanie alebo riedenie surovín, výrobkov alebo odpadových materiálov, alebo sa používa ako čistiaci prostriedokna rozpúšťanie kontami- nantov, alebo ako disperzné médium, alebo na úpravu viskozity, alebo na úpravu povrchového napätia, alebo ako zmäkčovadlo, alebo ako konzervačný prostriedok;

g) „náter" znamená akúkoľvek zmes vrátane všetkých organických rozpúšťadiel alebo zmesí obsahujúcich organické rozpúšťadlá potrebných na jeho správne použitie, ktorá sa používa na vytvorenie filmu s dekoratívnym, ochranným alebo iným funkčným účinkom na povrchu;

h) „film" znamená súvislú vrstvu vznikajúcu pri použití jedného náteru alebo viacerých náterov na substrát;

i) „nátery rozpustné vo vode (WB)" znamenajú nátery, ktorých viskozita sa upravuje pomocou vody;

j) „nátery rozpustné v rozpúšťadle (SB)" znamenajú nátery, ktorých viskozita sa upravuje pomocou organických rozpúšťadiel;

k) „uvádzanie na trh" znamená poskytnutie tretím stranám, či už výmenou za úhradu, alebo bez úhrady. Dovoz na colné územie strany sa na účely tejto prílohy považuje za uvádzanie na trh.

4. „farby a laky" znamenajú výrobky s výnimkou aerosólov patriace do podkategórií uvedených ďalej. Sú to nátery, ktoré sa používaj ú na budovy, ich armatúry a príslušenstvo, ako aj na súvisiace štruktúry na dekoratívne, funkčné a ochranné účely:

a) „matné nátery na vnútorné steny a stropy" znamenajú nátery určené na nanášanie na vnútorné steny a stropy so stupňom lesku < 25 pri 60 stupňoch;

b) „lesklé nátery na vnútorné steny a stropy" znamenajú nátery určené na nanášanie na vnútorné steny a stropy so stupňom lesku > 25 pri 60 stupňoch;

c) „nátery na vonkajšie steny z minerálnych substrátov" znamenajú nátery určené na nanášanie na vonkajšie steny z muriva, tehly alebo štukovanej omietky;

d) „interiérové/exteriérové farby na armatúry a nosné obvodové konštrukcie z dreva, kovu alebo plastov" znamenajú nátery určené na nanášanie na armatúry a nosné obvodové konštrukcie, ktoré vytvárajú nepriehľadný film. Tieto nátery sú určené buď na drevo, alebo na kov, alebo na plast. Táto podkategória zahŕňa základné podkladové nátery a medzivrstvy;

e) „interiérové/exteriérové laky na armatúry a moridlá na drevo"znamenajú nátery určené na nanášanie na armatúry, ktoré vytvárajú priehľadný alebo polopriehľadný film na dekoráciu a ochranu dreva, kovu a plastov. Táto podkategória zahŕňa nepriehľadné moridla na drevo. Nepriehľadné moridla na drevo znamenajú nátery vytvárajúce nepriehľadný film na dekoráciu a na ochranu dreva pred starnutím vplyvom počasia, ako sú definované vnorme EN 927-1 vrámcipolostabilnej kategórie;

f) „tenkovrstvové moridla na drevo" znamenajú moridla na drevo, ktoré majú podľa normy EN 927-1:1996 priemernú hrúbku menej ako 5 [im, aksú testované podľa normy ISO 2808:1997, metóda 5A;

g) „základné nátery" znamenajú nátery s izolačnými a/alebo blokovacími vlastnosťami, ktoré sú určené na použitie na drevo alebo na steny a stropy;

h) „základné spojivá" znamenajú nátery určené na stabilizáciu voľných častíc substrátu alebo zabezpečenie hydrofóbnych vlastností a/alebo na ochranu dreva pred modravosťou;

i) „jednozložkové nátery" znamenajú nátery na báze materiálu, ktorý vytvára film. Sú určené na účely, ktoré si vyžadujú určitý výkon, ako sú napríklad základné a vrchné nátery na plasty, základné nátery na železné substráty, základné nátery na reaktívne kovy, ako sú zinok a hliník, antikorózne nátery, podlahové nátery vrátane náterov na drevené a cementové podlahy, nátery odolné voči grafiti, retardéry horenia a nátery spĺňajúce hygienické normy v odvetví potravín a nápojov alebo zdravotníckych služieb;

j) „dvojzložkové nátery" znamenajú nátery určené na rovnaké použitie ako jednozložkové nátery, ale s druhou zložkou (napr. terciárne amíny), ktorá sa pridáva pred použitím;

k) „viacfarebné nátery" znamenajú nátery určené na vytvorenie dvojtónového alebo viacfarebného efektu priamo pri prvom použití;

l) „dekoračné nátery" znamenajú nátery určené na vytvorenie špeciálnych estetických efektov na špeciálne pripravených vopred natretých substrátoch alebo základných pigmentovaných náteroch následne upravených rozličnými nástrojmi počas schnutia.

5. „Výrobky na následnú povrchovú úpravu vozidiel" znamenajú výrobky patriace do podkategórií uvedených ďalej. Používajú sa na povrchovú úpravu cestných vozidiel alebo ich častí, ktorá sa vykonáva ako súčasť opravy, údržby alebo dekorácie mimo výrobného zariadenia. „Cestné vozidlo" v tejto súvislosti znamená akékoľvek motorové vozidlo určené na použitie na ceste, či už dokončené, alebo nedokončené, s najmenej štyrmi kolesami a maximálnou konštrukčnou rýchlosťou presahujúcou 25 km/h a jeho prívesné vozidlá s výnimkou vozidiel, ktoré jazdia na koľajniciach, poľnohospodárskych a lesníckych traktorov a všetkých mobilných strojov:

a) „prípravné a čistiace výrobky" znamenajú výrobky určené na mechanické alebo chemické odstránenie starých náterov a hrdze alebo používané ako prvá vrstva pre nové nátery:

i) prípravné výrobky zahŕňajú čistiaci prostriedok na umývanie striekacích pištolí (výrobok určený na čistenie striekacích pištolí a ďalších zariadení), odstraňovače starých farieb, odmasťovače (vrátane antistatických typov na plasty) a odstraňovače silikónových náterov;

ii) „prostriedok na predčistenie" znamená čistiaci výrobok určený na odstraňovanie povrchovej kontaminácie počas prípravy na nanášanie náterových materiálov a pred ich nanášaním;

b) „základový plnič/správkový (natieračský) tmel" znamenajú zlúčeniny hustej konzistencie určené na použitie pri vypĺňaní hlbokých povrchových nerovností pred použitím náteru na vyrovnanie povrchu/plniča;

c) „základný náter" znamená akýkoľvek náter, ktorý je určený na nanášanie priamo na kov alebo na jestvujúce krycie nátery na zabezpečenie ochrany pred koróziou pred použitím náteru na vyrovnanie povrchu:

i) „náter na vyrovnanie povrchu/plnič" znamená náter určený na použitie priamo pred použitím vrchného náteru na účely odolnosti proti korózii, na zabezpečenie priľnavosti vrchného náteru a na podporu vytvorenia rovnomernej úpravy povrchu vyplnením malých nerovností povrchu;

ii) „univerzálny metalízový základný náter" znamená náter určený na použitie ako základný náter, ako sú napríklad aktivátory priľnavosti, izolačné nátery, nátery na vyrovnávanie povrchov, základné podkladové nátery, plastické podkladové nátery, nátery „mokré na mokré" (nanášané na mokrú vrstvu), nepieskové plniče a plniče nanášané striekaním;

iii) „reaktívny základný náter" znamená náter obsahujúci aspoň 0,5 % kyseliny fosforečnej z celkovej hmotnosti, ktorýje určený na nanášanie priamo na kovové povrchy na zabezpečenie odolnosti proti korózii a priľnavosti, nátery používané ako zvárateľné základné nátery a moridlové roztoky na pozinkované a zinkové povrchy;

d) „vrchný náter" znamená akýkoľvek pigmentovaný náter, ktorý je určený na nanášanie buď ako jednovrstvový, alebo ako viacvrstvový základ na zabezpečenie lesku a trvanlivosti. Zahŕňa všetky používané výrobky, ako sú základné pigmentované nátery a bezfarebné nátery:

i) „základné pigmentované nátery" znamenajú pigmentované nátery určené na zabezpečenie farebného alebo akéhokoľvek iného želaného optického efektu, ale nie lesku ani povrchovej odolnosti náterového systému;

ii) „bezfarebné nátery" znamenajú transparentné nátery určené na zabezpečenie konečného lesku a odolnosti náterového systému;

e) „špeciálne krycie nátery" znamenajú nátery určené na nanášanie ako vrchné nátery s požadovanými špeciálnymi vlastnosťami, ako sú napríklad kovový alebo perlový efekt, v jednej vrstve, vysokoúčinné stálofarebné alebo bezfarebné nátery (napr. nátery odolné proti poškriabaniu a fluórované bezfarebné nátery), reflexné nátery, dekoratívne krycie nátery (napr. náter podobný tepanému kovu), protišmykové nátery, spodné izolačné nátery, nátery odolné proti popraskaniu, vnútorné krycie nátery a aerosóly.

6. Strany zaistia, aby výrobky, ktorých sa týka táto príloha a ktoré sa uvádzaj ú na trh na ich území, spĺňali požiadavky na maximálny obsah prchavých organických zlúčenín uvedený vtabuľkách 1 a 2. Na účely reštaurovania a údržby budov a starých automobilov (veteránov), ktoré príslušné orgány označia za budovy a automobily zvláštnej historickej a kultúrnej hodnoty, môžu strany udeliť individuálne licencie na predaj a nákup presne vymedzených množstiev výrobkov, ktoré nespĺňajú limity pre prchavé organické zlúčeniny stanovené v tejto prílohe. Strany sa môžu odchýliť od dodržiavania uvedených požiadaviek aj v prípade výrobkov predávaných výlučne na účely činností uvedených v prílohe VI, ktoré sa vykonávajú v registrovaných alebo oprávnených zariadeniach v súlade s touto prílohou.

Tabuľka 1

Maximálny obsah prchavých organických zlúčenín pre farby a laky

Podkategória výrobkuDruh(g/l) *
Matné na vnútorné steny a stropy (lesk < 25 pri 60°) WB
SB
30
30
Lesklé na vnútorné steny a stropy (lesk > 25 pri 60°) WB
SB
100
100
Na vonkajšie steny z minerálnych substrátov WB
SB
40
430
Interiérové/exteriérové farby na armatúry a nosné obvodové konštrukcie z dreva a kovu WB
SB
130
300
Interiérové/exteriérové laky na armatúry a moridla na drevo vrátane neprienľadnycn mondiel na drevo WB
SB
130
400
Tenkovrstvové interiérové a exteriérové moridla na drevo WB
SB
130
700
Základné nátery WB
SB
30
350
Základné spojivá WB
SB
30
750
Jednozložkové nátery WB
SB
140
500
Dvojzložkové reaktívne nátery na osobitné koncové použitie WB
SB
140
500
Viacfarebné nátery WB
SB
100
100
Dekoračné nátery WB
SB
200
200
* g/l výrobku pripraveného na použitie.

Tabuľka 2

Maximálny obsah prchavých organických zlúčenín pre výrobky na následnú povrchovú úpravu vozidiel

Podkategória výrobkuNáteryVOC (g/l) *
Prípravné a čistiace prípravkyPrípravné prípravky850
Prostriedky na predčistenie200
Základové plniče/správkový (natieračský) tmel Všetky typy250
Základné náteryNáter na vyrovnanie povrchu/plnič a univerzálny (metalízový) základný náter540
Reaktívny základný náter780
Vrchný náterVšetky typy420
Špeciálne krycie náteryVšetky typy840
* g/l výrobku pripraveného na použitie. S výnimkou „čistiacich a prípravných prípravkov“ sa nepočíta žiadny obsah vody vo výrobku pripravenom na použitie.

B. Kanada

7. Limity pre kontrolu emisií prchavých organických zlúčenín z používania spotrebiteľských a komerčných výrobkov sa podľa potreby stanovia s ohľadom na informácie o dostupných technológiách, technikách a opatreniach na kontrolu, limity používané v iných jurisdikciách a na základe týchto dokumentov:

a) VOC Concentration Limits for Architectural Coatings Regulations, SOR/2009-264;

b) VOC Concentration Limits for Automotive Refinishing Products, SOR/2009-197;

c) Regulations Amending the ProhibitionofCertain Toxic Substances Regulations, 2005 (2-Methoxye- thanol, Pentachlorobenzene and Tetrachlorobenzenes), SOR/2006-279;

d) Federal Halocarbon Regulations, SOR/2003-289;

e) Prohibition of Certain Toxic Substances Regulations, SOR/2003-99;

f) Solvent Degreasing Regulations, SOR/2003-283;

g) Tetrachloroethylene (Use in Dry Cleaning and Reporting Requirements) Regulations, SOR/2003-79; h) OrderAddingToxicSubstancestoSchedule1totheCanadianEnvironmentalProtectionAct, 1999; i) Notice with Respectto Certain Substances on the Domestic Substances List (DSL);

j) Order Amending Schedule1 to the CanadianEnvironmentalProtectionAct, 1999 (Miscellaneous Program);

k) Ozone-depleting Substances Regulations, SOR/99-7;

l) Proposed regulations for VOC Concentrations Limits for Certain Products;

m) Proposed notice requiring the preparation and implementation of pollution prevention plans in respect of specified substances on Schedule 1 of the Canadian Environmental Protection Act, 1999, related to the resin and synthetic rubber manufacturing sector;

n) Proposed notice requiring the preparation and implementation of pollution prevention plans in respect of specified substances on Schedule 1 ofthe Canadian Environmental Protection Act, 1999, implicated in the polyurethane and other foam sector (except polystyrene);

o) Notice with Respect to Certain Hydrochlorofluorocarbons;

p) Notice with Respect to Certain Substances on the Domestic Substances List (DSL) a

q) Environmental Code of Practice for the Reduction of Solvent Emissions from Dry Cleaning Facilities. PN 1053.

C. Spojené štáty americké

8. Limity pre kontrolu emisií prchavých organických zlúčenín zo zdrojov, ktoré podliehajú vnútroštátnym emisným normám pre prchavé organické zlúčeniny v spotrebiteľských a komerčných výrobkoch sú uvedené v týchto dokumentoch:

a) nátery na následnú povrchovú úpravu automobilov - 40 C.F.R. Part 59, Subpart B;

b) spotrebiteľské výrobky - 40 C.F.R. Part 59, Subpart C;

c) architektonické nátery - 40 C.F.R. Part 59, Subpart D a

d) aerosólové nátery - 40 C.F.R. Part 59, Subpart E."