Zákon č. 297/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov

Platnosť od 09.10.2019
Účinnosť od 01.11.2019

297

ZÁKON

z 13. septembra 2019,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 435/2013 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 391/2015 Z. z., zákona č. 164/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 309/2018 Z. z. a zákona č. 221/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 písm. p) sa na konci pripája bodkočiarka a tieto slová: „tarifa za prevádzkovanie systému sa uplatňuje na koncovú spotrebu elektriny“.

2. V § 14 ods. 14 sa na konci pripájajú tieto vety: „Ak bol doplatok znížený podľa osobitného predpisu17a) a počas doby podpory doplatkom sa vykoná ďalšia rekonštrukcia alebo modernizácia technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny, úrad zmení cenové rozhodnutie, len ak sa súčtom nákladov na jednotlivé rekonštrukcie alebo modernizácie zmenili podmienky podpory podľa osobitného predpisu17a) a k ukončeniu ďalšej rekonštrukcie alebo modernizácie došlo najneskôr do troch rokov od oznámenia cenového rozhodnutia. Zmena podmienok podpory podľa predchádzajúcej vety nemá vplyv na dĺžku obdobia poberania podpory doplatkom a preukazuje sa znaleckým posudkom, ktorý sa prikladá k návrhu na zmenu cenového rozhodnutia.“.

3. Za § 45c sa vkladá § 45d, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠45d

Spoločné ustanovenie

Rozhodnutia úradu vydané v konaní o cenovej regulácii a v konaní o vecnej regulácii podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2018 zostávajú v platnosti na celú dobu, na ktorú boli vydané. Tým nie je dotknuté ustanovenie § 17.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2019.


Zuzana Čaputová v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.