Nové vyhlásené predpisy

Zoznam predpisov novo vyhlásených v Zbierke zákonov, zoradené od nových k starším podľa dátumu zverejnenia.


Platnosť od Číslo Názov predpisu
15.11.2019 367/2019 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú vzory daňových a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu
14.11.2019 366/2019 Z. z. Oznámenie o zmene opatrenia, ktorým sa ustanovuje skúšobný poriadok na vykonanie audítorskej skúšky
14.11.2019 365/2019 Z. z. Novela zákona o akreditácii orgánov posudzovania zhody
14.11.2019 364/2019 Z. z. Novela zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke
14.11.2019 363/2019 Z. z. Novela zákona o účtovníctve
14.11.2019 362/2019 Z. z. Novela zákona o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu
13.11.2019 361/2019 Z. z. Vyhláška o vzdelávaní v profesijnom rozvoji
13.11.2019 360/2019 Z. z. Novela zákona o podpore práce s mládežou
13.11.2019 359/2019 Z. z. Novela zákona o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií
12.11.2019 358/2019 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2018 až 2020
11.11.2019 357/2019 Z. z. Uznesenie k návrhu na vyhlásenie obce Nesvady za mesto
11.11.2019 356/2019 Z. z. Novela zákona o ochrane prírody a krajiny
11.11.2019 355/2019 Z. z. Novela zákona o lesoch
08.11.2019 354/2019 Z. z. Novela vyhlášky o postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie
07.11.2019 353/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor formulára s informáciami k sprostredkovaniu spotrebiteľského úveru
07.11.2019 352/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 37/2012 Z. z., ktorou sa upravujú niektoré cukry
05.11.2019 351/2019 Z. z. Rozhodnutie o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky