Nové vyhlásené predpisy

Zoznam predpisov novo vyhlásených v Zbierke zákonov, zoradené od nových k starším podľa dátumu zverejnenia.


Platnosť od Číslo Názov predpisu
29.11.2019 412/2019 Z. z. Oznámenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 25. novembra 2019 č. 21934/2019/SCL/96603-M, ktorým sa ustanovujú vzor žiadosti o poskytnutie príspevku v civilnom letectve a vzory vybraných príloh k tejto žiadosti
29.11.2019 411/2019 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení
29.11.2019 410/2019 Z. z. Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 52/2006 Z. z. o odbornej spôsobilosti v znení vyhlášky č. 34/2012 Z. z.
29.11.2019 409/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 350/2010 Z. z. o stavebnom a technickom poriadku dráh v znení vyhlášky č. 502/2013 Z. z.
29.11.2019 408/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 618/2005 Z. z. o tvorbe spisu orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi v znení vyhlášky č. 96/2009 Z. z.
29.11.2019 407/2019 Z. z. Novela vyhlášky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre súdy
29.11.2019 406/2019 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke
28.11.2019 405/2019 Z. z. Opatrenie, ktorým sa ustanovuje vzor súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty
28.11.2019 404/2019 Z. z. Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
28.11.2019 403/2019 Z. z. Opatrenie o preukaze asistenta sčítania
28.11.2019 402/2019 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín
28.11.2019 401/2019 Z. z. Novela vyhlášky o zaručenej konverzii
28.11.2019 400/2019 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vydáva Etický kódex štátneho zamestnanca
27.11.2019 399/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z.
27.11.2019 398/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
27.11.2019 397/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
27.11.2019 396/2019 Z. z. Novela zákona o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii
27.11.2019 395/2019 Z. z. Zákon o občianskych preukazoch
27.11.2019 394/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
27.11.2019 393/2019 Z. z. Novela zákona o cestnej premávke
21.11.2019 392/2019 Z. z. Oznámenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 13. novembra 2019 č. 30153/2019/SRF/93297-M, ktorým sa mení výnos Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 21. decembra 2010 č. 20786/2010-SRVS/z.54145-M o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania v znení opatrenia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky zo 16. marca 2018 č. 06484/2018/SRF/21012-M
21.11.2019 391/2019 Z. z. Novela zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
21.11.2019 390/2019 Z. z. Novela Obchodného zákonníka
21.11.2019 389/2019 Z. z. Novela zákona o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) a zákona o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)
20.11.2019 388/2019 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zoznam výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín
19.11.2019 387/2019 Z. z. Novela zákona o veterinárnej starostlivosti
19.11.2019 386/2019 Z. z. Novela zákona o autoškolách
19.11.2019 385/2019 Z. z. Zákon o kompenzačnom príspevku baníkom
19.11.2019 384/2019 Z. z. Novela zákona o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov
19.11.2019 383/2019 Z. z. Novela zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach
19.11.2019 382/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
19.11.2019 381/2019 Z. z. Novela zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
19.11.2019 380/2019 Z. z. Novela Zákonníka práce
19.11.2019 379/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 375/2016 Z. z.
18.11.2019 378/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
18.11.2019 377/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony
18.11.2019 376/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
18.11.2019 375/2019 Z. z. Novela zákona o minimálnej mzde a Zákonníka práce
18.11.2019 374/2019 Z. z. Novela zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch
18.11.2019 373/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov
18.11.2019 372/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov
18.11.2019 371/2019 Z. z. Zákon o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska
18.11.2019 370/2019 Z. z. Zákon o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností
18.11.2019 369/2019 Z. z. Novela zákona, o správe daní (daňový poriadok)
18.11.2019 368/2019 Z. z. Novela zákona o dani z pridanej hodnoty
15.11.2019 367/2019 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú vzory daňových a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu
14.11.2019 366/2019 Z. z. Oznámenie o zmene opatrenia, ktorým sa ustanovuje skúšobný poriadok na vykonanie audítorskej skúšky
14.11.2019 365/2019 Z. z. Novela zákona o akreditácii orgánov posudzovania zhody
14.11.2019 364/2019 Z. z. Novela zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke
14.11.2019 363/2019 Z. z. Novela zákona o účtovníctve
14.11.2019 362/2019 Z. z. Novela zákona o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu
13.11.2019 361/2019 Z. z. Vyhláška o vzdelávaní v profesijnom rozvoji
13.11.2019 360/2019 Z. z. Novela zákona o podpore práce s mládežou
13.11.2019 359/2019 Z. z. Novela zákona o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií
12.11.2019 358/2019 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2018 až 2020
11.11.2019 357/2019 Z. z. Uznesenie k návrhu na vyhlásenie obce Nesvady za mesto
11.11.2019 356/2019 Z. z. Novela zákona o ochrane prírody a krajiny
11.11.2019 355/2019 Z. z. Novela zákona o lesoch
08.11.2019 354/2019 Z. z. Novela vyhlášky o postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie
07.11.2019 353/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor formulára s informáciami k sprostredkovaniu spotrebiteľského úveru
07.11.2019 352/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 37/2012 Z. z., ktorou sa upravujú niektoré cukry
05.11.2019 351/2019 Z. z. Rozhodnutie o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky