Vyhláška č. 295/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 328/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory podaní do registra partnerov verejného sektora

Platnosť od 07.10.2019
Účinnosť od 01.11.2019

OBSAH

295

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 19. septembra 2019,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 328/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory podaní do registra partnerov verejného sektora

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 1 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 328/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory podaní do registra partnerov verejného sektora sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:

(3) Vzor návrhu na zápis fyzickej osoby-podnikateľa do registra partnerov verejného sektora je uvedený v prílohe č. 2a.

(4) Vzor návrhu na zápis zmeny údajov o partnerovi verejného sektora, ktorým je fyzická osoba-podnikateľ, je uvedený v prílohe č. 2b.“.

Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 5 až 10.

2. V § 1 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:

(9) Vzor návrhu na výmaz fyzickej osoby-podnikateľa z registra partnerov verejného sektora je uvedený v prílohe č. 6a.“.

Doterajšie odseky 9 a 10 sa označujú ako odseky 10 a 11.

3. V § 3 ods. 1 sa slová „č. 2 a 4“ nahrádzajú slovami „č. 2, 2b a 4“.

4. Prílohy č.1 a 2 znejú:

„Príloha č. 1 k vyhláške č. 328/2016 Z. z.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 328/2016 Z. z.

“.

5. Za prílohu č. 2 sa vkladajú prílohy č. 2a a 2b, ktoré znejú:

„Príloha č. 2a k vyhláške č. 328/2016 Z. z.

Príloha č. 2b k vyhláške č. 328/2016 Z. z.

".

6. Prílohy č. 5 a 6 znejú:

„Príloha č. 5 k vyhláške č. 328/2016 Z. z.

Príloha č. 6 k vyhláške č. 328/2016 Z. z.

“.

7. Za prílohu č. 6 sa vkladá príloha č. 6a, ktorá znie:

„Príloha č. 6a k vyhláške č. 328/2016 Z. z.

“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2019.


Gábor Gál v. r.