Zákon č. 313/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) v znení neskorších predpisov

Platnosť od 15.10.2019
Účinnosť od 01.11.2019

313

ZÁKON

zo 17. septembra 2019,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) v znení zákona č. 221/2011 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 215/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 7 ods. 6 písm. c) a § 9 ods. 6 písm. b) sa slová „§ 10 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 10 ods. 5“.

2. V § 8 sa vypúšťa odsek 2 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 8a.

Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 2 až 6.

3. V § 8 odsek 6 znie:

(6) Vydavateľ periodickej tlače a tlačová agentúra nie sú povinní uverejniť odpoveď, ak

a) žiadosť o uverejnenie odpovede nemá náležitosti podľa odseku 3,

b) odpoveď smeruje proti skutkovému tvrdeniu uverejnenému na základe preukázateľného predchádzajúceho súhlasu žiadateľa o uverejnenie odpovede,

c) uverejnili odpoveď na žiadosť niektorej z osôb uvedených v § 10 ods. 5 a dodržali pritom podmienky ustanovené týmto zákonom na uverejnenie odpovede,

d) by bol uverejnením odpovede spáchaný trestný čin, priestupok, iný správny delikt alebo by jej uverejnenie bolo v rozpore s dobrými mravmi,

e) by uverejnenie odpovede bolo v rozpore s právami a právom chránenými záujmami tretej osoby.“.

4. V § 10 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

(4) Ak vydavateľ periodickej tlače alebo tlačová agentúra neuverejnia opravu, odpoveď alebo dodatočné oznámenie vôbec alebo ak nedodržia niektorú z podmienok na ich uverejnenie, má osoba, ktorá o ich uverejnenie vydavateľa periodickej tlače alebo tlačovú agentúru požiadala, právo na primeranú peňažnú náhradu od 1 660 eur do 4 980 eur. Nárok na primeranú peňažnú náhradu možno uplatniť na súde spolu s návrhom podľa odseku 2.“.

Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.

5. V § 10 ods. 7 sa slová „§ 8 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 8 ods. 5“.

6. Za § 13b sa vkladá § 13c, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠13c

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2019

Žiadosť o uverejnenie odpovede (§ 8) týkajúca sa skutkového tvrdenia, ktoré bolo uverejnené pred 1. novembrom 2019, sa posudzuje podľa predpisov účinných do 31. októbra 2019.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2019.


Zuzana Čaputová v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.