Zákon č. 322/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z.

Platnosť od 16.10.2019
Účinnosť od 01.11.2019

322

ZÁKON

zo 17. septembra 2019,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 14 ods. 4 písm. d) sa za slovo „hospodárenia“ vkladajú slová „a pravidlá odmeňovania“.

2. V § 17 ods. 2 písm. d) sa vypúšťajú slová „okrem obdobia prerušenia členstva v komore“.

3. V § 19 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.

4. V § 42 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „na účel preukázania splnenia podmienky kvalifikačného predpokladu podľa § 5 ods. 1 pre zápis do komory sa nevyžaduje overenie fotokópie dokladu o absolvovaní príslušného vysokoškolského štúdia.“.

5. V § 46 sa slovo „2020“ nahrádza slovom „2022“.

6. Za § 46 sa vkladá § 47, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠47

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2019

Na člena komory, ktorý má prerušené členstvo v komore k 31. októbru 2019, sa do uplynutia tohto prerušenia povinnosť podľa § 17 ods. 2 písm. d) v znení účinnom od 1. novembra 2019 nevzťahuje.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2019.


Zuzana Čaputová v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.