Nové vyhlásené predpisy

Zoznam predpisov novo vyhlásených v Zbierke zákonov, zoradené od nových k starším podľa dátumu zverejnenia.


Platnosť od Číslo Názov predpisu
28.08.2019 272/2019 Z. z. Novela nariadenia o úhrade za vykonanie štátnych veterinárnych činností súkromnými veterinárnymi lekármii
28.08.2019 271/2019 Z. z. Novela nariadenia o používaní profesijných titulov viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
28.08.2019 270/2019 Z. z. Novela nariadenia, ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme
28.08.2019 269/2019 Z. z. Novela nariadenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia
27.08.2019 268/2019 Z. z. Novela vyhlášky o metodike spracúvania návrhu kodifikačných údajov
27.08.2019 267/2019 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonávajú ustanovenia zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií
27.08.2019 266/2019 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o diaľničnej známke
23.08.2019 265/2019 Z. z. Opatrenie o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2024
23.08.2019 264/2019 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zoznam humánnych liekov so špecifickými podmienkami výroby a zoznam individuálne pripravovaných humánnych liekov
23.08.2019 263/2019 Z. z. Vyhláška ktorou sa ustanovuje zoznam zdravotníckych pomôcok, ktoré je možné predpísať na preskripčný záznam s poznámkou „REPETATUR“
21.08.2019 262/2019 Z. z. Novela vyhlášky o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
20.08.2019 261/2019 Z. z. Oznámenie o vydaní rozhodnutia o intervenčnom opatrení
16.08.2019 260/2019 Z. z. Oznámenie o vydaní strieborných zberateľských euromincí pri príležitosti 150. výročia narodenia Michala Bosáka
16.08.2019 259/2019 Z. z. Oznámenie o zmene a doplnení Dohody medzi SR a Singapurskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia
16.08.2019 258/2019 Z. z. Oznámenie o zmene a doplnení Zmluvy medzi SR a Maltou o zamedzení dvojitého zdanenia
16.08.2019 257/2019 Z. z. Oznámenie o zmene a doplnení Zmluvy SR a Írskom o zamedzení dvojitého zdanenia
16.08.2019 256/2019 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmene a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Gruzínskom o zamedzení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku
16.08.2019 255/2019 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmene a doplnení Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Fínskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov
15.08.2019 254/2019 Z. z. Oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 405/2018 Z. z. o zmenách a doplneniach Zmluvy medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu (vyhláška č. 73/1975 Zb.) v súvislosti s nadobudnutím platnosti Mnohostranného dohovoru na zavedenie opatrení na zamedzenie narúšania základov dane a presunov zisku súvisiacich s daňovými zmluvami (oznámenie č. 339/2018 Z. z.)
15.08.2019 253/2019 Z. z. Oznámenie o doplnení Dohovoru o rodičovských právach, povinnostiach a opatreniach na ochranu dieťaťa
15.08.2019 252/2019 Z. z. Novela vyhlášky o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne
14.08.2019 251/2019 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 7. augusta 2019 č. MF/006803/2019-32, ktorým sa mení a dopĺňa Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. decembra 2012 č. MF/026991/2012-321, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice v znení neskorších predpisov
09.08.2019 250/2019 Z. z. Novela vyhlášky o výške úhrady za úkony Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
08.08.2019 249/2019 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o reprezentatívnych kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa vrátane ich dodatkov
08.08.2019 248/2019 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
08.08.2019 247/2019 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o výstavbe cestného mosta nad riekou Ipeľ a súvisiacich objektov na spoločnej štátnej hranici medzi obcami Ipeľské Predmostie a Drégelypalánk
06.08.2019 246/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor
06.08.2019 245/2019 Z. z. Novela vyhlášky o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania
06.08.2019 244/2019 Z. z. Vyhláška o sústave študijných odborov Slovenskej republiky
02.08.2019 243/2019 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu medzi Slovenskou republikou a Moldavskou republikou k Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o právnej pomoci a právnych vzťahoch vo veciach občianskych, rodinných a trestných z 12. augusta 1982