Vyhláška č. 308/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke

Platnosť od 14.10.2019
Účinnosť od 01.11.2019

OBSAH

308

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

z 2. októbra 2019,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 136 ods. 3 písm. d) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 písmeno c) znie:

c) výhľad z miesta vodiča je veľmi zhoršený cez zónu čistenia stieračmi čelného skla, ak

1. v zóne čistenia stieračmi čelného skla stieračom bezprostredne pred vodičom sa nachádza poškodenie akéhokoľvek typu väčšie ako 20 mm alebo

2. v zóne čistenia stieračmi čelného skla inej ako v bode 1 sa nachádza

2a. viac ako päť poškodení akéhokoľvek typu veľkosti od 20 mm do 50 mm alebo

2b. jednotlivé poškodenie väčšie ako 50 mm,“.

2. V § 4 ods. 5 sa slovo „najväčšej“ nahrádza slovom „celkovej“.

3. V poznámke pod čiarou k odkazu 5 sa za slovo „Trvalé“ vkladá slovo „dopravné“.

4. V poznámke pod čiarou k odkazu 49 sa slová „15194 Bicykle + A1“ nahrádzajú slovami „15194+A1 Bicykle“.

5. V § 31 odsek 6 znie:

(6) Za bicykel s pomocným motorčekom sa nepovažuje vozidlo, ktoré možno zaradiť do kategórie L.“.

6. § 32 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Za kolobežku s pomocným motorčekom sa nepovažuje vozidlo, ktoré možno zaradiť do kategórie L.“.

7. V § 36 ods. 3 sa vypúšťa písmeno b). Súčasne sa zrušuje označenie písmena a).

8. V prílohe č. 2 časti B odsek 3 znie:

(3) Obsah lekárničky musí byť neporušený, vizuálne v poriadku a nesmie vykazovať známky znečistenia alebo iného znehodnotenia. Lekárnička sa vo vozidle ukladá tak, že na ňu nedopadá priame slnečné žiarenie. Úložný priestor lekárničky musí byť suchý a čistý a musí byť ľahko prístupný. Lekárnička podľa časti A odseku 1 písm. c) sa vo vozidle umiestňuje na označenom a prístupnom mieste v priestore vozidla určeného pre cestujúcich.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2019.


Arpád Érsek v. r.