Oznámenie č. 341/2019 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 1. októbra 2019 č. 4/2019, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 1/2018 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti finančného poradcu

Platnosť od 24.10.2019
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. novembra 2019.

341

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), ktorým je novelizovaný zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

opatrenie z 1. októbra 2019 č. 4/2019, ktorým sa mení a dopĺňaopatrenie Národnej banky Slovenska č. 1/2018 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti finančného poradcu (ďalej len „opatrenie“).

Uvedené opatrenie ustanovuje zmenu spôsobu preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia pre samostatného finančného agenta a pre finančného poradcu, a to pre právnickú osobu aj pre fyzickú osobu. Novelizáciou zákona č. 186/2009 Z. z. zanikla povinnosť pre fyzické osoby a právnické osoby, ktoré žiadajú o udelenie povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta alebo finančného poradcu, predkladať Národnej banke Slovenska listinné výpisy z registra trestov na účel preukázania skutočností potrebných na vykonávanie týchto činností, zároveň bola zavedená povinnosť pre Národnú banku Slovenska získavať a používať pre potreby svojej úradnej činnosti údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy, v danom prípade podávať žiadosti o výpis z registra trestov za uvedené osoby bezodplatne na zákonom stanovené účely.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. novembra 2019.

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk), v čiastke 34/2019 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska. Opatrenie je uverejnené aj na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.