Rozhodnutie č. 334/2019 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

Platnosť od 16.10.2019
Účinnosť od 16.10.2019

OBSAH

334

ROZHODNUTIE

PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 10. októbra 2019

o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

Podľa § 181 ods. 3 písm. a) a d) v spojení s ods. 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. vyhlasujem

voľby do orgánov samosprávy obcí v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu a

2. určujem

a) podľa § 20 ods. 2 písm. a) a ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov deň konania volieb uvedených v bode 1 tohto rozhodnutia na sobotu 4. apríla 2020,

b) podľa § 181 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov lehoty na vykonanie volieb uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.


Andrej Danko v. r.


Príloha č. 1 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 334/2019 Z. z.

ZOZNAM OBCÍ,
v ktorých sa vyhlasujú voľby do orgánov samosprávy obcí na 4. apríla 2020

Príloha č. 2 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 334/2019 Z. z.

LEHOTY
na vykonanie volieb do orgánov samosprávy obcí 4. apríla 2020