Nariadenie vlády č. 325/2019 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 148/2016 Z. z. o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu

Platnosť od 16.10.2019
Účinnosť od 01.11.2019

325

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 2. októbra 2019,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 148/2016 Z. z. o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 148/2016 Z. z. o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu sa mení a dopĺňa takto:

1. Poznámky pod čiarou k odkazom 1, 12 a 18 znejú:

1) § 4 ods. 1 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

12) § 3 ods. 2 zákona č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii.

18) § 4 ods. 1 písm. a) a b), § 13 ods. 2 zákona č. 60/2018 Z. z.“.

2. V § 1 ods. 1 písm. a) až c) sa vypúšťajú slová „písm. a)“.

3. § 2 vrátane nadpisu znie:

㤠2

Základné ustanovenia

Na účely tohto nariadenia vlády je elektrickým zariadením elektrické zariadenie určené na použitie v rozsahu menovitého napätia od 50 V do 1 000 V pre striedavý prúd a v rozsahu menovitého napätia od 75 V do 1 500 V pre jednosmerný prúd; elektrickým zariadením nie sú elektrické zariadenia uvedené v prílohe č. 2.“.

4. V § 3 ods. 2 sa vypúšťajú slová „písm. a)“.

5. § 6 až 9 vrátane nadpisov znejú:

㤠6

Povinnosti výrobcu

(1) Výrobca je okrem povinností podľa § 5 ods. 1 písm. a) až e), i), j) a k), m) až o) zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) povinný pred uvedením elektrického zariadenie na trh

a) zabezpečiť pri uvedení elektrického zariadenia na trh,8) aby bolo navrhnuté a vyrobené podľa základných zásad bezpečnosti podľa prílohy č. 1,

b) vypracovať technickú dokumentáciu podľa prílohy č. 3,

c) zabezpečiť posúdenie zhody elektrického zariadenia podľa postupu posudzovania zhody uvedeného v prílohe č. 3,

d) vydať EÚ vyhlásenie o zhode podľa § 12,

e) umiestniť označenie CE9) podľa § 14 ods. 6.

(2) V súlade s § 5 ods. 1 písm. r) zákona sa ustanovuje, že je výrobca povinný

a) uchovávať počas desiatich rokov od uvedenia elektrického zariadenia na trh EÚ vyhlásenie o zhode a technickú dokumentáciu elektrického zariadenia,

b) zaviesť postupy na zachovanie zhody sériovej výroby s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády a zohľadniť zmeny návrhu elektrického zariadenia alebo vlastností elektrického zariadenia alebo zmeny v harmonizovanej technickej norme10) podľa § 11 ods. 1, v medzinárodnej technickej norme11) podľa § 11 ods. 2 alebo v slovenskej technickej norme12) podľa § 11 ods. 3 alebo v iných technických špecifikáciách,13) na základe ktorých sa vyhlasuje zhoda elektrického zariadenia,

c) vykonať v záujme ochrany života, zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov skúšky vzoriek elektrického zariadenia, ktoré je sprístupnené na trhu vzhľadom na riziko, ktoré elektrické zariadenie predstavuje,

d) uchovávať identifikačné údaje o hospodárskom subjekte,16) ktorý mu elektrické zariadenie dodal a ktorému elektrické zariadenie dodal, počas desiatich rokov odo dňa dodania elektrického zariadenia a bezodkladne ich sprístupniť na žiadosť orgánu dohľadu.

§ 7

Povinnosti splnomocneného zástupcu výrobcu

(1) Splnomocnený zástupca výrobcu, ktorého výrobca môže písomne splnomocniť na plnenie povinností podľa § 6, okrem povinností podľa § 6 ods. 1 písm. a) a b a § 5 ods. 1 písm. a) a b) zákona, je povinný plniť povinnosti podľa § 6 ods. 2 písm. b) a c) a § 6 ods. 3 a 4 zákona.

(2) Splnomocnený zástupca výrobcu je v súlade s § 6 ods. 5 zákona povinný uchovávať počas desiatich rokov od uvedenia elektrického zariadenia na trh EÚ vyhlásenie o zhode a technickú dokumentáciu k dispozícii pre orgány dohľadu a na požiadanie ich sprístupniť orgánu dohľadu.

§ 8

Povinnosti dovozcu

Dovozca okrem povinností podľa § 7 ods. 1 zákona a § 7 ods. 2 písm. a), b), e) až k) zákona v súlade s § 7 ods. 2 písm. l) zákona

a) nesmie uviesť na trh elektrické zariadenie uvedené v § 2, ak výrobca nesplnil povinnosti podľa § 6 ods. 1 písm. b), c), d) alebo písm. e),

b) vykoná v záujme ochrany života, zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov skúšky vzoriek elektrického zariadenia, ktoré je sprístupnené na trhu, vzhľadom na riziko, ktoré elektrické zariadenie predstavuje,

c) zabezpečí, aby podmienky uskladnenia elektrického zariadenia a jeho prepravy neovplyvňovali zhodu so základnými zásadami bezpečnosti podľa prílohy č. 1 v čase, keď uskladnenie a prepravu zabezpečuje,

d) uchováva identifikačné údaje o hospodárskom subjekte, ktorý mu elektrické zariadenie dodal a ktorému elektrické zariadenie dodal, počas desiatich rokov odo dňa dodania elektrického zariadenia a bezodkladne ich sprístupní na žiadosť orgánu dohľadu.

§ 9

Povinnosti distribútora

Distribútor okrem povinností podľa § 8 ods. 1 zákona a § 8 ods. 2 písm. b) až f) zákona v súlade s § 8 ods. 2 písm. g) zákona

a) nesmie sprístupniť elektrické zariadenie uvedené v § 2 na trhu, ak výrobca nesplnil svoje povinnosti podľa § 6 ods. 1 písm. d) alebo písm. e),

b) zabezpečí, aby podmienky uskladnenia elektrického zariadenia a jeho prepravy neovplyvňovali zhodu so základnými zásadami bezpečnosti podľa prílohy č. 1 v čase, keď uskladnenie a prepravu elektrického zariadenia zabezpečuje.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 14 a 15 sa vypúšťajú.

6. § 12 až 14 vrátane nadpisov znejú:

㤠12

EÚ vyhlásenie o zhode

(1) Výrobca vydá EÚ vyhlásenie o zhode podľa § 23 zákona.

(2) Rozsah EÚ vyhlásenia o zhode je ustanovený v prílohe č. 4. EÚ vyhlásenie o zhode pre elektrické zariadenie, ktoré bolo uvedené na trh alebo sprístupnené na trhu, obsahuje náležitosti uvedené v postupe posudzovania zhody ustanoveného v prílohe č. 3.

(3) V súlade s § 23 ods. 5 zákona sa v EÚ vyhlásení o zhode pre elektrické zariadenie uvedú aj odkazy na uverejnenie harmonizačných právnych predpisov Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie, ktoré sa na elektrické zariadenie vzťahujú.

§ 13

Označenie CE

Označenie CE sa na elektrické zariadenie alebo na jeho štítok umiestni v súlade s § 25 ods. 1, 4 a 6 zákona.

§ 14

Spoločné ustanovenia

Dohľad nad trhom pri sprístupňovaní elektrického zariadenia na trhu sa vykonáva podľa § 26 písm. a), § 27 až 29 zákona. Dohľad nad trhom pri uvedení elektrického zariadenia do prevádzky sa vykonáva podľa § 26 písm. b), § 27 až 29 zákona.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 20 až 24 sa vypúšťajú.

7. V prílohe č. 1 prvom bode písm. a) sa nad slovo „dokumentácii“ umiestňuje odkaz 19.

Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:

19) § 2 písm. j) zákona č. 56/2018 Z. z.“.

8. V prílohe č. 2 ôsmom odseku sa za slová „členské štáty“ dopĺňajú slová „Európskej únie alebo štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo štáty, ktoré majú s Európskou úniou v tejto oblasti uzatvorenú medzinárodnú zmluvu,“.

9. V prílohe č. 3 podbode 4.2 sa vypúšťajú slová „podľa § 14“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. novembra 2019.


Peter Pellegrini v. r.