Zákon č. 298/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Platnosť od 09.10.2019
Účinnosť od 01.11.2019

298

ZÁKON

z 11. septembra 2019,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 331/2015 Z. z., zákona č. 290/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 302/2018 Z. z. a zákona č. 221/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 2 sa dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

i) používania nových vozidiel s pohonom na alternatívne palivá.“.

2. Poznámka pod čiarou k odkazu 18 znie:

18) Čl. 2 ods. 85 a 86 nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 Zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26. 6. 2014) v platnom znení.
§ 7 písm. d) zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

3. Za § 8b sa vkladá § 8c, ktorý znie:

㤠8c

(1) Dotáciu podľa § 2 písm. i) možno poskytnúť na nákup nových vozidiel kategórie20c) L, M a N s pohonom na alternatívne palivá.

(2) Novým vozidlom s pohonom na alternatívne palivá sa na účely tohto zákona rozumie vozidlo, ktoré v osvedčení o evidencii časť II nemá uvedeného vlastníka vozidla ani držiteľa vozidla, nebolo prihlásené do evidencie vozidiel20d) a ktoré má

a) pohonnú jednotku vybavenú nádržou na stlačený zemný plyn, skvapalnený zemný plyn alebo skvapalnený ropný plyn a zároveň môže mať nádrž aj na iné palivo,

b) najmenej jednu pohonnú jednotku využívajúcu pohonnú látku s obsahom minimálne 15 % objemu biopalív,

c) najmenej jednu pohonnú jednotku na elektrický pohon a možno ho dobíjať z externého zdroja elektrickej energie,

d) výhradne elektrický pohon, a to

1. batériové elektrické vozidlo,

2. elektrické vozidlo s vodíkovými palivovými článkami.

(3) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť

a) fyzickej osobe – nepodnikateľovi,

b) fyzickej osobe – podnikateľovi,

c) právnickej osobe,

d) obci alebo vyššiemu územnému celku a nimi zriadenej organizácii.

(4) Žiadateľovi podľa odseku 3 písm. a) možno poskytnúť dotáciu podľa odseku 1 na základe výzvy na predkladanie žiadostí. Žiadateľovi podľa odseku 3 písm. b) až d) možno poskytnúť dotáciu podľa odseku 1 na základe schválenej schémy pomoci18a) a výzvy na predkladanie žiadostí. Maximálnu výšku dotácie pre jednotlivé typy vozidiel s pohonom na alternatívne palivá ministerstvo určí v príslušnej výzve na predkladanie žiadostí.

(5) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť na vozidlo podľa odseku 2 najviac vo výške

a) 10 000 eur, ak ide o vozidlá kategórie M1 a N1,

b) 25 % z celkovej obstarávacej ceny vozidla okrem vozidiel kategórie M1 a N1,

c) 35 % z celkovej obstarávacej ceny vozidla, ak žiadateľ súčasne vyradil z evidencie vozidiel vozidlo so spaľovacím motorom staršie ako 15 rokov a táto dotácia nebola žiadateľovi už poskytnutá na iné vozidlo.

(6) Žiadateľ podľa odseku 3 je povinný prihlásiť vozidlo do evidencie vozidiel20d) v Slovenskej republike a byť vlastníkom tohto vozidla najmenej počas dvoch rokov od poskytnutia dotácie.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 20c a 20d znejú:

20c) § 4 ods. 2 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

20d) § 114 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

4. § 10 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

(11) Prílohou k žiadosti podľa § 2 písm. i) sú

a) doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa osobitného predpisu,23)

b) čestné vyhlásenie, že žiadateľ nepožaduje alebo nečerpá finančné prostriedky na nákup z rozpočtu iného orgánu verejnej správy alebo inej osoby hospodáriacej s prostriedkami štátneho rozpočtu,

c) ak ide o právnickú osobu, obec alebo vyšší územný celok a nimi zriadené organizácie, okrem príloh uvedených v písmene a) aj vyhlásenie žiadateľa o tom, že štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu alebo iná osoba oprávnená konať v jeho mene nekonala v mene právnickej osoby, ktorá zanikla a nevysporiadala finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, a nie je fyzickou osobou, ktorá nesmie vykonávať funkciu člena štatutárneho orgánu alebo člena dozorného orgánu v obchodnej spoločnosti alebo v družstve.24a)“.

5. Poznámka pod čiarou k odkazu 32 znie:

32) Napríklad zákon č. 358/2015 Z. z., nariadenie (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení.“.

6. V § 12 sa text „(5) Ministerstvo môže poveriť administratívnymi činnosťami súvisiacimi s poskytovaním dotácií podľa § 8 až 8b právnickú osobu zriadenú ministerstvom.“ nahrádza textom „(5) Ministerstvo môže poveriť administratívnymi činnosťami súvisiacimi s poskytovaním dotácií podľa § 8 až 8c právnickú osobu zriadenú ministerstvom.“ a text „(5) Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne žiadateľ údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.23a) Údaje podľa druhej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“ sa nahrádza textom „(6) Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne žiadateľ údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.23a) Údaje podľa druhej vety ministerstvo alebo ním zriadená právnická osoba bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2019.


Zuzana Čaputová v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r .