Oznámenie č. 342/2019 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 1. októbra 2019 č. 3/2019 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk a obchodníkmi s cennými papiermi na účely zabezpečenia zberu údajov podľa osobitného predpisu

Platnosť od 24.10.2019
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2019.

342

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala na základe splnomocňovacích ustanovení v § 42 ods. 2 a § 45 ods. 5 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 77 ods. 7 a § 139 ods. 5 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov

opatrenie z 1. októbra 2019 č. 3/2019 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk a obchodníkmi s cennými papiermi na účely zabezpečenia zberu údajov podľa osobitného predpisu.

Opatrenie nadväzuje na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 680/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o vykazovanie inštitúciami na účely dohľadu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (Ú. v. EÚ L 191, 28. 6. 2014) v platnom znení.

Opatrenie zohľadňuje aj požiadavky dané vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2016/2070 zo 14. septembra 2016, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy na vzory, vymedzenia pojmov a riešenia IT, ktoré majú inštitúcie používať pri vykazovaní Európskemu orgánu pre bankovníctvo a príslušným orgánom v súlade s článkom 78 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ (Ú. v. EÚ L 328, 2. 12. 2016) v platnom znení. Konkrétne sa ustanovujú nové vzory výkazov pre kreditné riziko a pre trhové riziko, ktoré budú predkladať subjekty používajúce prístup interných ratingov.

Vzhľadom na rozsah vypracovávaných a predkladaných výkazov od dotknutých subjektov a častosť zmien vyplývajúcich z ich neustále sa meniacej štruktúry a obsahu podľa predmetného vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 680/2014 v platnom znení opatrenie zásadne zjednodušuje svoj obsah a vypúšťa identifikačné kódy (číselníky) jednotlivých výkazov. Tieto identifikátory sú súčasťou vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 680/2014 v platnom znení, podliehajú neustálym zmenám a doplneniam na európskej úrovni. Identifikačné kódy výkazov ostanú naďalej súčasťou pri zbere dát od subjektov do Národnej banky Slovenska, a to prostredníctvom technického zberového prostriedku, ktorým je Štatistický zberový portál. Samotný právny predpis, vzhľadom na zdĺhavý niekoľkomesačný legislatívny proces jeho prípravy a schvaľovania na rôznych úrovniach, vždy nedokáže pružne a včas zareagovať na tieto úpravy, a preto sa uvedenou zmenou sprehľadní znenie opatrenia, nebude potrebné ho novelizovať v prípadoch zaradenia nových výkazov do vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 680/2014 v platnom znení, čo sa stalo štandardným procesom jeho vývoja (aktuálne je pred ukončením jeho jedenásta novela) a takéto zmeny sa uskutočňujú minimálne raz v priebehu kalendárneho roka alebo aj častejšie.

Ďalším cieľom opatrenia je ustanovenie osobitných lehôt na predkladanie dostatočného rozsahu vyžadovaných výkazov, nad rámec vyššie uvedeného zberu dát, podľa nariadenia Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/534 zo 17. marca 2015 o vykazovaní finančných informácií na účely dohľadu (ECB/2015/13) (Ú. v. EÚ L 86, 31. 3. 2015) v platnom znení, od vybranej skupiny bánk a potrebných na účely výkonu jednotného mechanizmu dohľadu ako kľúčového piliera bankovej únie, ktorý zabezpečuje Európska centrálne banka.

Opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 20. júna 2017 č. 3/2017 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk a obchodníkmi s cennými papiermi na účely zabezpečenia zberu údajov podľa osobitného predpisu (oznámenie č. 168/2017 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2019.

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a v čiastke 34/2019 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska (www.nbs.sk).