Nové vyhlásené predpisy

Zoznam predpisov novo vyhlásených v Zbierke zákonov, zoradené od nových k starším podľa dátumu zverejnenia.


Platnosť od Číslo Názov predpisu
30.09.2019 290/2019 Z. z. Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2020/2021 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách
30.09.2019 289/2019 Z. z. Vyhláška, ktorou sa určuje výška pomernej časti stabilizačnej pôžičky poskytnutej na akademický rok 2019/2020
30.09.2019 288/2019 Z. z. Novela vyhlášky o cenách špeciálnej techniky
30.09.2019 287/2019 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o cenách
30.09.2019 286/2019 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia zamestnaní
26.09.2019 285/2019 Z. z. Oznámenie o vydaní zberateľských euromincí pri príležitosti 200. výročia vymenovania A. Rudnaya za ostrihomského arcibiskupa
26.09.2019 284/2019 Z. z. Oznámenie o vydaní zberateľských euromincí na pripomenutie veľkomoravského kniežaťa Mojmíra I.
26.09.2019 283/2019 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2020
26.09.2019 282/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
26.09.2019 281/2019 Z. z. Novela zákona o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky
26.09.2019 280/2019 Z. z. Novela zákona o sociálnych službách
26.09.2019 279/2019 Z. z. Novela zákona o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
19.09.2019 278/2019 Z. z. Opatrenie o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2020
13.09.2019 277/2019 Z. z. Oznámenie o opatrení o výkazoch predkladaných DDS na účely poskytovania informácií NBS a európskym orgánom dohľadu
13.09.2019 276/2019 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o geodézii a kartografii
12.09.2019 275/2019 Z. z. Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovujú druhy výrobkov obranného priemyslu pre všeobecnú transferovú licenciu
11.09.2019 274/2019 Z. z. Vyhláška o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov
03.09.2019 273/2019 Z. z. Oznámenie o intervenčnom opatrení vo vzťahu k finančným rozdielovým zmluvám