Zákon č. 538/2005 Z. z.Zákon o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 219/2005
Platnosť od 06.12.2005
Účinnosť od 01.01.2019
Redakčná poznámka

okrem ustanovení uvedených v čl. IV piatom, deviatom až dvanástom bode a v čl. VI druhom bode, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2007