Vyhláška č. 327/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 392/2007 Z. z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Turčianskych Tepliciach

Čiastka 129/2010
Platnosť od 30.07.2010
Účinnosť od 01.09.2010

OBSAH

327

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 9. júla 2010,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 392/2007 Z. z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Turčianskych Tepliciach

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 53 písm. f) zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 392/2007 Z. z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Turčianskych Tepliciach, sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe č. 5 sa vypúšťa odkaz 3 vrátane poznámky pod čiarou.

2. V prílohe č. 5 časti „V ochrannom pásme I. stupňa v Turčianskych Tepliciach sa zakazuje“ bode 1 sa za slovo „okrem“ vkladá slovo „jeho“ a vypúšťajú sa slová „komunálneho odpadu“.

3. V prílohe č. 5 časti „V ochrannom pásme I. stupňa v Turčianskych Tepliciach sa zakazuje“ sa vypúšťajú body 6 a 9.

Doterajšie body 7 a 8 sa označujú ako body 6 a 7.

4. V prílohe č. 5 časti „V ochrannom pásme I. stupňa v Turčianskych Tepliciach sa zakazuje“ siedmy bod znie:

„7. budovať studne a iné vodné zdroje v kvartérnych sedimentoch, povoľovať odber a odoberať z nich podzemné vody bez kladného posúdenia vplyvu na prírodné liečivé zdroje vypracovaného oprávnenou osobou.3)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

3) § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon).“.

5. V prílohe č. 5 časti „V ochrannom pásme II. stupňa v Turčianskych Tepliciach sa zakazuje“ piaty bod znie:

„5. budovať železničné dráhy, pozemné komunikácie a súvisiace objekty bez podrobného inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu okrem miestnych komunikácií a účelových komunikácií,4a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

4a) § 4b a 22 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.“.

6. V prílohe č. 5 časti „V ochrannom pásme II. stupňa v Turčianskych Tepliciach sa zakazuje“ sa vypúšťa siedmy bod.

Doterajšie body 8 a 9 sa označujú ako body 7 a 8.

7. V prílohe č. 5 časti „V ochrannom pásme II. stupňa v Turčianskych Tepliciach sa zakazuje“ bode 8 sa na konci pripájajú tieto slová: „bez kladného posúdenia vplyvu na prírodné liečivé zdroje vypracovaného oprávnenou osobou3)“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2010.


Ivan Uhliarik v. r.