Vyhláška č. 87/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o požiadavkách na klimatické podmienky vhodné na liečenie a o rozsahu a podmienkach ich monitorovania

Čiastka 34/2006
Platnosť od 16.02.2006
Účinnosť od 01.03.2006

87

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

zo 6. februára 2006

o požiadavkách na klimatické podmienky vhodné na liečenie a o rozsahu a podmienkach ich monitorovania

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 53 písm. e) zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Táto vyhláška upravuje

a) požiadavky na vonkajšie klimatické ukazovatele a kvalitu ovzdušia na ich uznanie za klimatické podmienky vhodné na liečenie a na zachovanie uznaných klimatických podmienok vhodných na liečenie,

b) požiadavky na mikroklimatické podmienky prírodných podzemných priestorov na ich uznanie za klimatické podmienky vhodné na liečenie a na zachovanie uznaných klimatických podmienok vhodných na liečenie,

c) rozsah a podmienky monitorovania klimatických podmienok vhodných na liečenie.

§ 2

Klimatické podmienky vhodné na liečenie možno uznať, ak vonkajšie klimatické ukazovatele a kvalita ovzdušia spĺňajú požiadavky podľa § 3 ods. 1 a 2 alebo ak mikroklimatické podmienky prírodných podzemných priestorov spĺňajú požiadavky podľa § 4 ods. 1. Vonkajšie klimatické ukazovatele a kvalita ovzdušia alebo mikroklimatické podmienky prírodných podzemných priestorov spôsobujú priaznivé zmeny reaktivity alebo iných fyziologických funkcií a biologických funkcií ľudského organizmu.

§ 3

(1) Požiadavky na vonkajšie klimatické ukazovatele sú:

a) relatívny čas trvania slnečného svitu, ktorý v dlhodobom ročnom priemere presahuje 40 %; ročný úhrn trvania slnečného svitu je najmenej 1 650 hodín,

b) teplotné zaťaženie – denná amplitúda teploty vzduchu, ktoré v dlhodobom mesačnom priemere nepresahuje 13 oC,

c) relatívna vlhkosť vzduchu, ktorá v dlhodobom mesačnom priemere nepresahuje 87 %,

d) ekvivalentná teplota vzduchu, ktorá v dlhodobom ročnom priemere nepresahuje hodnotu 50 oC viac ako 25 dní v roku,

e) počet dní s hmlou, ktorý nie je v dlhodobom priemere väčší než 50 dní, a to v mesiacoch október až marec, a väčší než 15 dní, a to v mesiacoch apríl až september.

(2) Požiadavky na kvalitu ovzdušia sú:

a) priemerná hodnota koncentrácie tuhých častíc (PM10) nepresahuje 50 µg. m-3 za 24 hodín, pričom PM10 sa nesmie presiahnuť viac ako 10-krát za kalendárny rok, a 30 µg.m-3 za kalendárny rok a priemerná hodnota koncentrácie tuhých častíc (PM2,5) nepresahuje 20 µg.m-3 za kalendárny rok,

b) priemerná hodnota koncentrácie oxidu siričitého nepresahuje 50 µg.m-3 za 24 hodín a 200 µg.m-3 za 30 minút,

c) priemerná hodnota koncentrácie oxidov dusíka nepresahuje 50 µg.m-3 za 24 hodín a 100 µg.m-3 za 30 minút,

d) priemerná hodnota koncentrácie oxidu uhoľnatého nepresahuje 1 000 µg.m-3 za 24 hodín a 2 000 µg.m-3 za 30 minút,

e) priemerná ročná koncentrácia olova v aerosóle nepresahuje 0,1 µg.m-3,

f) priemerná ročná koncentrácia benzénu nepresahuje 2,5 µg.m-3 za kalendárny rok,

g) priemerná ročná koncentrácia kadmia v aerosóle nepresahuje 0,0025 µg.m-3,

h) priemerná denná 8-hodinová koncentrácia prízemného ozónu nepresahuje 120 µg.m-3, pričom sa táto hodnota nesmie presiahnuť viac ako 25 dní za kalendárny rok, v priemere za tri roky,

i) pachové látky, ktoré netvoria súčasť prírodných liečivých vôd, nie sú v koncentráciách znepríjemňujúcich život obyvateľstvu.1)

(3) Ekvivalentná teplota vzduchu Te [oC] na účely tejto vyhlášky je hodnota vypočítaná z teploty vzduchu tv [oC], tlaku vodných pár e [kPa] a tlaku vzduchu p [kPa] podľa vzorca:

Te = tv + e. 1 570/p .

(4) Sledovanie požiadaviek podľa odsekov 1 a 2 sa vykonáva na meteorologickej stanici a na stanici na meranie kvality ovzdušia umiestnenej tam, kde sa navrhujú uznať klimatické podmienky vhodné na liečenie.

§ 4

(1) Požiadavky na mikroklimatické podmienky prírodných podzemných priestorov sú:

a) relatívna vlhkosť vzduchu v ročnom priemere presahuje 95 %,

b) ekvivalentná teplota vzduchu v ročnom priemere nepresahuje hodnotu 10 oC,

c) rýchlosť prúdenia vzduchu v mesačnom priemere nepresahuje 0,5 m/s,

d) objemová aktivita 222Rn nepresahuje 8 Bq/l,

e) ionizácia vzduchu nepresahuje 10 000 ppm,

f) hodnota koncentrácie metánu nepresahuje detekčný limit,

g) hodnota koncentrácie siričitanov nepresahuje detekčný limit,

h) bakteriálne znečistenie v mesačnom priemere nepresahuje 250 KTJ v m3 vzduchu,

i) environmentálne znečistenie a biologické znečistenie nie sú prítomné.

(2) Sledovanie požiadaviek podľa odseku 1 sa vykonáva meracou technikou v prírodnom podzemnom priestore, ktorého mikroklimatické podmienky sa navrhujú uznať za klimatické podmienky vhodné na liečenie.

§ 5

(1) Klimatické podmienky vhodné na liečenie sa monitorujú v tomto rozsahu:

a) vonkajšie klimatické ukazovatele sa monitorujú denne, a to v ukazovateľoch

1. relatívny čas trvania slnečného svitu v %,

2. ročný úhrn trvania slnečného svitu v hodinách,

3. teplotné zaťaženie – denná amplitúda teploty vzduchu v oC,

4. relatívna vlhkosť vzduchu v %,

5. ekvivalentná teplota vzduchu v oC,

6. počet dní s hmlou,

7. počet peľových zŕn v m3 vzduchu,

b) kvalita ovzdušia sa monitoruje raz za päť rokov, počnúc rokom 2010, a to v ukazovateľoch

1. priemerná hodnota koncentrácie tuhých častíc (PM10) v g.m-3 za 24 hodín a za kalendárny rok a priemerná hodnota koncentrácie tuhých častíc (PM2,5) v g.m-3 za kalendárny rok,

2. priemerná hodnota koncentrácie oxidu siričitého v µg.m-3 za 24 hodín a za 30 minút,

3. priemerná hodnota koncentrácie oxidov dusíka v µg.m-3 za 24 hodín a za 30 minút,

4. priemerná hodnota koncentrácie oxidu uhoľnatého v µg.m-3 za 24 hodín a za 30 minút,

5. priemerná ročná koncentrácia olova v aerosóle v µg.m-3,

6. priemerná ročná koncentrácia benzénu v µg.m-3,

7. priemerná ročná koncentrácia kadmia v aerosóle v µg.m-3,

8. priemerná denná 8-hodinová koncentrácia prízemného ozónu v µg.m-3,

9. pachové látky, ktoré netvoria súčasť prírodných liečivých vôd,

c) mikroklimatické podmienky prírodných podzemných priestorov sa monitorujú denne, a to v ukazovateľoch

1. relatívna vlhkosť vzduchu v %,

2. ekvivalentná teplota vzduchu v oC,

3. rýchlosť prúdenia vzduchu v m/s,

4. objemová aktivita 222Rn v Bq/l,

5. ionizácia vzduchu v ppm,

6. hodnota koncentrácie metánu,

7. hodnota koncentrácie siričitanov,

8. bakteriálne znečistenie v KTJ v m3 vzduchu.

(2) Monitorovanie klimatických podmienok vhodných na liečenie podľa odseku 1 sa vykonáva v mieste alebo v prírodnom podzemnom priestore, kde sú uznané klimatické podmienky vhodné na liečenie, a to na meteorologickej stanici a na stanici na meranie kvality ovzdušia a meracou technikou.

(3) Klimatické podmienky vhodné na liečenie sú po ich uznaní zachované, ak hodnoty namerané pri monitorovaní podľa odseku 1 písm. a) prvého až šiesteho bodu spĺňajú požiadavky podľa § 3 ods. 1 a hodnoty namerané pri monitorovaní podľa odseku 1 písm. b) spĺňajú požiadavky podľa § 3 ods. 2.

(4) Klimatické podmienky vhodné na liečenie sú po ich uznaní zachované, ak hodnoty namerané pri monitorovaní podľa odseku 1 písm. c) spĺňajú požiadavky podľa § 4 ods. 1.

(5) Všetky namerané údaje podľa odseku 1 sa uvádzajú v komplexnej správe o stave a zmenách klimatických podmienok vhodných na liečenie.


§ 6

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 116/1996 Z. z. o parametroch, za ktorých možno vyhlásiť klimatické podmienky za priaznivé na liečenie a o spôsobe ich vyhlasovania.

§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2006.


Rudolf Zajac v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov.