Zákon č. 118/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov

(v znení č. 553/2003 Z. z.(nepriamo), 577/2004 Z. z.(nepriamo), 581/2004 Z. z.(nepriamo), 538/2005 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 50/2002
Platnosť od 14.03.2002
Účinnosť od 01.01.2006
Redakčná poznámka

okrem ustanovenia v čl. V, ktoré nadobúda účinnosť 1. apríla 2002, okrem ustanovení v čl. I 25., 29. až 31., 38., 42., 61., 64. a v 65. bode § 78a písm. a) a b) a v 69. bode § 80f, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2002, a okrem ustanovení v čl. I 21., 23., 62. a v 63. ...

118

ZÁKON

z 13. februára 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z. a zákona č. 468/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V sadzobníku správnych poplatkov v položke 152 písmená j) a k) znejú:

j) žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu alebo o zmenu zaradenia lieku v zozname liekov.....1000 Sk,

k) žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu alebo o zmenu zaradenia zdravotníckej pomôcky v zozname zdravotníckych pomôcok......1000 Sk“.

2. V sadzobníku správnych poplatkov sa položka 152 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:

l) žiadosť o zaradenie dietetickej potraviny na osobitné medicínske účely do zoznamu dietetických potravín.....1000 Sk“.


Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. marca 2002 okrem ustanovenia v čl. V, ktoré nadobúda účinnosť 1. apríla 2002, okrem ustanovení v čl. I 25., 29. až 31., 38., 42., 61., 64. a v 65. bode § 78a písm. a) a b) a v 69. bode § 80f, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2002, a okrem ustanovení v čl. I 21., 23., 62. a v 63. bode len vo vzťahu k Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave, v 65. bode § 78a písm. c) a v 68., 69. bode § 80g ods. 2, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2003.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.