Zákon č. 138/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 461/2003 Z. z.(nepriamo), 577/2004 Z. z.(nepriamo), 581/2004 Z. z.(nepriamo), 538/2005 Z. z.)

Čiastka 65/2003
Platnosť od 30.04.2003
Účinnosť od 01.01.2006
Redakčná poznámka

okrem ustanovení zákona uvedeného v čl. I ôsmom bode, deviatom bode, trinástom bode a v štrnástom bode, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2003

OBSAH

138

ZÁKON

z 9. apríla 2003,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. V

Zákon č. 750/2002 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2003 sa dopĺňa takto:

1. V § 8 ods. 3 písm. c) sa za slovo „zdravotníctva“ vkladajú slová „vrátane preddavku“.

2. V § 8 ods. 4 písm. e) sa za slovo „zdravotníctva“ vkladajú slová „vrátane preddavku“.


Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2003 okrem ustanovení zákona uvedeného v čl. I ôsmom bode, deviatom bode, trinástom bode a v štrnástom bode, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2003.


Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.