Vyhláška č. 176/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 101/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje minimálne materiálno-technické a personálne vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební a ustanovujú indikácie podľa prírodných liečivých vôd a klimatických podmienok vhodných na liečenie v znení vyhlášky č. 342/2010 Z. z.

Čiastka 41/2013
Platnosť od 28.06.2013
Účinnosť od 01.07.2013

OBSAH

176

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 13. júna 2013,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 101/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje minimálne materiálno-technické a personálne vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební a ustanovujú indikácie podľa prírodných liečivých vôd a klimatických podmienok vhodných na liečenie v znení vyhlášky č. 342/2010 Z. z.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 53 písm. b) zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 101/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje minimálne materiálno-technické a personálne vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební a ustanovujú indikácie podľa prírodných liečivých vôd a klimatických podmienok vhodných na liečenie v znení vyhlášky č. 342/2010 Z. z. sa mení takto:

1. V prílohe č. 1 časti B. Zariadenia na poskytovanie kúpeľnej starostlivosti pre jednotlivé indikácie bode B.2 Rozdelenie podľa indikácií, Indikácie u pacientov po dovŕšení 18. roku veku, indikácia V. Netuberkulózne choroby dýchacích ciest prvá odrážka sa slová „na báze vhodnej plnenej prírodnej liečivej vody“ nahrádzajú slovami „na báze vhodnej plnenej prírodnej minerálnej vody“.

2. V prílohe č. 1 časti B. Zariadenia na poskytovanie kúpeľnej starostlivosti pre jednotlivé indikácie bode B.2 Rozdelenie podľa indikácií, Indikácie pre pacientov pred dovŕšením 18. roku veku, indikácia XXV. Netuberkulózne choroby dýchacích ciest prvá odrážka sa slová „na báze vhodnej plnenej prírodnej liečivej vody“ nahrádzajú slovami „na báze vhodnej plnenej prírodnej minerálnej vody“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2013.


Zuzana Zvolenská v. r.