Vyhláška č. 181/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodného liečivého zdroja v Oravskej Polhore a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodného liečivého zdroja v Oravskej Polhore

Platnosť od 26.05.2016
Účinnosť od 01.06.2016

181

Vyhláška

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 11. apríla 2016,

ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodného liečivého zdroja v Oravskej Polhore a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodného liečivého zdroja v Oravskej Polhore

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 53 písm. f) zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


§ 1

(1) Územie ochranného pásma I. stupňa prírodného liečivého zdroja v Oravskej Polhore je v okrese Námestovo, v katastrálnom území Oravská Polhora. Ochranné pásmo I. stupňa je vyznačené v mapovom podklade, ktorý je uvedený v prílohe č. 1.

(2) Územie ochranného pásma II. stupňa prírodného liečivého zdroja v Oravskej Polhore je v okrese Námestovo, v katastrálnych územiach Oravská Polhora, Sihelné, Oravské Veselé, Rabčice, Rabča, Námestovské Pilsko. Ochranné pásmo II. stupňa je vyznačené v mapovom podklade, ktorý je uvedený v prílohe č. 2.

(3) Popis hraníc ochranných pásiem podľa odsekov 1 a 2 je uvedený v prílohe č. 3.

(4) Popis hydrogeologickej štruktúry prírodného liečivého zdroja v Oravskej Polhore je uvedený v prílohe č. 4.

(5) Mapové podklady, v ktorých sú zakreslené hranice ochranných pásiem podľa odsekov 1 a 2, sú uložené na Inšpektoráte kúpeľov a žriediel Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, na Okresnom úrade v sídle kraja Žilina – odbore starostlivosti o životné prostredie, na Okresnom úrade Námestovo – odbore starostlivosti o životné prostredie a na Obecnom úrade Oravská Polhora.

§ 2

Druhy zakázaných činností v ochranných pásmach ustanovených v § 1 ods. 1 a 2 sú uvedené v prílohe č. 5.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2016.


Tomáš Drucker v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 181/2016 Z. z.

OCHRANNÉ PÁSMO I. STUPŇA PRÍRODNÉHO LIEČIVÉHO ZDROJA V ORAVSKEJ POLHORE

Obrázok 1

Príloha č. 2 k vyhláške č. 181/2016 Z. z.

OCHRANNÉ PÁSMO II. STUPŇA PRÍRODNÉHO LIEČIVÉHO ZDROJA V ORAVSKEJ POLHORE

Obrázok 2

Príloha č. 3 k vyhláške č. 181/2016 Z. z.

POPIS HRANÍC OCHRANNÉHO PÁSMA PRÍRODNÉHO LIEČIVÉHO ZDROJA V ORAVSKEJ POLHORE

Ochranné pásmo I. stupňa prírodného liečivého zdroja v Oravskej Polhore

Ochranné pásmo I. stupňa je vyznačené na mapovom podklade – v katastrálnej mape v mierke
1 : 2000.

Ochranné pásmo I. stupňa chráni prírodný liečivý zdroj FPJ-1 a je určené kruhom s polomerom 25 m od zdroja.

Ochranné pásmo II. stupňa prírodného liečivého zdroja v Oravskej Polhore

Ochranné pásmo II. stupňa je zobrazené na mapovom podklade mierky 1 : 75 000.
Ochranné pásmo II. stupňa chráni tranzitno-akumulačnú oblasť v horninovom prostredí.

Západnú až severnú hranicu ochranného pásma II. stupňa tvoria spojnice kót Magura (1 018,2 m n. m.), Kôň (998,3 m n. m.), Poľany (880,9 m n. m.), Bajerovka (924,3 m n. m.), Borsučie (1 004,0 m n. m.) a Malá Babia hora (1 514,8 m n. m.). Severovýchodnú hranicu tvorí štátna hranica s Poľskom až po kótu 934,5 m n. m. a ďalšie pokračovanie hranice tvoria spojnice kót Magura (865,0 m n. m.), Poľana (869,8 m n. m.), Kráľovka (718,8 m n. m.), Vahanov vrch (918,4 m n. m.), Aleksovka (896,0 m n. m.), Šterbatov grúň (808,4 m n. m.) a odtiaľ sa napája na začiatok hranice, t. j. kótu Magura (1 018,2 m n. m.).

Príloha č. 4 k vyhláške č. 181/2016 Z. z.

POPIS HYDROGEOLOGICKEJ ŠTRUKTÚRY PRÍRODNÉHO LIEČIVÉHO ZDROJA V ORAVSKEJ POLHORE

Ochranné pásma prírodného liečivého zdroja v Oravskej Polhore sa ustanovujú na základe vykonaných geologických prác a spracovaní archívnych materiálov zhodnotených v odbornom hydrogeologickom posudku s názvom: „Návrh ochranných pásiem (I. a II. stupňa) prírodného liečivého zdroja FPJ-1 v Oravskej Polhore a zakázaných činností“ (Štefanka, 2014).

Hydrogeologická štruktúra jódo-brómových vôd v Oravskej Polhore patrí medzi polozatvorené štruktúry, ktoré majú len akumulačnú a výverovú oblasť, takže sú prirodzene odvodňované.

Podľa tvorby chemického zloženia ide o vody s marinogénnou mineralizáciou. Hydrogeologickým kolektorom jódo-brómových vôd z vrtu FPJ-1 sú hrubozrnné pieskovce až zlepence (zbojské súvrstvie) jednotky Obidowej-Slopnic. Hydraulické vlastnosti kolektorov charakterizuje koeficient absolútnej prietočnosti Tp = 1,915.10-14 m3, koeficient prietočnosti T = 3,87.10-7 m2.s-1, koeficient priepustnosti kp = 4,352.10-15 m2 a koeficient filtrácie k = 8,796.10-8 m2.s-1.

Akumulačnú oblasť tvoria hrubozrnné pieskovce až zlepence zbojského súvrstvia v hĺbke 1 725 -2 190 m pod terénom.

Výverová oblasť je polozakrytá. Kolektor jódo-brómových vôd nevystupuje priamo na povrch, ale je zakrytý flyšovými sedimentmi magurského príkrovu (ílovce, siltovce v prevahe nad pieskovcami -izolátor, resp. poloizolátor pre obeh podzemných vôd). Jódo-brómová voda vo vrte FPJ-1 má tlakový režim s pozitívnou piezometrickou výškou.

Z genetického hľadiska ide o vody marinogénne, tzv. soľanky alebo rôsoly. Z pohľadu hodnoty koeficienta Cl/Br ide o reliktné morské vody. Zdrojové vody pochádzali z morských vôd, ktoré mali obmedzený styk s otvoreným morom a procesmi evaporácie sa ich mineralizácia zvyšovala. Po následnom uzatvorení v horninovom prostredí vody podľahli iba malým zmenám v procesoch metamorfózy. Typické pre reliktné morské vody tohto typu je iónovýmena 2Na+→ Ca2+, následkom ktorej sa zvyšuje hodnota S2(Cl) zložky a biochemické procesy, ktoré sú príčinou odstránenia prevažnej väčšiny síranov z roztoku. Interakcie voda - horninové prostredie prebiehali pravdepodobne iba v obmedzenej miere, pretože horninové prostredie je tvorené hydrogeochemicky málo aktívnymi materiálmi (zbojské pieskovce jednotky Obidowej-Slopnic). Vysoké obsahy stroncia (188,0 - 215,2 mg.l-1) sú výsledkom procesu prekoncentrácie a metamorfizácie morských vôd.

Jódo-brómová voda z vrtu FPJ-1 je výrazného nátriovo-chloridového typu s priemernou hodnotou mineralizácie 47,8 g.l-1. Prírodná liečivá voda z vrtu FPJ-1 je soľanka, chloridovo-sodná, slaná, jódová, so zvýšeným obsahom lítia, bóru, vápenatého iónu, slabo alkalická, veľmi nízko termálna, hypertonická.

Príloha č. 5 k vyhláške č. 181/2016 Z. z.

DRUHY ZAKÁZANÝCH ČINNOSTÍ

A. V ochrannom pásme I. stupňa prírodného liečivého zdroja v Oravskej Polhore sú zakázané tieto činnosti:

1. vykonávanie chemického posypu pozemných komunikácií,

2. používanie prostriedkov na chemickú ochranu rastlín a trávnatých porastov okrem prípravkov registrovaných v Zozname autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a paralelných prípravkov,

3. spaľovanie všetkých druhov odpadov, zriaďovanie a prevádzkovanie spaľovní odpadov,

4. prepravovanie a skladovanie nebezpečných a toxických látok, ktoré nie je v súlade so zákonom o odpadoch,

5. vykonávanie odvodňovacích a zavlažovacích prác, meliorácií, trhacích a výkopových prác,

6. budovanie studní a iných vodných zdrojov v kvartérnych sedimentoch, povoľovanie odberu a odoberanie z nich podzemných vôd bez kladného posúdenia vplyvu na prírodný liečivý zdroj vypracovaného oprávnenou osobou, ktoré nie je v súlade so zákonom o geologických prácach (geologický zákon),

7. vykonávanie ťažby štrku a zeminy.

B. V ochrannom pásme II. stupňa prírodného liečivého zdroja v Oravskej Polhore je zakázaná táto činnosť:

vykonávanie banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom bez hydrogeologického prieskumu, ktorá nie je v súlade so zákonom o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon).