Vyhláška č. 190/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ktorou sa ustanovuje zoznam odvetví sezónnych zamestnaní

Platnosť od 18.07.2017
Účinnosť od 18.07.2017

OBSAH

190

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 27. júna 2017,

ktorou sa ustanovuje zoznam odvetví sezónnych zamestnaní

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 8 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2017 Z. z. ustanovuje:


§ 1

(1) Zoznam odvetví sezónnych zamestnaní je uvedený v odseku 2.

(2) Odvetvia sezónnych zamestnaní sú tieto sekcie podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností:1)

a) sekcia A – Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov,

b) sekcia C – Priemyselná výroba,

c) sekcia F – Stavebníctvo,

d) sekcia I – Ubytovacie a stravovacie služby.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Ján Richter v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zavádza štatistická klasifikácia ekonomických činností NACE Revision 2 a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3037/90 a niektoré nariadenia ES o osobitných oblastiach štatistiky (Ú. v. EÚ L 393, 30. 12. 2006) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 259/2008 z 11. marca 2008 (Ú. v. EÚ L 97, 9. 4. 2008).