Vyhláška č. 184/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa upravujú kritériá určenia zdravotnej klasifikácie na výkon funkcie spojenej s pridelením strelnej zbrane služobným úradom

Platnosť od 25.06.2019
Účinnosť od 01.07.2019

184

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 12. júna 2019,

ktorou sa upravujú kritériá určenia zdravotnej klasifikácie na výkon funkcie spojenej s pridelením strelnej zbrane služobným úradom

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 271 ods. 8 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky ustanovuje:


§ 1

(1) Kritériom určenia zdravotnej klasifikácie na výkon funkcie spojenej s pridelením strelnej zbrane služobným úradom (ďalej len „kritérium“) je

a) choroba,

b) poškodenie na zdraví následkom úrazu alebo choroby (ďalej len „poškodenie na zdraví“),

c) príbuzný zdravotný problém.

(2) Kritérium sa posudzuje s prihliadnutím na závažnosť spôsobenej funkčnej poruchy organizmu a na predpokladaný vývoj zdravotného stavu.

§ 2

(1) Kritériá sa podľa ich závažnosti označujú vzostupne ako A, A alebo C, C, C alebo D, D.

(2) Choroby, poškodenia na zdraví a príbuzné zdravotné problémy, ich štatistické značky a označenie závažnosti kritérií podľa odseku 1 sú uvedené v prílohe.

§ 3

(1) Zdravotná klasifikácia A sa určí, ak je občan alebo príslušník finančnej správy zdravý alebo závažnosť kritéria je v prílohe označená ako

a) A alebo

b) A alebo C, pričom sú zabezpečené podmienky výkonu štátnej služby, v ktorých nie je potrebné určiť zdravotné obmedzenia pri výkone štátnej služby.

(2) Zdravotná klasifikácia C sa určí, ak závažnosť kritéria je v prílohe označená ako

a) C,

b) A alebo C, pričom môžu byť zabezpečené podmienky výkonu štátnej služby, v ktorých možno dodržať obmedzenia určené lekárom, alebo

c) C alebo D, pričom môžu byť zabezpečené podmienky výkonu štátnej služby, v ktorých možno dodržať obmedzenia určené lekárom.

(3) Zdravotná klasifikácia D sa určí, ak závažnosť kritéria je označená v prílohe ako

a) D alebo

b) C alebo D, pričom nemôžu byť zabezpečené podmienky výkonu štátnej služby, v ktorých by bolo možné dodržať obmedzenia určené lekárom.

(4) Ak má občan alebo príslušník finančnej správy viac chorôb, poškodení na zdraví alebo príbuzných zdravotných problémov, zdravotná klasifikácia sa určí podľa najzávažnejšieho kritéria.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2019.


Ladislav Kamenický v. r.


Príloha k vyhláške č. 184/2019 Z. z.

CHOROBY, POŠKODENIA NA ZDRAVÍ A PRÍBUZNÉ ZDRAVOTNE PROBLÉMY, ICH ŠTATISTICKÉ ZNAČKY A OZNAČENIE ZÁVAŽNOSTI KRITÉRIÍ

Štatistické značky chorôb, poškodení na zdraví a príbuzných zdravotných problémovChoroby, poškodenia na zdraví a príbuzné zdravotné problémyOznačenie závažnosti kritérií
I.Infekčné a parazitárne choroby
A00-A09Črevné infekčné choroby
a) stavy so závažnými poruchami funkcie postihnutých orgánov; zdĺhavé ochorenia vzdorujúce liečbe,D
b) stavy s ľahším postihnutím funkcie po skončení liečby,A alebo C
c) stavy vyliečené bez následkov.A
A15-A19 okrem A17-A18Tuberkulóza
a) aktívna tuberkulóza pľúc s väčším rozpadom alebo s vylučovaním mykobaktérií; trvalé poruchy činnosti hrudných orgánov spôsobené tuberkulóznym ochorením; inaktívna tuberkulóza pľúc pri celkovom zlom stave alebo s príznakmi aktivity v posledných troch rokoch,D
b) stavy po čiastočnej resekcii pľúc alebo po iných závažných operačných výkonoch na hrudníku pre tuberkulózu, pri dobrej funkcii kardiorespiračného ústrojenstva a pri dobrom celkovom stave,C alebo D
c) inaktívna tuberkulóza pľúc nepatrného rozsahu, pri priaznivom celkovom stave, bez porúch funkcie, bez zrastov, bez príznakov aktivity, ak neboli nikdy zistené mykobaktérie ani rozpad a ochorenie bolo riadne liečené antituberkulotikami,A alebo C
d) zhojený primárny komplex pri celkovom dobrom stave.A
A17-A18Tuberkulóza - okrem pľúcnych foriem
a) aktívne a inaktívne formy s vážnymi následkami alebo vzdorujúce liečbe, alebo recidivujúce; stavy aj po dobre zhojenom zápale mozgových blán,D
b) aktívne formy menšieho rozsahu; inaktívne formy podľa závažnosti následkov,C alebo D
c) formy najmenej tri roky klinicky zhojené, bez následných porúch funkcie.A
A20-A49Bakteriálne zoonózy. Iné bakteriálne choroby
a) stavy so závažnými a trvalými poruchami funkcie postihnutých orgánov, zdĺhavé ochorenia vzdorujúce liečbe,D
b) stavy s ľahším postihnutím funkcie orgánov po skončení liečby,A alebo C
c) stavy vyliečené bez následkov.A
A50-A64Infekcie s prevažne pohlavným prenosom
a) stavy so závažnými poruchami funkcie postihnutých orgánov po skončení liečby,D
b) lues likvoropozitívny, bez známok progresie, neurologickej a psychiatrickej symptomatológie, do troch rokov po skončení liečby,C alebo D
c) lues likvoropozitívny, bez známok progresie, neurologickej a psychiatrickej symptomatológie, po troch rokoch od skončenia liečby,C
d) stavy vyliečené bez následkov.A alebo C
A65-A79Iné spirochétové choroby a iné choroby vyvolané chlamýdiami. Riketsiózy
a) stavy so závažnými trvalými poruchami funkcie postihnutých orgánov, zdĺhavé ochorenia vzdorujúce liečbe,D
b) stavy s menej závažnými poruchami funkcie orgánov po skončení liečby,A alebo C
c) stavy vyliečené bez následkov.A
A80-A99Vírusové infekcie centrálnej nervovej sústavy. Vírusové horúčky a vírusové hemoragické horúčky prenášané článkonožcami
a) stavy so závažnými trvalými poruchami funkcie postihnutých orgánov, zdĺhavé ochorenia vzdorujúce liečbe,D
b) stavy s menej závažnými poruchami funkcie orgánov po skončení liečby,C
c) stavy vyliečené bez následkov.A
B00-B09Vírusové infekcie charakterizované léziami kože a sliznice
a) stavy so závažnými poruchami funkcie postihnutých orgánov, zdĺhavé ochorenia vzdorujúce liečbe,D
b) stavy s ľahším postihnutím funkcie orgánov po skončení liečby,A alebo C
c) vyliečené bez následkov.A
B15-B19Vírusová hepatitída
a) stavy po preukázaných formách do dvoch rokov od začiatku ochorenia,C alebo D
b) pozitivita krvného séra na povrchový antigén vírusu hepatitídy typu B a vysoký titer protilátok proti ďalším typom hepatitídy C, hepatitídy D a hepatitídy E,C
c) ak sa nezistí po dvoch rokoch od začiatku ochorenia žiadna iná, ani funkčná porucha, ani infekciozita.A
B20-B24Choroby vyvolané vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV)
a) manifestované ochorenie AIDS,D
b) nosičstvo HIV.C
B25-B83Iné vírusové choroby. Mykózy. Protozoárne choroby. Helmintózy
a) stavy so závažnými a trvalými poruchami funkcie postihnutých orgánov, zdĺhavé ochorenia vzdorujúce liečbe,D
b) stavy s ľahším postihnutím funkcie orgánov po skončení liečby,A alebo C
c) stavy vyliečené bez následkov.A
B85-B99Zavšivenie, svrab a iné zamorenie. Neskoré následky infekčných a parazitárnych chorôb. Bakteriálne, vírusové a iné infekčné choroby
a) stavy so závažnými poruchami funkcie po skončení liečby, zdĺhavé ochorenia vzdorujúce liečbe, stavy s trvalé postihnutými orgánmi po skončení liečby,C alebo D
b) stavy vyliečené bez následkov.A
II.Nádory
C00-C97 D00-D09Zhubné nádory Zhubné nádory in situ
a) formy liečbou neovplyvniteľné, rozsiahle s metastázami,D
b) formy liečbou ovplyvniteľné do piatich rokov od začiatku liečby,C alebo D
c) formy liečbou ovplyvniteľné vrátane chirurgickej liečby, kde sa najmenej päť rokov nedostavili známky aktivity.A alebo C
D10-D36Nezhubné nádory
a) neoperovateľné formy s ťažkou poruchou orgánov,D
b) liečbou upravené formy s následnou poruchou orgánov, ktorá obmedzuje funkčnú schopnosť a sťažuje nosenie služobnej rovnošaty,C alebo D
c) stavy vyliečené bez následkov.A
D37-D48Nádory neurčitého alebo neznámeho správania
a) formy liečbou neovplyvniteľné, s metastázami alebo s ťažkou poruchou funkcie orgánov,D
b) formy liečbou ovplyvniteľné vrátane chirurgickej liečby, kde sa najmenej päť rokov nedostavili známky aktivity.A alebo C
III.Choroby krvi a krvotvorných orgánov a niektoré poruchy imunitných mechanizmov
D50-D53Nutrične anémie
a) ťažké formy znižujúce výkonnosť organizmu, po neúspešnej liečbe,C alebo D
b) ľahšie formy neznižujúce výkonnosť organizmu, liečbou ovplyvniteľné,A alebo C
c) stavy po úspešnej liečbe.A
D55-D77Ostatné choroby krvi a krvotvorných orgánov
a) chronické formy ústavne dokázané, liečbou neovplyvniteľné,D
b) ľahšie formy liečbou ovplyvniteľné,C alebo D
c) stavy po prekonaných ochoreniach s nepatrnými známkami poruchy alebo bez nich, najskôr po troch rokoch po skončení liečby, podľa závažnosti ochorenia.A alebo C
D80-D89 okrem D86Určité poruchy imunitného mechanizmu
a) ťažké formy liečbou neovplyvniteľné,D
b) ľahké stavy a stavy po úspešnej liečbe.A alebo C
D86Sarkoidóza
a) zdĺhavé progredujúce formy so sklerotizujúcimi zmenami v pľúcnom tkanive a funkčnými poruchami,D
b) zdĺhavé stacionárne alebo pomaly progredujúce formy s ľahšou poruchou ventilácie,C alebo D
c) formy najmenej dva roky po úspešnej liečbe bez hrubších anatomických zmien a bez poruchy ventilácie.A alebo C
IV.Choroby žliaz s vnútorným vylučovaním, výživy a premeny látok
E00-E07Choroby štítnej žľazy
a) zväčšenie štítnej žľazy s hyperfunkciou alebo hypofunkciou, liečbou neovplyvniteľné alebo s príznakmi tlaku na okolie a následnými komplikáciami,D
b) stavy liečené bez poruchy funkcie, najmenej jeden rok po úspešnej liečbe, pri dobrej výkonnosti organizmu a po odbornom endokrinologickom vyšetrení; hypotyreózy liečbou priaznivo ovplyvniteľné, bez funkčných porúch,A alebo C
c) malé zväčšenie štítnej žľazy, bez tlaku na okolie a bez porúch funkcie, nevyžadujúce liečbu.A
E10-E16Diabetes mellitus. Iné poruchy regulácie glukózy a vnútorného vylučovania podžalúdkovej žľazy
a) ťažké formy s častými dekompenzáciami a ťažkými komplikáciami a diabetes mellitus 1. typu,C alebo D
b) formy kompenzované liečbou perorálnymi antidiabetikami a ostatné formy,C alebo D
c) porucha tolerancie glukózy a formy kompenzované diétou.A alebo C
E20-E35Choroby ostatných endokrinných žliaz
a) ťažké formy vzdorujúce liečbe, často dekompenzované,D
b) ostatné formy, podľa závažnosti porúch a celkového stavu.A alebo C
E40-E64Choroby z podvýživy a iné nedostatky vo výžive
a) ťažké formy po neúspešnej liečbe so zmenami na orgánoch a ich funkcií a neskoré následky týchto ochorení závažného charakteru,D
b) ľahké formy, pri dobrom celkovom stave, po skončení liečby, stavy vyliečené bez následkov.A alebo C
E65-E68Obezita a iná nadmerná výživa
a) ťažkého stupňa - hodnota indexu telesnej hmotnosti - BMI nad 41, vzdorujúca pokusom o redukciu hmotnosti, so zníženou výkonnosťou organizmu a s trvalé nevyhovujúcou úrovňou telesnej zdatnosti,D
b) stredného stupňa - hodnota indexu telesnej hmotnosti - BMI 31 - 40, vzdorujúca pokusom o redukciu hmotnosti, ale s dobrou telesnou zdatnosťou a výkonnosťou organizmu,A alebo C
c) ľahkého stupňa - hodnota indexu telesnej hmotnosti - BMI 25 -30, pri dobrej výkonnosti organizmu a pri dobrej telesnej zdatnosti.A
E70-E90Metabolické poruchy
a) formy liečbou neovplyvniteľné,D
b) stavy po úspešnej liečbe.A alebo C
V.Duševné poruchy a poruchy správania
F00-F03Organické duševné poruchy vrátane symptomatických porúchD
F04-F07 F09Organické duševné poruchy vrátane symptomatických porúch
a) pri trvalých alebo dlhotrvajúcich poruchách duševnej činnosti alebo trvalých následkoch,D
b) pri plnom návrate normálnej duševnej činnosti alebo pri zostatkových prejavoch v centrálnej nervovej sústave a v miernej poruche jej funkcie,C alebo D
c) pri úplnej úprave duševného stavu po ústupe príznakov poruchy.C
F10-F19Poruchy psychiky a správania zapríčinené užívaním psychoaktívnych látok
a) ťažký stupeň s ireverzibilnými psychickými a somatickými zmenami; etylizmus s pravidelnou stratou kontroly v pití, pri neúčinnosti ústavnej odvykacej liečby; osoby toxikomanicky závislé, vyžadujúce špecifickú liečbu; nadmerný, reaktívny, pravidelný pijan; opakované, spoločensky alebo zdravotne závažné dôsledky nadužívania; psychotické poruchy pri závislosti,D
b) etylismus v I. a II. fáze podľa Jelínka bez pravidelnej straty kontroly v pití; stavy po začatí ambulantnej odvykacej liečby alebo po absolvovaní základnej ústavnej odvykacej liečby; stavy po liečbou ovplyvniteľnej recidíve po ústavnej liečbe pri trvajúcom výraznom celkovom zlepšení; stavy doteraz nevyžadujúce aktívnu ambulantnú alebo ústavnú odvykaciu liečbu, reagujúce na výchovné a poriadkové opatrenia; osoby bez psychickej závislosti od drogy,C alebo D
c) po úspešnej liečbe, s preukázanou najmenej trojročnou abstinenciou od začatia základnej odvykacej liečby.C
F20-F29Schizofrénia, schizotypové poruchy a poruchy s bludmi
Schizofrénia, schizotypové poruchy a poruchy s bludmiD
F30-F39Afektívne poruchy
a) pri trvalých alebo dlhotrvajúcich poruchách duševnej činnosti alebo trvalých následkoch, pri plnom návrate normálnej duševnej činnosti, ale so zostatkovými prejavmi v centrálnej nervovej sústave a pri poruche jej funkcie,D
b) pri úplnej úprave duševného stavu po ústupe príznakov poruchy a bez liečby.A alebo C
F40-F48Neurotické, stresom podmienené a somatoformné poruchy
a) ťažké formy vzdorujúce liečbe, často recidivujúce, s chronickým prechodom k trvalej zmene osobnosti,D
b) ľahšie formy po úspešnej liečbe, len s miernymi poruchami vegetatívnej nervovej činnosti alebo funkčnými poruchami orgánov,C alebo D
c) ľahké formy neznižujúce výkonnosť organizmu,C
d) stavy po prechodných situačných poruchách nevyžadujúcich liečbu a sledovanie.A
F50-F59Poruchy správania spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktormi
a) chronické formy vzdorujúce liečbe,C alebo D
b) ľahšie formy po úspešnej liečbe.A alebo C
F60-F69Poruchy osobnosti a správania dospelých
a) ťažké poruchy trvalé narušujúce schopnosť spoločenskej adaptácie, aj ak nie sú spojené so zníženým intelektom,D
b) nezáväzné poruchy, ktoré podstatne nenarušujú schopnosť spoločenskej adaptácie.C alebo D
F70-F89 okrem F80Mentálna retardácia Poruchy psychického vývinu
Mentálna retardácia vrátane mentálnej subnormy IQ 70 - 89 a poruchy psychického vývoja.D
F80Špecifické poruchy vývinu reči a jazyka
a) trvalé poruchy reči pri hovore ťažko zrozumiteľné,D
b) poruchy reči a výslovnosti ľahkého stupňa pri hovore zrozumiteľné.A alebo C
F90-F99Poruchy správania a emočné poruchy so zvyčajným začiatkom v detstve a počas dospievania
a) ťažké, pretrvávajúce formy liečbou neovplyvniteľné; nočné pomočovanie,D
b) ľahšie formy po úspešnej liečbe, neznižujúce výkonnosť organizmu; nočné pomočovanie - stav po úspešnej liečbe, najmenej desať rokov bez pomočovania.A
VI.Choroby nervovej sústavy
G00-G09Zápalové choroby centrálnej nervovej sústavy
a) stavy s následnými závažnými poruchami duševnej alebo telesnej funkcie trvalého charakteru,D
b) stavy do dvoch rokov po prekonanom ochorení, bez klinických prejavov a subjektívnych ťažkostí,C alebo D
c) ľahké formy a následné stavy, pri dobrom celkovom stave a bez závažných porúch duševnej a telesnej sústavy,A alebo C
d) stavy vyliečené bez následkov.A
G10-G37Systémové atrofie prvotne postihujúce centrálnu nervovú sústavu. Extrapyramídové poruchy a poruchy hybnosti. Iné degeneratívne choroby nervovej sústavy a demyelinizačné choroby centrálnej nervovej sústavy
a) stavy s ťažkými poruchami funkcie,D
b) ľahšie a stredne ťažké formy závažných ochorení obmedzujúce funkciu orgánu,C alebo D
c) ľahšie formy trvalého charakteru, bez poruchy funkcie, neznižujúce výkon organizmu.C alebo D
G40-G47Epizodické a záchvatové poruchy okrem G-43 a G-44
a) s častými záchvatmi aj pri protizáchvatovej liečbe alebo s trvalými duševnými poruchami,D
b) s ojedinelými záchvatmi najviac trikrát do roka, pri protizáchvatovej liečbe,D
c) epileptické záchvaty pred viac ako piatimi rokmi, pri opakovane negatívnom elektroencefalografe a bez nutnosti liečby,A alebo C
d) epileptické záchvaty pred viac ako desiatimi rokmi, bez nutnosti liečby v posledných desiatich rokoch, pri opakovanom normálnom elektroencefalografe.A
G43-G44Migréna a iné syndrómy bolesti hlavy
a) stavy s častými záchvatmi, ktorých je viac ako 15 za mesiac, po neúspešnej liečbe, so znížením výkonnosti v priebehu záchvatu,D
b) s ojedinelými záchvatmi, so znížením výkonnosti počas záchvatu,C alebo D
c) sprevádzaná alebo predchádzaná prechodnými fokálnymi neurologickými javmi,A alebo C
d) sporadické záchvaty dobre reagujúce na bežnú liečbu a bez zníženia výkonnosti počas záchvatu.A alebo C
G45-G46Prechodné mozgové ischemické ataky a príbuzné syndrómy, cievne syndrómy mozgu pri cerebrovaskulámych chorobách
a) tranzitórna ischemická príhoda,D
b) opakované tranzitórne ischemické ataky,D
c) cievne syndrómy mozgu pri cerebrovaskulámych chorobách, s ťažkým ložiskovým nálezom a psychickými zmenami,D
d) cievne syndrómy mozgu pri cerebrovaskulámych chorobách so stredne ťažkým a ľahkým ložiskovým nálezom a s psychickými zmenami,D
e) cievne syndrómy mozgu pri cerebrovaskulámych chorobách so stredne ťažkým a ľahkým ložiskovým nálezom a bez psychických zmien,C alebo D
f) cievne syndrómy mozgu pri cerebrovaskulámych chorobách s ľahkým neurologickým nálezom a bez psychických zmien, bez obmedzenia výkonnosti.C alebo D
G47Poruchy spánku
a) ťažké formy liečbou neovplyvniteľné, znižujúce výkonnosť organizmu,D
b) ľahšie formy, po úspešnej liečbe s psychickými poruchami,D
c) ľahšie formy bez psychických zmien neznižujúce výkonnosť organizmu.A alebo C
G50-G64Poruchy nervov, nervových koreňov a spletí. Polyneuropatie a iné poruchy periférnej nervovej sústavy
a) zdĺhavé, liečeniu vzdorujúce formy, postupujúce alebo často recidivujúce; stavy po skončenom liečení s trvalými závažnými následkami,D
b) s ľahkými poruchami funkcie, ale vzdorujúce liečeniu alebo často recidivujúce,C alebo D
c) len s nepatrnými poruchami funkcie postihnutých orgánov po skončení liečby alebo zriedka recidivujúce,A alebo C
d) stavy vyliečené bez následkov.A
G70-G99Choroby nervovosvalovej platničky a svalov. Mozgové ochrnutie a iné paralytické syndrómy. Iné choroby nervovej sústavy
a) pomalé, liečbe vzdorujúce formy, progredujúce alebo často recidivujúce; stavy po skončenej liečbe s trvalými závažnými následkami,D
b) s ľahkými poruchami funkcie, ale vzdorujúce liečbe alebo často recidivujúce,C alebo D
c) len s nepatrnými poruchami funkcie postihnutých orgánov po skončení liečby alebo zriedka recidivujúce,A alebo C
d) stavy vyliečené bez následkov.A
VII.Choroby oka a jeho adnexov
H00-H48Choroby oka a jeho adnexov
a) ťažké, zdĺhavé, liečeniu vzdorujúce formy, trvalé poškodzujúce funkciu oka, postupujúca katarakta,C alebo D
b) ľahké, zdĺhavé formy, čiastočne obmedzujúce funkciu oka,C
c) ľahké, ustálené formy bez obmedzenia funkcie oka,A alebo C
d) nepostupujúca katarakta.A alebo C
H49-H51Poruchy očných svalov a binokulárnych pohybov
a) dvojité videnie pri pohľade vpred,D
b) dvojité videnie len pri krajnom pohľade do niektorej strany,C alebo D
c) škuľavosť aj bez dvojitého videnia.A alebo C
H52Poruchy refrakcie a akomodácie
a) zraková ostrosť s korekciou do -10,0 dpt. alebo +12,0 dpt. obojstranne do 0,25; zraková ostrosť s korekciou do -10,0 dpt. alebo +12,0 dpt. pre jedno oko do 0,50 a druhé oko do 0,10; zraková ostrosť s korekciou do -10,0 dpt. alebo +12,0 dpt. pre jedno oko 0,66 - 1,0 a druhé oko 0,16 - 0,25; zraková ostrosť s korekciou do -10 dpt. alebo +12,0 dpt. pre jedno oko 0,33 - 0,50 a druhé oko 0,16 - 0,25, ak rozdiel optickej mohutnosti skla pre jedno a druhé oko presahuje 3,0 dpt; korekcia viac ako -10,0 dpt. alebo +12,0 dpt.,D
b) zraková ostrosť s korekciou do -10,0 dpt. alebo +12dpt. pre jedno oko 0,66 - 1,0 a druhé oko 0,16 - 0,25; zraková ostrosť s korekciou do - 10,0 dpt. alebo +12dpt. pre jedno oko 0,33 - 0,50 a druhé oko 0,16 - 0,25; zraková ostrosť s korekciou do -10 dpt. alebo +12,0 dpt. obojstranne najmenej 0,33, ak rozdiel optickej mohutnosti skla pre jedno a druhé oko presahuje 3,0 dpt.,C alebo D
c) zraková ostrosť s korekciou do -10,0 dpt. alebo +12,0 dpt. obojstranne najmenej 0,33.A
H53Poruchy videnia
a) ak je dvojité videnie pri pohľade vpred, poruchy zorného poľa organického pôvodu rozsiahlejšie alebo centrálne, ak má základná choroba postupujúci ráz alebo ak nieje stabilizovaná, a to aj vtedy, ak sú len na jednom oku alebo sú spojené s hemeralopiou, väčšie hemianopické skotómy, hemianopsie, kvadrantová hemianopsia,D
b) závažné poruchy farebného videnia, nerozoznanie základných farebných signálov červenej farby, zelenej farby, žltej farby a modrej farby,D
c) ak je dvojité videnie len pri pohľade do strany,C alebo D
d) liečbou ovplyvniteľné formy, len s miernymi poruchami postihnutých orgánov; koncentrické zúženie zorného poľa pri funkčných poruchách, nepatrné hemianopické skotómy,C
e) menšie, sektorovité defekty zorného poľa, ak nieje zúžené pod 30 stupňov, malé ostrovkovité, hlavne periférne skotómy,A alebo C
f) ľahšie poruchy farebného videnia, aj ak je čiastočne porušené trojfarebné videnie.A alebo C
H54Slepota a slabozrakosť
a) obidvoch očí alebo jedného oka pri zrakovej ostrosti druhého oka pod 0,33 po korekcii,D
b) jedného oka pri zrakovej ostrosti druhého oka 0,33 - 1,0 po korekcii.C alebo D
H55-H59Iné choroby oka a očných adnexov
a) ťažké, zdĺhavé, liečeniu vzdorujúce formy, trvalé poškodzujúce funkciu oka,C alebo D
b) ľahké, zdĺhavé alebo ustálené formy, čiastočne obmedzujúce funkciu oka,C alebo D
c) ľahké, ustálené formy bez obmedzenia funkcie oka.A alebo C
VIII.Choroby ucha a hlávkového výbežku
H60-H95 okrem H81-H82 aH90-H91Choroby ucha a hlávkového výbežku
a) chronický epitympanálny zápal stredného ucha s píšťalou v labyrinte; stavy po trepanácii spánkovej kosti alebo tympanoplastickej operácii s trepanačnou dutinou otvorenou do zvukovodu s výtokom, vzdorujúcou konzervatívnej liečbe, zápaly stredoušia vzdorujúce liečbe alebo často recidivujúce, s výtokom; stredoušné zápaly, mezotympanálne a epitympanálne, vzdorujúce konzervatívnej liečbe; stavy po trepanácii spánkovej kosti alebo po tympanoplastickej operácii s trepanačnou dutinou otvorenou do zvukovodu, adhezívne katary tubotympanálne alebo tympanosklerotické, s perforáciou bubienka,D
b) chronické, stredoušné, mezotympanálne a epitympanálne zápaly, občas recidivujúce; stavy po konzervatívne zhojenom stredoušnom zápale so suchou mezotympanálnou alebo epitympanálnou perforáciou bubienka; stavy po trepanácii spánkovej kosti alebo po tympanoplastickej operácii, s trepanačnou dutinou otvorenou do zvukovodu a s kľudnou výstelkou,C alebo D
c) stavy po konzervatívne zhojenom mezotympanálnom zápale alebo zhojenej tympanoplastickej operácii, s neporušeným vonkajším zvukovodom a s atrofickou jazvou bubienka, s fyziologickými hodnotami audiometrického vyšetrenia v pásme hovorovej reči,A alebo C
d) chronický mezotympanálny katar simplexný, bez perforácie, s normálnym alebo s takmer normálnym celistvým bubienkom, s kalcifikáciami a s pevnou jazvou, s fyziologickými hodnotami audiometrického vyšetrenia v pásme hovorovej reči,A alebo C
e) stavy po antromastoidektómii pri zhojenom otoskopickom náleze a audiograme s fyziologickými hodnotami,A alebo C
f) stavy po konzervatívnej liečbe zhojené bez následkov.A
H81-H82Poruchy vestibulárnej funkcie. Vertiginózne syndrómy pri chorobách zatriedených inde
a) ťažké formy s trvalými poruchami alebo častými záchvatmi po neúspešnej liečbe,D
b) ľahké formy s občasnými záchvatmi,A alebo C
c) stavy vyliečené bez následkov.A
H90-H91Prevodová a percepčná strata sluchu. Strata sluchu iného typu
Prevodové poruchy
a) hluchota jedného ucha, pri nedočujnosti druhého ucha, pre šepot aspoň na dva metre,C alebo D
b) zníženie ostrosti sluchu jedného ucha pre šepot aspoň na tri metre a druhého ucha na 0,5 metra,C
c) zníženie sluchovej ostrosti na lepšom uchu šesť metrov pre šepot, na horšom najmenej štyri metre.A
Vnútroušná strata sluchu
d) audiometrickým vyšetrením zistené straty vo vzdušnom vedení väčšie ako 30 dB na frekvencii 2 000 Hz obojstranne,C alebo D
e) audiometrickým vyšetrením zistené straty vo vzdušnom vedení od 20 do 30 dB na frekvencii 2 000 Hz jednostranne aj obojstranne,C
f) audiometrickým vyšetrením zistené straty vo vzdušnom vedení do 20 dB na frekvencii 2 000 Hz jednostranne aj obojstranne.A
IX.Choroby obehovej sústavy
100-102Akútna reumatická horúčka
a) stavy s ťažkými trvalými funkčnými zmenami obehového ústrojenstva alebo centrálnej nervovej sústavy,D
b) ústavne dokázaná, opakovaný atak reumatickej horúčky do piatich rokov od posledného ataku; stavy do troch rokov po prvom ataku reumatickej horúčky,C alebo D
c) stavy po ústavne dokázanom prvom ataku reumatickej horúčky alebo choroby prekonanej pred viac ako tromi rokmi alebo stavy po opakovanom ataku reumatickej horúčky viac ako päť rokov od posledného ataku, ak nie sú zistitelné žiadne chorobné následky alebo len nezáväzné funkčné poruchy centrálnej nervovej sústavy bez postihnutia srdca,A alebo C
d) stavy po prvom ataku prekonanom pred desiatimi rokmi, vyliečené bez následkov, bez postihnutia srdca, po odstránení fokusov.A alebo C
105-109Chronické reumatické choroby srdca
a) dekompenzované reumatické chlopňové chyby; stavy po operácii srdca a veľkých ciev, aj dobre kompenzované,D
b) reumatické chlopňové chyby, aj kompenzované,C alebo D
c) stavy po reumatickom zápale srdcového svalu alebo perikardu, ústavne dokázané pred viac ako tromi rokmi, bez známok poruchy srdcového svalu, bez systolickej dysfunkcie ľavej komory, bez poruchy srdcovej činnosti, bez hemodynamicky závažných dysrytmií.A alebo C
110-115Hypertenzné choroby
Esenciálna hypertenzia
a) štádium III,C alebo D
b) štádium II,C alebo D
c) štádium I.A alebo C
120-128Ischemické choroby srdca. Cor pulmonale a choroby pľúcneho obehu
a) stavy so závažnými poruchami rytmu, príznaky obehového zlyhávania, opakovaný infarkt myokardu; stav po transmurálnom infarkte myokardu postihujúcom viac ako jednu srdcovú stenu; nestabilná forma anginy pectoris NYHA III - IV,D
b) stav po infarkte myokardu alebo iných akútnych alebo subakútnych formách ischemickej choroby srdca; stabilná forma anginy pectoris NYHA I - II; stav po opakovanom infarkte myokardu s dobrou systolickou funkciou ľavej komory; stav po infarkte myokardu postihujúcom viac ako jednu stenu, s dobrou systolickou funkciou ľavej komory,C alebo D
c) ostatné formy ischemickej choroby srdca s dobrou výkonnosťou obehovej sústavy, stav po netransmurálnom infarkte myokardu.A alebo C
130-152Iné choroby srdca
a) chronické, liečbou neovplyvniteľné stavy alebo stavy so sklonom k častým prejavom dekompenzácie, so známkami poruchy činnosti obehovej sústavy, kardiomyopatie NYHA III - IV,D
b) stavy po liečbe, s ľahkým poškodením alebo bez známok poškodenia funkcie obehovej sústavy do dvoch rokov po skončení liečby, kardiomyopatie NYHA I - II; prolaps mitrálnej chlopne s klinickými znakmi poruchy obehu,C
c) stavy po skončení liečby najskôr po dvoch rokoch, bez známok poškodenia obehovej sústavy,A alebo C
d) prolaps mitrálnej chlopne, hemodynamicky nevýznamný, benígne poruchy rytmu vždy po kardiologickom vyšetrení.A
160-169Cievne choroby mozgu
a) stavy po skončení liečby so zjavnými poruchami duševnej alebo telesnej funkcie,D
b) stavy len s nezáväznými poruchami funkcie centrálnej nervovej sústavy alebo bez poruchy funkcie.C
170-179Choroby tepien, tepničiek a vlásočníc
a) stavy so známkami závažnejšej poruchy funkcie orgánov,D
b) stavy s miernymi známkami poruchy funkcie, bez trofických zmien,C
c) stavy bez známok poruchy funkcie.A alebo C
180-189 okrem 183Choroby žíl, lymfatických ciev a uzlín nezatriedených inde
a) stavy so známkami väčšej poruchy funkcie orgánov,D
b) stavy liečbou ovplyvniteľné, len s ľahkou poruchou funkcie orgánov,C
c) dobre zhojené stavy bez trvalých porúch funkcie.A
183Kŕčové žily - varixy dolných končatín
a) rozsiahle stavy s ťažkými prejavmi žilnej nedostatočnosti, s opuchmi a poruchami trofiky na dolných končatinách po neúspešnej liečbe,D
b) stavy s ľahšími známkami žilnej nedostatočnosti, s miernymi poruchami trofiky dolných končatín po liečbe,C alebo D
c) rozsiahle, aj drobné žilky, bez známok nedostatočnosti, bez porúch trofiky a bez ťažkostí po fyzickom zaťažení, stavy po úspešnej operácii kŕčových žíl dolných končatín, bez známok nedostatočnosti aj po fyzickej záťaži.A alebo C
185-186Kŕčové žily pažeráka - ezofageálne varixy. Kŕčové žily v iných lokalizáciách
a) výrazné kŕčové povrazce semenovodu sťažujúce chôdzu; kŕčové žily pažeráka s krvácaním aj bez krvácania,D
b) väčšie kŕčové povrazce semenovodu nespôsobujúce ťažkosti,A alebo C
c) kŕčové žily ostatných miest,A alebo C
d) stavy po úspešnej operácii kŕčových žíl ostatných miest,A alebo C
e) stavy po úspešnej operácii kŕčových žíl semenovodu.A alebo C
195-199Iné nešpecifikované choroby obehovej sústavy
a) zdĺhavé stavy so značnou poruchou funkcie liečbou neovplyvniteľné,D
b) stavy s ľahkou alebo občasnou poruchou funkcie,A alebo C
c) stavy ľahkého charakteru bez poruchy funkcie.A
X.Choroby dýchacej sústavy
J00-J22Akútne infekcie horných dýchacích ciest, chrípka a zápal pľúc a iné akútne infekcie dolných dýchacích ciest V akútnom štádiu sa choroby neposudzujú. Následné stavy po skončení liečby akútnych ochorení dýchacích ciest sa posudzujú podľa závažnosti porúch funkcie postihnutých orgánov a závažnosti následkov ochorenia.
J31-J39Iné choroby horných dýchacích ciest
a) chronický zápal hrtana s trvalým chrapotom a nezrozumiteľnou rečou; chronická atrofická nádcha, ozéna s trvalou tvorbou zapáchajúcich krúst alebo hnisavé formy často recidivujúce; stavy po neúspešnom operačnom výkone na vedľajších nosových dutinách, chronická hypertrofická nádcha s trvalou poruchou priechodnosti nosa; stavy po neúspešnej liečbe; chronická atrofická nádcha bez tvorby zapáchajúcich krúst,D
b) vybočenie nosovej priehradky, nosové polypy, spôsobujúce značné zníženie priechodnosti nosa, chronický zápal hrtana ľahšieho stupňa s chrapotom a zrozumiteľnou rečou,C alebo D
c) stavy po úspešnom radikálnom výkone na vedľajších nosových dutinách, dobre zhojenom,A alebo C
d) chronická jednoduchá nádcha, bez trvalej poruchy priechodnosti nosa; ostatné ľahké stavy liečbou ovplyvniteľné; jednostranná porucha priechodnosti nosa neobmedzujúca dýchanie.A
J30Vazomotorická a alergická nádcha
a) formy často recidivujúce, alergologicky dokázané, po neúspešnej alergologickej liečbe, s recidivujúcimi zápalovými zmenami na dolných dýchacích cestách, či s funkčným postihnutím alebo bez funkčného postihnutia dolných dýchacích ciest, s poruchou priechodnosti nosa,C alebo D
b) formy dobre reagujúce na alergologickú liečbu, s občasnými klinickými prejavmi, bez postihnutia dolných dýchacích ciest a bez poruchy priechodnosti nosa,A alebo C
c) formy po úspešnom alergologickom liečení najmenej dva roky po vyradení z evidencie alergologickej poradne.A
J40-J47 okrem J45-J46Chronické choroby dolných dýchacích ciest
a) ťažké formy s častými exacerbáciami, so známkami obštrukcie dýchacích ciest alebo pľúcneho emfyzému, iných funkčných zmien alebo s druhotným postihnutím srdca,D
b) ľahšie formy často exacerbujúce, s hlienohnisavou expektoráciou, so známkami ľahkej alebo prechodnej obštrukcie dýchacích ciest,C alebo D
c) ľahké formy s hlienovitou expektoráciou, zriedka excerbujúce, bez známok obštrukcie dýchacích ciest.A alebo C
J45-J46Astma a astmatický stav
a) ťažké formy s častými záchvatmi, s dokázanou alergiou, liečbou málo ovplyvniteľné, so známkami druhotného postihnutia kardiorespiračného ústrojenstva,D
b) stredne ťažké formy so zriedkavými záchvatmi alebo s pridruženým ochorením priedušiek alebo s dokázanými známkami ľahšej obštrukcie,C alebo D
c) ľahšie formy vyše dvoch rokov bez klinických prejavov a bez známok obštrukcie.A alebo C
J47Rozšírenie priedušiek (bronchiektázie)
a) rozsiahle, s bohatou sekréciou alebo s podstatne obmedzenou funkciou dýchacieho ústrojenstva,D
b) malého rozsahu, s nepatrnou sekréciou, s mierne obmedzenou funkciou dýchacieho ústrojenstva; stavy po úspešnej resekcii pľúc pre bronchiektázie, bez väčšieho obmedzenia funkcie dýchacieho ústrojenstva.C alebo D
J60-J70Choroby pľúc zapríčinené vonkaj šími činiteľmi
a) závažné formy jemne uzlíčkovité až uzlové na rádiograme, s podstatne zníženou funkciou kardiorespiračného ústrojenstva,D
b) ľahké formy s retikulárnou kresbou na rádiograme, bez význačnej šieho obmedzenia funkcie kardiorespiračného ústrojenstva,A alebo C
c) drobné pohrudničné zrasty bez ťažkostí zistené len na rádiograme, neznižujúce funkciu ústrojenstva.A
J80-J99Iné choroby dýchacej sústavy
a) ťažké formy liečbou neovplyvniteľné alebo zhojené, s trvalými vážnymi poruchami funkcie kardiorespiračného ústrojenstva, rozsiahle zrasty pohrudnice,D
b) ľahké formy a stavy len s miernymi poruchami kardiorespiračného ústrojenstva, ohraničené zrasty pohrudnice,C alebo D
c) stavy po dobre zhojených ochoreniach, s dobrou funkčnou výkonnosťou kardiorespiračného ústrojenstva pri zaťažení, drobné zrasty pohrudnice nespôsobujúce žiadne ťažkosti.A
XI.Choroby tráviacej sústavy
K00-K14Choroby ústnej dutiny, slinných žliaz a čeľustí
a) úplná strata zubov nenahraditeľná protézou; anomália znemožňujúca normálne rozomieľanie potravy pri porušenej reči a zlej výžive, neoperovateľné chronické slinné píšťaly s bohatou sekréciou,D
b) ľahšia anomália po skončení liečby, väčšia strata zubov nenahraditeľná protézou, pri dostatočnej výžive vysoká kazovosť zubov, zdĺhavé slinné píšťaly s miernou sekréciou,C alebo D
c) ľahšia anomália po skončení liečby, protézou nahraditeľná strata zubov; ostatné stavy po skončení liečby bez poruchy funkcie alebo len s ľahkou poruchou funkcie.A alebo C
K20-K31 okrem K25-K28Choroby pažeráka, žalúdka a dvanástnika
a) s ťažkou poruchou priechodnosti pažeráka organického pôvodu vyžadujúcou dlhodobú liečbu, veľké poruchy funkcie tráviacej sústavy po neúspešnej liečbe a pri zlom celkovom stave,D
b) stavy s ľahko obmedzenou priechodnosťou pažeráka, po skončení liečby, pri dostatočnej výžive a pri dobrom celkovom stave; ostatné funkčne nezáväzné stavy,A alebo C
c) stavy vyliečené bez následkov.A
K25-K28Žalúdkový a dvanástnikový vred, peptický vred nešpecifikovanej lokalizácie a gastrojejunálny vred
a) operované formy pri stálych funkčných poruchách, opakované recidívy v posledných troch rokoch, konzervatívne liečené aj operované formy, zhojené s výraznou deformáciou, opakované dyspeptické ťažkosti s poruchou výživy,C alebo D
b) akútna forma - primoulcerácia,C
c) anatomicky a funkčne dobre zhojené formy, kde neprišlo najmenej v posledných troch rokoch k recidíve vredu.A alebo C
K35-K38Choroby červovitého prívesku
V akútnom štádiu sa choroby neposudzujú. Následné stavy po skončení liečby akútnych ochorení sa posudzujú podľa následkov ochorenia.
K40-K67 okrem K64Prietrže brušnej dutiny. Neinfekčný zápal tenkého čreva a hrubého čreva. Iné choroby čriev a pobrušnice
a) chronické stavy liečbou neovplyvniteľné; rozsiahle prietrže recidivujúce aj po operáciách alebo neoperovateľné,C alebo D
b) ľahké stavy len s občasnými poruchami funkcie; brušné prietrže menšieho rozsahu, bez funkčných porúch, operačne odstrániteľné,A alebo C
c) stavy bez porúch funkcie; rozšírené slabinové kanály, mäkká slabina, jazvy po úspešných operáciách slabinových a brušných prietrži.A
K64Hemoroidy a perianálna žilová trombóza
a) s poruchou trofiky, tvorbou vredov, častým ťažkým krvácaním po neúspešnej liečbe,C alebo D
b) nerozsiahle, nezápalové formy, bez porúch trofiky, nekrvácajúce,A alebo C
c) stavy po úspešnej operačnej liečbe alebo konzervatívnej liečbe.A
K70-K77Choroby pečene
a) chronická progredujúca forma s laboratórnymi alebo morfologickými známkami výraznej aktivity zápalu - chronická agresívna hepatitída; rýchle progredujúca forma s laboratórnymi známkami výraznej aktivity zápalu alebo s výraznejšími známkami portálnej hypertenzie,D
b) chronická porucha funkcie pečeňového parenchýmu s morfologickým defektom,C alebo D
c) pomaly progredujúca forma s miernymi laboratórnymi známkami aktivity zápalu alebo s ľahkými známkami portálnej hypertenzie,C alebo D
d) stacionárna forma s ľahkými laboratórnymi alebo morfologickými známkami aktivity zápalu; chronická perzistujúca hepatitída s poruchou funkcie pečeňového parenchýmu, bez morfologického defektu alebo bez poruchy funkcie pečeňového parenchýmu, ale s väčším morfologickým defektom,C
e) stacionárne stavy bez morfologických alebo laboratórnych známok aktivity zápalu počas dvojročnej dispenzarizácie,A alebo C
f) ostatné ľahké a nezáväzné poruchy pri negatívnom funkčnom alebo morfologickom náleze; následné stavy po infekčnom zápale pečene a infekčnej mononukleóze.A
K80-K93Choroby žlčníka, žlčových ciest a podžalúdkovej žľazy a iné choroby tráviacej sústavy
a) ťažké stavy, progredujúce stavy, s trvalou poruchou funkcie postihnutých orgánov,C alebo D
b) bez väčšej poruchy funkcie postihnutých orgánov po neúspešnej liečbe, stavy vyžadujúce dlhodobé režimové opatrenia,A alebo C
c) stavy bez poruchy funkcie alebo po úspešnej operácii.A
XII.Choroby kože a podkožného tkaniva
L00-L08Infekcia kože a podkožného tkaniva
a) stavy po skončenom liečení s rozsiahlymi ťažkými zmenami kože, so závažnou poruchou funkcie postihnutých častí tela, pri zlom celkovom stave, ťažké formy vzdorujúce liečeniu, často recidivujúce, zvlášť postihujúce exponované miesta,C alebo D
b) stavy po skončení liečby s menšími zmenami kože mimo exponovaných miest.A
L10-L59Iné ochorenia kože a podkožného tkaniva
a) rozsiahle alebo svojou podstatou ťažké a liečbe vzdorujúce alebo často recidivujúce formy,D
b) aj nerozsiahle, ale liečbe vzdorujúce alebo často recidivujúce formy, lokalizované na exponovaných miestach alebo vyvolávajúce poruchy funkcie postihnutých častí tela,C alebo D
c) nerozsiahle, zriedka recidivujúce formy, bez porúch trofiky, len s miernou poruchou funkcie postihnutých častí tela, ak nie sú na exponovaných miestach; nezáväzné, pomalé alebo recidivujúce ochorenia na exponovaných miestach,C
d) nerozsiahle formy, ak nie sú na exponovaných miestach a ak neporušujú funkciu postihnutých častí tela ani trofiku kože.A alebo C
L60-L75Choroby kožných adnexov
a) stavy s rozsiahlymi, ťažkými zmenami kože, so závažnou poruchou funkcie postihnutých častí tela, pri zlom celkovom stave,D
b) ťažké formy vzdorujúce liečbe, často recidivujúce, zvlášť postihujúce exponované miesta alebo vzbudzujúce odpor,C alebo D
c) stavy po skončení liečby, s menšími zmenami kože, bez poruchy funkcie postihnutých častí tela.A
L80-L99Iné choroby kože a podkožného tkaniva
a) rozsiahle alebo svojou podstatou ťažké a liečbe vzdorujúce alebo často recidivujúce formy,D
b) aj nerozsiahle, ale liečbe vzdorujúce alebo často recidivujúce formy, lokalizované na exponovaných miestach alebo vyvolávajúce poruchu funkcie postihnutých častí tela; ohraničené formy lupus erythematosus,C alebo D
c) nerozsiahle, len zriedka recidivujúce formy okrem lupus erythematosus, ak sú bez porúch trofiky, len s miernou poruchou funkcie postihnutých častí tela, ak nie sú na exponovaných miestach; nezáväzné, pomalé alebo recidivujúce ochorenia na exponovaných miestach,C
d) nerozsiahle ochorenia, ak nie sú na exponovaných miestach a neporušujú funkciu postihnutých častí tela ani trofiku kože.A alebo C
XIII.Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva
M00-M25Infekčné artropatie, zápalové polyartropatie a artrózy. Iné poruchy klbov
a) ťažké formy liečbou neovplyvniteľné,D
b) formy s pomalou progresiou a dostatočnou funkčnou výkonnosťou postihnutých častí tela, po neúspešnej liečbe; trvalá deformácia končatín obmedzujúca ich funkčnosť,C alebo D
c) ľahšie formy liečbou ovplyvniteľné, s miernym obmedzením funkcie,C
d) stavy po úspešných operáciách alebo liečbe, pri dobrej funkčnej výkonnosti postihnutých častí tela, nepatrné deformity kostry bez funkčných zmien.A alebo C
M30-M36Systémové ochorenia spojivového tkaniva
a) ťažké formy liečbou neovplyvniteľné,D
b) ľahšie, nevýrazné formy pri pomalej progresii a dostatočnej funkčnej výkonnosti postihnutých častí tela, po neúspechu liečby,C alebo D
c) ľahšie formy, po úspešnej liečbe v remisii.C
M40-M43 okrem M-42Deformujúce dorzopatie
a) ťažké zakrivenie, ktoré značne obmedzuje pohyblivosť chrbtice alebo spôsobuje závažné poruchy vnútorných orgánov,D
b) ľahšie, trvalé zakrivenie, ktoré obmedzuje pohyblivosť chrbtice alebo spôsobuje ľahšie nervové poruchy alebo poruchy vnútorných orgánov.C alebo D
M45-M79Spondylopatie a iné dorzopatie. Ochorenia svalov. Choroby synoviálnej membrány a šliach. Iné choroby mäkkého tkaniva
a) ťažké formy liečbou neovplyvniteľné,D
b) ľahšie, nevýrazné formy, pri pomalej progresii a dostatočnej funkčnej výkonnosti postihnutých častí tela, pri neúspešnej liečbe,C
c) ľahšie formy liečbou ovplyvniteľné; stavy po úspešných operáciách a liečbe.A alebo C
M80-M99 aM42Poruchy hustoty a štruktúry kostí. Iné osteopatie. Chondropatie. Iné poruchy svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva
a) ťažké formy liečbou neovplyvniteľné, s poruchami funkcie,D
b) zdĺhavé formy často recidivujúce aj po operačnej liečbe; ľahké formy zápalu kostnej drene; morbus Scheuermann s postihnutím stavcov - klinové stavce, gibbus, Schmorlove uzly; morbus Perthes s deformovanou hlavicou, s atrofickými zmenami acetabula a hlavice,C alebo D
c) zdĺhavé formy občas recidivujúce, s menšou poruchou funkcie postihnutých orgánov, po operačnej liečbe s dobrou funkciou; zápal kostnej drene prekonaný v detstve, zhojený bez následkov a posledných päť rokov bez recidívy; morbus Scheuermann s postihnutím ojedinelých stavcov, so znížením tela stavca, bez výrazných osteochondrotických zmien chrbtice a bez gibbu; morbus Perthes liečený v detstve, bez atrofických zmien, len s miernym obmedzením funkcie; morbus Osgood-Schlatter pri výraznom rádiologickom a klinickom náleze,A alebo C
d) ľahké formy len zriedka recidivujúce, s miernou poruchou alebo bez poruchy funkcie postihnutých orgánov,A alebo C
e) formy s nepatrným postihnutím skeletu, bez funkčných porúch.A
XIV.Choroby močovej a pohlavnej sústavy
N00-N19Glomerulárne choroby. Tubulointersticiálne choroby obličiek. Zlyhanie obličiek
a) ťažké formy s poruchami funkcie obličiek a stavy s patologickým obsahom v moci,C alebo D
b) stavy po zápalovom ochorení obličiek pri ich normálnej funkcii do troch rokov od skončenia liečby,A alebo C
c) klinicky zhojené ochorenia s trvalé negatívnym nálezom v moci, pri dobrom celkovom stave, najskôr po troch rokoch od skončenia liečby.A alebo C
N20-N23Urolitiáza
a) s častými záchvatmi a závažnými poruchami funkcie po neúspešnej liečbe; operačné odstránenie obličky pre už uvedené ochorenie,D
b) so zriedkavými záchvatmi a s miernou poruchou funkcie močového ústrojenstva po odstránení kamienka z obličky,C
c) pri ojedinelých záchvatoch, ak nieje porušená funkcia močového ústrojenstva; po odstránení kamienka z močovodu s ojedinelými záchvatmi,A alebo C
d) stavy po odstránení kamienka z močovodu, bez poruchy funkcie.A
N25-N29Iné choroby obličiek a močovodov
a) ťažké formy pri poruchách funkcie a pri celkove zlom stave po neúspešnej liečbe; operačné odstránenie obličky,D
b) ľahké formy do troch rokov po skončení liečby, s poruchou funkcie pri celkove dobrom stave,C alebo D
c) klinicky vyhojené formy bez poruchy funkcie pri celkove dobrom stave, najskôr tri roky po prekonanom ochorení.A alebo C
N30-N39Iné choroby močovej sústavy
a) ťažké formy liečbou neovplyvniteľné,D
b) často recidivujúce alebo chronické fokálne cystitídy,C alebo D
c) stavy len s občasnými ľahkými poruchami funkcie pri celkove dobrom stave,A alebo C
d) stavy zhojené bez následkov.A
N40-N51Choroby mužských pohlavných orgánov
a) ťažké stavy, liečbe vzdorujúce stavy, sťažujúce chôdzu, spojené s ťažkosťami pri močení; hydrokély veľkých rozmerov, neoperované alebo neoperovateľné formy,D
b) chronické stavy s občasnými ťažkosťami a menej závažnými poruchami funkcie postihnutých orgánov,C alebo D
c) ostatné formy a následné stavy.A alebo C
N60-N99Choroby prsníkov. Zápalové choroby ženských panvových orgánov. Nezápalové choroby ženských pohlavných ústrojov. Iné choroby močovopohlavných ústrojov
a) ťažké recidivujúce formy s poruchami funkcie alebo s rozsiahlym palpačným nálezom,C alebo D
b) ľahké nerecidivujúce formy len s miernymi poruchami funkcie,A alebo C
c) ľahké formy bez funkčných porúch postihnutých orgánov.A
XV.Gravidita, pôrod a šestonedelie
000-099 okrem 095-097Komplikácie v gravidite, pri pôrode a v šestonedelí
Choroby ako následné stavy po skončení liečby sú uvádzané v príslušných kapitolách pod ich štatistickými značkami.
XVI.Niektoré choroby vznikajúce v perinatálnej perióde
P00-P96Niektoré choroby vznikajúce v perinatálnej perióde
Choroby ako následné stavy po skončení liečby sú uvádzané v príslušných kapitolách pod ich štatistickými značkami.
XVII.Vrodené chyby, deformácie a chromozómové anomálie
Q00-Q99 okrem Q50-Q64Vrodené chyby
a) ťažké chyby alebo stavy po ich operácii, so závažnými poruchami funkcie; stavy po operácii vrodených vývojových chýb srdca a veľkých ciev, aj s dobrou funkciou,D
b) menej závažné chyby alebo stavy po ich operácii s poruchami funkcie; vrodené vývojové chyby srdca a veľkých ciev a pri dobrej funkcii obehového ústrojenstva,C alebo D
c) nezáväzné chyby alebo stavy po ich operácii bez porúch funkcie a pri dobrom celkovom stave,A alebo C
d) rázštep podnebia a pery chirurgicky upravené bez výraznej deformácie a poruchy reči,A alebo C
e) vrodené vykĺbenie bedrového kíbu vyliečené v detstve bez následkov; rázštep podnebia a pery bez výraznej deformácie a poruchy reči.A
Q50-Q64Vrodené chyby pohlavných orgánov Vrodené chyby močovej sústavy
a) ťažké chyby alebo stavy po ich operácii so závažnými poruchami funkcie; vrodená agenéza obličiek; iné vývojové chyby močových ciest, ktoré spôsobujú neschopnosť zachovávať telesnú čistotu; vyústenie močovej rúry v zadnej polovici penisu alebo na hrádzi; rázštep močového mechúra, menej závažné chyby alebo stavy po ich operácii s poruchami funkcie; vývojová anomália obličiek so známkami rozšírenia dutého systému a znížením funkcie obličky,D
b) vývojová anomália obličiek bez rozšírenia dutého systému pri normálnej funkcii obličky, bez opakovaných infektov,C
c) nezáväzné chyby a stavy po ich operácii bez poruchy funkcie a pri celkove dobrom stave; jednostranne alebo obojstranne retinované testis v brušnej dutine alebo v slabinovom kanáli aj s prietržou, ak nespôsobuje ťažkosti pri chôdzi,A
d) vyústenie močovej rúry blízko žaluďa, nezáväzné chyby a stavy, zhojené bez následkov, stav po operačnom riešení retencie testis.A
XVIII.Subjektívne a objektívne príznaky a abnormálne klinické a laboratórne nálezy nezatriedené inde
R00-R99 okrem R70-R82Príznaky
a) závažné, liečbou neovplyvniteľné formy spojené s ťažkou poruchou funkcie organizmu,D
b) menej závažné, liečbou ovplyvniteľné formy len s ľahšou poruchou funkcie organizmu,C
c) nezáväzné, liečbou ovplyvniteľné formy len s malou poruchou alebo bez poruchy funkcie organizmu,A alebo C
d) nezáväzné stavy bez poruchy funkcie organizmu.A
R70-R79Abnormálne nálezy pri vyšetrení krvi bez diagnózy
a) patologické nálezy s poruchou cieľového orgánu po dvoch rokoch od zistenia nálezu; opakovane zistené patologické nálezy vyžadujúce časté odborné kontroly a zdravotné opatrenia,C alebo D
b) ojedinelý patologický nález bez známok poškodenia cieľového orgánu, stav dlhodobo stacionárny, prípadne v súvislosti s vekom alebo s iným nezáväzným chorobným stavom, pri celkovo dobrom stave,A alebo C
c) stavy po liečbe, bez porúch funkcie, pri celkovo dobrom stave.A
R80-R82Abnormálne nálezy pri vyšetrení moču bez diagnózy
a) proteinúria bez preukázanej poruchy funkcie obličiek, ktorá však vyžaduje časté odborné kontroly,A alebo C
b) ojedinelý nález bielkoviny v moci bez známok poškodenia obličiek vždy po ústavnom vyšetrení,A alebo C
c) hematúria,C
d) glykozúria; iný patologický obsah v moci.C
XIX.Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin
S00-S19Poranenia hlavy a poranenia krku
a) stavy s ťažkými, trvalými alebo progredujúcimi poruchami centrálnej nervovej sústavy alebo hybnosti chrbtice; trvalé zohavenie; traumatická enukleácia oboch očí alebo jedného oka pri zrakovej ostrosti pod 0,33 po korekcii,D
b) stavy po dobre zhojených zlomeninách s trvalé obmedzenou hybnosťou chrbtice, s miernymi poruchami centrálnej nervovej sústavy, bez nápadnej šieho zohavenia; enukleácia jedného oka pri zrakovej ostrosti druhého oka 0,33 - 1,0 po korekcii,C alebo D
c) stavy po dobre zhojených zlomeninách s nezáväznými poruchami centrálnej nervovej sústavy alebo ľahko obmedzujúce pohyblivosť, poúrazové defekty lebečnej kosti bez nápadnej šieho zohavenia,C
d) stavy zhojené bez následkov.A
Vykĺbenie čeľuste
a) ťažké recidivujúce formy a stavy so sťaženým prijímaním potravy,D
b) ľahké, zriedka recidivujúce formy, ale zle reponovateľné,C alebo D
c) stavy s ojedinelými recidívami lahko reponovatelné,A alebo C
d) stavy zhojené bez následkov.A
S20-S39Poranenia hrudníka, poranenia brucha, drieku, driekovej chrbtice a panvy
a) stavy s ťažkým, trvalým obmedzením pohybu, so závažnými poruchami vnútorných orgánov,D
b) stavy so zreteľným obmedzením pohybu a s nezáväznými poruchami vnútorných orgánov; stavy s ťažkou, ale zlepšiteľnou poruchou funkcie,C alebo D
c) stavy po dobrom zhojení s ľahkým obmedzením funkcie,A alebo C
d) stavy zhojené bez následkov.A
S40-S69Poranenia pleca a ramena. Poranenia lakťa a predlaktia. Poranenia zápästia a ruky
a) stavy s ťažkou poruchou funkcie, ktoré spôsobujú úplnú alebo skoro úplnú nepoužiteľnosť zranenej končatiny,C alebo D
b) stavy spôsobujúce obmedzenie funkčnej schopnosti končatiny,C alebo D
c) stavy po správnom zhojení len s miernou poruchou funkcie zranenej končatiny,C alebo D
d) stavy zhojené bez následkov.A
Otvorená rana prstov ruky
Stavy zhojené s trvalým nehybným ochrnutím, skrivením alebo stuhnutím, alebo inou deformáciou
a) palca a ukazováka pravej alebo ľavej ruky alebo troch prstov a viacerých prstov jednej ruky alebo štyroch prstov a viacerých prstov na oboch rukách,D
b) dvoch prstov na jednej ruke okrem palca a ukazováka pravej ruky, u ľaváka ľavej ruky, ak nieje výkonnosť a úchopová schopnosť ruky podstatne znížená,C alebo D
c) nechtových článkov palca alebo ukazováka jednej ruky a viac ako jedného prsta na oboch rukách, ak je dobrá pohyblivosť základného článku a výkonnosť ruky nieje znížená,A alebo C
d) nechtových článkov jedného prsta alebo dvoch prstov okrem palca, bez obmedzenia hybnosti ruky.A
Úplná alebo čiastočná traumatická amputácia palca ruky
a) strata palcov oboch rúk, strata palca a dvoch prstov alebo viacerých prstov jednej ruky,D
b) strata palca jednej ruky, strata palca a jedného ďalšieho prsta tejto ruky, ak nieje podstatne znížená výkonnosť,C alebo D
c) strata nechtového článku palca alebo nechtového článku palca a nechtového článku ukazováka jednej ruky, ak neznižuje výkon ruky.A alebo C
Úplná alebo čiastočná traumatická amputácia iných prstov
a) strata troch alebo viacerých prstov jednej ruky alebo štyroch prstov oboch rúk spolu okrem palca,D
b) strata dvoch prstov jednej ruky, strata jedného prsta na jednej ruke alebo obidvoch rukách okrem palca, strata nechtových článkov na viac ako dvoch prstoch jednej ruky aj s prípadnou stratou nechtov nechtového článku jedného prsta či viacerých prstov druhej ruky okrem palca, ak výkonnosť ruky nieje podstatne znížená,C alebo D
c) strata nechtového článku jedného prsta alebo dvoch prstov okrem palca so zníženou výkonnosťou alebo bez zníženej výkonnosti ruky.A alebo C
Úplná alebo čiastočná traumatická amputácia ramena alebo ruky
Obojstranná alebo jednostranná.D
S70-S99Poranenie bedra a stehna. Poranenie kolena a predkolenia. Poranenia členkového kíbu a nohy
a) stavy s ťažkou poruchou funkcie, ktoré spôsobujú nepoužiteľnosť zranenej končatiny, závažné habituálne luxácie, pakíby a podobne,D
b) stavy zhojené so závažnejšou poruchou funkcie končatiny,C alebo D
c) stavy zhojené len s miernou poruchou funkcie končatiny,A alebo C
d) stavy zhojené bez následkov.A
Otvorená rana prstov nohy
a) stavy s trvalou stuhnutosťou, skrivením, preložením alebo zrastom jednotlivých prstov alebo niekoľkých prstov, ak prekážajú pri chôdzi a stoj i alebo sťažuje chôdzu a státie,D
b) ako v písmene a), ak neprekáža pri dlhšom pochode a pri dlhšom stoj i,A alebo C
c) stavy zhojené bez následkov.A
Úplná alebo čiastočná traumatická amputácia prsta nohy alebo prstov nohy
a) strata dvoch a viacerých prstov na jednej nohe alebo na oboch nohách spolu,D
b) strata jedného prsta na jednej nohe alebo na oboch nohách spolu, strata nechtového článku niekoľkých prstov jednej nohy alebo oboch nôh spolu, strata nechtového článku palca jednej nohy alebo oboch nôh spolu,A alebo C
c) strata nechtového článku na jednom prste alebo na dvoch prstoch okrem palca jednej nohy alebo oboch nôh spolu.A
Úplná alebo čiastočná traumatická amputácia chodidla alebo dolnej končatiny nad členkomD
T00-T14Poranenia postihujúce viaceré oblasti tela. Poranenia neurčenej časti trupu, končatiny alebo časti tela
a) stavy s ťažkým obmedzením pohybov a s trvalými závažnými poruchami vnútorných orgánov,D
b) stavy so zreteľným obmedzením pohybov a s nezáväznými poruchami vnútorných orgánov,C alebo D
c) stavy po správnom zhojení s ľahkým obmedzením funkcie, stavy zhojené bez následkov.A alebo C
T15-T19Účinky cudzieho telesa, ktoré vniklo prirodzeným otvorom
Choroby ako následné stavy po skončení liečby sú uvádzané v príslušných kapitolách pod ich štatistickými značkami.
T20-T35Popáleniny a poleptania povrchu tela podľa miesta postihnutia. Popáleniny a poleptania ohraničené na oko a vnútorné orgány. Popáleniny a poleptania viacerých a bližšie neurčených oblastí tela. Omrzliny
a) stavy s ťažkým zohavením a s ťažkou poruchou funkcie postihnutých orgánov a častí tela,D
b) stavy len s menej závažnou poruchou funkcie postihnutých orgánov a častí tela a bez nápadnej šieho zohavenia,C
c) stavy zhojené bez následkov.A
T36-T65Otravy liečivami, liekmi a biologickými látkami. Toxické účinky látok používaných prevažne mimo lekárstva
Choroby ako následné stavy po skončení liečby sú uvádzané v príslušných kapitolách pod ich štatistickými značkami.
T66-T88Iné a bližšie neurčené účinky vonkajších príčin. Niektoré včasné komplikácie úrazu. Komplikácie lekárskej starostlivosti nezatriedené inde
a) stavy s ťažkými zohaveniami alebo s ťažkou poruchou funkcie orgánov alebo častí tela,D
b) stavy zhojené len s nezáväznou poruchou funkcie postihnutých orgánov alebo častí tela bez nápadnej šieho zohavenia,C
c) stavy s miernou poruchou funkcie bez nápadnej šieho zohavenia,A alebo C
d) stavy zhojené bez následkov.A
T90-T98Neskoré následky poranení, otráv a iné následky vonkajších príčin
Choroby ako následné stavy po skončení liečby sú uvádzané v príslušných kapitolách pod ich štatistickými značkami.
Z22Osoby s potenciálne ohrozeným zdravím vo vzťahu k prenosným ochoreniam
a) stavy vzdorujúce liečbe, trvalý vylučovateľ choroboplodných zárodkov,C alebo D
b) vyliečené stavy.A
XX.Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti
Choroby ako následné stavy po skončení liečby sú uvádzané v príslušných kapitolách pod ich štatistickými značkami.
XXI.Faktory ovplyvňujúce zdravotný stav a kontakt so zdravotnými službami
Choroby ako následné stavy po skončení liečby sú uvádzané v príslušných kapitolách pod ich štatistickými značkami.