Oznámenie č. 181/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca kávové extrakty a čakankové extrakty

Čiastka 76/2005
Platnosť od 30.04.2005 do29.02.2012
Účinnosť do 29.02.2012
Zrušený 39/2012 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. mája 2005.

181

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách

výnos zo 6. apríla 2005 č. 2059/2005-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca kávové extrakty a čakankové extrakty.

Týmto výnosom sa upravujú požiadavky na výrobu a na dovoz kávových extraktov a čakankových extraktov, na manipuláciu s nimi a na ich uvádzanie do obehu.

Výnos nadobúda účinnosť 1. mája 2005.

Výnos je uverejnený v čiastke 12/2005 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a v čiastke 20/2005 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.