Nariadenie vlády č. 446/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 317/2003 Z. z. o požiadavkách na výrobu a uvádzanie na trh mletého mäsa a mäsových prípravkov

Čiastka 190/2004
Platnosť od 30.07.2004 do31.01.2007
Účinnosť od 30.07.2004 do31.01.2007
Zrušený 39/2007 Z. z.

OBSAH

446

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 7. júla 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 317/2003 Z. z. o požiadavkách na výrobu a uvádzanie na trh mletého mäsa a mäsových prípravkov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 317/2003 Z. z. o požiadavkách na výrobu a uvádzanie na trh mletého mäsa a mäsových prípravkov sa mení a dopĺňa takto:

1. Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

8) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 281/2003 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 282/2003 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 286/2003 Z. z.“.

2. V § 2 písmeno f) znie:

f) obchodom obchod medzi členskými štátmi10) podľa článku 23 ods. 9 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva,“.

3. V § 3 ods. 1 sa za slová „Na trh“ vkladajú slová „v Slovenskej republike“ a slovo „výmeny“ sa nahrádza slovom „obchodu“.

4. Poznámka pod čiarou k odkazu 11 sa vypúšťa.

5. Poznámky pod čiarou k odkazom 12, 16 a 17 znejú:

12) § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 281/2003 Z. z.

16) Príloha č. 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 285/2003 Z. z.

17) Príloha č. 4 časť IV body (i) až (iii) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 281/2003 Z. z.“.

6. V § 5 ods. 1 sa za slová „Na trh“ vkladajú slová „v Slovenskej republike“ a slovo „výmeny“ sa nahrádza slovom „obchodu“.

7. Poznámky pod čiarou k odkazom 21 a 22 znejú:

21) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 284/2003 Z. z.

§ 14 až 17 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 282/2003 Z. z.

§ 15 až 19 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 311/2003 Z. z.

22) § 3, 6 a 8 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 300/2003 Z. z.
Príloha č. 2 časť F nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 307/2003 Z. z., ktorým sa upravujú požiadavky na zdravie zvierat pri výmene a dovoze produktov živočíšneho pôvodu, ktoré nepodliehajú iným veterinárnym požiadavkám.“.

8. V § 5 ods. 2 písm. f) sa vypúšťajú slová „výmenách alebo“ a slová „§ 2 písm. e)“ sa nahrádzajú slovami „§ 2 písm. f)“.

9. V § 5 ods. 3 sa vypúšťajú slová „výmen alebo“.

10. V § 5 ods. 4 sa na konci pripája táto veta:

„Vnútroštátne požiadavky, ktoré sa vzťahujú na ošetrenie ionizujúcim žiarením z lekárskych dôvodov, nie sú týmto dotknuté.“.

11. Poznámky pod čiarou k odkazom 26 a 27 znejú:

26) Príloha č. 3 časť A bod 1 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 286/2003 Z. z.

27) § 256 až 259 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája 1996 č. 981/1996-100 (oznámenie č. 195/1996 Z. z.) v znení výnosu zo 16. decembra 1997 č. 557/1998-100 (oznámenie č. 284/1998 Z. z.).“.

12. V § 7 ods. 4 písm. e) sa slovo „výmenách“ nahrádza slovom „obchode“ a vypúšťajú sa slová „alebo pri obchode“.

13. V § 8 ods. 1 písm. a) sa na konci pripája slovo „alebo“.

14. V § 8 ods. 9 prvá veta znie:

„Ak príslušné orgány24) pri vykonávaní kontrol podľa prílohy č. 2 časti E zistia opakované nedodržanie kritérií uvedených v prílohách č. 4 a 5 pri vlastných kontrolách prevádzkovateľa, musia vykonať opatrenia na monitorovanie výroby v danej prevádzkarni a môžu odňať etikety a iné prostriedky na označovanie zdravotnými značkami uvedenými v prílohe č. 2 časti F.“.

15. Poznámka pod čiarou k odkazu 43 znie:

43) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri uvádzaní na trh čerstvého hydinového mäsa, jeho výmenách s členskými štátmi a dovozoch z tretích krajín.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 307/2003 Z. z.“.

16. V § 10 sa slová „Pri výmenách11) mletého mäsa alebo mäsových prípravkov“ nahrádzajú slovami „Pri obchode s mletým mäsom alebo mäsovými prípravkami“ a vypúšťajú sa slová „alebo obchodovaní [§ 2 písm. f)] s nimi“.

17. V § 13 ods. 3 písm. c) sa slová „prílohe 1 smernice“ nahrádzajú slovami „prílohe I smernice“.

18. V § 13 ods. 4 úvodná veta znie:

„Hlavný veterinárny lekár Slovenskej republiky45) na základe právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie vydá46)“.

19. V § 16 sa odkaz 9 nad slovom „správy“ nahrádza odkazom 19.

20. Doterajší text § 17 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky môže na základe právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie vydať všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví podrobnosti o použití § 7.“.

21. Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý znie:

㤠18a

(1) Mleté mäso a mäsové prípravky získané pred 1. májom 2004 možno uvádzať len na domáci trh v Slovenskej republike do 31. decembra 2004, ak sú označené národnou značkou podľa právnych predpisov platných pred 1. májom 2004.

(2) Mleté mäso a mäsové prípravky podľa odseku 1 musia ostať len na domácom trhu v Slovenskej republike.

(3) S mletým mäsom a mäsovými prípravkami získanými pred 1. májom 2004 v prevádzkarňach schválených na vývoz do Európskej únie, označenými oválnou exportnou zdravotnou značkou Európskej únie schválenej prevádzkarne v Slovenskej republike možno obchodovať s členskými štátmi do 31. augusta 2004.

(4) Obchodný doklad podľa § 3 ods. 2 písm. a), ktorý musí sprevádzať každú zásielku mletého mäsa a mäsových prípravkov uvedených v odseku 3, musí obsahovať poznámku „Získané pred 1. májom 2004" podpísanú úradným veterinárnym lekárom príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správy zodpovedným za prevádzkareň pôvodu.

(5) Zásoby predtlačených materiálov na balenie do priameho obalu a druhého obalu a etikety, ktoré sú už označené podľa právnych predpisov platných pred 1. májom 2004, možno na mleté mäso a mäsové prípravky získané po 1. máji 2004 používať do 31. decembra 2004. Takto označené mleté mäso a mäsové prípravky musia ostať len na domácom trhu v Slovenskej republike.“.

22. V § 19 sa slová „§ 13 ods. 4 a 6“ nahrádzajú slovami „§ 13 ods. 4“.

23. V prílohe č. 2 poznámky pod čiarou k odkazom 3, 9, 10, 15, 16 a 17 znejú:

3) Príloha č. 2 časť L bod 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 281/2003 Z. z.

9) Príloha č. 2 časť A a časť D bod 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 311/2003 Z. z. o požiadavkách na ochranu zdravia zvierat a o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri usmrcovaní voľne žijúcej zveri a uvádzaní zveriny z tejto zveri na trh.

10) Príloha č. 2 časť L bod 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 281/2003 Z. z.
Príloha č. 2 časť N bod 7 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 282/2003 Z. z.
Príloha č. 2 časť H bod 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 311/2003 Z. z.

15) Príloha č. 2 časť K bod 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 281/2003 Z. z.

16) Príloha č. 2 časť L bod 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 282/2003 Z. z.

17) Príloha č. 2 časť G bod 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 311/2003 Z. z.“.

24. V prílohe č. 3 tabuľka I znie:

Obsah tuku Pomer kolagén:
mäsové proteíny
1. Chudé mleté mäso ≤ 7 % ≤ 12
2. Mleté čisto hovädzie mäso ≤ 20 % ≤ 15
3. Mleté mäso, ktoré obsahuje
bravčové mäso
≤ 30 % ≤ 18
4. Mleté mäso iných druhov ≤ 25 % ≤ 15

25. Príloha č. 4 znie:

„Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 317/2003 Z. z.

vzor 01

26. V prílohe č. 5 sa v tabuľke v riadku so slovami „Staphylococcus aureus" slová „c = 2" nahrádzajú slovami „c = 1".

27. Príloha č. 6 znie:

„Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 317/2003 Z. z.

vzor 02


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 30. júla 2004.


v z. Ivan Mikloš v. r.