Oznámenie č. 496/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa zrušuje výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 25. novembra 2002 č. 2953/2002-100, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre mlieko v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 17. decembra 2003 č. 3622/2003-100

Čiastka 201/2005
Platnosť od 09.11.2005
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. novembra 2005.

496

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 8 ods. 1 zákona č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami

výnos z 26. októbra 2005 č. 3440/2005-100, ktorým sa zrušuje výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 25. novembra 2002 č. 2953/2002-100, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre mlieko (oznámenie č. 683/2002 Z. z.) v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 17. decembra 2003 č. 3622/2003-100 (oznámenie č. 18/2004 Z. z.).

Týmto výnosom sa zrušuje výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 25. novembra 2002 č. 2953/2002-100, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre mlieko v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 17. decembra 2003 č. 3622/2003-100.

Výnos nadobúda účinnosť 15. novembra 2005.

Výnos je uverejnený v čiastke 23/2005 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.