Oznámenie č. 373/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 31. augusta 2004 č. 2108/2004-100 o poskytovaní pomoci z finančných zdrojov Európskej únie na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre žiakov s povinnou školskou dochádzkou

Čiastka 158/2005
Platnosť od 19.08.2005 do31.08.2007
Zrušený 412/2007 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. septembra 2005.

373

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 26 zákona č. 473/2003 Z. z. o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o podpore podnikania v pôdohospodárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

výnos z 10. augusta 2005 č. 3090/2005-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 31. augusta 2004 č. 2108/2004-100 o poskytovaní pomoci z finančných zdrojov Európskej únie na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre žiakov s povinnou školskou dochádzkou (oznámenie č. 506/2004 Z. z.).

Výnosom sa rozširuje okruh prijímateľov pomoci pre deti v predškolských zariadeniach, ako aj sortiment poskytovaných mliečnych výrobkov so zvýraznením fakturačnej maximálnej výšky úhrady platenej žiakom.

Výnos nadobúda účinnosť 1. septembra 2005.

Výnos je uverejnený v čiastke 19/2005 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.