Nariadenie vlády č. 29/2011 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje zoznam zamýšľaných použití krmív určených na osobitné nutričné účely

Čiastka 15/2011
Platnosť od 12.02.2011
Účinnosť od 15.02.2011

29

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 2. februára 2011,

ktorým sa ustanovuje zoznam zamýšľaných použití krmív určených na osobitné nutričné účely

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


§ 1

Krmivo určené na osobitné nutričné účely1) (ďalej len „diétne krmivo“) sa môže uvádzať na trh, ak

a) je jeho zamýšľané použitie podľa prílohy č. 1 časti B stĺpca 1 a spĺňa špecifické ustanovenia uvedené v prílohe č. 1 časti B stĺpcoch 2 až 6 a

b) spĺňa všeobecné ustanovenia podľa prílohy č. 1 časti A.

§ 2

Kategórie kŕmnych surovín uvedené v prílohe č. 2 možno používať2) na označovanie kŕmnych zmesí pre spoločenské zvieratá na obale, etikete, náveske alebo v sprievodnom doklade do 31. augusta 2011.

§ 3

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.


§ 4

Zrušujú sa:

1. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 439/2006 Z. z. o kŕmnych surovinách,

2. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 440/2006 Z. z. o kŕmnych zmesiach v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 190/2008 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 464/2008 Z. z.

§ 5

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. februára 2011.


Iveta Radičová v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 29/2011 Z. z.

ZOZNAM ZAMÝŠĽANÝCH POUŽITÍ

ČASŤ A

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Ak sú v časti B stĺpci 2 na ten istý nutričný účel uvedené dve nutričné charakteristiky so spojkami „a/alebo“, výrobca môže vyrábať diétne krmivo podľa prvej charakteristiky alebo podľa druhej charakteristiky, alebo s obidvomi charakteristikami s cieľom dosiahnuť nutričný účel definovaný v časti B stĺpci 1. Pre každú možnosť sú v časti B stĺpci 4 uvedené príslušné deklarácie týkajúce sa označovania. Ak diétne krmivo má obe charakteristiky, musia sa deklarovať ukazovatele uvedené v časti B stĺpci 4 pre obe charakteristiky.

2. Ak je skupina doplnkových látok uvedená v časti B stĺpci 2 alebo 4, tak použité doplnkové látky musia byť povolené podľa osobitného predpisu3) ako zodpovedajúce špecifikovanej podstatnej charakteristike.

3. Ak sa v časti B stĺpci 4 vyžadujú zdroje zložiek krmív alebo zdroje analytických zložiek, výrobca musí presne deklarovať údaje (napr. špecifický názov zložiek krmiva, druh zvierat alebo kategórie zvierat) umožňujúce vyhodnotiť zhodnosť krmiva so zodpovedajúcimi podstatnými nutričnými charakteristikami.

4. Látky vrátane doplnkových látok v diétnom krmive podľa časti B stĺpca 4 spojené so slovom „celkový“ sa musia deklarovať ako prirodzené množstvo látky prítomnej v kŕmnych surovinách alebo ako súčet jej prirodzeného a pridaného množstva, ak je táto látka do diétneho krmiva aj pridaná.

5. Deklarácie požadované v časti B stĺpci 4 spojené so slovami „ak bolo pridané“ sú povinné len vtedy, ak bola daná zložka krmiva alebo doplnková látka zapracovaná do diétneho krmiva alebo ich množstvo bolo špecificky zvýšené na dosiahnutie osobitného nutričného účelu.

6. Analytické zložky a doplnkové látky podľa časti B stĺpca 4 sa musia deklarovať kvantitatívne.

7. Odporúčané obdobie skrmovania uvedené v časti B stĺpci 5 je obdobie, počas ktorého sa zvláštny nutričný účel spravidla dosiahne. Výrobca môže uviesť v označení aj iné obdobie skrmovania, ale len v rámci obdobia uvedeného v časti B stĺpci 5.

8. Ak chce výrobca uvádzať na trh diétne krmivo, ktoré je určené na viaceré nutričné účely, takéto diétne krmivo musí spĺňať požiadavky na všetky nutričné účely, ktoré výrobca deklaruje podľa časti B.

9. Ak ide o doplnkové krmivá určené na osobitne nutričné účely, návod na použitie uvedený na označení musí obsahovať postup na bilancovanie dennej kŕmnej dávky.

ČASŤ B

ŠPECIFICKÉ USTANOVENIA

Osobitný nutričný účelPodstatné nutričné charakteristikyDruh alebo kategória zvierat Povinne deklarované ukazovateleOdporúčané obdobie skrmovaniaPodrobnosti o označovaní a použití
123456
Podpora funkcie obličiek pri chronickej obličkovej nedostatočnosti1)Nízky obsah fosforu a
obmedzený obsah bielkovín, avšak vysokokvalitné bielkoviny
Psy, mačkyZdroje bielkovín
Vápnik
Fosfor
Draslík
Sodík
Obsah esenciálnych mastných kyselín, ak boli pridané
Pri prvom podávaní do šiestich mesiacov2)Na obale, kontajneri alebo na etikete sa uvádza:
„Pred použitím alebo pred predĺžením obdobia používania sa odporúča vyžiadať si stanovisko veterinárneho lekára.“
V návode na použitie sa uvádza:
„Voda na pitie musí byť stále k dispozícii.“
 Znížená absorpcia fosforu prostredníctvom pridania uhličitanu lantanitého oktahydrátuDospelé mačkyZdroje bielkovín
Vápnik
Fosfor
Draslík
Sodík
Uhličitan lantanitý oktahydrát
Obsah esenciálnych mastných kyselín, ak boli pridané
Pri prvom podávaní do šiestich mesiacov2)Na obale, kontajneri alebo na etikete sa uvádza:
„Pred použitím alebo pred predĺžením obdobia používania sa odporúča vyžiadať si stanovisko veterinárneho lekára.“
V návode na použitie sa uvádza:
„Voda na pitie musí byť stále k dispozícii.“
Rozpúšťanie struvitových
kameňov3)
Nízky obsah horčíka,
obmedzený obsah bielkovín, avšak vysokokvalitné bielkoviny a
schopnosť okysľovať moč
PsyZdroje bielkovín
Vápnik
Fosfor
Draslík
Sodík
Horčík
Chloridy
Síra
Látky okysľujúce moč
Päť až dvanásť týždňovNa obale, kontajneri alebo na etikete sa uvádza:
„Pred použitím sa odporúča vyžiadať si stanovisko veterinárneho lekára.“
V návode na použitie sa uvádza:
„Voda na pitie musí byť stále k dispozícii.“
Rozpúšťanie struvitových
kameňov3)
Nízky obsah horčíka a
schopnosť okysľovať moč
MačkyVápnik
Fosfor
Draslík
Sodík
Horčík
Chloridy
Síra
Látky okysľujúce moč
Taurín celkový
Päť až dvanásť týždňovNa obale, kontajneri alebo na etikete sa uvádza:
„Pred použitím sa odporúča vyžiadať si stanovisko veterinárneho lekára.“
V návode na použitie sa uvádza:
„Voda na pitie musí byť stále k dispozícii.“
Zníženie opakovaného výskytu struvitových kameňov3)Primeraný obsah horčíka a
schopnosť okysľovať moč
Psy, mačkyVápnik
Fosfor
Draslík
Sodík
Horčík
Chloridy
Síra
Látky okysľujúce moč
Až do šiestich mesiacovNa obale, kontajneri alebo na etikete sa uvádza:
„Pred použitím sa odporúča vyžiadať si stanovisko veterinárneho lekára.“
Zníženie tvorby urátových kameňovNízky obsah purínov a
nízky obsah bielkovín, avšak vysokokvalitné bielkoviny
Psy, mačkyZdroje bielkovínAž do šiestich mesiacov, ale celoživotne, ak ide o nezvratné poruchy metabolizmu kyseliny močovejNa obale, kontajneri alebo na etikete sa uvádza:
„Pred použitím sa odporúča vyžiadať si stanovisko veterinárneho lekára.“
Zníženie tvorby oxalátových kameňovNízky obsah vápnika,
nízky obsah vitamínu D a schopnosť alkalizovať moč
Psy, mačkyVápnik
Fosfor
Draslík
Sodík
Horčík
Chloridy
Síra
Vitamín D celkový
Hydroxyprolín
Látky alkalizujúce moč
Až do šiestich mesiacovNa obale, kontajneri alebo na etikete sa uvádza:
„Pred použitím sa odporúča vyžiadať si stanovisko veterinárneho lekára.“
Zníženie tvorby cystínových kameňovNízky obsah bielkovín, primeraný obsah sírnych aminokyselín a schopnosť alkalizovať močPsy, mačkySírne aminokyseliny celkové
Draslík
Sodík
Chloridy
Síra
Látky alkalizujúce moč
Pri prvom používaní až do jedného rokaNa obale, kontajneri alebo na etikete sa uvádza:
„Pred použitím alebo pred predĺžením obdobia používania sa odporúča vyžiadať si stanovisko veterinárneho lekára.“
Zníženie neznášanlivosti voči zložkám a živinám krmív4)Vybrané zdroje bielkovín
a/alebo
vybrané zdroje sacharidov
Psy, mačkyZdroje bielkovín
Obsah esenciálnych mastných kyselín, ak boli pridané
Zdroje sacharidov
Obsah esenciálnych mastných kyselín, ak boli pridané
Tri až osem týždňov;
ak príznaky neznášanlivosti zmiznú, túto kŕmnu zmes možno skrmovať neobmedzene
 
Zníženie akútnych črevných porúch vstrebávania Zvýšená hladina elektrolytov a
vysokostráviteľné zložky krmiva
Psy, mačkyVysokostráviteľné zložky krmiva vrátane ich úpravy, ak boli upravované
Draslík
Sodík
Zdroje hlienotvorných látok, ak boli pridané
Jeden až dva týždneNa obale, kontajneri alebo na etikete sa uvádza:
„Používať počas trvania a počas zotavovania sa z akútnej hnačky.“
„Pred použitím sa odporúča vyžiadať si stanovisko veterinárneho lekára.“
Kompenzácia tráviacich porúch5)Vysokostráviteľné zložky krmiva a
nízky obsah tuku
Psy, mačkyVysokostráviteľné zložky krmiva vrátane ich úpravy, ak boli upravovanéTri až dvanásť týždňov ale celoživotne, pri chronickej pankreatickej nedostatočnostiNa obale, kontajneri alebo na etikete sa uvádza:
„Pred použitím sa odporúča vyžiadať si stanovisko veterinárneho lekára.“
Podpora funkcie srdca pri chronickej srdcovej nedostatočnostiNízky obsah sodíka a
rozšírený pomer draslíka k sodíku
Psy, mačkyDraslík
Sodík
Horčík
Pri prvom použití až do šiestich mesiacovNa obale, kontajneri alebo na etikete sa uvádza:
„Pred použitím alebo pred predĺžením obdobia používania sa odporúča vyžiadať si stanovisko veterinárneho lekára.“
Regulácia prísunu glukózy
(Diabetes mellitus)
Nízky obsah sacharidov rýchlo uvoľňujúcich glukózuPsy, mačkyZdroje sacharidov
Úprava sacharidov, ak boli upravované
Škrob
Cukry celkové
Fruktóza, ak bola pridaná
Obsah esenciálnych mastných kyselín, ak boli pridané
Zdroje mastných kyselín s krátkym a stredne dlhým reťazcom, ak boli pridané
Pri prvom použití až do šiestich mesiacovNa obale, kontajneri alebo na etikete sa uvádza:
„Pred použitím alebo pred predĺžením obdobia používania sa odporúča vyžiadať si stanovisko veterinárneho lekára.“
Podpora funkcie pečene pri chronickej pečeňovej nedostatočnostiVysokokvalitné bielkoviny,
primeraný obsah bielkovín,
vysoký obsah esenciálnych mastných kyselín a
vysoký obsah vysokostráviteľných sacharidov
PsyZdroje bielkovín
Zdroje vysokostráviteľných sacharidov vrátane ich úpravy, ak boli upravované
Obsah esenciálnych mastných kyselín
Sodík
Meď, celkový obsah
Pri prvom používaní až do šiestich mesiacovNa obale, kontajneri alebo na etikete sa uvádza:
„Pred použitím alebo pred predĺžením obdobia používania sa odporúča vyžiadať si stanovisko veterinárneho lekára.“
V návode na použitie sa uvádza:
„Voda na pitie musí byť stále k dispozícii.“
Podpora funkcie pečene pri chronickej pečeňovej nedostatočnostiVysokokvalitné bielkoviny,
primeraný obsah bielkovín a
vysoký obsah esenciálnych mastných kyselín
MačkyZdroje bielkovín
Obsah esenciálnych mastných kyselín
Sodík
Meď, celkový obsah
Pri prvom používaní až do šiestich mesiacovNa obale, kontajneri alebo na etikete sa uvádza:
„Pred použitím alebo pred predĺžením obdobia používania sa odporúča vyžiadať si stanovisko veterinárneho lekára.“
V návode na použitie sa uvádza:
„Voda na pitie musí byť stále k dispozícii.“
Regulácia metabolizmu tukov pri hyperlipémiiNízky obsah tuku a
vysoký obsah esenciálnych mastných kyselín
Psy, mačkyObsah esenciálnych mastných kyselín
Obsah n-3 mastných kyselín, ak boli pridané
Pri prvom používaní až do dvoch mesiacovNa obale, kontajneri alebo na etikete sa uvádza:
„Pred použitím alebo pred predĺžením obdobia používania sa odporúča vyžiadať si stanovisko veterinárneho lekára.“
Zníženie obsahu medi v pečeniNízky obsah mediPsyMeď, celkový obsahPri prvom používaní až do šiestich mesiacovNa obale, kontajneri alebo na etikete sa uvádza:
„Pred použitím alebo pred predĺžením obdobia používania sa odporúča vyžiadať si stanovisko veterinárneho lekára.“
Zníženie nadmernej telesnej hmotnostiNízky obsah energiePsy, mačkyEnergetická hodnotaDo dosiahnutia žiadanej telesnej hmotnostiV návode na používanie musí byť odporúčaný vhodný denný príjem.
Výživa na zotavenie, rekonvalescencia6)Vysoký obsah energie,
vysoký obsah esenciálnych živín a
vysokostráviteľné zložky krmív
Psy, mačkyVysokostráviteľné zložky krmív vrátane ich úprav, ak boli upravované
Energetická hodnota
Obsah n-3 a n-6 mastných kyselín, ak boli pridané
Až do zotaveniaAk ide o krmivo, ktoré treba špeciálne podávať hadicou, na obale, kontajneri alebo na etikete sa uvádza:
„Podávať pod veterinárnym dozorom.“
Podpora funkcie kože pri dermatózach a nadmernej strate srstiVysoký obsah esenciálnych mastných kyselínPsy, mačkyObsah esenciálnych mastných kyselínAž do dvoch mesiacovNa obale, kontajneri alebo na etikete sa uvádza:
„Pred použitím sa odporúča vyžiadať si stanovisko veterinárneho lekára.“
Zníženie rizika popôrodného uľahnutiaNízky obsah vápnikaDojniceVápnik
Fosfor
Horčík
Jeden až štyri týždne pred otelenímV návode na použitie sa uvádza:
„Po otelení skrmovanie treba ukončiť.“
 a/alebo
úzky pomer katiónov k aniónom
 Vápnik
Fosfor
Draslík
Sodík
Síra
Chloridy
Jeden až štyri týždne pred otelenímV návode na použitie sa uvádza:
„Po otelení skrmovanie treba ukončiť.“
 alebo
vysoký obsah zeolitu (syntetického kremičitanu hlinitosodného)
 Obsah syntetického kremičitanu hlinitosodnéhoDva týždne pred otelenímV návode na použitie sa uvádza:
„Množstvo krmiva treba obmedziť tak, aby denný príjem kremičitanu hlinitosodného nepresiahol 500 g.“
„Po otelení skrmovanie treba ukončiť.“
 alebo
vysoký obsah vápnika vo forme dobre využiteľných vápenatých solí
 Celkový obsah vápnika,
zdroje vápnika,
množstvo vápnika z jednotlivých zdrojov
Od prvých príznakov pôrodu až do dvoch dní po pôrodeNa obale, kontajneri alebo na etikete sa uvádza:
1. Návod na použitie, t. j. počet podaní, obdobie pred otelením a obdobie po otelení.
2. Text: „Pred použitím sa odporúča vyžiadať si stanovisko odborníka na výživu.“
Zníženie rizika ketózy 7),8)Zložky krmiva zabezpečujúce zdroje glukogénnej energie Dojnice, bahniceZložky krmiva zabezpečujúce zdroje glukogénnej energie
1,2 propandiol, ak bol pridaný ako prekurzor glukózy
Glycerín, ak bol pridaný ako prekurzor glukózy
Tri až šesť týždňov po otelení,9)
posledných šesť týždňov pred obahnením a prvé tri týždne po obahnení10)
Zníženie rizika tetanie (hypomagneziémia)Vysoký obsah horčíka,
ľahko využiteľné sacharidy,
primeraný obsah bielkovín a
nízky obsah draslíka
PrežúvavceŠkrob
Celkové cukry
Draslík
Sodík
Horčík
Tri až desať týždňov v obdobiach rýchleho rastu trávy Návod na použitie musí obsahovať postup na bilancovanie dennej kŕmnej dávky vzhľadom na obsah vlákniny a ľahko využiteľných energetických zdrojov.
Ak ide o krmivá pre ovce, na obale, kontajneri alebo na etikete sa uvádza:
„Určené najmä pre laktujúce bahnice.“
Zníženie rizika acidózyNízky obsah ľahko fermentovateľných sacharidov a
vysoká pufračná schopnosť
PrežúvavceŠkrob
Celkové cukry
Najviac dva mesiace11)Návod na použitie musí obsahovať postup na bilancovanie dennej kŕmnej dávky vzhľadom na obsah vlákniny a ľahko fermentovateľných sacharidov.
Ak ide o krmivá pre dojnice, na obale, kontajneri alebo na etikete sa uvádza:
„Určené najmä pre vysokoúžitkové dojnice.“
Ak ide o krmivá na výkrm prežúvavcov, na obale, kontajneri alebo na etikete sa uvádza:
„Určené najmä pre intenzívne vykrmované....“12)
Stabilizácia rovnováhy vody a elektrolytov Prevažne elektrolyty
a ľahko absorbovateľné sacharidy
Teľatá,
prasiatka,
jahňatá,
kozľatá,
žriebätá
Zdroje sacharidov
Draslík
Sodík
Chloridy
Jeden až sedem dní;
ak sa skrmuje ako jediné krmivo jeden až tri dni
Na obale, kontajneri alebo na etikete sa uvádza:
„Používa sa pri rizikách vzniku, počas trvania alebo počas zotavovania sa z porúch trávenia (hnačka)“.
„Pred použitím sa odporúča vyžiadať si stanovisko veterinárneho lekára.“
Zníženie rizika močových kameňovNízky obsah fosforu,
nízky obsah horčíka a
schopnosť okysľovať moč
Prežúvavce
Vápnik
Fosfor
Draslík
Sodík
Horčík
Chloridy
Síra
Látky okysľujúce moč
Až do šiestich týždňovNa obale, kontajneri alebo na etikete sa uvádza:
„Určené najmä pre intenzívne kŕmené mladé zvieratá.“

V návode na použitie sa uvádza:
„Voda na pitie musí byť stále k dispozícii.“
Zníženie stresových reakciíVysoký obsah horčíka
a/alebo
OšípanéHorčíkJeden až sedem dníNávod na použitie musí obsahovať usmernenie, v ktorých situáciách je používanie tohto krmiva vhodné.
 vysokostráviteľné zložky krmívVysokostráviteľné zložky krmív vrátane ich úpravy, ak boli upravované
Obsah n-3 mastných kyselín, ak boli pridané
  
Stabilizácia fyziologického tráveniaNízka pufračná schopnosť a
vysokostráviteľné zložky krmiva
PrasiatkaVysokostráviteľne zložky krmív vrátane ich úpravy, ak boli upravované
Pufračná schopnosť
Zdroje adstringentných látok, ak boli pridané
Zdroje hlienotvorných látok, ak boli pridané
Dva až štyri týždneNa obale, kontajneri alebo na etikete sa uvádza:
„Používa sa pri rizikách vzniku, počas trvania alebo počas zotavovania sa z porúch trávenia.“
Stabilizácia fyziologického tráveniaVysokostráviteľné zložky krmivaOšípanéVysokostráviteľné zložky krmiva vrátane ich úpravy, ak boli upravované
Zdroje adstringentných látok, ak boli pridané
Zdroje hlienotvorných látok, ak boli pridané
Dva až štyri týždneNa obale, kontajneri alebo na etikete sa uvádza:
„Používa sa pri rizikách vzniku, počas trvania alebo počas zotavovania sa z porúch trávenia.“
Zníženie rizika zápchyZložky krmiva stimulujúce črevnú pasážPrasniceZložky krmiva stimulujúcu črevnú pasáž
Desať až štrnásť dní pred oprasením a desať až štrnásť dní po oprasení 
Zníženie rizika syndrómu stučnenia pečeneNízky obsah energie a
vysoký podiel metabolizovateľnej energie z tukov s vysokým obsahom polynenasýtených mastných kyselín
NosniceEnergetická hodnota výpočtom podľa ES metódy
Relatívne percento metabolizovateľnej energie z tukov z celkového obsahu metabolizovateľnej energie
Obsah polynenasýtených mastných kyselín
Až do dvanásť týždňov  
Kompenzácia porúch vstrebávaniaNízky obsah nasýtených mastných kyselín,
vysoký obsah v tuku rozpustných vitamínov
Hydina, okrem husí a holubovPercento nasýtených mastných kyselín z celkového obsahu mastných kyselín
Vitamín A celkový
Vitamín D celkový
Vitamín E celkový
Vitamín K celkový
Počas prvých dvoch týždňov po vyliahnutí 
Kompenzácia chronickej nedostatočnosti funkcie tenkého črevaSacharidy, bielkoviny a tuky, ktoré sú vysoko- stráviteľné v úseku tráviaceho traktu pred slepým črevomKoňovité13)Zdroje vysokostráviteľných sacharidov, bielkovín a tukov vrátane ich úpravy, ak boli upravované
Pri prvom podávaní až do šiestich mesiacov Návod na použitie musí obsahovať usmernenie, v ktorých situáciách je krmivo vhodné a o spôsoboch skrmovania vrátane podávania v častých malých kŕmnych dávkach.

Na obale, kontajneri alebo na etikete sa uvádza:
„Pred použitím alebo pred predĺžením obdobia používania sa odporúča vyžiadať si stanovisko veterinárneho lekára.“
Kompenzácia chronických tráviacich porúch hrubého črevaVysokostráviteľná vlákninaKoňovitéZdroje vlákniny,
Obsah n-3 mastných kyselín, ak boli pridané
Pri prvom podávaní až do šiestich mesiacov Návod na použitie musí obsahovať usmernenie, v ktorých situáciách je krmivo vhodné a o spôsoboch skrmovania.
Na obale, kontajneri alebo na etikete sa uvádza:
„Pred použitím alebo pred predĺžením obdobia používania sa odporúča vyžiadať si stanovisko veterinárneho lekára.“
Zníženie stresových reakciíVysokostráviteľné zložky krmiva KoňovitéHorčík
Vysokostráviteľné zložky krmiva vrátane ich úpravy, ak boli upravované
Obsah n-3 mastných kyselín, ak boli pridané
Dva až štyri týždneNávod na použitie musí obsahovať usmernenie o presných situáciách, v ktorých je použitie krmiva vhodné.
Kompenzácia straty elektrolytu pri nadmernom poteníPrevažne elektrolyty a
ľahko absorbovateľné sacharidy
KoňovitéVápnik
Draslík,
Sodík,
Horčík,
Chloridy,
Glukóza
Jeden až tri dniV návode na použitie sa uvádza:
– usmernenie o presných situáciách, v ktorých je použitie krmiva vhodné,
– usmernenie na predchádzanie rizika z náhlych zmien charakteru krmiva, ak krmivo predstavuje významnú časť dennej kŕmnej dávky,
– text: „Voda na pitie musí byť stále k dispozícii.“
Výživa na zotavenie, rekonvalescenciaVysoká koncentrácia esenciálnych živín a
vysokostráviteľné zložky krmiva
KoňovitéVysokostráviteľné zložky krmiva, vrátane ich úprav, ak boli upravované
Obsah n-3 a n-6 mastných kyselín, ak boli pridané
Až do zotaveniaV návode na použitie sa uvádza usmernenie o presných situáciách, v ktorých je použitie krmiva vhodné
Ak ide o krmivo, ktoré treba špeciálne podávať hadicou, na obale, kontajneri alebo etikete sa uvádza:
„Podávať pod veterinárnym dozorom.“
Podpora funkcie pečene pri chronickej pečeňovej nedostatočnostiNízky obsah bielkovín, avšak vysokokvalitné bielkoviny a
vysokostráviteľné sacharidy
KoňovitéZdroje bielkovín a vlákniny
Vysokostráviteľné sacharidy vrátane ich úprav, ak boli upravované
Metionín
Cholín
Obsah n-3 mastných kyselín, ak boli pridané
Pri prvom podávaní až do šiestich mesiacovNávod na použitie musí obsahovať usmernenie, v ktorých situáciách je krmivo vhodné a o spôsoboch skrmovania vrátane podávania v častých malých kŕmnych dávkach.
Na obale, kontajneri alebo na etikete sa uvádza:
„Pred použitím alebo pred predĺžením obdobia používania sa odporúča vyžiadať si stanovisko veterinárneho lekára.“
Podpora funkcie obličiek pri chronickej obličkovej nedostatočnostiNízky obsah bielkovín, avšak vysokokvalitné bielkoviny a
nízky obsah fosforu.
KoňovitéZdroje bielkovín
Vápnik
Fosfor
Draslík
Horčík
Sodík
Pri prvom podávaní až do šiestich mesiacovNa obale, kontajneri alebo na etikete sa uvádza:
„Pred použitím alebo pred predĺžením obdobia používania sa odporúča vyžiadať si stanovisko veterinárneho lekára.“
V návode na použitie sa uvádza:
„Voda na pitie musí byť stále k dispozícii.“
Podpora metabolizmu kĺbov pri osteoartrózePsy:
Najnižší obsah v sušine omega-3 mastných kyselín celkom 3,3 % a kyseliny eikosapentaenovej (EPA) 0,38 %.
Primeraný obsah vitamínu E.
Mačky:
Najnižší obsah v sušine omega-3 mastných kyselín celkom 1,2 % a kyseliny dokosahexaenovej (DHA) 0,28 %.
Zvýšený obsah metionínu a mangánu.
Primeraný obsah vitamínu E.
Psy a mačkyPsy:
– Omega-3 mastné kyseliny celkom
– EPA celkom
– Vitamín E celkom

Mačky:
– Omega-3 mastné kyseliny celkom
– DHA celkom
– Metionín celkom
– Mangán celkom
– Vitamín E celkom
Prvýkrát do 3 mesiacovPred použitím alebo predĺžením obdobia používania sa odporúča vyžiadať si stano­visko veterinárneho lekára.

Vysvetlivky:

1) Kŕmnu zmes možno odporúčať aj pri dočasnej obličkovej nedostatočnosti.

2) Ak sa kŕmna zmes odporúča na dočasnú obličkovú nedostatočnosť, odporúčaný čas skrmovania je dva až štyri týždne.

3) Ak ide o krmivo pre mačky, možno ho odporúčať aj na „chorobu dolných močových ciest“ alebo na „urologický syndróm mačiek – F. U. S.“.

4) Ak sa krmivo odporúča na presne vymedzený druh neznášanlivosti, slová „zložkám a živinám krmív“ možno nahradiť názvom tejto špecifickej neznášanlivosti.

5) Výrobca môže doplniť zvláštny nutričný účel slovami: „exokrinná pankreatická nedostatočnosť“.

6) Ak ide o krmivo pre mačky, výrobca môže doplniť zvláštny nutričný účel o „pečeňovú lipidózu“.

7) Pojem „ketóza“ môže byť nahradený pojmom „acetonémia“.

8) Výrobcovia môžu odporúčať užívanie aj počas zotavovania sa z ketózy.

9) Ak ide o krmivá pre dojnice.

10) Ak ide o krmivá pre bahnice.

11) Ak ide o krmivo pre dojnice, obdobie skrmovania je „najviac dva mesiace od začiatku laktácie“.

12) Uvádza sa aj druh a kategória prežúvavcov.

13) Ak ide o krmivo špeciálne pripravené na splnenie osobitných podmienok pre veľmi staré zvieratá (s ľahko prijímateľnými zložkami krmiva), druh a kategória zvierat sa doplní slovami „staré zvieratá“.

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 29/2011 Z. z.

KATEGÓRIE KŔMNYCH SUROVÍN, KTORÉ MOŽNO POUŽÍVAŤ NA OZNAČOVANIE KŔMNYCH ZMESÍ PRE SPOLOČENSKÉ ZVIERATÁ NA OBALE, ETIKETE, NÁVESKE ALEBO V SPRIEVODNOM DOKLADE

KategórieOpis kategórie
1.Mäso a vedľajšie produkty živočíšneho pôvoduVšetky mäsové časti teplokrvných zvierat v čerstvom stave alebo konzervované a všetky produkty a vedľajšie produkty zo spracovania celých tiel alebo častí tiel teplokrvných zvierat.
2.Mlieko a vedľajšie produkty z mliekaVšetky produkty a vedľajšie produkty z mlieka v čerstvom stave alebo konzervované.
3.Vajcia a vedľajšie produkty z vajecVšetky produkty a vedľajšie produkty z vajec v čerstvom stave alebo konzervované.
4.Oleje a tukyVšetky oleje a tuky rastlinného a živočíšneho pôvodu.
5.KvasniceKvasnice, ktorých bunky sú inaktivované a usušené.
6.Ryby a vedľajšie produkty z rýbRyby alebo ich časti v čerstvom stave alebo konzervované, ako aj vedľajšie produkty z ich spracovania.
7.ObilninyVšetky druhy obilnín bez ohľadu na spôsob ich spracovania alebo produkty získané pri spracovaní škrobnatého endospermu.
8.ZeleninaVšetky druhy zeleniny v čerstvom stave alebo konzervované.
9.Vedľajšie produkty rastlinného pôvoduVedľajšie produkty zo spracovania rastlinných krmív, najmä obilnín, zeleniny, strukovín a olejnín.
10.Rastlinné bielkovinové koncentrátyVšetky produkty rastlinného pôvodu, v ktorých bielkoviny boli skoncentrované; musia obsahovať najmenej 50 % dusíkatých látok v sušine. Zmenená textúra bielkovín je prípustná.
11.Minerálne látkyVšetky anorganické látky vhodné na výživu zvierat.
12.CukryVšetky druhy cukrov.
13.OvocieVšetky druhy jedlého ovocia v čerstvom stave alebo konzervované.
14.Orechy a orieškyVšetky jadrá orechov a orieškov bez obalov v celom stave alebo hrubomleté.
15.SemenáVšetky druhy semien okrem obilnín v celom stave alebo hrubomleté.
16.RiasyVšetky druhy rias v čerstvom stave alebo konzervované.
17.Mäkkýše a kôrovceVšetky mäkkýše, kôrovce a lastúrniky v čerstvom stave alebo konzervované, ako aj vedľajšie produkty z ich spracovania.
18.HmyzVšetky druhy hmyzu vo všetkých štádiách vývoja, ako sú larvy, kukly a dospelý hmyz.
19.Pekárenské produktyVšetky pekárenské produkty, ako je chlieb, koláče, keksy, ako aj cestoviny.

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 29/2011 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Smernica Komisie 2008/38/ES z 5. marca 2008, ktorou sa stanovuje zoznam zamýšľaných použití krmív určených na zvláštne nutričné účely u zvierat (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 62, 6. 3. 2008) v znení

– smernice Komisie 2008/82/ES z 30. júla 2008 (Ú. v. EÚ L 202, 31. 7. 2008),

– nariadenia Komisie (EÚ) č. 1070/2010 z 22. novembra 2010 (Ú. v. EÚ L 306, 23. 11. 2010).

Poznámky pod čiarou

1) Čl. 3 ods. 2 písm. n) a o) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 z 13. júla 2009 o uvádzaní krmív na trh a ich používaní, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 a ktorým sa zrušujú smernica Rady 79/373/EHS, smernica Komisie 80/511/EHS, smernice Rady 82/471/EHS, 83/228/EHS, 93/74/EHS, 93/113/ES a 96/25/ES a rozhodnutie Komisie 2004/217/ES (Ú. v. EÚ L 229, 1. 9. 2009).

2) Čl. 2 nariadenia Komisie (EÚ) č. 454/2010 z 26. mája 2010 o prechodných opatreniach podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009, pokiaľ ide o ustanovenia o označovaní krmív (Ú. v. EÚ L 128, 27. 5. 2010).

3) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 40) v platnom znení.