Oznámenie č. 400/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca vajcia, majonézy a majonézové výrobky

Čiastka 169/2005
Platnosť od 09.09.2005 do31.03.2014
Účinnosť do 31.03.2014
Zrušený 29/2014 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 651/2005 Z. z. a nadobudli účinnosť 30. decembra 2005. Výnos bol zrušený oznámením č. 29/2014 Z. z. s účinnosťou od 1. 4. ...

400

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách

výnos zo 14. februára 2005 č. 1752/2005-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca vajcia, majonézy a majonézové výrobky.

Týmto výnosom sa upravujú požiadavky na výrobu a na dovoz vajec určených na ľudskú spotrebu a vajec určených na výrobu potravín, na majonézy a majonézové výrobky určené na priamu ľudskú spotrebu a na majonézy a majonézové výrobky určené na výrobu potravín, ako aj na manipuláciu s nimi a na ich uvádzanie do obehu.

Výnos nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Výnos je uverejnený v čiastke 20/2005 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo septembra 2005 a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky a na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.