Zákon č. 78/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe

Čiastka 30/2008
Platnosť od 13.03.2008
Účinnosť od 01.04.2008

OBSAH

78

ZÁKON

zo 14. februára 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe sa mení a dopĺňa takto:

1. Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení nariadenia vlády č. 315/2007 Z. z.“.

2. V § 2 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

d) evidenciou pestovateľov zoznam pestovateľov modifikovaných rastlín,“.

Doterajšie písmená d) až m) sa označujú ako písmená e) až n).

3. V § 3 ods. 3 sa vypúšťajú slová „modifikovaných rastlín“.

4. V § 3 ods. 5 sa slovo „nedodá“ nahrádza slovom „nepredloží“ a slová „do evidencie pestovateľov modifikovaných rastlín“ sa nahrádzajú slovami „do evidencie pestovateľov“.

5. V § 3 ods. 6 druhej vete sa vypúšťajú slová „modifikovaných rastlín“.

6. V § 3 ods. 7 úvodnej vete sa za slová „z evidencie“ vkladá slovo „pestovateľov“.

7. V § 3 ods. 7 písmeno d) znie:

d) pestovateľ zanikol, zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho.“.

8. V § 4 ods. 1 sa slová „a informovať užívateľov susedných pozemkov“ nahrádzajú slovami „a písomne informovať užívateľov okolitých pozemkov“.

9. V § 4 ods. 2 písm. a) sa slová „že informoval užívateľov susedných pozemkov“ nahrádzajú slovami „že písomne informoval užívateľov okolitých pozemkov, ktoré sa nachádzajú v minimálnej izolačnej vzdialenosti,“.

10. V § 5 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „podľa § 13 písm. a), ktoré sú pestované na okolitých pozemkoch“.

11. V § 6 ods. 2 úvodnej vete sa slovo „môže“ nahrádza slovami „je oprávnený“.

12. V § 7 ods. 1 sa za slová „nariadi opatrenia“ vkladajú slová „na nápravu“.

13. V § 8 ods. 2 písm. c) sa slovo „bezodkladne“ nahrádza slovami „po ich doručení kontrolným ústavom“.

14. V § 8 ods. 3 sa za písmeno j) vkladá nové písmeno k), ktoré znie:

k) poskytuje ministerstvu informácie o pestovaní modifikovaných rastlín,“.

Doterajšie písmeno k) sa označuje ako písmeno l).

15. V § 9 ods. 3 sa za slovom „priestupkoch“ vypúšťa čiarka a slová „ak tento zákon neustanovuje inak“.

16. V § 10 ods. 3 sa za slová „v čase jedného roka od“ vkladá slovo „nadobudnutia“.

17. § 10 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Výnosy pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.“.

18. V § 12 nadpise sa vypúšťajú slová „pri znečistení modifikovanými rastlinami“.

19. V § 14 sa slová „podľa § 7“ nahrádzajú slovami „podľa § 3 ods. 7“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2008.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.