Oznámenie č. 360/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca jedlé obilie a výrobky z obilia

Čiastka 152/2005
Platnosť od 11.08.2005
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

360

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách

výnos z 21. októbra 2004 č. 2657/2004–100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca jedlé obilie a výrobky z obilia.

Týmto výnosom sa upravujú požiadavky na výrobu a dovoz jedlého obilia a výrobkov z obilia, na manipuláciu s nimi a na ich uvádzanie do obehu.

Výnos nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Výnos je uverejnený v čiastke č. 17/2005 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v mesiaci august a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.