Oznámenie č. 503/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. októbra 1997 č. 1497/4/1997-100 o úradnom odbere vzoriek a o laboratórnom skúšaní a hodnotení krmív v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 12. februára 2003 č. 149/2/2003-100

Čiastka 212/2004
Platnosť od 11.09.2004 do30.09.2009
Účinnosť do 30.09.2009
Zrušený 380/2009 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. septembra 2004.

503

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 22 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1993 Z. z. o krmivách

výnos z 23. augusta 2004 č. 2145/2004–100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. októbra 1997 č. 1497/4/1997-100 o úradnom odbere vzoriek a o laboratórnom skúšaní a hodnotení krmív (oznámenie č. 118/1998 Z. z.) v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 12. februára 2003 č. 149/2/2003-100 (oznámenie č. 78/2003 Z. z.).

Týmto výnosom sa dosiahne plný súlad s právom Európskych spoločenstiev a Európskej únie v oblasti opatrení na schvaľovanie a registráciu určitých podnikov v sektore krmív.

Výnos nadobúda účinnosť 15. septembra 2004.

Výnos je uverejnený v čiastke č. 22/2004 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.