Nariadenie vlády č. 437/2005 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 169/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín do obehu

Čiastka 178/2005
Platnosť od 30.09.2005 do31.12.2006
Účinnosť od 01.10.2005 do31.12.2006
Zrušený 597/2006 Z. z.

OBSAH

437

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 21. septembra 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 169/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín do obehu

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a na vykonanie § 40a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách v znení zákona č. 470/2002 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 169/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín do obehu sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 písm. c) štvrtý bod znie:

4. pri úradnej skúške, alebo ak ide o požiadavky uvedené v prílohe č. 1, pri skúške vykonanej pod úradným dohľadom splnilo podmienky ustanovené v bodoch 1 až 3.“.

2. V § 3 písm. d) štvrtý bod znie:

4. pri úradnej skúške alebo pri skúške vykonanej pod úradným dohľadom splnilo podmienky ustanovené v bodoch 1 až 3.“.

3. § 6 sa dopĺňa odsekmi 3 až 5, ktoré znejú:

(3) Vzorky osiva na účely uznávania osiva zelenín a kontroly zelenín a vzorky štandardného osiva na následnú kontrolu sa odoberajú úradne alebo pod úradným dohľadom uznanými metódami.

(4) Pri odbere vzoriek osiva pod úradným dohľadom podľa odseku 3 musia byť splnené tieto požiadavky:

a) odber vzoriek osiva vykonáva vzorkovateľ, ktorý je na to poverený kontrolným ústavom,

b) odber vzoriek osiva sa vykonáva podľa schválených metód medzinárodných organizácií,

c) vzorkovateľ osiva je

1. fyzická osoba, ktorá nemá hmotný a nehmotný prospech na výsledku uznania osiva,

2. zamestnanec fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá osivo vyrába, pestuje, spracúva alebo uvádza do obehu,

3. zamestnanec fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá osivo nevyrába, nepestuje, nespracúva alebo neuvádza do obehu,

d) odber vzoriek osiva sa vykonáva pod dohľadom kontrolného ústavu,

e) vzorkovateľ osiva uvedený v písmene c) druhom bode vykoná odber vzoriek osiva len z dávok osiva vyrobených pre jeho zamestnávateľa alebo dodávateľa, ak sa tento jeho zamestnávateľ alebo dodávateľ a kontrolný ústav nedohodnú inak.

(5) Pri dohľade podľa odseku 4 písm. d) sa pomerná časť dávok osiva vzorkuje. Pomerná časť je najmenej 5 % dávok osiva; táto pomerná časť sa rozdelí čo najrovnomernejšie. Kontrolný ústav porovnáva vzorky úradne odobratého osiva so vzorkami z tej istej dávky osiva, ktoré sa odobrali pod úradným dohľadom.“.

4. V § 7 odsek 3 znie:

(3) Na účely uznania osiva zelenín podľa odseku 1 a kontroly osiva podľa odseku 2 sa odoberá potrebné množstvo čiastkových vzoriek osiva zelenín. Najvyššia hmotnosť dávky a najnižšia hmotnosť vzorky osiva zelenín je uvedená v prílohe č. 3.“.

5. V § 7 ods. 5 sa vypúšťajú slová „podľa § 36 ods. 1 zákona.“.

6. § 7 sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:

(8) Pri vykonávaní skúšky pod úradným dohľadom pri uznávaní osiva podľa § 3 písm. c) štvrtého bodu a písm. d) štvrtého bodu musia byť splnené tieto požiadavky:

a) pri poľnej prehliadke

1. inšpektor

1.1. má technickú kvalifikáciu, je úradne poverený kontrolným ústavom a zložil sľub inšpektorov, že sa pri svojej činnosti bude riadiť pravidlami pre úradné skúšanie ustanovenými kontrolným ústavom,

1.2. nemá v súvislosti s vykonávaním prehliadky hmotný a nehmotný prospech,

1.3. vykonáva prehliadky,

2. množiteľské porasty, ktoré podliehajú prehliadke, sú založené z osiva, ktoré prešlo následnou úradnou kontrolou, a jej výsledky boli vyhovujúce,

3. úradní inšpektori skontrolujú pomernú časť množiteľských porastov; pomerná časť je najmenej 5 %,

4. pomerná časť vzoriek osiva z dávok osív zozbieraných z množiteľských porastov sa odoberie na účely následnej úradnej kontroly, a ak je to vhodné, na úradné laboratórne skúšky osív týkajúce sa odrodovej pravosti a čistoty;

b) pri skúšaní osiva

1. skúšanie osiva vykoná laboratórium na skúšanie osív (ďalej len „laboratórium"), ktoré je na tento účel poverené kontrolným ústavom za podmienok uvedených v bodoch 2 až 7,

2. laboratórium má výkonného analytika osív, ktorý je priamo zodpovedný za technickú prevádzku laboratória a má potrebnú kvalifikáciu na technické vedenie laboratória,

3. laboratórium je umiestnené vo vyhovujúcich priestoroch a má zariadenia, ktoré sú úradne posúdené kontrolným ústavom ako primerané na skúšanie osiva v rozsahu vydaného oprávnenia,

4. skúšanie sa vykonáva podľa schválených metód medzinárodných organizácií,

5. laboratórium je

5.1. nezávislým laboratóriom,

5.2. laboratóriom, ktoré patrí osivárskej spoločnosti,

6. laboratórium umožní vykonávanie dohľadu kontrolného ústavu nad laboratórnym skúšaním osiva,

7. laboratórium podľa bodu 5.2. môže vykonávať skúšanie osiva len z dávok osív vyprodukovaných v mene osivárskej spoločnosti, ktorej patrí, ak sa táto osivárska spoločnosť, žiadateľ o certifikáciu a kontrolný ústav nedohodnú inak.

(9) Pri dohľade podľa odseku 8 písm. b) šiesteho bodu sa pomerná časť dávok osív kontrolne skúša úradným skúšaním osiva. Táto pomerná časť je najmenej 5 % dávky osiva, ktorá sa rozdelí čo najrovnomernejšie.“.

7. V § 8 sa vypúšťa odsek 2.

Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

8. V § 9 sa vypúšťa odsek 4.

9. V § 10 odseky l a 2 znejú:

(1) Pri dočasnom ohrození zásobovania trhu základným osivom, certifikovaným osivom a štandardným osivom zelenín možno uznať a uvádzať do obehu osivo takej kategórie, ktorá nespĺňa požiadavky, alebo osivo takej odrody, ktorá nebola zaradená do Spoločného katalógu odrôd a druhov poľnohospodárskych rastlín, ani do národných katalógov odrôd v jednotlivých členských štátoch. O uznanie a uvádzanie uvedeného osiva do obehu žiada Európsku komisiu (ďalej len „Komisia") ministerstvo.

(2) Ak je do obehu uvádzané osivo podľa odseku 1, môže ísť len o také jeho množstvo, ktoré je potrebné na prekonanie dočasných ťažkostí v zásobovaní trhu osivom zelenín.“.

10. V § 11 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.

11. V § 11 ods. 5 sa za slovo „množstve“ vkladajú slová „na základe výnimky udelenej ministerstvom,“.

12. V § 11 ods. 6 písmeno d) znie:

d) zodpovedajúce množstvá osiva zelenín registrovanej odrody na iné skúšky alebo na pokusné účely, ak bola autorizácia udelená kontrolným ústavom.“.

13. V § 12 sa vypúšťa odsek 5.

14. V § 16 ods. 1 písm. c) sa slovo „balené“ nahrádza slovom „vzorkované“.

15. § 16 ods. 3 prvá veta znie: „Náveska sa nesmie použiť viackrát a musí byť z materiálu, ktorý nemožno roztrhnúť.“.

16. V § 16 odsek 4 znie:

(4) Na základe žiadosti dodávateľa môže ministerstvo, ak sú splnené podmienky ustanovené Komisiou, udeliť súhlas s tým, že dodávateľ pod dozorom kontrolného ústavu namiesto visiacej úradnej návesky alebo nalepovacej úradnej návesky bude uvádzať údaje podľa odseku l priamo na obale, vytlačené vo forme úradnej návesky nezmazateľným spôsobom.“.

17. V § 16 ods. 6 sa slová „náveska pripojená k obalu je z neroztrhateľného materiálu“ nahrádzajú slovami „sa použila nalepovacia úradná náveska z materiálu, ktorý nemožno roztrhnúť“.

18. V § 18 ods. 1 sa za slovom „hodnotenia“ vypúšťajú slová „množiteľských porastov“.

19. V § 18 sa vypúšťajú odseky 2 a 6.

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 4.

20. V § 18 odsek 2 znie:

(2) Kontrolný ústav môže poveriť vykonávaním kontrolných a skúšobných činností fyzickú osobu alebo právnickú osobu len v prípade, ak táto osoba alebo jej zamestnanci nemajú osobný prospech na výsledku vykonanej činnosti a na opatreniach, ktoré treba prijať na základe výsledku vykonanej činnosti.“.

21. V § 18 ods. 4 úvodná veta znie:

„Kontrolný ústav, fyzická osoba alebo právnická osoba, ak bola na to poverená podľa odseku 2,“.

22. V § 18 ods. 4 písm. d) sa vypúšťajú slová „štandardného množiteľského materiálu“.

23. V § 22 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „s tabuľkou zhody“.

24. V § 22 písm. b) sa vypúšťajú slová „a o každej osobe zodpovednej za pripevňovanie návesiek podľa § 14 ods. 4“.

25. V § 22 písm. c) sa vypúšťajú slová „do času, kým Komisia nerozhodne o zákaze uvádzania štandardného osiva zelenín do obehu podľa § 11 ods. 3“, za slovo „aby“ sa vkladá slovo „sa“ a slovo „sa“ za slovami „Slovenskej republiky“ sa vypúšťa.

26. V § 22 písm. d) sa slová „§ 15 ods. 1 a § 16 ods. 7“ nahrádzajú slovami „§ 10 ods. 1“.

27. V § 22 písm. e) sa vypúšťajú slová „na základe žiadosti Komisie“.

28. V § 22 sa vypúšťa písmeno f).

Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno f).

29. V § 22 písm. f) sa vypúšťajú slová „ak sa tieto opatrenia dotýkajú záujmov Slovenskej republiky“.

30. § 23 znie:

㤠23

Týmto nariadením sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.“.

31. Príloha č. 4 znie:

„Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 169/2004 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Rady 2002/55/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom zelenín (Ú. v. ES L 193, 20. 2. 2002) v znení smernice Rady 2003/61/ES z 18. júna 2003 (Ú. v. EÚ L 165, 3. 7. 2003).

2. Smernica Rady 2004/117/ES z 22. decembra 2004, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES a 2002/57/ES ohľadne úradných skúšok vykonávaných pod úradným dohľadom (Ú. v. EÚ L 014, 18. 1. 2005).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. októbra 2005.


Mikuláš Dzurinda v. r.