Nariadenie vlády č. 590/2008 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 325/2002 Z. z. o poskytovaní darov a jednorazového mimoriadneho odškodnenia na úseku ochrany pred požiarmi v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 257/2007 Z. z.

Čiastka 203/2008
Platnosť od 20.12.2008
Účinnosť od 01.01.2009

OBSAH

590

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 10. decembra 2008,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 325/2002 Z. z. o poskytovaní darov a jednorazového mimoriadneho odškodnenia na úseku ochrany pred požiarmi v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 257/2007 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 50 ods. 2 a § 52 ods. 3 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 325/2002 Z. z. o poskytovaní darov a jednorazového mimoriadneho odškodnenia na úseku ochrany pred požiarmi v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 257/2007 Z. z. sa mení takto:

1. V § 1 ods. 1 písm. a) sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „332 eur“.

2. V § 1 ods. 1 písm. b) sa slová „20 000 Sk“ nahrádzajú slovami „664 eur“.

3. V § 2 ods. 2 sa slová „50 000 Sk do sumy 250 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 660 eur do sumy 8 299 eur“.

4. V § 3 ods. 2 sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 660 eur“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2009.


Robert Fico v. r.