Vyhláška č. 30/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 201/2015 Z. z.

Platnosť od 21.02.2017
Účinnosť od 01.03.2017

OBSAH

30

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 15. februára 2017,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 201/2015 Z. z.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 33 ods. 8 a § 39 ods. 4 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 3a ods. 5 zákona č. 37/2014 Z. z. o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 129/2015 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 201/2015 Z. z. sa mení takto:

1. V § 4b odsek 2 znie:

(2) Paušálna finančná podpora sa poskytuje dobrovoľnému hasičskému zboru obce na zabezpečenie jeho akcieschopnosti na základe zaradenia podľa § 4 ods. 1 písm. a) až d) raz za rok v sume

a) 7 000 eur pre dobrovoľný hasičský zbor obce kategórie A1,

b) 5 000 eur pre dobrovoľný hasičský zbor obce kategórie A,

c) 3 000 eur pre dobrovoľný hasičský zbor obce kategórie B,

d) 1 400 eur pre dobrovoľný hasičský zbor obce kategórie C.“.

2. § 40 znie:

㤠40

Príslušnosť členov k dobrovoľnému hasičskému zboru obce sa označuje znakom, ktorý má rozmery 75 mm x 90 mm. Na znaku je uvedený názov dobrovoľného hasičského zboru obce a názov obce. V strede znaku je erb obce. Rozmery erbov sa riadia heraldickými pravidlami.“.

3. V prílohe č. 1c v časti „Vnútorná organizácia hasičskej jednotky a materiálno-technické vybavenie dobrovoľného hasičského zboru obce (DHZO)“ v položke „Minimálny početný stav členov DHZO“ sa číslica „9“ nahrádza číslicou „10“ a číslica „21“ sa nahrádza číslicou „10“ a v časti „Funkčné zloženie členov hasičskej jednotky (§ 5 ods. 4)“ v položke „Hasič“ sa číslica „6“ nahrádza číslicou „7“ a číslica „20“ sa nahrádza číslicou „9“.“.

4. Príloha č. 15 sa vypúšťa.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2017.


Robert Kaliňák v. r.