Vyhláška č. 23/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 55/2002 Z. z., ktorou sa určujú sídla a územné obvody krajských riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru, okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru a sídla hasičských staníc v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 737/2002 Z. z.

Čiastka 13/2011
Platnosť od 29.01.2011
Účinnosť od 01.02.2011

OBSAH

23

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 24. januára 2011,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 55/2002 Z. z., ktorou sa určujú sídla a územné obvody krajských riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru, okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru a sídla hasičských staníc v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 737/2002 Z. z.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 2 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 55/2002 Z. z., ktorou sa určujú sídla a územné obvody krajských riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru, okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru a sídla hasičských staníc v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 737/2002 Z. z. sa mení takto:

V § 11 ods. 7 sa slovo „Svit“ nahrádza slovami „Mengusovce, Vysoké Tatry,“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2011.


Daniel Lipšic v. r.