Vyhláška č. 500/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 55/2002 Z. z., ktorou sa určujú sídla a územné obvody krajských riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru, okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru a sídla hasičských staníc v znení neskorších predpisov

Čiastka 146/2011
Platnosť od 22.12.2011
Účinnosť od 01.01.2012

OBSAH

500

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 15. decembra 2011,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 55/2002 Z. z., ktorou sa určujú sídla a územné obvody krajských riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru, okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru a sídla hasičských staníc v znení neskorších predpisov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 2 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 400 /2011 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 55/2002 Z. z., ktorou sa určujú sídla a územné obvody krajských riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru, okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru a sídla hasičských staníc v znení vyhlášky č. 737/2002 Z. z. a vyhlášky č. 23/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa za slová „(ďalej len „krajské riaditeľstvo zboru“)“ vkladá čiarka a slová „Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy“.

2. Nadpis nad § 3 znie: „Sídla a územná pôsobnosť Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a okresných riaditeľstiev zboru“.

3. V § 3 ods. 1 sa slová „okresného riaditeľstva zboru v Bratislave“ nahrádzajú slovami „Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy“.

4. V § 10 ods. 1 sa za slovami „Košice III“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a Košice-okolie.“.

5. V § 10 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 2 až 5.

6. V § 11 odsek 1 znie:

(1) Sídla hasičských staníc v Bratislavskom kraji sú v mestských častiach hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Staré Mesto, Nové Mesto, Dúbravka a Petržalka a v týchto mestách: Malacky, Pezinok a Senec.“.

7. V § 11 ods. 4 sa za slovo „Nitra“ vkladá čiarka a slovo „Selenec“.

8. V § 11a sa vypúšťa odsek 4.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2012.


Daniel Lipšic v. r.