Vyhláška č. 76/1983 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa určujú hranice chmeliarskej výrobnej oblasti, upravuje evidencia chmeľníc a povinné známkovanie chmeľu

Čiastka 15/1983
Platnosť od 13.07.1983
Účinnosť od 01.08.1983

76

VYHLÁŠKA

Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky

z 30. júna 1983,

ktorou sa určujú hranice chmeliarskej výrobnej oblasti, upravuje evidencia chmeľníc a povinné známkovanie chmeľu

Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 9 zákona č. 39/1957 Zb. o chmeliarskych výrobných oblastiach, chmeliarskych polohách, povinnom známkovaní chmeľu a o evidencii chmeľníc v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 73/1983 Zb. po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi:


§ 1

Chmeliarska výrobná oblasť

Do „Piešťanskej výrobnej oblasti“ patria tieto výrobné obce:

1.  o k r e s  T r e n č í n :

Adamovské Kochanovce s časťami obce Adamovce, Kochanovce a Malé Bierovce, Beckov, Bobot s časťami obce Bobot a Bobotská Lehota, Bošáca s časťami obce Bošáca, Haluzice, Zabudišová a Zemianske Podhradie, Brunovce, Bzince po Javorinou s časťami obce Bzince pod Javorinou, Cetuna, Hrubá Strana, Hrušové a Rybník, Čachtice, Častkovce, Dolná Súča s časťami obce Dolná Súča, Polníky a Repáci, Dolné Srnie, Dubodiel, Hôrka nad Váhom, Horná Streda, Horňany, Hrabovka, Hrádok, Hrachovište, Hrašné s časťami obce Hodulov Vrch a Hrašné, Chocholná-Velčice s časťami obce Chocholná, Kykula a Velčice, Ivanovce, Kálnica, Kľúčové, Kočovce s časťami obce Beckovská Vieska, Kočovce, Nová Ves nad Váhom a Rakoľuby, Kostolná-Záriečie, Kostolné s časťami obce Babulicov Vrch a Kostolné, Krajné s časťami obce Krajné, Luskovica, Matejovec, Podvrch a Žadovica, Krivosúd-Bodovka, Lubina s časťami obce Hrnčiarové, Lubina a Miškech Dedinka, Lúka, Melčice-Lieskové s časťami obce Melčice a Zemianske Lieskové, Mníchova Lehota, Modrová, Modrovka, Moravské Lieskové s časťami obce Brestové, Bučkovec, Malá Strana, Moravské Lieskové, Plevovec a Šance, Motešice s časťami obce Dolné Motešice a Horné Motešice, Nemšová s časťami obce Ľuborča a Nemšová, Neporadza s časťami obce Bošianska Neporadza a Rožňová Neporadza, Nová Lehota, Nové Mesto nad Váhom, Očkov, Opatovce, Peťovka, Pobedim, Podkylava s časťami obce Podkylava a Zbehy, Podolie, Potvorice, Považany s časťami obce Kríž nad Váhom, Mošovce a Vieska, Selec, Skalka nad Váhom s časťami obce Skala, Skalská Nová Ves a Újazd, Soblahov, Stará Lehota, Stará Turá s časťami obce Černochov Vrch, Jazviny, Paprad, Stará Turá, Súš a Topolecká, Svinná, Štvrtok, Trenčianska Turná s časťami obce Hámry a Trenčianska Turná, Trenčianska Závada, Trenčianske Bohuslavice, Trenčianske Jastrabie, Trenčianske Mitice s časťami obce Kostolné Mitice, Rožňové Mitice a Zemianske Mitice, Trenčianske Stankovce s časťami obce Malé Stankovce, Rozvadze, Sedličná a Veľké Stankovce, Trenčín s časťami obce Biskupice, Istebník, Kubrá, Kubrica, Orechové, Trenčín, Zamarovce a Zlatovce, Vaďovce, Veľká Hradná, Veľké Bierovce, Višňové, Záblatie.

2.  o k r e s  T o p o ľ č a n y :

Bánovce nad Bebravou s časťami obce Bánovce nad Bebravou, Biskupice, Dolné Ozorovce, Horné Ozorovce a Malé Chlievany, Blesovce, Bojná s časťami obce Bojná a Malé Dvorany, Bošany s časťami obce Baštín a Bošany, Brezolupy, Cimenná, Dežerice s častami obce Dežerice a Vlčkovo, Dolné Držkovce, Dolné Naštice, Dvorec, Hajná Nová Ves, Haláčovce s časťami obce Haláčovce a Otrhánky, Horné Držkovce, Horné Obdokovce s časťami obce Horné Obdokovce a Obsolovce, Horné Štitáre, Chynorany, Klátova Nová Ves s časťami obce Janova Ves, Klátova Nová Ves, Sádok a Turčianky, Krásna Ves, Krtovce, Lipovník, Ludanice s časťami obce Dvorany nad Nitrou, Ludanice a Mýtna Nová Ves, Lužany, Malá Hradná s časťami obce Kochnáč a Malá Hradná, Malé Hoste s časťami obce Malé Hoste a Pochabany, Malé Ripňany, Nadlice s časťami obce Livinské Opatovce a Nadlice, Nemečky, Nitrianska Blatnica, Norovce s časťami obce Norovce a Solčianky, Oponice, Pečeňany, Podhradie, Podlužany, Prašice, Pravotice, Prusy, Radošina s časťami obce Bzince, Orešany a Radošina, Rajčany s časťami obce Horné Chlebany a Rajčany, Ruskovce, Rybany s časťami obce Borčany a Rybany, Šalgovce s časťami obce Ardanovce, Svrbice a Šalgovce, Šišov s časťami obce Chudá Lehota a Šišov, Tesáre, Timoradza, Topoľčany s časťami obce Chrabrany, Jacovce, Krušovce, Kuzmice, Malé Bedzany, Nemčice, Praznovce, Topoľčany, Továrniky a Veľké Bedzany, Tvrdomestice, Urmince s časťami obce Kľačany a Urmince, Veľké Držkovce s časťami obce Čuklasovce, Dolné Držkovce a Horné Držkovce, Veľké Dvorany, Veľké Hoste s časťami obce Libichava a Veľké Hoste, Veľké Chlievany, Veľké Ripňany s časťami obce Behynce a Veľké Ripňany, Velušovce, Vozokany, Závada s časťami obce Záhrada a Závada, Zlatníky.

3.  o k r e s  T r n a v a :

Bašovce, Borovce, Dolné Otrokovce, Dolný Lopašov, Drahovce s časťami obce Drahovce a Voderady, Dubovany, Ducové, Horné Otrokovce s časťami obce Horné Otrokovce a Tekolďany, Horné Trhovište, Hubina, Chtelnica, Jalšové, Kocurice, Kočín, Koplotovce, Krakovany, Lančár, Madunice, Malé Orvište, Merašice, Moravany nad Váhom, Nižná, Ostrov, Pečeňady, Piešťany s časťami obce Banka a Piešťany, Prašník s časťami obce Prašník a Pustá Ves, Rakovice, Ratnovce, Sokolovce, Tepličky, Trebatice, Veľké Kostoľany, Veľké Orvište, Veselé s časťami obce Ťapkové a Veselé, Vrbové s časťami obce Šípkové, Šterusy a Vrbové.

EVIDENCIA CHMEĽNÍC, ICH OBNOVA, ZRUŠOVANIE A UDRŽIAVANIE

§ 2

Vedenie evidencie chmeľníc

(1) Evidenciu chmeľníc vedie poľnohospodárska organizácia, ktorá pestuje chmeľ (ďalej len „pestovateľ chmeľu“), stredisko geodézie a Chmeliarstvo odborový podnik Žatec (ďalej len „Chmeliarstvo“).

(2) Evidenciu chmeľníc v obvode obce vedie pestovateľ chmeľu. Pestovateľ chmeľu je povinný viesť evidenciu chmeľníc na registračných a inventarizačných listoch chmeľníc (ďalej len „registračné listy“).

(3) Registračné listy sa založia a vedú podľa výrobných obcí a pestovateľov chmeľu a obsahujú evidenčné číslo, číslo parcely, celkovú výmeru a výmeru jej čistej produkčnej plochy, odrodu chmeľu, údaje o založení nových chmeľníc a o zrušených chmeľniciach.

(4) Predpisy o evidencii nehnuteľností nie sú touto vyhláškou dotknuté.1)

§ 3

Hlásenie zmien v evidencii chmeľníc

(1) Na zabezpečenie správneho vedenia a udržiavania evidencie chmeľníc a jej súladu so skutočným stavom je pestovateľ chmeľu povinný do 15 dní písomne oznámiť stredisku geodézie a v priepise Chmeliarstvu založenie novej chmeľnice, zrušenie chmeľnice i zmenu vo vlastníctve, správe alebo užívaní chmeľnice (prevod, zriadenie práva užívania na zabezpečenie poľnohospodárskej výroby, združenie pôdy pre spoločné hospodárenie v jednotnom roľníckom družstve). Ak za uplynulé obdobie nedošlo k zmene, pošle pestovateľ negatívne hlásenie do 30. apríla bežného roku.

(2) Okresný národný výbor upovedomí pestovateľa chmeľu, stredisko geodézie a Chmeliarstvo o každom súhlase so zrušením chmeľnice,2) a to najneskoršie do 15 dní po vydaní povolenia na zrušenie chmeľnice.

(3) Po ohlásení zmien stredisku geodézie podľa odseku 1 pestovateľ chmeľu vykoná zmeny aj vo svojich registračných listoch.

§ 4

Vedenie okresnej a ústrednej evidencie chmeľníc

(1) V obvode okresu vedie evidenciu chmeľníc stredisko geodézie, ktoré založí a vedie registračné listy podľa výrobných obcí a pestovateľov chmeľu. Strediská geodézie porovnajú a odsúhlasia v spolupráci s pestovateľmi chmeľu pred každoročnou sumarizáciou k 30. aprílu skutočný stav chmeľníc s registračnými listami a sumarizačnými výkazmi.

(2) Ústrednú evidenciu chmeľníc vedie Chmeliarstvo v zostavách podľa jednotlivých pestovateľov v súlade s údajmi a zmenami hlásenými podľa § 3 ods. 1. Okrem toho Chmeliarstvo vedie aj evidenciu sponov vysadených chmeľníc, evidenciu použitých odrôd, veku chmeľníc a evidenčných štítkov.

§ 5

Štítkovanie chmeľníc

Chmeliarstvo označí za priamej pomoci pestovateľa chmeľu každú chmeľnicu na rohových stĺpoch konštrukcie evidenčným štítkom a číslom, ktoré sa zapíše do registračného listu. Pri výmene rohových stĺpov je pestovateľ chmeľu povinný štítky pripevniť na nový stĺp.

§ 6

Obnova chmeľníc

(1) Pestovatelia chmeľu sú povinní pravidelne obnovovať prestarnuté, choré a slabé chmeľnice, ktoré nezaručujú dobrú úrodu a akosť chmeľu.

(2) Úlohy pri obnove a rozšírení plôch chmeľníc určené štátnym plánom rozvoja národného hospodárstva sa rozpisujú až na jednotlivých pestovateľov chmeľu, s ktorými sa prerokujú podľa platných metodických pokynov.

§ 7

Zrušovanie chmeľníc

(1) Chmeľnice môžu byť na žiadosť pestovateľa chmeľu zrušené len s povolením okresného národného výboru.3) Žiadosť o povolenie sa musí podať najneskoršie do 20. júna. Zrušenie chmeľnice možno povoliť iba na návrh Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave3) (ďalej len „Ústav“) po zistení pestovateľského a zdravotného stavu kultúry v čase vegetácie (od 1. júla do 15. augusta), alebo ak to vyžaduje celospoločenský záujem. O zrušení chmeľnice sa musí rozhodnúť do 30. septembra.

(2) Po vydaní povolenia na zrušenie chmeľnice je pestovateľ chmeľu povinný do 31. decembra bežného roku odstrániť konštrukciu pre pestovanie chmeľu.

POVINNÉ ZNÁMKOVANIE CHMEĽU, JEHO PREBAĽOVANIE, MIEŠANIE, ÚPRAVA A MANIPULÁCIA S NÍM

§ 8

Povinné známkovanie chmeľu

(1) Povinným známkovaním chmeľu je: a) povinné označovanie chmeľu podľa miestneho pôvodu (ďalej len „označovanie chmeľu“) a b) povinné overovanie miestneho pôvodu chmeľu (ďalej len „overovanie chmeľu“).

(2) Označovanie chmeľu podľa výrobných obcí pri povinnom známkovaní chmeľu sa vykonáva podľa názvov výrobných obcí uvedených v § 1 bez ohľadu na prípadné zmeny ich názvov v dôsledku zlučovania obcí.

§ 9

Označovanie chmeľu

(1) Označovanie chmeľu vo výrobnej obci vykonáva Ústav prostredníctvom chmeliarskych dôverníkov určených pre výrobné obce (ďalej len „chmeliarsky dôverník“).

(2) Pestovatelia chmeľu sú povinní pred zožochovaním oznámiť chmeliarskemu dôverníkovi všetok dopestovaný chmeľ.

(3) Chmeliarsky dôverník smie označiť iba chmeľ odrody „Červenák“, ktorý sa zobral vo výrobnej obci, pre ktorú je určený za chmeliarskeho dôverníka. Nesmie označiť chmeľ, pri ktorom je zrejmé, že je skazený (napr. splesnivený, značne poškodený škodcami alebo chorobami), znečistený a ktorý obsahuje cudzie predmety alebo iné odrody chmeľu.

(4) Chmeliarsky dôverník zistí, či ide o chmeľ, ktorý smie označiť, chmeľ uložený do žochu odváži, žoch opatrí štítkom a plombami a pre každý žoch vydá váhový list. Bez váhového listu sa chmeľ nesmie vyviezť z obce.

§ 10

Overovanie chmeľu

(1) Overovaniu chmeľu podlieha všetok chmeľ vypestovaný v „Piešťanskej výrobnej oblasti“ označený chmeliarskymi dôverníkmi. Overovanie chmeľu vykonáva Ústav vo svojich známkovniach chmeľu v Hornej Strede a Bojnej.

(2) Organizácia poverená nákupom chmeľu4) je povinná chmeľ nakúpený v „Piešťanskej výrobnej oblasti“ a označený vo výrobných obciach prihlásiť na overenie do známkovne chmeľu v Hornej Strede alebo v Bojnej a súčasne s prihláškou predložiť váhové listy.

(3) Ústav vylúči z overenia chmeľ nezodpovedajúci československej štátnej norme akosti, chmeľ, ktorý nemá typické znaky chmeľu odrody „Červenák“ a chmeľ, pri ktorom nemožno spoľahlivo preukázať, že bol vypestovaný v „Piešťanskej výrobnej oblasti“.

(4) Ústav vyznačí overenie chmeľu na jeho obale, obal uzavrie svojimi uzávermi (plombami a pečiatkou) a vydá overovaciu listinu. Pri použití špeciálnych dvojitých obalov sa overujú buď vonkajšie, alebo vnútorné obaly.

(5) Ústav môže chmeľ, ktorý doteraz nemohol riadne overiť, pri ktorom je však potrebné porušenie plomby a prebalenie v baliarni, ako i chmeľ, ktorý zostane po prebalení, overiť predbežne; vydá o tom „predbežný overovací list“.

§ 11

Chmeľ nepodliehajúci povinnému známkovaniu

Chmeľ vypestovaný mimo výrobnej obce, chmeľ, ktorý nemá typické znaky odrody „Červenák“ a chmeľ zmiešaný sa neoznačuje (§ 10 ods. 3), ale sa len na obale uvedie slovo „Chmeľ“ s udaním roku zberu.

§ 12

Prebaľovanie chmeľu vo výrobnej obci

(1) Označený chmeľ, ktorý sa nevyviezol z výrobnej obce, smie byť prebalený len pod kontrolou chmeliarskeho dôverníka. Pri prebaľovaní chmeľu vo výrobnej obci je dovolené použiť len chmeľ v pôvodnom stave a od toho istého pestovateľa.

(2) Chmeliarsky dôverník prebalenie chmeľu a jeho dôvod uvedie na rube váhového listu, v ktorom tiež súčasne vyznačí a potvrdí prípadnú zmenu po prebalení.

§ 13

Prebaľovanie chmeľu mimo výrobnej obce

Chmeľ označený chmeliarskym dôverníkom po vyvezení z výrobnej obce sa smie prebaliť len pod kontrolou Ústavu. Prebalenie chmeľu sa vyznačí na obale a vo váhovom liste, prípadne v overovacej listine.

§ 14

Miešanie chmeľu a úprava chmeľu

(1) Miešanie chmeľu, ktorý podlieha povinnému známkovaniu, úpravu chmeľu (napr. preberanie, prečesávanie, sírenie a pod.) a manipuláciu s ním je dovolené vykonávať len podľa známkovacieho poriadku a pod kontrolou Ústavu.

(2) Zakazuje sa miešať chmeľ zodpovedajúci československej štátnej norme akosti s chmeľom jej nezodpovedajúcim, chmeľ cudzozemský s chmeľom domácim a chmeľ odrody „Červenák“ s chmeľom, ktorý nemá typické znaky chmeľu tejto odrody.

(3) Pri prebalenom alebo zmiešanom chmeli môže Ústav od uvedenia výrobnej obce upustiť. V overovacej listine sa v takomto prípade namiesto výrobnej obce uvedie „Pod kontrolou prebalené“.

§ 15

Duplikáty váhových listov, overovacích listín a predbežných overovacích listov

(1) Stratu váhového listu, overovacej listiny a predbežného overovacieho listu treba bez meškania hlásiť Ústavu (známkovni).

(2) Chmeliarsky dôverník nesmie vydať za stratený váhový list nový váhový list, ani duplikát pôvodného váhového listu.

(3) Ak sa stratil príslušný doklad, vydá Ústav jeho duplikát za predpokladu, že nebol porušený obal.


§ 16

Záverečné ustanovenie

Vzor závesného štítku, plomb a váhového listu, vzor vyznačenia overenia chmeľu na jeho obale, plomb, pečatí, overovacej listiny a predbežného overovacieho listu, ako aj podrobnosti o povinnom známkovaní chmeľu, o jeho prebaľovaní, miešaní, úprave a manipuláciu s ním upravuje osobitný predpis.5)

§ 17

Zrušujúce ustanovenie

Zrušuje sa pre územie Slovenskej socialistickej republiky: vyhláška č. 78/1962 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o chmeliarskych výrobných oblastiach, chmeliarskych polohách, povinnom známkovaní chmeľu a o evidencii chmeľníc, v znení vyhlášky č. 101/1968 Zb.

§ 18

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augustom 1983.


Minister:

Ing. Janovic v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností.
Vyhláška Ústrednej správy geodézie a kartografie č. 23/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 22/1964 Zb., v znení vyhlášky č. 133/1965 Zb.

2) § 28 ods. 1 zákona č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby.
§ 43 ods. 4 a 5 vyhlášky Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva a Ministerstva spravodlivosti č. 62/1964 Zb., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o rozvoji rastlinnej výroby.

3) § 28 ods. 1 zákona č. 61/1964 Zb.
§ 43 ods. 4 a 5 vyhlášky č. 62/1964 Zb.

4) § 2 vyhlášky Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 123/1976 Zb. o základných podmienkach dodávky poľnohospodárskych výrobkov a potrieb v znení vyhlášky č. 83/1977 Zb.

5) Ústav vydá po schválení Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy SSR známkovací poriadok.