Vyhláška č. 15/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia a rozsahu údajov vedených v registri ovocných sadov a chmeľníc

Čiastka 8/2009
Platnosť od 28.01.2009
Účinnosť od 01.02.2009

15

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

z 15. januára 2009,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia a rozsahu údajov vedených v registri ovocných sadov a chmeľníc

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 10 písm. g) zákona č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh v znení zákona č. 467/2008 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Táto vyhláška upravuje podrobnosti o spôsobe vedenia a rozsahu údajov vedených v registri ovocných sadov a chmeľníc (ďalej len „register“).

§ 2

(1) Údaje o užívateľovi ovocného sadu a ovocnom sade poskytuje užívateľ ovocného sadu na evidenčných listoch A a na evidenčných listoch B podľa vzorov uvedených v prílohe č. 1.

(2) Údaje o sledovaných rodoch a druhoch ovocia pestovaného v ovocných sadoch sa uvádzajú podľa prílohy č. 2.

§ 3

Údaje o užívateľovi chmeľnice a chmeľnici poskytuje užívateľ chmeľnice na evidenčných listoch C a na evidenčných listoch D podľa vzorov uvedených v prílohe č. 3.

§ 4

(1) Odhad úrody sa zisťuje v ovocných sadoch podľa § 4a ods. 5 zákona, z ktorých je ovocie určené úplne alebo čiastočne na priamy predaj. Odhad úrody vybraných ovocných druhov, údaje o zbere úrody ovocia a uskladnenie jabĺk a hrušiek sa zasielajú na výkazoch v termínoch:

a) k 15. júnu kalendárneho roka údaje o odhade úrody jabĺk, hrušiek, marhúľ a broskýň,

b) k 15. septembru kalendárneho roka údaje o odhade úrody jabĺk a hrušiek,

c) k 31. decembru kalendárneho roka údaje o zbere úrody ovocia,

d) k 1. marcu, k 31. októbru a k 31. decembru kalendárneho roka údaje o uskladnení jabĺk a hrušiek.

(2) Kontrolný ústav pre správne vedenie registra podľa § 4 písm. l) a § 4a zákona zasiela užívateľovi ovocného sadu formuláre a predtlače pod názvami „Odhady úrod ovocia, Údaje o zbere úrody ovocia a Výkaz o uskladnení jabĺk a hrušiek“.


§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2009.


v z. Vladimír Palša v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 15/2009 Z. z.

EVIDENČNÝ LIST UŽÍVATEĽA OVOCINÁRSKEHO SADU

Vzor 01

EVIDENČNÝ LIST OVOCNÉHO SADU

Vzor 02

Príloha č. 2 k vyhláške č. 15/2009 Z. z.

Vzor

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Registrácia sadov a chmeľníc, 956 07 Veľké Ripňany, Topoľčianska 488/29

Rody a druhy ovocných rastlín vedené v registri ovocných sadov kontrolným ústavom

Ovocný druhLatinský názov
Jabloň domáca  Malus Mill. domestica Borkh.
Hruška obyčajnáPyrus communis L.
Broskyňa obyčajnáPrunus persica (L.) Batsch
Marhuľa obyčajná Prunus armeniaca L.
Slivka domácaPrunus domestica L.
Čerešňa vtáčiaPrunus avium(L.)
Višňa (čerešňa višňová)Prunus cerasus L.
BroskyňomandľaPrunus amygdalus Bartock x Prunus persica (L.) Batsch
Mandľa  obyčajnáPrunus amygdalus Bartock
Slivka čerešňoplodá – (Myrobalán)Prunus cerasifera Ehrh.
Ríbezľa červená Ribes sylvestre (Lam.) Mert., W. D. J. Koch
Ríbezľa bielaRibes  niveum (Lindl.)
Ríbezľa čiernaRibes nigrum L.
Egreš obyčajnýRibes uva cripsa L.
Malina (ostružina malinová)Rubus idaeus L.
Černica (ostružina černicová)Rubus fruticosus L.
JahodaFragaria L.
Orech  kráľovskýJuglans regia L.
Gaštan jedlýCastanea sativa Mill.
Jarabina čiernaAronia  melanocarpa  Wild.
Baza čiernaSambucus nigra   L.
Drieň obyčajnýCornus mas L.
DulaCydonia oblonga Mill.
Jarabina vtáčia  x  Hloh sibírskySorbus aucupária L. x  Crategus sanguinea
Jarabina vtáčia moravskáSorbus aucuparia subsp. moravica (Zengler.) A. Löve et D. Löve
Lieska obyčajnáCorylus avellana  L.
Mišpuľa obyčajnáMespilus germanica  L.
Rakytník rešetliakovitýHippophae rhamnoides  L.
Ruža jabĺčkatáRosa villosa L.
Zemolez Lonicera ssp. (L.) Batsch.

Príloha č. 3 k vyhláške č. 15/2009 Z. z.

EVIDENČNÝ LIST CHMELIARSKEHO SUBJEKTU

Vzor 01

EVIDENČNÝ LIST CHMEĽNICE

Vzor 02