Vyhláška č. 300/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 302/1994 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách v znení vyhlášky č. 159/2006 Z. z.

Platnosť od 08.12.2017
Účinnosť od 01.01.2018

300

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 15. novembra 2017,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 302/1994 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách v znení vyhlášky č. 159/2006 Z. z.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 34 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 302/1994 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách v znení vyhlášky č. 159/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 2 druhej vete sa slovo „šnúra“ nahrádza slovami „trikolórna šnúra vo farbách štátnej vlajky“.

2. V § 1 odseky 3 a 4 znejú:

(3) Číslovanie strán sa začína číslom 1. Strany sa číslujú tak, že protiľahlé strany majú rovnaké číslo (ďalej len „matričná strana“).

(4) Matričná kniha má na prednej doske predtlačený názov druhu knihy a štítok, na ktorom sa vyznačí názov obce alebo mestskej časti, pre ktorú sa matričná kniha vedie, poradové číslo zväzku a prvý a posledný deň zápisov. Matričná kniha musí byť uložená v uzamknutej, kovovej a ohňovzdornej skrini tak, aby bola zabezpečená jej ochrana pred zničením a poškodením a pred zneužitím údajov, ktoré obsahuje.“.

3. V § 2 ods. 1 sa vypúšťajú slová „podľa správnych obvodov, podľa zdravotníckych zariadení a pod.“.

4. V § 3 ods. 1 prvá veta znie: „Zápis o narodení, uzavretí manželstva alebo úmrtí sa súčasne vyznačí v abecednom mennom registri; vedie sa na konci každého zväzku matričnej knihy.“.

5. V § 3 odsek 2 znie:

(2) Pri zmene mena alebo zmene priezviska osoby zapísanej v matričnej knihe, táto zmena sa vyznačí v registri novým zápisom.“.

6. V § 5 ods. 2 sa slovo „prečiarkúva“ nahrádza slovom „prečiarkne“.

7. V § 5 ods. 3 sa slovo „neznáme“ nahrádza slovom „neuvedené“.

8. V § 6 ods. 2 sa vypúšťa prvá veta.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1, 1a, 1b, 1c a 1d sa vypúšťajú.

9. § 8 znie:

㤠8

Ak sa zápis vykonáva rukopisne, vykonáva sa dokumentárnym atramentom; písmo musí byť úhľadné, čisté a čitateľné, aby sa vylúčila akákoľvek pochybnosť alebo mylný výklad. Ak sa zápis vykonáva v elektronickej podobe, vykonáva sa spôsobom určeným správcom informačného systému elektronickej matriky.“.

10. V § 10 sa na konci pripája táto veta: „Zrušenie celého zápisu sa vykoná z úradnej povinnosti, ak zápis bol vykonaný na základe falšovanej alebo inak pozmenenej verejnej listiny, predloženej matričnému úradu; zároveň sa zrušenie vykoná aj v informačnom systéme elektronickej matriky.“.

11. V § 12 ods. 1 sa za slovom „čase“ vypúšťa čiarka a slová „keď nastala matričná udalosť“ sa nahrádzajú slovami „zápisu matričnej udalosti do matriky; v odôvodnených prípadoch sa v poznámke môže uviesť pôvodný názov obce, v ktorej matričná udalosť nastala“.

12. § 12 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) V zápisoch a v záznamoch nemožno skracovať označenie mesiacov, rodinného stavu, názov obce a názov štátu.“.

13. V § 15 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

14. V § 16 sa vypúšťa odsek 3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 sa vypúšťa.

15. § 17 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:

„Dodatočný zápis, dodatočný záznam a zmeny

§ 17

(1) Dodatočný zápis sa vykoná z úradnej povinnosti na základe verejnej listiny, inej úradnej listiny alebo písomného oznámenia.

(2) Ak sú podklady na vykonanie dodatočného zápisu doručené na nepríslušný matričný úrad, postúpia sa matričnému úradu príslušnému na vykonanie zápisu.

(3) Dodatočný zápis sa vykoná bez zbytočného odkladu po doručení podkladov a po zistení a overení úplnosti a správnosti údajov potrebných na dodatočný zápis.

(4) Dodatočný zápis sa vykoná v ročníku matričnej knihy zodpovedajúcom času, v ktorom narodenie, uzavretie manželstva alebo úmrtie nastalo. Pre zápis údajov je rozhodujúci stav v čase, v ktorom matričná udalosť nastala; pre zápis miesta platí § 12 ods. 1.

(5) Ak ide o matričnú udalosť, ktorá nastala pred 1. januárom 1950, dodatočný zápis sa vykoná v ročníku matričnej knihy zodpovedajúcom času, keď bola vydaná verejná listina, na základe ktorej sa zápis vykonal; ak ide o rozhodnutie, dodatočný zápis sa vykoná v ročníku matričnej knihy zodpovedajúcom času, keď rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť.“.

16. § 18 znie:

㤠18

Dodatočný záznam sa vykoná v stĺpci „dodatočné záznamy a zmeny“ na základe verejnej listiny, inej úradnej listiny alebo písomného oznámenia.“.

17. § 19 sa vypúšťa.

18. § 20 vrátane nadpisu znie:

㤠20

Ústne oznámenie narodenia dieťaťa

O ústnom oznámení narodenia dieťaťa sa vyhotovuje s oznamovateľom zápisnica, v ktorej sa uvedú údaje o všetkých skutočnostiach, ktoré sa zapisujú do matriky, a to na základe verejných listín alebo iných úradných listín potrebných na zistenie alebo overenie správnosti údajov zapisovaných do knihy narodení.“.

19. V § 22 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Ak sa rodičia nedohodnú na mene dieťaťa, do právoplatnosti rozhodnutia súdu o mene dieťaťa sa do knihy narodení uvedie v stĺpci 3 „meno neurčené“.“.

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

20. V § 23 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Ak sa rodičia dohodli o priezvisku dieťaťa ešte pred právoplatnosťou súdneho rozhodnutia o určení priezviska dieťaťa, matrikár neodkladne oznámi túto skutočnosť súdu.“.

21. V § 23 ods. 5 sa slová „písomným potvrdením vydaným orgánom príslušného“ nahrádzajú slovami „verejnou listinou vydanou príslušným orgánom cudzieho“.

22. § 24 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Ak bolo otcovstvo určené súhlasným vyhlásením rodičov pred matričným úradom v prítomnosti tlmočníka, zápisnica o určení otcovstva musí obsahovať meno, priezvisko a podpis tlmočníka.“.

23. § 25 znie:

㤠25

(1) V stĺpci 5 sa zapisuje najmä dohoda rodičov o priezvisku dieťaťa, určenie otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov pred narodením dieťaťa, zápis priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania, záznam, že ide o nájdené dieťa, že ide o dieťa, ktoré bolo odložené do verejne prístupného inkubátora, a záznam o utajenom pôrode.

(2) V stĺpci 6 sa zapisujú zmeny zapísaných skutočností na základe verejných listín, iných úradných listín alebo písomných oznámení, najmä zmena mena alebo zmena priezviska dieťaťa,5) vyhotovenie výpisu s menom v cudzojazyčnom ekvivalente zapísaného mena, vyhotovenie výpisu s priezviskom bez koncovky slovenského prechyľovania, záznam o osvojení, určenie otcovstva po narodení dieťaťa, zapretie otcovstva, zmena pohlavia, určenie a zrušenie druhého a tretieho mena, zmena poradia mien, voľba štátneho občianstva pre dieťa a zmena mena alebo zmena priezviska povolená matričným úradom.

(3) Neskoršia zmena mena alebo zmena priezviska rodiča maloletého dieťaťa sa do matriky zapíše, ak

a) bola právoplatným rozhodnutím povolená zmena mena,

b) bola právoplatným rozhodnutím povolená zmena priezviska rodičovi a dieťaťu,

c) rodičia uzavrú manželstvo po jeho narodení a dohodnú sa na používaní spoločného priezviska,

d) matka dieťaťa, ktorého otec nie je známy, uzavrie manželstvo a s manželom sa dohodnú, že aj toto dieťa bude mať ich spoločné priezvisko,

e) bolo dieťa osvojené manželom matky,

f) bolo právoplatne rozhodnuté o zapretí otcovstva muža zapísaného v knihe narodení a matka dieťaťa požiadala o zmenu priezviska alebo opätovne prijala predošlé priezvisko po právoplatnom rozvode manželstva.“.

24. V § 28 ods. 2 sa slovo „vek“ nahrádza slovami „dátum narodenia“.

25. § 28 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Ak matka dieťaťa, ktorá požiadala v súvislosti s pôrodom o utajenie svojej osoby, v lehote šiestich týždňov odo dňa pôrodu písomne odvolá svoju žiadosť o utajenie svojej osoby, zápis údajov matky sa vykoná na základe správy lekára, ktorý pôsobil pri pôrode.“.

26. Za § 28 sa vkladá § 28a, ktorý znie:

㤠28a

Ak si rodič neprevezme rodný list dieťaťa do 40 dní odo dňa narodenia dieťaťa, napriek výzvam a predvolaniu zo strany matričného úradu, matričný úrad oznámi túto skutočnosť príslušnému orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.“.

27. V § 29 odsek 1 znie:

(1) Doklady potrebné na uzavretie manželstva predkladajú snúbenci na príslušnom matričnom úrade podľa miesta uzavretia manželstva bez ohľadu na to, či bude manželstvo uzavreté pred orgánom obce alebo mestskej časti, ktorá vedie matriku, alebo pred orgánom registrovanej cirkvi, alebo náboženskej spoločnosti (ďalej len „orgán cirkvi“).“.

28. V § 29 ods. 2 prvej vete sa slovo „štátu“ nahrádza slovami „obce alebo mestskej časti“.

29. V § 29 ods. 3 sa vypúšťajú slová „alebo náboženskej spoločnosti“.

30. V § 30 ods. 3 písm. e) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo osobe, ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená6a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

6a) § 12 zákona č. 36/2005 Z. z.“.

31. V § 30 ods. 3 písmeno f) znie:

f) rozhodnutie okresného úradu o upustení predloženia zákonom ustanovených dokladov,6b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6b znie:

6b) § 6 ods. 6 zákona č. 36/2005 Z. z. v znení zákona č. 124/2015 Z. z.“.

32. V § 30 odsek 4 znie:

(4) V stĺpci 6 sa zapisujú zmeny zapísaných skutočností a záznamy týkajúce sa trvania manželstva, najmä právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode, o neplatnosti manželstva, prijatie predchádzajúceho priezviska, právoplatné rozhodnutie o povolení zmeny mena alebo zmeny priezviska, zápis priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania.“.

33. § 34 vrátane nadpisu znie:

㤠34

Zápis vyhlásenia za mŕtveho

(1) Do knihy úmrtí sa zapisuje aj vyhlásenie za mŕtveho súdom. Zápis sa vykoná v ročníku knihy úmrtí zodpovedajúcom času úmrtia určenom v rozhodnutí súdu. V stĺpci 5 sa pod oznámením o úmrtí vyznačí rozhodnutie súdu o vyhlásení za mŕtveho.

(2) Ak matrikár zistí, že zomretá osoba, ktorej úmrtie zapísal do knihy úmrtí na základe oznámenia prehliadajúceho lekára, bola zapísaná do matriky aj na základe rozhodnutia súdu o vyhlásení za mŕtveho, informuje o tom matričný úrad, ktorý zapísal úmrtie na základe rozhodnutia súdu o vyhlásení za mŕtveho a vykoná dodatočný záznam v stĺpci 6.

(3) Matrikár matričného úradu, v ktorého knihe úmrtí je úmrtie zapísané na základe rozhodnutia súdu o vyhlásení za mŕtveho, vykoná v knihe úmrtí na základe informácie podľa odseku 2 dodatočný záznam.“.

34. § 35 vrátane nadpisu znie:

㤠35

Zápisy do osobitnej matriky

(1) Zápisy sa vykonávajú v časovom poradí, v akom boli doručené žiadosti a listiny, ktoré sú podkladom zápisu, bez ohľadu na čas, v ktorom matričná udalosť nastala.

(2) Ak výpis z matriky cudzieho štátu obsahuje časové údaje podľa iného počítania času, napríklad podľa juliánskeho kalendára, vykoná sa zápis dátumu do matriky podľa gregoriánskeho kalendára.

(3) Ak sa verejná listina vydaná v cudzom štáte predkladá v kópii, táto musí byť osvedčená notárom. To neplatí, ak osobitný predpis7) ustanovuje inak.

(4) Ak bola matričná udalosť zapísaná v Osobitnej matrike mesta Brno po 1. januári 1950 a osoba, ktorej sa zápis v tejto matrike týka, je občanom Slovenskej republiky, môže požiadať o zápis tejto matričnej udalosti do osobitnej matriky; k žiadosti musia byť priložené doklady podľa § 23 ods. 4 zákona.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

7) Čl. 1 ods. 1 a čl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1191 zo 6. júla 2016 o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 (Ú. v. EÚ L 200, 26. 7. 2016).“.

35. V § 36 ods. 1 sa za slovo „tlačive“ vkladajú slová „alebo elektronickom úradnom dokumente, ktorého vzor určí ministerstvo a“.

36. V § 36 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: „O úradný výpis možno požiadať aj prostredníctvom informačného systému elektronickej matriky podľa § 7 zákona. Úradný výpis z matriky, ktorý sa týka maloletej osoby mladšej ako 15 rokov, možno vydať len na požiadanie zákonného zástupcu.“.

37. V § 36 odsek 3 znie:

(3) Ak osoba oprávnená podľa § 18 zákona požiada o nahliadnutie do matriky a vyhotovenie snímky pomocou fotoprístroja, môže tak urobiť len za prítomnosti matrikára.“.

38. § 39 vrátane nadpisu znie:

㤠39

Obnova matričnej knihy

Okresný úrad opatrí obnovenú matričnú knihu doložkou, z ktorej je zrejmé, o ktorú obnovenú matričnú knihu ide, a obdobie, z ktorého sú zápisy.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9 sa vypúšťa.

39. V § 40 ods. 1 sa za slovo „vecí“ vkladajú slová „a európskych záležitostí“.

40. V § 40 ods. 2 sa slová „krajskému úradu“ nahrádzajú slovami „okresnému úradu“ a slová „Krajský úrad“ sa nahrádzajú slovami „Okresný úrad“ a za slovo „vecí“ sa vkladajú slová „a európskych záležitostí“.

41. V § 40 sa vypúšťa odsek 5.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9b sa vypúšťa.

42. V § 41 ods. 1 sa slovo „Prípravu“ nahrádza slovami „Odbornú prípravu“.

43. V § 41 ods. 2 druhá veta znie: „V žiadosti sa uvedie meno, priezvisko a dátum narodenia zamestnanca matričného úradu, ktorý má zložiť skúšku (ďalej len „účastník skúšky“)“.

44. V § 41 ods. 7 sa vypúšťa posledná veta.

45. V § 41 sa vypúšťa odsek 12.

46. Slová „obvodný úrad“ sa vo všetkých tvaroch v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „okresný úrad“ v príslušnom tvare.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2018.


Robert Kaliňák v. r.