Zákon č. 207/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o doplnení zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov

(v znení č. 245/2008 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 91/2004
Platnosť od 22.04.2004
Účinnosť od 01.09.2008
Redakčná poznámka

Pôvodná účinnosť tejto časti predpisu sa začínala 'dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ'. Z právneho predpisu č. 185/2004 Z. z. vyplýva, že 'dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ' sa chápe deň '1. máj 2004', kedy zmluva nadobudla pla...

207

ZÁKON

z 10. marca 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o doplnení zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 606/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 6 sa v prvej vete na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa slová „žiadateľ, ktorý je v ústavnej zdravotnej starostlivosti, nachádza sa vo výkone väzby, výkone trestu odňatia slobody alebo v zariadení pre cudzincov podľa osobitného predpisu6a) do 24 hodín od prepustenia zo zdravotníckeho zariadenia pre cudzincov, ústavu na výkon väzby, ústavu na výkon trestu odňatia slobody alebo zo zariadenia podľa osobitného predpisu.6a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

6a) Zákon č. 48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

2. V § 7 sa vypúšťajú slová „ani opakovane“, za slovo „umiestnený“ sa vkladajú slová „a ak ide o žiadateľa podľa § 22 ods. 3 v pobytovom tábore, v ktorom bol naposledy umiestnený“ a slovo „siedmich“ sa nahrádza slovom „piatich“.

3. V § 10 ods. 1 písm. b) sa za slovo „azylanta“ vkladajú slová „alebo osoby podľa písmena a)“.

4. V § 11 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,“.

5. V § 11 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Ministerstvo bezodkladne informuje žiadateľa o tom, že sa zisťuje, či je iný štát príslušný na konanie o jeho žiadosti o udelenie azylu; počas zisťovania neplynie lehota na rozhodnutie.“.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

6. V § 19 ods. 1 písmeno f) znie:

f) sa žiadateľ bez povolenia viac ako sedem dní zdržiava mimo azylového zariadenia,“.

7. V § 19 ods. 1 písm. g) sa na konci vypúšťa bodka a pripája sa slovo „alebo“.

8. V § 19 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

h) zistí, že osoba, ktorá požiadala o udelenie azylu, nie je účastníkom konania.“.

9. § 20 vrátane nadpisu znie:

㤠20

Rozhodnutie

(1) Ministerstvo v konaní o azyle rozhodne do 90 dní od začatia konania. Ministerstvo pri rozhodovaní vychádza najmä z výsledkov pohovoru a informácií o krajine pôvodu žiadateľa. Lehotu na rozhodovanie môže v odôvodnených prípadoch predĺžiť predstavený povereného zamestnanca ministerstva,9) ktorý vo veci koná. O predĺžení lehoty na rozhodnutie vo veci žiadosti o udelenie azylu ministerstvo žiadateľa písomne vyrozumie.

(2) Rozhodnutie o udelení azylu sa vydáva na dobu neurčitú.

(3) Ak ministerstvo zamietne žiadosť ako zjavne neopodstatnenú, rozhodne o neudelení azylu alebo o odňatí azylu; vo výroku rozhodnutia uvedie, či sa na cudzinca vzťahuje zákaz vyhostenia, alebo vrátenia podľa § 47.

(4) Rozhodnutie v konaní o azyle sa doručuje účastníkovi konania, ak má účastník konania zákonného zástupcu alebo opatrovníka zákonnému zástupcovi alebo opatrovníkovi v mieste a čase určenom ministerstvom. Ak má osoba uvedená v prvej vete zástupcu na celé konanie na základe plnomocenstva, doručuje sa rozhodnutie len tomuto zástupcovi. Ak nie je možné doručiť rozhodnutie v konaní o azyle podľa prvej vety a druhej vety, rozhodnutie sa doručí podľa § 7.

(5) Účastník konania, jeho zákonný zástupca alebo opatrovník, ktorému sa v konaní o azyle doručuje rozhodnutie, musí byť pri prevzatí rozhodnutia oboznámený s rozhodnutím v jazyku, ktorému rozumie.

(6) Rozhodnutie v konaní o azyle sa oznamuje

a) azylovému zariadeniu, v ktorom je žiadateľ umiestnený,

b) policajnému útvaru príslušnému podľa miesta azylového zariadenia, v ktorom je žiadateľ umiestnený, alebo podľa miesta pobytu žiadateľa, ak má tento povolený pobyt mimo pobytového tábora,

c) policajnému útvaru podľa miesta pobytu azylanta,

d) úradu vysokého komisára.“.

10. V § 21 ods. 3 sa slová „má odkladný účinok“ nahrádzajú slovami „nemá odkladný účinok, ak súd nerozhodne inak11)“.

11. V § 21 ods. 4 sa slová „má odkladný účinok“ nahrádzajú slovami „nemá odkladný účinok, ak súd nerozhodne inak11)“.

12. § 22 a 23 znejú:

㤠22

(1) Žiadateľ je počas konania o udelenie azylu oprávnený zdržiavať sa na území Slovenskej republiky, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Po skončení karanténnych opatrení sa žiadateľ umiestni v pobytovom tábore alebo sa mu umožní pobyt mimo pobytového tábora. Ministerstvo môže umiestniť žiadateľa na nevyhnutný čas v integračnom stredisku.

(3) Ministerstvo môže povoliť žiadateľovi pobyt mimo pobytového tábora na základe jeho písomnej žiadosti, ak

a) je schopný uhradiť si všetky výdavky spojené s pobytom mimo pobytového tábora z vlastných prostriedkov alebo

b) štátny občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky alebo cudzinec s povolením na pobyt na území Slovenskej republiky predloží písomné čestné vyhlásenie o tom, že zabezpečí ubytovanie žiadateľa a úhradu všetkých výdavkov spojených s jeho pobytom na území Slovenskej republiky.

(4) Žiadateľovi sa počas pobytu v azylovom zariadení alebo integračnom stredisku poskytuje

a) ubytovanie,

b) stravovanie alebo stravné,

c) základné hygienické potreby a iné veci, ktoré nevyhnutne potrebuje na prežitie,

d) vreckové.

(5) Žiadateľovi sa počas konania o udelenie azylu poskytuje neodkladná zdravotná starostlivosť.

(6) V prípadoch hodných osobitného zreteľa, ak sa na základe individuálneho posúdenia zdravotného stavu žiadateľa zistia osobitné potreby na poskytnutie zdravotnej starostlivosti, ministerstvo za žiadateľa uhradí výdavky za poskytnutie zdravotnej starostlivosti nad rozsah uvedený v odseku 5.

(7) Počas pobytu v pobytovom tábore žiadateľ môže navštevovať kurz slovenského jazyka; výdavky s tým spojené uhrádza ministerstvo.

§ 23

(1) Žiadateľ starší ako 14 rokov je po podaní vyhlásenia podľa § 3 ods. 1 povinný podrobiť sa odňatiu daktyloskopických odtlačkov, ktoré zabezpečí policajný útvar.

(2) Žiadateľ po príchode do záchytného tábora, a ak ide o žiadateľa podľa § 3 ods. 2 písm. c) po podaní vyhlásenia, je povinný podrobiť sa fotografovaniu.

(3) Žiadateľ je povinný, ak ministerstvo nerozhodne inak,

a) zdržiavať sa v prijímacom centre, ak ide o žiadateľa podľa § 3 ods. 2 písm. c),

b) po príchode do záchytného tábora

1. podrobiť sa zdravotnej prehliadke a karanténnym opatreniam,

2. zdržiavať sa v záchytnom tábore,

c) podrobiť sa úkonom, ktoré sú nevyhnutné na zistenie jeho finančných a majetkových pomerov,

d) navštevovať kurz slovenského jazyka, ak ide o žiadateľa, na ktorého sa vzťahuje povinná školská dochádzka.

(4) Žiadateľ je tiež povinný

a) po skončení karanténnych opatrení do právoplatnosti rozhodnutia v konaní o udelenie azylu zdržiavať sa v pobytovom tábore, ak tento zákon neustanovuje inak,

b) ak má povolený pobyt mimo pobytového tábora, prihlásiť sa do troch pracovných dní na policajnom útvare príslušnom podľa miesta svojho pobytu,

c) počas pobytu v azylovom zariadení dodržiavať vnútorný poriadok,

d) oznámiť ministerstvu do 20 dní narodenie svojho dieťaťa na území Slovenskej republiky,

e) na vyzvanie príslušných orgánov preukázať svoju totožnosť preukazom žiadateľa,

f) chrániť preukaz žiadateľa alebo oprávnenie na poskytnutie zdravotnej starostlivosti pred stratou, odcudzením, poškodením, zničením alebo zneužitím,

g) bezodkladne ohlásiť ministerstvu stratu, odcudzenie, poškodenie, zničenie alebo zneužitie preukazu žiadateľa alebo oprávnenia na poskytnutie zdravotnej starostlivosti,

h) odovzdať ministerstvu po ukončení konania doklady uvedené v písmene g).

(5) Ministerstvo môže rozhodnúť, že žiadateľ je povinný primerane uhrádzať výdavky spojené s jeho pobytom v azylovom zariadení alebo v integračnom stredisku alebo výdavky za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, ak jeho finančné alebo majetkové pomery sú také, že možno od neho žiadať aspoň čiastočnú úhradu výdavkov súvisiacich s týmto pobytom. Rozklad proti takému rozhodnutiu nemá odkladný účinok.

(6) Žiadateľ do právoplatnosti rozhodnutia v konaní o udelenie azylu nesmie vstupovať do pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu12) ani podnikať.13)“.

13. V § 24 ods. 2 sa doterajší odkaz 14 označuje ako odkaz 6a a poznámka pod čiarou k odkazu 14 sa vypúšťa.

14. § 24 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Azylant môže byť na základe povolenia ministerstva na nevyhnutný čas ubytovaný v pobytovom tábore, kde je povinný primerane uhrádzať výdavky spojené s jeho pobytom.“.

15. V § 29 ods. 1 sa za slovo „konfliktom,“ vkladajú slová „endemickým násilím,“.

16. V § 29 ods. 2 sa slovo „rozhodnutím“ nahrádza slovami „v súlade s rozhodnutím Rady Európskej únie“.

17. V § 31 odseky 1 a 2 znejú:

(1) Cudzinec uvedený v § 30 ods. 1 je po príchode do záchytného tábora povinný poskytnúť poverenému zamestnancovi ministerstva osobné údaje na účel poskytnutia dočasného útočiska v rozsahu podľa prílohy č. 3. Cudzincovi sa vydá doklad o povolení na tolerovaný pobyt na území Slovenskej republiky14) s označením „ODÍDENEC", ak

a) jeho príchod na územie Slovenskej republiky zabezpečoval Úrad vysokého komisára alebo iná medzinárodná organizácia alebo

b) ide o presídlenie cudzinca, ktorému poskytoval dočasné útočisko iný štát.

(2) Ak nejde o cudzinca podľa odseku 1 druhej vety, poverený zamestnanec ministerstva vykoná s cudzincom žiadajúcim o poskytnutie dočasného útočiska pohovor na účel zistenia, či spĺňa podmienky na poskytnutie dočasného útočiska.“.

18. V § 31 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa slová „v odôvodnených prípadoch môže túto lehotu predstavený povereného zamestnanca ministerstva, ktorý vo veci koná, predĺžiť o 15 dní, a to aj opakovane. O predĺžení lehoty na rozhodnutie ministerstvo cudzinca podľa odseku 2 písomne vyrozumie.“.

19. V § 31 ods. 7 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa slová „ministerstvo bezodkladne oznámi túto skutočnosť príslušnému policajnému útvaru a poskytne mu údaje potrebné na vydanie dokladu.“.

20. Za § 31 sa vkladá § 31a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠31a

Poskytnutie dočasného útočiska na účel zlúčenia rodiny

Ministerstvo na účel zlúčenia rodiny poskytne dočasné útočisko

a) manželovi odídenca, ak manželstvo trvá v štáte, ktorý odídenec opustil z dôvodov podľa § 29 ods. 1 a odídenec s tým vopred písomne súhlasí,

b) slobodným deťom odídenca a slobodným deťom manžela odídenca do 18 rokov ich veku,

c) iným blízkym príbuzným, ako sú uvedení v písmenách a) a b), ak žili s odídencom v spoločnej domácnosti a boli úplne alebo čiastočne odkázaní na odídenca.“.

21. § 32 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Na účel presídlenia odídenca do iného štátu, v ktorom sa mu poskytne dočasné útočisko, ministerstvo vydá odídencovi preukaz, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 4.“.

22. V § 36 ods. 1 sa slová „ods. 1 až 3“ nahrádzajú slovami „ods. 1 až 5“ a na konci sa pripája táto veta: „Ak nemožno umiestniť odídenca do humanitného centra, poskytnú sa mu prostriedky na získanie ubytovania na úrovni humanitného centra.“.

23. V § 36 odsek 4 znie:

(4) Ministerstvo vydá odídencovi v jazyku, ktorému rozumie, písomné poučenie o jeho právach a povinnostiach, ktoré súvisia s poskytnutím dočasného útočiska.“.

24. V § 40 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.

25. V § 40 ods. 2 sa na konci prvej vety bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa slová „ak ministerstvo nerozhodne inak.“.

26. V § 41 ods. 2 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená b) až d).

27. V § 48 ods. 1 písm. e) sa na začiatok vkladajú slová „údaje o mieste pobytu,“.

28. V § 48 ods. 2 sa slová „príloh č. 1 a 2“ nahrádzajú slovami „príloh č. 1 až 3“.

29. V § 49 odsek 3 znie:

(3) Ministerstvo nesmie počas konania o azyle, počas trvania azylu, počas konania o poskytnutie dočasného útočiska a počas poskytovania dočasného útočiska poskytnúť údaje podľa § 48 do štátu podľa § 8 bez súhlasu dotknutej osoby.“.

30. V § 51 sa na konci pripája táto veta: „Rozklad proti rozhodnutiu o odňatí vreckového nemá odkladný účinok.“.

31. Za § 53 sa vkladajú § 53a a 53b, ktoré znejú:

㤠53a

Týmto zákonom sa preberá právne záväzný akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe č. 5.

§ 53b

(1) Pri určení členského štátu Európskej únie zodpovedného za posúdenie žiadosti o udelenie azylu, ktorú podal štátny občan tretej krajiny v jednom z členských štátov Európskej únie, sa použijú kritériá a mechanizmy uvedené v právne záväzných aktoch Európskych spoločenstiev;22a) na posúdenie žiadosti o udelenie azylu, ktorú podal cudzinec, ktorému bolo poskytnuté dočasné útočisko, je však zodpovedný predovšetkým členský štát, ktorý súhlasil s jeho presídlením na svoje územie.

(2) Štátnym občanom tretej krajiny podľa odseku 1 sa rozumie každý, kto nemá štátnu príslušnosť členského štátu Európskej únie.22b)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 22a a 22b znejú:

22a) Nariadenie Rady (ES) č. 343/2003 z 18. februára 2003 ustanovujúce kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte príslušníkom tretej krajiny (Úradný vestník Európskej únie L 050, 25/02/2003).
Nariadenie Komisie (ES) č. 1560/2003 z 2. septembra 2003, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie Nariadenia Rady (ES) č. 343/2003 ustanovujúce kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte príslušníkom tretej krajiny (Úradný vestník Európskej únie L 222, 05/09/2003).
Nariadenie Rady (ES) č. 2725/2000 z 11. decembra 2000 upravujúce zriadenie systému „EURODAC" na porovnávanie odtlačkov prstov na účinné uplatňovanie Dublinského dohovoru (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 316, 15/12/2000).
Nariadenie Rady (ES) č. 407/2002 z 28. februára 2002 ustanovujúce určité pravidlá na vykonávanie Nariadenia Rady (ES) č. 2725/2000 upravujúce zriadenie systému „EURODAC" na porovnávanie odtlačkov prstov na účinné uplatňovanie Dublinského dohovoru (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 062, 05/03/2002).

22b) Nariadenie Rady (ES) č. 343/2003 z 18. februára 2003 čl. 17 ods. 1 zmluvy o založení Európskeho spoločenstva.".

32. V prílohe č. 1 deviatom bode písm. a) sa slová „rodný jazyk“ nahrádzajú slovami „materinský jazyk“.

33. Za prílohu č. 2 sa pripájajú prílohy č. 3 až 5, ktoré znejú:

„Príloha č. 3 k zákonu č. 480/2002 Z. z.

Vzor 01

Príloha č. 4 k zákonu č. 480/2002 Z. z.

Vzor 01

Príloha č. 5 k zákonu č. 480/2002 Z. z.

Zoznam prebraných právne záväzných aktov

Týmto zákonom sa preberá právne záväzný akt Európskych spoločenstiev:

Smernica Rady 2001/55/ES z 20. júla 2001 o minimálnych štandardoch na poskytovanie dočasnej ochrany v prípade hromadného prílevu vysídlených osôb a o opatreniach na podporu rovnováhy úsilia medzi členskými štátmi pri prijímaní takých osôb a znášaní z toho vyplývajúcich dôsledkov (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 212, 07/08/2001).

Preklad tohto právne záväzného aktu sa nachádza v Centrálnej prekladateľskej jednotke sekcie Inštitútu pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky.“.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.


Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.