Oznámenie č. 587/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o odovzdávaní a prijímaní osôb na spoločnej štátnej hranici

Čiastka 239/2003
Platnosť od 29.12.2003
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 1. januára 2004.

587

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 2. júla 2002 bola v Bratislave uzavretá Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o odovzdávaní a prijímaní osôb na spoločnej štátnej hranici.

Na základe článku 12 ods. 1 dohoda nadobudne platnosť 1. januára 2004.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa skončí platnosť Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o odovzdávaní a prijímaní osôb na spoločnej štátnej hranici, podpísanej v Levoči 25. októbra 1996 (oznámenie č. 234/1997 Z. z.).

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.