Oznámenie č. 630/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov Slovenskej republiky

Čiastka 242/2006
Platnosť od 12.12.2006
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. decembra 2006. S účinnosťou od 1. 1. 2009 sa výnos menil výnosom č. 549/08 Z. z.

630

OZNÁMENIE

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vydalo podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 584/2005 Z. z.

výnos zo 6. decembra 2006 č. 206-2006/02288 o poskytovaní dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov Slovenskej republiky.

Výnos ustanovuje spôsob určenia dotácie pre obec na výkon preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov Slovenskej republiky, a to na druhý polrok 2006 a na nasledujúce roky.

Výnos nadobúda účinnosť 15. decembra 2006.

Výnos je uverejnený na internetovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a je prístupný na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.