Výnos č. 549/2008 Z. z.Výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 206-2006/02288 zo 6. decembra 2006 o poskytovaní dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov Slovenskej republiky

Čiastka 194/2008
Platnosť od 13.12.2008
Účinnosť od 01.01.2009

549

VÝNOS

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 26. novembra 2008,

ktorým sa mení výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 206-2006/02288 zo 6. decembra 2006 o poskytovaní dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 584/2005 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 206-2006/02288 zo 6. decembra 2006 o poskytovaní dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov Slovenskej republiky (oznámenie č. 630/2006 Z. z.) sa mení takto:

V § 2 sa slová „10 Sk“ nahrádzajú slovami „0,33 eura“.


Čl. II

Účinnosť

Tento výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2009.


Robert Kaliňák v. r.