Zákon č. 660/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa menia zákony súvisiace s presunom niektorých pôsobností z Policajného zboru na okresné úrady a na krajské úrady

(v znení č. 224/2006 Z. z.(nepriamo), 647/2007 Z. z.(nepriamo), 8/2009 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 260/2002
Platnosť od 07.12.2002
Účinnosť od 01.02.2009

660

ZÁKON

z 19. novembra 2002,

ktorým sa menia zákony súvisiace s presunom niektorých pôsobností z Policajného zboru na okresné úrady a na krajské úrady

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. IV

Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 369/1999 Z. z. a zákona č. 441/2001 Z. z. sa mení takto:

V § 29 sa slová „1. júla 2003" nahrádzajú slovami „1. júla 2004".

Čl. V

Zákon č. 441/2001 Z. z. o presune niektorých pôsobností z Policajného zboru na okresné úrady a na krajské úrady sa mení takto:

Čl. VII znie:

„Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 1 až 20, § 17b ods. 1 bodu 21, čl. II bodov 1 až 25, § 129a ods. 1 bodu 26 a bodu 27, čl. III bodov 1, 2, 9 až 11, 14, 17, 21, 24, 25, 29 a 30, § 30a ods. 1 bodu 31, čl. IV a čl. V bodu 1, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2004.".


Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.