Opatrenie č. 127/2001 Z. z.Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 4/2000 Z. z., ktorým sa vyhlasuje charakteristika, základné znaky a štruktúra údajov zisťovaných pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2001

Čiastka 51/2001
Platnosť od 05.04.2001
Účinnosť od 15.04.2001

OBSAH

127

OPATRENIE

Štatistického úradu Slovenskej republiky

z 26. marca 2001,

ktorým sa mení opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 4/2000 Z. z., ktorým sa vyhlasuje charakteristika, základné znaky a štruktúra údajov zisťovaných pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2001

Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 3 zákona č. 165/1998 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2001 ustanovuje:


Čl. I

1. V § 2 ods. 1 písmeno x) znie:

x) miesto pracoviska je adresa pracoviska.“.

2. V § 2 ods. 3 písmeno d) znie:

d) počet bytov je údaj o počte všetkých trvale obývaných bytov a všetkých neobývaných bytov,“.

3. V § 2 ods. 3 písmeno e) znie:

e) počet nadzemných podlaží,“.

4. V prílohe k opatreniu body 1, 12, 13, 14, 17, 20, 22, 23, 26, 27, 35 a 36 znejú:

„1. Adresa trvalého bydliska:

ulica, súpisné číslo domu, orientačné číslo domu,
mestská časť, ak ide o Bratislavu a Košice,
obec,
okres.

12. Národnosť:

slovenská,
maďarská,
rómska,
česká,
rusínska,
ukrajinská,
iná (zapíše sa konkrétna národnosť).

13. Materinský jazyk:

slovenský,
maďarský,
rómsky,
český,
rusínsky,
ukrajinský,
iný (zapíše sa konkrétny materinský jazyk).

14. Náboženské vyznanie/cirkev:

Rímskokatolícka cirkev,
Evanjelická cirkev augsburského vyznania,
Gréckokatolícka cirkev,
Reformovaná kresťanská cirkev,
Pravoslávna cirkev,
Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia,
Evanjelická cirkev metodistická,
Bratská jednota baptistov,
Cirkev bratská,
Cirkev adventistov siedmeho dňa,
Apoštolská cirkev,
Židovské náboženské obce,
Starokatolícka cirkev,
Kresťanské zbory,
Cirkev československá husitská,
bez vyznania,
iné (zapíše sa konkrétne náboženské vyznanie).

17. Ekonomická aktivita:

pracujúci (okrem dôchodcov),
učeň, učnica,
študent(ka) strednej školy,
študent(ka) vysokej školy,
osoba na materskej dovolenke (vrátane ďalšej materskej dovolenky),
osoba v domácnosti,
dôchodca, dôchodkyňa,
nezamestnaný(á),
dieťa do 16 rokov,
iné.

20. Názov a adresa zamestnávateľa alebo navštevovanej školy:

názov,
mestská časť, ak ide o Bratislavu a Košice,
obec,
okres.

22. Čas strávený dennou dochádzkou do zamestnania alebo do školy v minútach:

číselný údaj.

23. Miesto pracoviska:

ulica, orientačné číslo domu,
mestská časť, ak ide o Bratislavu a Košice,
obec,
okres.

26. Vek bytu (obdobie výstavby):
do roku 1899,
1900 – 1919,
1920 – 1945,
1946 – 1960,
1961 – 1970,
1971 – 1980,
1981 – 1985,
1986 – 1990,
1991 – 1995,
1996 – 1999,
2000 a neskôr.

27. Veľkosť bytu (zaokrúhli sa na celé číslo):

celková podlahová plocha bytu v m2,
podlahová plocha obytných miestností v m2,
podlahová plocha kuchyne v m2,
počet obytných miestností.

35. Počet nadzemných podlaží:

číselný údaj.

36. Obdobie výstavby (rekonštrukcie):

do roku 1899,
1900 – 1919,
1920 – 1945,
1946 – 1960,
1961 – 1970,
1971 – 1980,
1981 – 1985,
1986 – 1990,
1991 – 1995,
1996 – 1999,
2000 a neskôr.“.


Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. apríla 2001.


Peter Mach v. r.