Zákon č. 369/1999 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky

Čiastka 150/1999
Platnosť od 29.12.1999
Účinnosť od 01.07.2006

OBSAH

369

ZÁKON

zo 7. decembra 1999,

ktorým sa mení zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky sa mení takto:

V § 29 sa slová „1. januára 2000“ nahrádzajú slovami „1. januára 2002“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.