Vyhláška č. 226/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje suma, ktorú je cudzinec povinný preukázať pri vstupe na územie Slovenskej republiky

Čiastka 79/1996
Platnosť od 25.07.1996 do31.03.2002
Účinnosť od 01.08.1996 do31.03.2002
Zrušený 48/2002 Z. z.

OBSAH

226

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 9. júla 1996,

ktorou sa ustanovuje suma, ktorú je cudzinec povinný preukázať pri vstupe na územie Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 29 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky ustanovuje:


§ 1

(1) Suma finančnej hotovosti na dobu pobytu, ktorú je cudzinec povinný pri vstupe na územie Slovenskej republiky na požiadanie preukázať policajnému útvaru, je 15 USD na osobu a deň; túto sumu možno preukázať aj v inej zameniteľnej mene.

(2) Ak ide o deti do 15 rokov, tvorí suma, ktorú je cudzinec povinný pri vstupe na územie Slovenskej republiky na požiadanie preukázať policajnému útvaru, 50 % sumy uvedenej v odseku 1.

(3) Za hodnoverný doklad nahrádzajúci finančnú hotovosť uvedenú v odsekoch 1 a 2 sa považuje doklad o zaplatení liečebného pobytu na území Slovenskej republiky, doklad o zaplatení turistických služieb na dobu pobytu na území Slovenskej republiky alebo pozvanie do Slovenskej republiky overené policajným útvarom.

(4) Doklad o zaplatení turistických služieb obsahuje

a) názov a presnú adresu cestovnej kancelárie,

b) evidenčné číslo,

c) názov a sídlo ubytovacieho zariadenia, ktoré poskytne služby,

d) rozsah zaplatených služieb (napr. ubytovanie, polpenzia),

e) dátumovo ohraničený termín zabezpečených služieb,

f) meno, priezvisko a počet osôb, ktoré majú služby zaplatené.

§ 2

(1) Finančnou hotovosťou na vycestovanie z územia Slovenskej republiky do domovského štátu, ktorú je cudzinec povinný na požiadanie preukázať policajnému útvaru, je suma zodpovedajúca cene cestovného lístka na dopravu autobusom, vlakom, loďou alebo lietadlom alebo suma zodpovedajúca cene pohonných látok pri použití vlastného dopravného prostriedku.

(2) Za hodnoverný doklad nahrádzajúci finančnú hotovosť podľa odseku 1 sa považuje aj cestovný lístok na dopravný prostriedok uvedený v odseku 1.


§ 3

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 116/1995 Z. z., ktorou sa určuje suma, ktorú je cudzinec povinný preukázať pri vstupe na územie Slovenskej republiky.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 1996.


Ľudovít Hudek v. r.