Nové účinné předpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.01.2022 282/2020 Z. z. Zákon o ekologickej poľnohospodárskej výrobe
01.01.2022 69/2021 Z. z. Novela zákona o potravinách
01.01.2022 233/2021 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje vzor informačného formulára o jednotlivých zložkách poistného
01.01.2022 246/2021 Z. z. Nariadenie o výške príspevku v zariadeniach pre fyzické osoby odkázané na pomoc a ktoré dovŕšili dôchodkový vek na rok 2022
01.01.2022 271/2021 Z. z. Novela zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
01.01.2022 272/2021 Z. z. Novela zákona o veterinárnej starostlivosti
01.01.2022 343/2021 Z. z. Opatrenie o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2022
01.01.2022 345/2021 Z. z. Novela zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a zákona o vysokých školách
01.01.2022 349/2021 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov
01.01.2022 352/2021 Z. z. Oznámenie o sume minimálnej mzdy na rok 2022
01.01.2022 357/2021 Z. z. Novela Trestného zákona
01.01.2022 358/2021 Z. z. Zákon o Národnom inštitúte pre hodnotu a technológie v zdravotníctve
01.01.2022 375/2021 Z. z. Novela zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
01.01.2022 388/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 69/2020 Z. z.
01.01.2022 389/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov
01.01.2022 390/2021 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia v znení neskorších predpisov
01.01.2022 393/2021 Z. z. Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 292/2020 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2021 až 2023
01.01.2022 397/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
01.01.2022 399/2021 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2022
01.01.2022 405/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
01.01.2022 413/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z.
01.01.2022 414/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
01.01.2022 416/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa mení zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
01.01.2022 417/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov
01.01.2022 422/2021 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane v znení neskorších predpisov
01.01.2022 444/2021 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušujú niektoré nariadenia vlády Slovenskej republiky z oblasti rastlinolekárskej starostlivosti
01.01.2022 456/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
01.01.2022 458/2021 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra
01.01.2022 460/2021 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov
17.01.2022 378/2021 Z. z. Novela zákona o vnútrozemskej plavbe
17.01.2022 381/2021 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch člena posádky plavidla vykonávajúceho plavbu na vnútrozemskej vodnej ceste, ktorá je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu
17.01.2022 423/2021 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch člena posádky plavidla vykonávajúceho plavbu na vnútrozemskej vodnej ceste, ktorá nie je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu a o kvalifikačných predpokladoch vodcu malého plavidla